Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  akumulacja ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article focuses on a method of heating buildings by utilizing warm air circulation in closed channels located within external walls, referred to as “collector walls” by the author. These channels are also present in the roof and floors, creating a closed-loop system of interconnected air spaces that form a thermo-circulating heating structure. When the collector walls receive favourable solar exposure from the south, east, or west, the air circulating within the thermo-circulating heating structure is naturally heated through solar radiation, resulting in passive heating. However, in cases where solar radiation is insufficient, an external heat source is re-quired. Heating elements can be directly incorporated into the convection, such as in the lower part of the collector wall.
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne oraz symulacje pracy akumulatora ciepła wypełnionego materiałem zmiennofazowym (PCM) w skali laboratoryjnej. Badania obejmowały testy ładowania i rozładowywania akumulatora oraz symulacje numeryczne reprezentujące wymienione procesy. Do badań wykorzystano dwie sole : azotyn sodu NaNO2 i azotan potasu KNO3 oraz ich mieszaniny o różnym stężeniu, Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzono walidację modelu numerycznego akumulatora. Badania DSC – TGA pozwoliły określić entalpię badanych soli i ich mieszanin. Otrzymane wyniki pozwoliły na wyznaczenie czasu ładowania i rozładowywania, wizualizację rozkładu temperatury w PCM, określenie spadku temperatury pomiędzy wlotem i wylotem akumulatora, a także obliczenie strumienia ciepła przekazywanego do PCM.
EN
The article presents experimental studies and simulations of the operation of a heat accumulator filled with a phase change material (PCM) on a laboratory scale. The research included battery charging and discharging tests as well as numerical simulations representing the processes mentioned. Two salts were used for the tests: sodium nitrite NaNO2 and potassium nitrate KNO3 and their mixtures of various concentrations. The numerical model of the accumulator was validated on the basis of laboratory tests. DSC-TGA tests allowed to determine the enthalpy of tested salts and their mixtures. The obtained results made it possible to determine the charging and discharging time, to visualize the temperature distribution in the PCM, to determine the temperature drop between the battery inlet and outlet, and to calculate the heat flux transferred to the PCM.
EN
This publication is provided with the author’s suggestions regarding modification of the basic criterion – heat transfer coefficient. According to the author, the basic criterion of building thermal protection should be extended in such a manner that it will be simple and easy to evaluate a building’s capacity to recover thermal energy accumulated in the wall structure.
PL
W publikacji zamieszczono autorskie propozycje modyfikacji podstawowego kryterium, jakim jest współczynnik przenikania ciepła. Zadaniem autora powinno się rozbudować podstawowe kryterium ochrony cieplnej budynków, tak, aby w podstawowy i łatwy sposób można było ocenić zdolność obudowy budynku do odzysku energii cieplnej – zakumulowanej w konstrukcji ściany.
PL
Artykuł ma na celu zdefiniowanie możliwości wykorzystania materiałów budowlanych w realizacji efektywnych energetycznie budynków przedszkoli z punktu widzenia projektanta-architekta. Analiza została przeprowadzona na podstawie autorskich koncepcji architektonicznych dwóch budynków przedszkoli. W tym artykule analizowano najbliższe otoczenie i obudowę budynku. Kolejny zostanie poświęcony przestrzeni wewnętrznej. Wyniki analiz wskazują na istotną rolę cech fizycznych materiałów budowlanych we wszystkich trzech wspomnianych obszarach, co prowadzi do wniosku, iż problematyka ta wymaga holistycznego podejścia projektowego.
EN
The article aims to define the possibilities of building materials use in the kindergarten buildings energy concept, from the designer-architect’s point of view. The analysis was conducted based of original architectural concepts for two kindergarten buildings. In the article, the analysis covered the building’s closest surroundings and the building envelope. Next wili be devoted to the interior space. The analysis results indicate a significant impact of physical properties exerted by building materials in all three mentioned areas, which prompts the conclusion that this issue requires a holistic design approach.
