Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 853

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
1
Content available Analiza cen węgla kamiennego energetycznego
PL
Rynek węgla energetycznego na świecie jest obecnie w bardzo ciekawym okresie. Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz postępujący zwrot w kierunku zielonej energetyki w Europie skutkują dużymi zmianami na tym rynku. Ceny węgla energetycznego na świecie aktualnie notują swoje rekordy, co odbija się na cenach energii elektrycznej. Celem opracowania jest identyfikacja głównych czynników wpływających na ceny węgla kamiennego energetycznego na rynkach światowych i rynku krajowym oraz oszacowanie ryzyka występującego na rynku globalnym oraz krajowym. Poprzez obszerny przegląd literatury krajowej oraz zagranicznej udało się autorowi wskazać na najważniejsze determinanty cen na rynku takie jak związek cen węgla kamiennego z zapotrzebowaniem na energię elektryczną, cenami gazu ziemnego czy też zmianami i decyzjami politycznymi. Ponadto udało się wykazać większą stabilność cen na polskim rynku węgla kamiennego niż na rynku światowym.
EN
The global hard coal market is currently in a very interesting time. The COVID-19 pandemic, the war in Ukraine and the progressive shift towards green energy in Europe are resulting in major changes in this market. Global hard coal prices are currently at their record highs, which is reflected in electricity prices. The purpose of the study is to identify the main factors influencing hard coal prices in global and local markets, and to estimate the risks in the global and local markets. Through an extensive review of domestic and international literature, the author managed to identify the most important determinants of prices in the market such as the relationship of hard coal prices to electricity demand, natural gas prices or political changes and decisions. In addition, he managed to demonstrate greater price stability in the Polish hard coal market than in the world market.
EN
Risk identification and risk assessment is a constant aspect of the decision-making process by sappers of the sapper patrol in their daily operations related to the collection and neutralization of unexploded munitions, misfires, explosives and other dangerous objects of military origin. This is a very difficult task, resulting from the lack of complete and reliable information about the dangerous object found. However, the sapper patrol must manage the risks in their operations properly in order to safely and effectively carry out their tasks. The article is a survey in the field of risk assessment and decision making by the sapper patrol commander during the implementation of tasks related to the taking and neutralization of explosive and dangerous objects. The report presents the issue of threats generated by pollution of the country’s territory by unexploded munitions, misfires and other dangerous materials of military origin. Definitions of explosive and dangerous objects were also presented. The procedures for taking and neutralizing explosive and dangerous objects and the decision-making process of the sapper patrol commander during the activities related to taking these objects are described. Various factors that influence the decisions of the patrol commander when taking and neutralizing explosive and dangerous objects were indicated.
PL
Identyfikacja oraz ocena ryzyka to stały aspekt procesu podejmowania decyzji przez saperów patrolu saperskiego w swej codziennej działalności związanej z podejmowaniem i neutralizacją niewybuchów, niewypałów, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Jest to zadanie bardzo trudne, wynikające z braku kompletnych i pewnych informacji o znalezionym przedmiocie niebezpiecznym. Jednak w swych działaniach saperzy muszą odpowiednio zarządzać ryzykiem, aby bezpiecznie i skutecznie realizować swoje zadania. Artykuł jest przeglądem wiedzy z zakresu oceny ryzyka i podejmowania decyzji przez dowódcę patrolu saperskiego podczas realizacji zadań związanych z podejmowaniem i neutralizacją przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. W materiale przedstawiona została problematyka zagrożeń generowanych zanieczyszczeniem terytorium kraju niewybuchami, niewypałami i innymi materiałami niebezpiecznymi pochodzenia wojskowego. Zaprezentowano także definicje przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Opisano procedury podejmowania i neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz proces decyzyjny dowódcy patrolu saperskiego w trakcie działań związanych z podejmowaniem tych przedmiotów. Wskazane zostały różnorodne czynniki, które oddziałują na decyzje dowódcy patrolu podczas podejmowania i neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
PL
W artykule poruszono problematykę zmienności warunków realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W związku z tym, że zmiana warunków jest czymś naturalnym i permanentnym, warto zastanowić się nad jej prognozą. Przy czym interesuje nas nie tyle sama prognoza, co negatywne skutki występowania zmian. Aby im zapobiec, należy próbować je przewidywać i być przygotowanym do ich minimalizacji, a nawet całkowitej neutralizacji. Temu właśnie służą procedury i metody przedstawione przez autorów artykułu. Autorzy w swoich analizach opierali się na gruncie prawnym, przedstawionym w normie i ustawie oraz na badaniach własnych, których efektem było opracowanie autorskiej metody analizy ryzyka.
