Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czas pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article is a case study of the use of snapshot observation to analyse the factors causing time losses at selected laser burner stations, and to propose changes that will increase the effective utilization of working time. The purpose of this paper is to determine the best and worst utilization of working time at the examined workplaces, analyse the amount of time lost and identify the causes of losses, and propose solutions that will improve the utilization of working time. According to the snapshot observation, procedure 2 main - work and non-work - time fractions and 10 detailed time fractions in the working day were distinguished, and their percentage share for the analysed workstations was calculated. Analyses of the working day time utilization depending on the type of machines, days of observation, single shifts were done and selected results were averaged. The paper indicates that organizational and technical aspects, as well as the employees' faults, were the main reasons for time losses. Research has shown that the generally examined group of workstations was characterized by a high utilization level of working time. An unfavourable phenomenon was the ratio of the main time to the auxiliary time, the high share of the maintenance time fraction of the workstations, and incorrect organization of the interoperation transport, low workers motivation, rush, and routine. It was found that further improvement of work efficiency and reduce time losses requires paying attention to the optimization of employees' working conditions, training, motivation systems, and implementation of lean concept tools and MES/CMMS solutions into production.
PL
W artykule przedstawiono stan prawny w Polsce, w zakresie stosowanych systemów czasu pracy w zakładach górniczych. Przedstawiono możliwości redukcji znacznej liczby nadgodzin, przy zastosowaniu klauzuli opt-out, na której wprowadzenie zezwalają przepisy prawa unijnego. Zaproponowano wprowadzenie do kodeksu pracy zapisu o dobrowolności korzystania z tej formy dodatkowego zatrudnienia, co w znacznym stopniu spowodowałoby spadek naruszania przepisów prawa w zakresie czasu pracy we wszystkich branżach działalności, a więc także w górnictwie, ponadto w znacznym stopniu spowodowałoby ograniczenie wykonywania pracy przez tzw. firmy zewnętrzne w zakładach górniczych.
EN
This paper presents the legal status of applying the labor law in Poland in working systems in mining industry. There has been proposed a legal modification of the large number of working overtimes applying opt-out clause which is situated in European Union law. There is the proposal to change the labor code including a voluntary work consent, which will cause a considerable decrease in breaking legal work system regulation of statutory working time in each activities, specially in mining industry.
3
Content available Ile zarabiał inżynier w 2019 roku?
PL
Jawność wynagrodzeń przynosi szereg korzyści zarówno dla kadry inżynierskiej, jak również pracodawców i branży budowlanej jako systemu. Ważne jest, aby aktualne pobory inżynierów nie były analizowane jedynie na podstawie ofert pracy, ale również przy wykorzystaniu faktycznych danych otrzymanych od pracowników. W niniejszym artykule przeanalizowano informacje otrzymane od blisko 2500 inżynierów budownictwa. Dzięki tak szerokiemu podejściu do zagadnienia możliwe było przeanalizowanie zarobków w zależności od stanowiska, specjalności, doświadczenia w branży, liczby godzin przepracowanych w tygodniu oraz lokalizacji pracy.
EN
Open salary gives a number of benefits, both for engineering staff as well as employers and the construction industry as a system. It is important that the current salary of engineers is not only analyzed on the basis of job offers, but also using actual data received from employees. In this paper, information received from nearly 2,500 civil engineers was analyzed. Thanks to such a broad approach to the issue, it was possible to analyze earnings depending on the position, specialty, industry experience, weekly hours worked and location of work.
4
EN
The rapid growth and distribution of IT systems increases their complexity and aggravates operation and maintenance. To sustain control over large sets of hosts and the connecting networks, monitoring solutions are employed and constantly enhanced. They collect diverse key performance indicators (KPIs) (e.g. CPU utilization, allocated memory, etc.) and provide detailed information about the system state. Storing such metrics over a period of time naturally raises the motivation of predicting future KPI progress based on past observations. This allows different ahead of time optimizations like anomaly detection or predictive maintenance. Predicting the future progress of KPIs can be defined as a time series forecasting problem. Although, a variety of time series forecasting methods exist, forecasting the progress of IT system KPIs is very hard. First, KPI types like CPU utilization or allocated memory are very different and hard to be modelled by the same model. Second, system components are interconnected and constantly changing due to soft- or firmware updates and hardware modernization. Thus a frequent model retraining or fine-tuning must be expected. Therefore, we propose a lightweight solution for KPI series prediction based on historic observations. It consists of a weighted heterogeneous ensemble method composed of two models - a neural network and a mean predictor. As ensemble method a weighted summation is used, whereby a heuristic is employed to set the weights. The lightweight nature allows to train models individually on each KPI series and makes model retraining feasible when system changes occur. The modelling approach is evaluated on the available FedCSIS 2020 challenge dataset and achieves an overall R^2 score of 0.10 on the preliminary 10\% test data and 0.15 on the complete test data. We publish our code on the following github repository: https://github.com/citlab/fed\_challenge.