PL
W pracy przedstawiono przykładowe wyniki zrealizowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z realizacją projektu badawczego mającego na celu określenie technologii zapewniającej optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła. Po fazie określenia właściwości statycznych i dynamicznych istotnych elementów układu technologicznego elektrociepłowni zaproponowano koncepcje integracji elektrociepłowni z układem akumulacji ciepła. W artykule zaprezentowano kilka rozwiązań integracji akumulatorów ciepła pracujących na różnym poziomie temperatury akumulowanego ciepła pozwalających na poprawę efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa energetycznego tak, aby zmaksymalizować produkcję energii elektrycznej w godzinach o największej cenie sprzedaży.
EN
The paper presents exemplary results of completed industrial research and development work related to the realization of a research project aimed at determining the technological system for optimal cooperation of a CHP plant with a high-efficiency heat accumulation system. After the phase of determining the static and dynamic properties of the relevant elements of the technological system of the thermal power plant, concepts for the integration of the thermal power plant with the heat accumulation system were proposed. The article presents several solutions for the integration of heat accumulators operating at different levels of accumulated heat allowing to improve the economic efficiency of the power company so as to maximize the production of electricity during the hours with the highest selling price.
PL
W pracy przedstawiono założenia i najważniejsze cechy modelu matematycznego wraz z przykładowymi wynikami badań symulacyjnych jakie wykonano w ramach analizy i oceny struktury techniczno-ekonomicznej, którą jest instalacja elektrociepłowni przed i po rozbudowie o instalację akumulacji ciepła. Opracowany model matematyczny pozwolił na odzwierciedlenie pracy rzeczywistego systemu oraz rozpatrywanych wariantów integracji z instalacją akumulacji ciepła w formie układu równań i nierówności z funkcją celu, którą jest maksymalizacja zysku ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia węgla i energii elektrycznej potrzeb własnych wynikających z optymalizacji warunków pracy poszczególnych urządzeń i dynamicznego wykorzystania zjawiska akumulacji ciepła. Prezentowane wyniki pochodzą z zakończonych badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z realizacją projektu badawczego mającego na celu określenie technologii zapewniającej optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła.
EN
The paper presents the assumptions and most important features of the mathematical model, along with sample results of simulation studies that were carried out as part of the analysis and evaluation of the technical and economic structure, which is the installation of a combined heat and power plant before and after expansion with a heat accumulation installation. The developed mathematical model allowed to reflect the operation of the real system and the considered variants of integration with the heat accumulation installation in the form of a system of equations and inequalities with the objective function, which is to maximize the profit from the sale of electricity and heat while minimizing the consumption of coal and electricity own needs resulting from the optimization of the operating conditions of individual devices and the dynamic use of the heat accumulation phenomenon. The results presented here come from completed industrial research and development work related to the implementation of a research project aimed at determining the technology that ensures optimal cooperation of a thermal power plant with a highly efficient heat accumulation system.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjną metodę wygładzania wahań strumienia ciepła, wykorzystującą przemianę fazową materiału wypełniającego akumulator ciepła. Badania przeprowadzono na instalacji pilotażowej, której głównym elementem był akumulator ciepła o pojemności cieplnej 500 MJ. Jako materiał zmiennofazowy wykorzystano sól „hitec” o składzie: 53% KNO3, 40% NaNO2 i 7% NaNO3. Akumulator zasilany był parą wodną o stałej temperaturze i zmiennym strumieniu masy, natomiast po stronie wtórnej chłodzony był wodą o stałym strumieniu masy. Do sterowania instalacją zastosowano tradycyjne układy wykorzystujące regulatory PI oraz sztuczną sieć neuronową. Na podstawie analizy otrzymanych wyników pomiarów stwierdzono, że praca akumulatora ciepła w obszarze przemiany fazowej wygładza wahania strumienia ciepła. Przeprowadzone testy pokazały również, że lepszą jakość sterowania uzyskuje się poprzez zastosowanie sztucznych sieci neuronowych.