EN
The article raises the variability of the conditions for the implementation of the construction project. Due to the fact that changing the conditions is something natural and permanent, it is worth considering its forecast. At the same time, we are interested not so much by the forecast itself but the negative effects of changes. To prevent them, they should be predicted and be prepared to minimize them and even complete neutralization. And this is what the procedures methods presented by the authors of the article is for. In their analyses, the authors based their analyzes on the legal grounds presented in the standard and the Act, as well as on their own research, which resulted in the development of a proprietary risk analysis method.
EN
Based on theoretical and long-term field researche, the article provides assessment of the management of engineering and technical structures of the Zhinvali hydroengeneering complex. The methodology and quantitative assessment of the risk of loss resulting from accidents at hydraulic structures are de-scribed. The implementation of the recommendations of scientific researche related to the protection of the waters of the Zhinvali reservoir will allow to extend its service life for at least another twenty years, which, subject to one-time-only investments in protection measures in the amount of 35 million GEL (1 USA Dollar - 2,90 GEL), will provide an opportunity to bring the amount of direct and indirect loss prevented to 25 million GEL per year. The calculation showed that rational management of the reservoir will allow, with an internal rate of return (IRR) of 42%, to accumulate net present value (NPV) in the amount of 87.6 million GEL over twenty additional years of operation, which in turn indicates a high efficiency of investments in the protection of reservoir waters.
EN
Efficient transport solutions are based on multimodal systems, with the dominant role of rail and road transport in land versions of the systems and the connecting and directing part of intermodal terminals, transhipment terminals or warehouse centres. The implementation of transport processes is always associated with the risk of lack of timeliness (quality) or threats to people, equipment and cargo (safety) resulting from human, technical, organizational and global factors like pandemics or war. The article contains a risk mapping method in multimodal transport systems configured to estimate the risk of lowering the quality of logistics services (on-time deliveries, etc.). The method combines factors usually considered separately in studies on individual modes of transport. A formal notation of risk factors as a mathematical model was proposed, and a case study was provided to picture the implementation.
6
PL
Decyzja o zaliczeniu rozpatrywanej partii betonu do projektowanej klasy, zależy od spełnienia warunków dotyczących wytrzymałości - każdego wyniku i wartości średniej. Kryteria zgodności betonu zostały opisane w normie PN-EN 206+A1:2016. Rozpatrując ryzyko w ocenie jakości betonu można przyjąć, że w tej ocenie występują trzy poziomy wyniku: mały, średni i duży. Wykorzystując operacje logiczne na zbiorach rozmytych, można ustalać reguły wnioskowania, w celu ustalenia zależności między różnymi zmiennymi. W pracy przedstawiono analizę ryzyka produkowanego betonu, przeprowadzoną dla dwóch parametrów wejściowych, dotyczących średniej wytrzymałości betonu na ściskanie oraz usterek, uzyskanych podczas sprawdzania zgodności ocenianych właściwości, z prawdopodobieństwem ich wystąpienia. Trzecim czynnikiem, jako konsekwencji wystąpienia tych właściwości, będzie sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie, produkowanego betonu. W przypadku oceny wytrzymałości betonu na ściskanie, w oparciu o trzy wyniki n = 3, uzyskanej średniej 28 MPa przed i po kontroli, zgodności określonej na poziomie średnich właściwości, ryzyko dotyczące prawidłowej oceny jakości produkowanego betonu, jest średnie.