PL
W artykule poruszono zagadnienie zużycia paliwa w kontekście wydajności maszyny, a także kwestie analizy czasu pracy według kryterium sprawności technicznej i lokalizacji maszyn. Szczegółowo omówiono również problematykę przeliczania motogodzin na godziny.
EN
The article discusses the issue of fuel consumption in the context of machine performance. The issues of work time analysis were discussed according to the criterion of technical efficiency and machine location. The problem of converting motohours to hours was also discussed in detail.
PL
W artykule przedstawiono stan prawny w Polsce w zakresie stosowania klauzuli opt-out w systemie czasu pracy wg prawodawstwa Unii Europejskiej. Zaproponowano wprowadzenie do Kodeksu pracy dobrowolności korzystania z tej formy dodatkowego zatrudnienia, co w znacznym stopniu spowodowałoby spadek naruszania przepisów prawa w zakresie czasu pracy we wszystkich branżach działalności, a więc także w górnictwie. Propozycje takiej zmiany Kodeksu pracy zawierał już projekt jego nowelizacji z maja 2018 r., ale z powodu licznych protestów związków zawodowych do jej wprowadzenia nie doszło.
EN
This paper presents the legal status of applying the opt-out clause in the working system in Poland according to the European Union law. There has been proposed a legal modification of the labor code concerning a voluntary work consent, which will cause a considerable decrease in breaking legal work system regulation of statutory working time in all fields of industry, also in mining. The proposals to change the Labor Act in May 2018 contained such regulations but because of numerous protests of workers trade unions they were not introduced.
PL
Ewidencja czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Organizacja tego obowiązku nie nastręcza większych trudności przy zatrudnianiu do kilkunastu pracowników. Jednak przy wielkiej liczbie zatrudnionych absorbuje zarówno czas jak i środki finansowe przedsiębiorstwa. Ciekawym rozwiązaniem w tej kwestii jest system rejestracji czasu pracy. Jest on również wykorzystywany w przedsiębiorstwach do innych celów, między innymi służy redukcji kosztów. Ze względu na fakt poszukiwania oszczędności na różnych płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa popularne są obecnie systemy rejestracji czasu pracy. Dzięki zaimplementowaniu takiego systemu w firmie przedsiębiorca jest w stanie określić czas, w którym pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy. Poza podstawowym zadaniem związanym z ewidencją czasu pracy, systemy oferują często szereg innych funkcji, które posiadają ciekawe możliwości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie innowacyjnegoi bezobsługowego systemu zaproponowanego przez firmę TENVIRK. System ten oparty jest o karty inteligentne i sieć MESH. Realizuje on zadania klasycznego systemu rejestracji czasu pracy, a ponadto umożliwia on zaimplementowanie w przedsiębiorstwie innych aktywności, takich jak na przykład: kontrola nadużyć dotyczących czasu pracy, stosowania środków ochrony indywidualnej, kontroli dostępu, ochronie mienia, itp.
EN
Currently companies search for savings on various levels of activity. Because of it working time recording systems are very popular. Implementing of such a system in the company allows to determine the time when the employee is working for the employer. This paper presents an innovative working time recording system proposed by TENVIRK. This system is based on smart cards and MESH net. It carries out the tasks of the classical time recording system, but it also enables the company to implement other activities (eg. abuse control over working time, personal protective equipment, access control, property protection, etc.).
PL
Sektor służby zdrowia charakteryzuje się zmiennością modeli czasu pracy, ustawicznie długimi godzinami pracy związanymi z korzystaniem z indywidualnego „prawa wyboru” (klauzula opt-out) oraz brakiem rozwiązania w kwestii dyżurowania European Trade Union Confederation (ETUC). W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w różnych krajach, które przybliżają problemy wynikające z niewłaściwej organizacji czasu pracy, głównie pracujących w szpitalach lekarzy rezydentów i starają się wyjaśnić przyczyny tych problemów. Wskazują one na potrzebę i kierunki zmian, które zapewniłyby obywatelom jako potencjalnym pacjentom, wyższy poziom jakości usług medycznych.