EN
The paper presents an innovative method of a heat storage with phase change material to smoothing a heat flux fluctuations. Measurement results were obtained at a pilot scale heat storage installation. The main device of the installation was a heat storage unit with a thermal capacity of 500 MJ, filled with a mixture of “hitec” salt with the composition of 53% potassium nitrate KNO 3 , 40% sodium nitrite NaNO 2 and 7% sodium nitrate NaNO 3 . The heat storage unit was powered by vapor at a constant temperature of 200C and a variable mass flow up to 2000 kg/h, and cooled by water with a constant mass flow equal to 1750 kg/h. It has been shown that heat storage unit working in phase transition region smoothed heat flux fluctuations. The heat storage installation was controlled by traditional control systems based on PI controllers and an artificial neural network. Tests have shown that better control quality were obtained when using the neural networks.
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne oraz symulacje pracy akumulatora ciepła wypełnionego materiałem zmiennofazowym (PCM) w skali laboratoryjnej. Badania obejmowały testy ładowania i rozładowywania akumulatora oraz symulacje numeryczne reprezentujące wymienione procesy. Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzono walidację modelu numerycznego akumulatora. Symulacje numeryczne umożliwiły dokonanie szczegółowej analizy procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas pracy akumulatora. Otrzymane wyniki pozwoliły na wyznaczenie czasu ładowania i rozładowywania, wizualizację rozkładu temperatury w PCM, określenie spadku temperatury pomiędzy wlotem i wylotem akumulatora, a także obliczenie strumienia ciepła przekazywanego do PCM.
EN
The paper presents combined computational and experimental study of a laboratory-scale heat storage unit with phase change material (PCM). The study involved laboratory tests of charging and discharging process of the heat storage unit, as well as the numerical simulations representing aforementioned processes. This approach allowed to validate the numerical model with respect to experimental results as well as to analyze the thermal and flow processes during the heat storage unit operation. The laboratory-scale heat storage unit was tested by the use of an original laboratory installation, described in the article. The aim of the laboratory tests was to perform charging and discharging of the heat storage unit using air stream. Numerical model of the laboratory heat storage unit was created and verified with reference to experimental results. Obtained results allowed to determine the charging and discharging time, temperature distribution in the PCM material, temperature drop at inlet/outlet of the heat storage unit as well as thermal power during charging and discharging.
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego możliwości zastosowania mieszanin materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła. Mieszaniny uwzględnione w symulacjach, opracowano w ramach badań własnych. Zastosowano materiały PCM o temperaturze przemiany fazowej wyższej niż 300°C. Na potrzeby modelowania numerycznego opracowany został model matematyczny akumulatora ciepła z przemianą fazową. Badano wpływ strumienia masy pary ładującej i powietrza rozładowującego akumulator oraz temperatury powietrza rozładowującego akumulator na strumień ciepła po stronie ładowania i rozładowywania. Na podstawie przeprowadzonej analizy otrzymanych wyników badań, stwierdzono, że najkorzystniejszym materiałem do zastosowania jest PCM 1 (NaNO3) o temperaturze przemiany fazowej 308°C. W przypadku zastosowania tego materiału, jednakowy wzrost strumienia masy czynnika ładującego i rozładowującego, skutkuje takim samym wzrostem strumienia ciepła ładowania i rozładowania. Z tego wynika porównywalna wartość strumienia ciepła ładowania i rozładowania oraz czas ładowania i rozładowania. Są one zbliżone w całym zakresie strumienia masy czynnika ładującego i rozładowującego. Stąd, zastosowanie tego materiału zapewnia najlepsze możliwości skalowania i umożliwia dużą elastyczność pracy akumulatora ciepła w stosunku do pozostałych badanych materiałów zmiennofazowych.