EN
The decision to include the considered batch of concrete in the designed class depends on the satisfaction of the conditions imposed on the strength of each individual result and the average value. The concrete conformity criteria are formulated in EN 206+A1:2016. When considering risk in concrete quality assessment, it can be assumed that there are three levels of result: low, medium, and high risk in quality assessment. Using logical operations on fuzzy sets, inference rules can be constructed to establish relationships between different variables. The paper presents an analysis of the risk of produced concrete carried out for two input parameters. Parameters on the average compressive strength of concrete and online defects obtained during compliance checks. Defects are identified by the probability of their occurrence. The third parameter introduced relates to the consequences of the occurrence of events identified with the obtained defectiveness after the compliance check of the compressive strength of the concrete produced. When verifying the compressive strength of concrete based on a sample size of n = 3, with the result obtained of a mean value of 28 MPa and a defect before and after conformity control defined at the medium defectiveness, the risk regarding the correct assessment of the quality of the produced concrete is medium.
PL
Celem artykułu było przeprowadzenie analizy wybranego wypadku lotniczego i przedstawienie podstawowych pojęć: driver istotny i driver towarzyszący, które według autorki stanowią wprowadzenie do ustalania przyczyn stymulujących charakter oraz dynamikę przebiegu każdego wypadku lotniczego. Autorka zastosowała analizę piśmiennictwa oraz wtórną analizę dokumentów. Zwrócono uwagę, iż przed biegłymi sądowymi stoją zupełnie nowe wyzwania w zakresie metod badania wypadków. W głównej części artykułu autorka zwróciła uwagę na bardzo długi okres czasowy (ok.10 lat) prowadzenia postępowania przez krajowe organy bezpieczeństwa w tym konkretnym wypadku paralotniowym. Podsumowując, wskazano na istotną rolę, jaką pełnią drivery istotne i towarzyszące w rekonstrukcji wypadku lotniczego i ich wpływ na zarządzanie bezpieczeństwem.
EN
The aim of the article was to analyze a selected an aviation accident and present the basic definitions: relevant and accompanying driver, which, according to the author, are an introduc-tion to determining the causes stimulate the character and dynamics of the course of each air accident. The author used literature analysis and secondary analysis of documents. It was po-inted out that forensic experts face completely new challenges in the field of accident investigation methods. In the main part of the article, the author drew attention to the very long period of time (i.e. about 10 years) of conducting proceedings by national security authorities in this particular paragliding accident. To sum up, the important role of relevant and accompanying drivers in the reconstruction of an aviation accident and their impact on safety management was pointed out.
EN
Complex construction projects require appropriate planning that allows for time and cost optimization, maximization of the use of available resources and appropriate investment control. Scheduling is a complicated process, due to the uncertainties and risks associated with construction works, the paper describes the development of the scheduling method traditionally used in Poland, based on data from KNR catalogs, by using the RiskyProject Professional program. In the RiskyProject Professional program, the risk and uncertainty with reference to a specific construction project were modeled, and the calculation results were compared with the real time of the project implementation. The conclusions from the work carried out confirm that the SRA (Schedule Risk Analysis) analysis of the base schedule allows for a more faithful representation of the actual conditions of a construction project. The probability of investment realization generated on the basis of the SRA analysis may be assumed at the level of 75÷90%.
PL
Złożone przedsięwzięcia budowlane wymagają odpowiedniego planowania, które umożliwia optymalizację czasowo-kosztową, maksymalizację wykorzystania dostępnych zasobów i odpowiednią kontrolę inwestycji. W pracy opisano rozwinięcie tradycyjnie stosowanej w Polsce metody harmonogramowania, opartej na danych pochodzących z katalogów KNR, poprzez wykorzystanie programu RiskyProject Professional. W programie RiskyProject Professional zamodelowano ryzyko i niepewność w nawiązaniu do konkretnego projektu budowlanego, a wyniki obliczeń porównano z czasem rzeczywistym realizacji przedsięwzięcia. Wnioski z przeprowadzonych prac potwierdzają, że analiza SRA bazowego harmonogramu umożliwia wierniejsze odwzorowanie warunków rzeczywistych przedsięwzięcia budowlanego. Prawdopodobieństwo realizacji inwestycji wygenerowane na podstawie analizy SRA, może być przyjmowane na poziomie 75÷90%.