EN
The health services sector is characterized by the volatile working-time models, chronic long working hours linked to the use of the individual “opt-out” and lack of solution in terms of on-call time of European Trade Union Confederation (ETUC). This article presents the results of the studies conducted in various countries, which present problems resulting from the improper organization of working time. The issue mainly refers to the resident doctors working in the hospitals, and tries to explain the causes of these problems. The results of the research point both to the need for and the direction for changes that would ensure higher quality of medical services for citizens as potential patients.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące kierowców zawodowych odnoszące się do przestrzegania czasu prowadzenia i czasu odpoczynku kierowcy. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie kierowców samochodów ciężarowych będących w różnym wieku, mających zróżnicowany staż pracy. Badania zostały przeprowadzone wśród kierowców aktywnych zawodowo, dotyczyły one głównie respektowania norm czasu pracy i wykorzystania przerw, które mają bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki pokazują, w jakim stopniu przestrzegane są przepisy dotyczące norm czasu pracy kierowców. Badania wykazały, że ponad połowa kierowców jeździ przemęczona, co prowadzi do zmniejszenia czujności i wydłużenia czasu reakcji. Powoduje to między innymi błędne odczytywanie sygnałów przekazywanych przez użytkowników dróg, a w konsekwencji niewłaściwe reakcje i zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa.
EN
The paper presents the study of professional drivers in terms of compliance with the driving and rest time. The questionnaire survey on a group of truck drivers at different age and with varied work experience in the profession of the driver was carried out. The research was conducted among working professional drivers. They mainly concerned with respecting the working time and rest regulations, what directly affect safety. The results show the degree of compliance with regulations on drivers’ working time. Studies have shown that more than half of drivers are overworked, it leads to reduction of alertness and extension of the reaction time. This causes, among others, misunderstanding of traffic signals by road users, and consequently improper reactions and reduction of safety level.
10
Content available Instrumenty prawne zarządzania czasem pracy
PL
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie form organizacji czasu pracy, które uregulowano w przepisach praw pracy. Mają one istotne znaczenie dla praktyki. Ich stosowanie umożliwia optymalizowanie działań przedsiębiorstwa i korzystne zarządzania, zgodnie z potrzebami elastyczności i wymogami rynku.
EN
The purpose of this study is to indicate the forms of work time management, which are regulated in the provisions of labor laws. They are important for practice. Their use enables optimization of company operations and favorable management in accordance with the needs of flexibility and market requirements.
PL
W artykule dokonano analizy wybranych wskaźników służących do oceny efektywności pracy wielkiego pieca. Wybrano takie wskaźniki, które pozwoliły ocenić efektywność wykorzystania czasu urządzenia oraz ilości otrzymywanego produktu gotowego. Analiza została przeprowadzona dla jednego z wielkich pieców działających w Polsce, a swym zakresem objęła jeden rok kalendarzowy. Dokonano również analizy czynników wpływających na obniżenie efektywności urządzenia.
EN
The analysis of selected indicators of blast furnace operation efficiency was presented in the paper. Indicators, that were selected, allowed to access the efficiency of operating time of blast furnace and the quantity of production. The analysis was carried out for one of blast furnaces operating in Poland and covered one calendar year. Then, the analysis of factors influencing the reduction of efficiency of blast furnace was made.
12
Content available Wybrane aspekty analizy czasu pracy kierowcy
PL
Wprowadzenie przepisów rozporządzenia WE nr 561/2006 oraz umowy AETR ujednoliciło w Europie zasady dotyczące czasu pracy kierowcy. Dzięki temu kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe muszą stosować się do tych samych lub bardzo zbliżonych do siebie przepisów. Kierowcy podczas wykonywania pracy muszą pamiętać o wszystkich przepisach dotyczących czasu pracy kierowcy. Urządzenia rejestrujące aktywności kierowców, czyli tachografy, pozwalają organom kontrolującym przede wszystkim na weryfikację przestrzegania przepisów dotyczących ich czasu pracy.
EN
The introduction of the provisions of Regulation EC No 561/2006 and AETR agreement in Europe has consolidated the ruler on driving times. As a result, drivers working in international transport must apply to the same or very similar legislation. Drivers need to remember all the rules on drivers’ hours. Equipment used for recording driver activities, called tachographs allow control authorities to verify compliance.
PL
W pracy zostały poruszone podstawowe zagadnienia związane z tematyką zarządzania czasem pracy. Celem pracy było ustalenie zmian w procesie gospodarowania czasem pracy w ujęciu sektorowym. Na podstawie danych statystycznych wykonano analizę wykorzystania czasu pracy w krajowym sektorze hutniczym. Zakresem analizy objęto gospodarowanie czasem pracy i ustalenie przyczyn czasu nieprzepracowanego. Okres analizy to przed i po restrukturyzacji przemysłu.