EN
The article presents the results of numerical modelling of the possibility of application of the phase change materials for the heat storage. The mixtures taken into account in the simulations, were developed within own studies. The materials of phase change temperature over 300°C were taken into account. For the purposes of numerical modelling, a mathematical model of the heat storage unit was developed. The authors have studied the influence of charging steam stream and discharging air stream on charging and discharging thermal power. Based on performed analysis, it was indicated that the most suitable material is PCM 1 (NaNO 3 ), which is characterized by a phase change temperature equal to 308°C. In case of this material, equal increase of charging fluid stream and discharging fluid stream, results with an equal growth of charging and discharging thermal power. In consequence, both charging and discharging thermal power as well as charging and discharging time remain similar for entire range of mass stream of charging and discharging fluid. As a result, application of this material for heat storage, guarantees largest scaling capabilities and allows large flexibility of the heat storage unit operation, comparing to other tested materials.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z realizacją projektu badawczego mającego na celu określenie technologii zapewniającej optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła. W ramach pierwszej fazy projektu dokonano określenia właściwości statycznych i dynamicznych istotnych elementów układu technologicznego elektrociepłowni i zaproponowano na ich podstawie koncepcje poprawy efektywności ekonomicznej skojarzonego wytwarzania energii poprzez aktywne wykorzystywanie zjawiska akumulacji ciepła. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki tej pracy. Są to założenia wstępne związane z doborem pojemności akumulatora ciepła z uwzględnieniem pracy w cyklu dobowym tak, aby zmaksymalizować produkcję energii elektrycznej w godzinach o największej cenie sprzedaży. Przedstawiono zmienność cen sprzedaży energii elektrycznej w ciągu doby odnotowywane na Towarowej Giełdzie Energii. Przedstawiono metodykę wstępnego określania właściwej pojemności akumulatora ciepła.
EN
The paper presents selected results of industrial research and development work related to the implementation of a research project aimed at determining the technology for optimum cooperation of a CHP plant with a highly efficient heat storage system. As part of the first phase of the project, the static and dynamic properties of key elements of the CHP technological system were determined and, based on them, concepts were proposed for improving the economic efficiency of combined heat and power (CHP) generation through the active use of the heat accumulation phenomenon. The article presents selected results of this work. These are the initial assumptions related to the selection of the heat accumulator capacity taking into account the operation in the daily cycle in order to maximise the production of electricity at hours with the highest sale price. Variability of electricity sale prices during a day recorded at the Polish Power Exchange is presented. A methodology for preliminary determination of proper heat accumulator capacity was presented.
PL
W artykule przedstawiono potencjał ciepła odpadowego w tłoczniach gazu na przykładzie trzech obiektów. Na podstawie danych pomiarowych i znamionowych sporządzono charakterystyki generacji ciepła odpadowego. Następnie określono trzy potencjalne grupy odbiorców: odbiorca własny tłoczni, odbiorcy komunalni w pobliskich miejscowościach, hipotetyczny odbiorca przemysłowy. Dla tych odbiorców również sporządzono charakterystyki poboru. Przeprowadzono bilanse w układzie 8760 h/rok. Stwierdzony potencjał ponad 300 000 GJ ciepła odpadowego na Tłoczniach 1–3 może być zagospodarowany, przy czym najwyższy stopień zagospodarowania (65%) można uzyskać na Tłoczni 2 przy zasilaniu odbiorców komunalnych. Stopień pokrycia potrzeb cieplnych odbiorców waha się od 35 do 83%, co wynika z nieciągłej podaży ciepła odpadowego. Kierunkiem dalszych prac jest badanie możliwości akumulacji ciepła.
EN
Presented is a waste heat recovery potential in three natural gas compressor stations (CS). Waste thermal power profiles have been built basing on the available measurement and nominal data. Then the demand profiles have been determined for 3 potential groups of consumers: CS stations in-house demand, space heating demand from municipal consumers and a hypothetic demand from industrial consumers. Balances have been set in a ‘8760 h/year’ layout. The identified recoverable potential of the 1–3 CSs exceeds 300 000 GJ and the highest recovery rate of 65% can be achieved at the CS#2 in case when municipal consumers are considered. The consumers’ demand coverage ratio ranges from 35% to 83%, which results from a non-continuous waste heat generation. Therefore, further research is aimed at the waste heat thermal storage.