EN
Landslides being a widespread disaster are associated with susceptibility, vulnerability and risk. The physical factors inducing landslides are relatively well-known. However, how landslide susceptibility will be exacerbated by climate change, impede the attainment of the sustainable development goals and increase health vulnerability is relatively less explored. We present an integrated assessment of landslide susceptibility, health vulnerability and overall risk to understand these interconnected dimensions using Arunachal Pradesh, India, as a case study, which is susceptible to landslides due to its topography and climate conditions. Landslide susceptibility was examined using twenty landslide conditioning parameters through the fuzzy analytical hierarchy process (FAHP). The susceptibility map was validated using the area under the ROC curve (AUC). National Family Health Survey (NFHS 4) data were used to analyze the health vulnerability, while the overall risk was computed through the integration of susceptibility and vulnerability. Landslide susceptibility analysis indicated that nearly 22% area of the state is characterized by moderate susceptibility followed by high (17%) and very high susceptibility (13%). High elevation, slope, rainfall, SPI, drainage density and complex geology were identified as the causative factors of landslides. In the case of health vulnerability, East Kameng and Lohit districts were found to be very highly vulnerable, while Papum Pare, Changlang and Tirap districts experience high health vulnerability due to high degree of exposure and sensitivity. Overall risk analysis revealed over 16.8% area of the state is under moderate risk followed by high (9.8%) and very high (4.2%) risk. Linking this analysis with the climate change projections and SDG goals attainment revealed that Papum Pare, Upper Subansiri, Tirap and West Kameng require priority for lessening susceptibility, vulnerability and risk for achieving sustainable development. A strong correlation (99%) between HVI and risk further demonstrates the need for lessening health vulnerability and risk in the study area. Furthermore, our study contributes additional insights into landslide susceptibility by considering heal vulnerability and risk which may help in planning sustainable development strategies in a changing climate.
EN
The purpose of this paper is to indicate a possible measure of resilience of a local society. The concepts of resilience versus vulnerability are discussed. Two dimensions of resilience are considered: the first one, related to a security system organized by local authority and defined in the paper as systemic barriers and the second one, connected with a subjective possible reaction of population to a hazardous event defined as supplementary barriers. In the research of features of supplementary barriers their effectiveness was estimated in a questionnaire fulfilled by the crisis management staff in thirty regions in Poland. Employing the probability of success or failure, calculations of effectiveness of systemic and supplementary barriers were summarized giving the measure of strengthened or weakened entire safety system at the local level. A matrix of resilience was constructed.
PL
Celem artykułu jest wskazanie możliwej miary odporności społeczeństwa lokalnego. Omówiono koncepcje odporności oraz podatności na zagrożenia. Rozważane są dwa wymiary odporności: pierwszy – związany z organizowanym przez władze lokalne systemem bezpieczeństwa i określany w pracy jako bariery systemowe oraz drugi – związany z subiektywną możliwą reakcją ludności na zdarzenie niebezpieczne, określany jako bariery dodatkowe. W badaniach cech barier dodatkowych ich skuteczność oceniono w kwestionariuszu wypełnionym przez sztaby zarządzania kryzysowego w trzydziestu regionach w Polsce. Stosując prawdopodobieństwo sukcesu lub porażki, podsumowano obliczenia skuteczności barier systemowych i uzupełniających, dając miarę wzmocnionego lub osłabionego całego systemu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Skonstruowano macierz odporności.