EN
The article presents some problems of time management in the company.The analysis of time management has been cerried out for steel industry in Poland. In the article information about working time and wasted time is presented. The analysis has been carried out on the basis of the data from before and after the restructuring process.
EN
In the modern market economy, the company is still looking for the most effective ways of management. The development of enterprises depends mainly on people skills and work organization. One aspect of the objectives is to effectively manage working time. The article discussed were the basic issues related to the topic of time management. The aim of the study was to determine the causes of undeveloped time in the domestic steel industry, together with examples of preventive measures. Using statistical data shows the structure of the causes of the wasted time in the steel industry in the years 2000-2015. Basic data: nominal time in steel industry was 114 849.20 thousand. Hours in 2000 and now is 44 387 thousand hours, time worked was 92 603 thousand. Hours in 2000, now is 36 000 thousand. Hours, wasted time was 22 246.2 thousand. Hours, now is 3 967.2 thousand hours. The structure of the working time not worked comprises: - 60% of the leaves, - 30% of sickness absences, - 10% break fee. Companies use the programs to decline wasted time in their companies. On the basis of case studies and sector analysis was confirmed the improvement in working time management in manufacturing companies in the long term.
PL
Przedsiębiorcy coraz częściej dają pracownikom możliwość korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy. Staje się to przywilejem dla pracowników. Taki system zapewnia zatrudnionym work-life balance, daje komfort psychiczny, zadowolenie i wpływa na ich chęć kontynuacji kariery zawodowej w firmie, co stanowi zarówno korzyść dla pracownika, jak i pracodawcy. Praca zawiera przegląd najczęściej stosowanych w praktyce form organizacji czasu pracy. W artykule przedstawiono wyniki i wnioski z badania przeprowadzonego w formie ankietowej, którego celem było sprawdzenie poziomu zadowolenia pracowników z elastycznych form organizacji czasu pracy.
EN
The Employers increasingly give employees the possibility of using flexible forms of organization of working time. It becomes a privilege for employees. System like that provides for employees work-life balance, gives psychological comfort, satisfaction and affects on their willingness to continue careers in the company, which is a benefit for both: the employee and the employer. The work provides an overview of the most commonly used forms of organization of working time. The article presents the results and conclusions of a survey, which the purpose was to check employee satisfaction of flexible forms of organization of working time.
17
Content available remote Normowanie prac spawalniczych przy spawaniu orbitalnym
PL
W artykule opisano przykłady normowania prac spawalniczych przy spawaniu orbitalnym. Podano orientacyjne czasy spawania dwóch reprezentatywnych połączeń oraz przeanalizowano cały proces spawania orbitalnego. Przedstawiono ponadto wstępne kryteria doboru głowic orbitalnych z uwzględnieniem spawania wielogłowicowego. Porównano czasy jarzenia się łuku podczas spawania orbitalnego do innych metod spawania.
EN
Examples of standardization of welding in the orbital welding process are described in the above article. Approximate times of welding two representative joints and an analysis of the process of orbital welding is provided. Furthermore, pre-selection criteria of a choice of orbital welding heads taking into account the multi-head welding are given. Arcing time during orbital welding is compared to other welding methods.
18
Content available Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki i ograniczenia wpływające na efektywność wykorzystania czasu pracy kierowców. Badania wykonało dwóch kierowców w ciągu czterech tygodni, pracując na trasach dalekodystansowych z naczepą podkontenerową oraz kurtynową. Średni dzienny czas pracy kierowców wyniósł odpowiednio 11:55 i 10:27, dzienny czas jazdy – 5:30 i 6:21, a odległość dzienna 499 i 506 km. Współczynnik efektywności czasowej osiągnął wartość 0,45.
EN
The most important factors and limitations, that affecting of the efficiency of time consumption by truck drivers were presented. The study was done basic on data collected by two drivers during four weeks of work on long-haul routes with container and curtain trailer. The average daily working time of drivers was 11 hours 55 minutes and 10 hours 27 minutes. Daily driving time 5 hours 30 minutes and 6 hours 21 minutes. Daily distance 499 km and 506 km per driver. Time efficiency factor reached 0.45.
PL
Kończąc cykl „Prawo pracy w pigułce", przedstawiamy informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopu, dni wolnych oraz zakresu obowiązków pracodawcy i pracownika. Poprzednio opisaliśmy m.in. kwestie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
EN
The article is a continuation of the issue of managing worker absence (Gajdzik, 2015). Theoretical considerations were supplemented with statistical data about sickness absences of workers in the steel industry. The timespan analysis covers the years 2000-2015. The share of absence in the lost work time was determined on the basis of the number of sickness absence hours. The issue of unplanned employee absenteeism is part of the human resource management and work time management in an enterprise.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.