EN
In case of emergency situations in heat supply systems, the water temperature in the supply line of the system decreases. It is necessary to determine the allowable operational duration of the heating system in case there is an accident, taking into account heat accumulation in exterior building envelopes and the variable flow of water in the hot water supply system. Operational modes of the heat supply system during emergency heat release from the CHP are studied. Factors affecting the thermal regime of buildings with external fences of various levels of heat accumulation are considered. A method is developed for calculating the cooling rate of the inner surface of the outer fence and the temperature on this surface at a given time. Calculated dependences are obtained for determining the permissible operating time of the heat supply system with a limited heat supply.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania materiałów zmiennych fazowo jako przykład poprawienia zdolności akumulacji energii cieplnej wyrobów budowlanych, a także wyniki eksperymentu w zakresie oceny skuteczności działania materiału zmiennego fazowo w postaci mikrokapsułek Micronal®PCM firmy BASF, wprowadzonego w zróżnicowanej ilości do składu materiałów kompozytowych z matrycą gipsową i cementową. Oznaczono objętościową pojemność i przewodność cieplną w zmiennych warunkach temperaturowych, a także wykonano badania podstawowych parametrów technicznych analizowanych zapraw. Opisane rezultaty badań zaczerpnięto z prac dyplomowych, magisterskiej i inżynierskiej, zrealizowanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie.
EN
The article presents the possibilities of using phase changing materials as an example of improvement of thermal energy accumulation capacity of construction products, as well as results of an experiment regarding assessment of effectiveness of a phase changing material in the form of Micronal®PCM microcapsules, manufactured by the BASF company, introduced in varying amounts to the composition of composite materials with a gypsum and cement matrix. The volumetric capacity and heat conductivity were determined in changing temperature conditions, and the basic technical parameters of the analysed mortars were tested. The described research results have been taken from master's and engineer's dissertations, written at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin.
14
EN
Non-stationary heat flow was analysed in a heat storage system comprising a flat multilayer structure with different parameters and thickness. Concrete was the heat storage material, and water was the transfer medium responsible for supplying and evacuating heat from the storage medium. It was assumed that the modelled heat storage system may be powered by a solar thermal collector. Data were collected over a period of 24 hours, and they were analysed separately for the heat accumulation phase and the heat recovery phase. Calculations were performed in a program developed by the author based on the Finite Volume Method (FVM). The main aim is to illustrate the basic features of the developed numerical code and to find effective methods for evaluating the applicability of the modelled structures for heat storage. Except that, in the paper the possibilities are discussed for the use of the source component of the diffusion equation to describe various phenomena of physical, chemical and biological nature. The present article was motivated by the observation that FVM is currently not applied in the process of designing heat storage systems.
EN
The propulsion system of a vehicle using an internal combustion engine generates a significant amount of waste heat during operation, which is almost entirely discharged into the environment without any useful effect. One of the ways of using waste heat is storing it, and then using, for example, when starting the engine in winter conditions. The application of the indicated solution, in particular for the combat vehicle will allow to reduce the effects of cold start and will shorten the time of preparing such a vehicle for combat operations. The article presents: types of heat accumulators that could be used in a military vehicle, the results of preliminary tests carried out on the test stand and the impact of an additional heat source on the time of heating the internal combustion engine and on emission of exhaust gas components.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono przegląd metod akumulacji ciepła oraz dokonano ich porównania, a także wskazano główne cele stosowania magazynowania ciepła oraz wynikające z tego korzyści. Wyróżniane są trzy metody akumulacji ciepła: wykorzystanie ciepła jawnego, ciepła utajonego oraz ciepła pochłanianego i uwalnianego w czasie procesów chemicznych. Każda z metod charakteryzuje się innymi możliwościami akumulacji ciepła. Największą część artykułu poświęcono na omówienie drugiej metody, polegającej na wykorzystaniu ciepła przemian fazowych, ze względu na jej możliwości gromadzenia dużych ilości ciepła oraz szeroki zbiór potencjalnych zastosowań.