11
EN
This article presents a concept for improving security at places of worship based on research carried out as part of the ProSPeReS project, along with a review of the topical literature. It presents the current state of security at such places and selected threats which such ‘soft’ targets may be exposed to. Places of worship are considered particularly vulnerable to attacks due to their accessibility and the fact that limited security measures are usually in place. The research was aimed at enhancing protection of places of worship by proposing potential opportunities for organisational changes in preventing, detecting and responding to terrorist attempts. To this end, a bow-tie analysis of a reference scenario at a hypothetical place of worship was applied, adapting the Vulnerability Assessment Tool methodology for this purpose. The background knowledge to the research constituted the results of a literature review, study visits to places of worship and knowledge of public security experts. The results of research in the form of the proposed method of threat analysis and vulnerability of religious sites and religious gatherings, as well as potential solutions to enhance the protection of these places in the context of the considered reference scenario, which translate into increased readiness for a potential terrorist event.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję poprawy bezpieczeństwa w miejscach kultu religijnego na podstawie przeprowadzonych badań w ramach projektu ProSPeReS oraz przeglądu literatury przedmiotu. Autorzy odnieśli się do aktualnego stanu zabezpieczeń w takich miejscach oraz wskazali na wybrane zagrożenia, na jakie narażone mogą być tego typu ,,miękkie” cele. Miejsca kultu religijnego uważane są za szczególnie podatne na ataki noszące znamiona zdarzeń o charakterze terrorystycznym ze względu na ich dostępność i fakt, że zazwyczaj stosowane są w nich ograniczone środki bezpieczeństwa. Badania miały na celu zwiększenie ochrony miejsc kultu poprzez zaproponowanie potencjalnych możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie zapobiegania, wykrywania i reagowania na potencjalne próby zamachów terrorystycznych. W tym celu zastosowano analizę drzew połączonych dla referencyjnego scenariusza w hipotetycznym miejscu kultu religijnego, adaptując na te potrzeby metodykę Vulnarable Assessment Tool. Wkład informacyjny do badań stanowiły wyniki przeglądu literatury, wizyt studyjnych w miejscach kultu oraz wiedza ekspertów do spraw bezpieczeństwa publicznego. Wyniki badań w postaci proponowanej metody analizy zagrożeń oraz podatności obiektów sakralnych i zgromadzeń religijnych, a także zaproponowane rozwiązania służące zwiększeniu ochrony tych miejsc w kontekście rozważanego scenariusza przekładają się na zwiększenie gotowości na potencjalne zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
EN
An element that can influence the actual value of risk is social resilience, however, the value of the impact of the main components of social resilience on risk is not known. The motivation for addressing the topic was the desire to develop a tool to measure social resilience in the community. The aim of the study was to determine the outflow of social resilience to community risk. Through an analysis of the literature, the main components of social resilience were classified, and then, using cause-and-effect relationships, individual activities affecting social resilience were extracted. The author of the paper anticipated that this concept could serve as a starting point for a more complex form of calculation and criteria. It should be noted that social resilience is a factor that affects both the probability of events and the consequences. The author’s concept of community risk assessment taking into account social resilience is an open concept for editing. This concept requires classifying elements that build social resilience and providing them with standards, in which they should occur.
PL
Elementem, który może wpływać na rzeczywistą wartość ryzyka, jest odporność społeczna, jednak wartość wpływu głównych składowych odporności społecznej na ryzyko nie jest znana. Motywacją do podjęcia tematu była chęć opracowania narzędzia do pomiaru odporności społecznej w społeczności. Celem badania było określenie wypływu odporności społecznej na ryzyko społeczności. Poprzez analizę literatury sklasyfikowano główne komponenty odporności społecznej, a następnie, wykorzystując związki przyczynowo-skutkowe, wyodrębniono poszczególne działania wpływające na odporność społeczną. Autor artykułu przewidział, że koncepcja ta może być punktem wyjścia do bardziej złożonej formy obliczeń i kryteriów. Należy zauważyć, że odporność społeczna jest czynnikiem wpływającym zarówno na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, jak i na konsekwencje. Autorska koncepcja oceny ryzyka społeczności lokalnej uwzględniająca odporność społeczną jest koncepcją otwartą do edycji. Koncepcja wymaga sklasyfikowania elementów budujących odporność społeczną i nadania im norm, w których powinny występować.
EN
The paper presents a new approach to the evaluation of human factor (HF) influence on the risk of maritime accidents. This approach is based on a formal human–ship–environment system definition including the relationships between humans, technology, environment, and organization. Social and organizational factors have already been included in the International Maritime Organization regulations; however, the individual factors still need investigation. A combination of psychological studies and technical operations of sea-going ships has given a huge opportunity to use HF assessment in rule-making processes. The main scientific goal of the research presented in the paper was the development of a method to assess the influence of HF on the risk of maneuvering accidents in restricted waters. This method is based on research within the area of technical ship operation and the results of the psychological profile of operators. The proposed model is based on a quantitative HF model developed by an authorized psychologist comprising personality traits, vulnerability to stress, and risk approach. The investigations were carried out with a group of 32 experienced ship masters performing a complex maneuvering task on the Full Mission Ship Handling Simulator. The multidimensional dependencies between variables of the psychological profile and the risk of an accident resulting from maneuvering errors were implemented into the Sugeno fuzzy model. The developed model allows risk assessment to be conducted that depends on the selected personality profile features. These features can be measured using psychological questionnaires, and then the risk of an accident due to maneuvering error can be calculated for a captain or marine pilot in order to improve human resource management.
EN
The article is devoted to the problem of safe supplies in crisis situations in selected organizations of the health care sector. An attempt was made to answer the question to what extent, for example, the implementation of the ISO 28000-based model can assist organizations in managing the security of the supply chain, especially in crisis situations. What actions should be taken to maintain the supply chain security management system or what solutions can be introduced to the identified processes affecting the functioning of the supply chain? The essence is to emphasize the role of the supply chain management system, based on specific requirements, in maintaining an appropriate level of security, especially during a crisis. To what extent can requirements focusing on the flow of process control activities ensure supply chain security?
EN
In the changing conditions of functioning of economic entities, an important role is played, on the one hand, by identifying resources and areas with the potential to increase competitiveness, and on the other hand, by ensuring the stability as well as safety of processes and reducing uncertainty and risk. Building links between business partners is essential in this respect. The basis for such partnerships in supply chains is cooperation based on trust and risk-sharing. At the same time, it should be emphasized that creating such relationships is not only a challenge, but also an additional source of risk. The purpose of this paper is to identify and assess risk elements occurring in the connections of enterprises in supply chains. Knowledge of risk and potential threats is the basis for creating relationships with partners and building security of enterprises and supply chains. The paper presents the results of research on key elements of risk in the relations of metal industry enterprises operating in supply chains. The research was conducted using a proprietary questionnaire and covered businesses operating in in the metal industry in Poland. The issues examined included such elements as: assessment of the perceived role of monitoring and reducing risk in enterprises, identification of competences in the area of risk analysis and assessment as well as preparation for irregularities and disruptions in supply chains characterized by the studied enterprises, identification of the impact of risk elements in relations with suppliers and recipients on the company’s operations, the used risk mitigation methods and factors influencing the implementation of risk management in supply chains. The obtained results allowed to identify the role of the risk of cooperation of enterprises in supply chains and significant factors impacting its reduction. The role of managing relations with business partners as an important element influencing the security of supply chains was also emphasized.
PL
W zmieniających się warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych istotną rolę odgrywa z jednej strony identyfikacja zasobów oraz obszarów o potencjale pozwalającym na wzrost konkurencyjności, a z drugiej zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa procesów oraz ograniczenie niepewności i ryzyka. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma budowanie więzi między partnerami gospodarczymi. Podstawą takich partnerskich relacji w łańcuchach dostaw jest współpraca polegająca na zaufaniu i podziale ryzyka. Należy jednocześnie podkreślić, że tworzenie takich relacji stanowi nie tylko wyzwanie, ale także dodatkowe źródło ryzyka. Celem pracy jest identyfikacja i ocena elementów ryzyka występujących w powiązaniach przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Wiedza z zakresu ryzyka i potencjalnych zagrożeń stanowi podstawę tworzenia relacji z partnerami oraz budowania bezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz łańcuchów dostaw. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące kluczowych elementów ryzyka w relacjach przedsiębiorstw branży metalowej funkcjonujących w łańcuchach dostaw. Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego i obejmowały przedsiębiorstwa branży metalowej prowadzące swoją działalność na terenie Polski. Badane zagadnienia obejmowały takie elementy jak: ocena postrzegana roli monitorowania i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwach, identyfikacja kompetencji w obszarze analizy i oceny ryzyka oraz przygotowania na nieprawidłowości i zakłócenia w łańcuchach dostaw jakimi odznaczają się badane przedsiębiorstwa, identyfikacja wpływu elementów ryzyka w powiązaniach z dostawcami i odbiorcami na działalność przedsiębiorstwa, wykorzystywane metody ograniczania ryzyka oraz czynniki wpływające na wdrożenie zarzadzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację roli ryzyka współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw oraz istotnych czynników wpływających na jego redukcję. Podkreślono również rolę zarządzania relacjami z partnerami gospodarczymi jako istotnego elementu wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania łańcuchów dostaw.