EN
This paper presents an overview of thermal energy storage methods and their comparison. The main goals of using thermal energy storage and benefits resulting from it were shown. There are three methods of heat accumulation: the use of sensible and latent heat and heat absorbed and released during chemical processes. Each method is characterized by different possibilities of heat accumulation. The largest part of the paper is about the second method, which uses phase change materials, due to its possibilities of storing large amount of heat and a wide range of potential applications.
PL
W pracy zaprezentowano koncepcję wykorzystania materiału zmiennofazowego PCM (phase change material) w układzie do odzysku ciepła odpadowego. W proponowanym rozwiązaniu zbiornik akumulacyjny jest dwupłaszczowy. Utworzona między płaszczami szczelina cylindryczna jest wypełniona organicznym materiałem zmiennofazowym, który podczas nagrzewania wody w zbiorniku zmienia stan skupienia, akumulując energię cieplną oraz zwiększając pojemność cieplną zbiornika. Omówiono możliwości odzysku ciepła odpadowego, potencjalne zastosowania materiałów PCM w układach mobilnych oraz stacjonarnych, dokonano także charakterystyki przemian fazowych w aspekcie wykorzystania materiału zmiennofazowego do akumulacji ciepła. Przedstawiono główne założenia konstrukcyjne, przeanalizowano możliwości zastosowań wybranych materiałów PCM oraz omówiono korzyści proponowanego rozwiązania.
EN
The paper presents the concept of the application of phase change material PCM in the waste heat recovery system. In the proposed system a double-walled storage tank has been applied. The cylindrical gap between the inner and outer shells is filled with the PCM material. PCM changes the physical state during the process of water heating,so thermal energy is stored. The separation of PCM from domestic hot water ensures elimination of possible water pollutants. Moreover, metal chips are filled in the gap. They create a metal sceleton with spaces filled with PCM. The design improves conduction properties of the phase change material. In the paper the considered system has been described. The main design assumptions were presented. The possibilities of the application of PCM and the benefits of the proposed system have been discussed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń modelem matematycznym obiegu cieplnego bloku energetycznego klasy 370 MWe zasilanego węglem kamiennym. Obliczenia koncentrowały się na określeniu maksymalnego zmniejszenia generowanej czynnej mocy elektrycznej przez blok przy wykorzystaniu akumulacji ciepła. Analizowano różne warianty minimalizacji mocy elektrycznej turbozespołu przy pozostawieniu na bezpiecznym poziomie, równym minimum technicznemu, wydajności cieplnej kotła. Obliczenia wykazały, że najbardziej efektywnym wariantem jest pobór pary do zasilania akumulatora z wylotu kadłuba WP (upust A7). Przy redukcji ciśnienia pary upustowej uzyskano minimum mocy elektrycznej bloku równe 139,7 MW (przy braku redukcji ciśnienia 159 MW). W obu przypadkach następuje spadek sprawności generacji energii elektrycznej brutto przez blok do odpowiednio 31,75% i 36,13%. Przy założeniu pracy w dolinie nocnej przez 6 godzin obliczone pojemności cieplne akumulatora wynoszą odpowiednio ok. 767 MWh i 370 MWh. Proces rozładowania akumulatora ciepła następuje w szczycie zapotrzebowania na moc elektryczną przy mocy maksymalnej trwałej bloku równej 386 MW. Realizowane jest to poprzez skierowanie do akumulatora kondensatu zza pompy kondensatu i ograniczenie pracy znacznej części regeneracji niskoprężnej (brak poboru pary z upustów od A1 do A3/A4). W ten sposób następuje szybszy przyrost mocy bloku i wzrost sprawności generacji energii elektrycznej brutto do odpowiednio 43,50% i 42,50%.