EN
The issues of failure risk assessment in water distribution systems are presented. Water supply network failure constitute a crucial issue in water distribution sector. Attention has been paid to the problem of risk assessment considering risk acceptance criteria. Besides, the water network failure indicators were assessed. The presented methods can be used to describe the general characteristics and the technical conditions of the water distribution system. The chapter is intended to draw the attention to the need for further technical and organisational improvement and for the standardization of the failure risk assessment in the water distribution systems.
17
Content available remote Regulacje dotyczące SBSP w aspekcie bezpieczeństwo lotnictwa bezzałogowego
PL
Dynamiczny rozwój lotnictwa bezzałogowego wymusił określenie zasad wykonywania operacji lotniczych SBSP. Regulacje dotyczące SBSP ustalają zasady użytkowania statków bezzałogowych i porządkują sposób ich funkcjonowania w integracji z lotnictwem załogowym. Nadrzędnym celem wprowadzanych regulacji i przepisów jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Regulacje powinny uwzględniać zarówno aktualne potrzeby rozwojowe branży jak i wyraźnie sprecyzowane cele w zakresie bezpieczeństwa. Wszystkim interesariuszom związanym z lotnictwem zależy na tym, aby pomimo współużytkowania części przestrzeni powietrznej przez oba rodzaje lotnictwa, nie pogorszyć społecznego uznania wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu lotniczego. Wprowadzane regulacje rzutowały bezpośrednio na bezpieczeństwo operacji w lotnictwie załogowym jak i bezzałogowym. Przedstawiono w zarysie dotychczasowe doświadczenia oddziaływania regulacji w lotnictwie załogowym oraz omówiono aktualne regulacje w lotnictwie bezzałogowym, zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem zagrożeń. Omówiono znaczenie poddziału operacji bezzałogowych na VLOS i BVLOS oraz na kategorie otwartą, szczególną i certyfikowaną. W obu rodzajach lotnictwa jednym z najbardziej znaczących czynników mających wpływ na poziom bezpieczeństwa jest czynnik ludzki (HF – human factor). Dlatego uwzględniono udział i znaczenie HF jako istotnego składnika istniejących i wdrażanych regulacji. Odniesiono się do aktualnie wprowadzanych zmian na poziomie krajowym i europejskim. W podsumowaniu przedstawiono wnioski końcowe.
EN
The dynamic development of unmanned aviation forced the definition of the rules for performing UAS flight operations. The UAS regulations set the rules for the use of unmanned aerial vehicles and organize their functioning in integration with manned aviation. The paramount goal of the introduced regulations and provisions is to ensure an appropriate level of safety. Regulations should take into account both the current development needs of the industry and clearly defined safety objectives. It is important to all aviation stakeholders that, despite the shared use of a part of the airspace by both types of aviation, public recognition of the high level of aviation safety has not deteriorated. The introduced regulations had a direct impact on the safety of operations in both manned and unmanned aviation. The current experience of the impact of regulations in manned aviation is outlined and the current regulations in unmanned aviation, as well as safety and risk management, are discussed. The importance of the VLOS and BVLOS unmanned operations as well as the open, special and certified categories were discussed. In both types of aviation, one of the most significant factors influencing the level of safety is the human factor (HF). Therefore, the participation and importance of HF as an important component of the existing and implemented regulations was taken into account. Reference was made to the changes currently introduced at the national and European levels. The final conclusions are presented in the summary.
PL
Proces rekonstrukcji zabytkowych konstrukcji kamiennych jest zagadnieniem złożonym i wymagającym wielu badań i analiz. Jednym z niezwykle ważnych aspektów jest ryzyko zastosowania niewłaściwego rozwiązania naprawczego do istniejącej materii. Ryzyko to w znacznej mierze obejmuje zagadnienia dotyczące analizy fizykochemicznej, ale także kompatybilność środowiskową czy realizacyjną. Chodzi zarówno o parametry zastosowanego materiału, w odniesieniu do materiału kamiennego, takie jak skład chemiczny, mineralogiczny, porowatość, parametry wytrzymałościowe itd., ale także o panujące warunki środowiskowe wpływające na ryzyko przeprowadzenia działań naprawczych, dostępność materiałów i sprzętu czy też o stopień wyszkolenia zespołu lokalnych pracowników. Wszystkie aspekty zostaną przedstawione w odniesieniu do konserwacji zabytkowych murów kamiennych na zaprawie glinianej. Zostaną im przypisane wartości punktowe wraz z opisem oraz zaprezentowany zostanie schemat określania wskaźnika ryzyka zastosowania materiału naprawczego w przypadku zabytkowych konstrukcji kamiennych na stanowisku archeologicznym w Tanais.
EN
The process of conservation of historic stone structures is a complex issue that requires a lot of research and analysis. One of the extremely important aspects is the risk of applying a substitute material to an existing one. This risk largely covers issues in the field of physico-chemical analysis, but also environmental or implementation compatibility. Therefore, we are talking here both about the parameters of the substitute material in relation to the stone one, such as chemical composition, mineralogical composition, porosity, strength parameters, etc., but also about the environmental conditions affecting the risk of carrying out conservation actions, the availability of materials and equipment or the level of training of the team local workers. All aspects will be presented in relation to the conservation of historic stone walls on an earth-based mortar, point values will be assigned to them with a description, and a way of determining the risk indicator for the use of substitute material will be presented. The algorithm will be used to determine the risk index for historic stone structures at the Tanais archaeological site.
EN
The article presents the use of a point cloud in the analysis and documentation of facades of historic endangered objects. In the example of a scan of the mansion in Kliczewo Male, maps were made, and the possibility of their applications was presented. Analysis of deformations, cavities, and others were performed. The studies are the basis for vector documentation. The point cloud segment showing reliefs has been transformed into a MESH geometry, which allows it to be shared on online platforms and 3D printing.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie chmury punktów w analizie i dokumentacji elewacji zabytkowych obiektów zagrożonych. Na przykładzie skanu dworu w Kliczewie Małym wykonano mapy i przedstawiono możliwość ich zastosowania. Wykonano analizę odkształceń, ubytków i innych. Opracowania stanowią podstawę do prac związanych z dokumentacją wektorową. Wycinek chmury przedstawiający płaskorzeźbę został przekształcony w geometrię MESH, co umożliwia jego udostępnienie na platformach internetowych oraz druk 3D.
PL
Cel celem niniejszego artykułu jest określenie istotnej roli zarządzania ryzykiem w systemach logistycznych branży motoryzacyjnej. Dlatego dokonano przeglądu literatury dot. definicji ryzyka oraz zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych aspektów. Nie bez znaczenia jest również analiza wybranych, współcześnie wykorzystywanych narzędzi zarządzania ryzykiem oraz przykłady z branży motoryzacyjnej (Faurecia, Volkswagen). Metodologia badania – wykorzystano przegląd dostępnej literatury. Wynik - cel pracy został dopełniony. Na podstawie dostępnych źródeł dokonano próby zdefiniowania istotnych kryteriów w pomiarze i monitorowaniu ryzyka w współczesnych systemach logistycznych branży motoryzacyjnej. Podano przykłady rozwiązań zarządzania ryzykiem w branży motoryzacyjnej. Oryginalność/wartość - w artykule wskazano koncepcje dotyczące definicji ryzyka. Zwrócono uwagę na identyfikację, pomiar ryzyka, narzędzia zarządzania ryzykiem, przykłady z przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej.
EN
Purpose – the aim of this article is to determine the important role of risk management in the logistics systems of the automotive industry. Therefore, the literature on risk definition and risk management was reviewed with particular emphasis on key aspects. The analysis of selected, currently used risk management tools and examples from the automotive industry (Faurecia, Volkswagen) are also significant. Study methodology - a review of the available literature was used. Result – the aim of the work has been fulfilled. Based on the available sources, an attempt was made to define important criteria in the measurement and monitoring of risk in modern logistics systems in the automotive industry. Examples of risk management solutions in the automotive industry are given. Originality/Value – the article indicates concepts regarding the definition of risk. Attention was paid to identification, risk measurement, risk management tools, examples from automotive industry enterprises.
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.