EN
In this article, a technical feasibility study of TES (thermal energy storage) integration into a 370 MW subcritical hard coal conventional power plant is presented. The calculations were focused on determining minimum load level of the power plant using TES. Various options were analyzed while leaving on 180 MWe boiler load. The calculations have shown that the most effective option for TES charging process is steam extraction located before the reheater. When reducing the pressure of the extracted steam, a minimum of 139.7 MW steam turbine load was obtained (without pressure reduction 159 MW). In both cases, the gross efficiency decreases to 31.75% and 36.13% respectively. The calculated thermal capacity of TES is approximately 767 MWh and 370 MWh respectively (charging for 6 hours). The TES discharging takes place at the peak power demand at the maximum load 386 MW by directing the condensate from the condensate pump to TES and limiting the mass flow rate of extracted steam for low pressure preheating. It allows to increase power plant ramp rates and increase the gross efficiency to 43.50% and 42.50% respectively.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badań średniotemperaturowego materiału PCM, którym są stopy soli NaNO2-NaNO3-KNO3. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie przydatności opracowanych stopów, jako materiałów do akumulowania ciepła w zakresie temperatur od 150Co – 180Co. Badania przeprowadzono w dwóch częściach. Pierwsza z nich to badania właściwości termofizycznych, na podstawie, których określona została temperatura oraz entalpia przemiany fazowej, natomiast druga część to badania z zastosowaniem akumulatora ciepła. Na podstawie otrzymanych wyników badań w akumulatorze ciepła potwierdzono temperaturę przemiany fazowej, jaką otrzymano w pierwszej części badań, a zaproponowane przez autorów stopy soli są stabilne termicznie i zachowują właściwości akumulujące ciepło przez wszystkie cykle ładowania i rozładowania. Można stwierdzić, że zaproponowane stopy są dobrym materiałem zmiennofazowym, które mogą być wykorzystywane w zakresie średnich temperatur przemiany fazowej do akumulowania ciepła. Zaletą zaproponowanych stopów soli jest to, że są materiałami łatwo dostępnymi na rynku, nieszkodliwymi dla środowiska, a do ich usuwania wystarczy wykorzystać wodę.
EN
The results of tests of medium-temperature PCM material, which are the NaNO2-NaNO3-KNO3 salt alloys are presented. The purpose of the conducted tests was to verify the suitability of the developed alloys as materials for heat storage in the temperature range between 150Co – 180Co. The research was carried out in two parts. The first one included thermophysical properties measurements, which allowed to determine the temperature and specific phase transition enthalpy, while the second part involved the tests with the use of a heat accumulator. The results obtained from the tests on the heat accumulator, the phase transition temperature measured in the first part of the tests was confirmed, and the salt alloys proposed by the authors are stable and preserve thermal properties throughout all charging and discharging cycles. It can be concluded that the proposed alloys are a good phase-change material which can be used in the range of medium phase change temperatures for heat storage. The advantage of the proposed salt alloys is that they are safe to the environment, commercially available and soluble in water which allows easy removal.
PL
W publikacji zaprezentowano zbiór autorskich propozycji rozwiązania konstrukcji ścian zewnętrznych budynków w aspekcie zmian prawnych dotyczących ochrony cieplnej budynków. Dla trzynastu modeli obudowy budynku w kontekście zewnętrznej ściany – o zbliżonej wartości współczynnika przenikania ciepła – podano zdolność do akumulacji energii termicznej w warstwie nośnej przegrody.
EN
The publication presents a set of original suggestions for solutions regarding construction of external walls of buildings in the aspect of legal changes regarding thermal protection of buildings. For thirteen models of building enclosures in the context of the external wall – with similar heat transfer coefficient value – the capability to accumulate thermal energy in the load-bearing layer of the barrier has been given.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.