Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the results of tests concerning the effect of the extrusion process in the complex strain state on the microstructure and properties of one of magnesium alloy with aluminium, zinc and manganese, designated AZ61. Due to its specific gravity, it is increasingly being used in the automotive and aerospace industries to reduce the weight of structural elements. As a result of plastic deformation processes, rods with a diameter of 8, 6 and 4 mm were obtained from AZ61 magnesium alloy. The microstructure analysis was performed using light and electron microscopy (STEM) techniques in the initial state and afterplastic deformation. Microstructure studies were supplemented with a quantitative analysis using the Metilo program. A number of stereological parameters were determined: average diameter of grain, shape factor. A static tensile test was carried out at 250ºC and 300ºC, at deformation rates of 0.01, 0.001 and 0.0001 m·s-1. Better plastic properties after deformation using KoBo methodwere obtained than with conventional extrusion.
EN
The article presents tests results of the influence of deformation methods on the microstructure and properties of alloy WE43. There were direct extrusion tests and extrusion with KoBo method performed. An assessment of the influence of the methods of deformation on the microstructure and the mechanical properties of the achieved rods from alloy WE43 was conducted. There was an analysis of microstructure carried out with the use of light and scanning microscopy techniques in the initial state and after plastic deformation. Static tensile test was conducted in temperature of 350°C at a speed of 0.0001 m·s-1 and microhardness measurements were performed of HV0.2. On the basis of the achieved mechanical tests results it was stated that in the temperature of 350°C for samples deformed with the use of KoBo method there was an effect of superplastic flow found. The value of elongation achieved was 250% which was 3 times higher than in case of classic extrusion (80%).
EN
The behaviour of porous sinters, during compression and compression with reverse cyclic torsion tests is investigated in the article based on the combination of experimental and numerical techniques. The sinters manufactured from the Distaloy AB powder are examined. First, series of simple uniaxial compression tests were performed on samples with three different porosity volume fractions: 15, 20 and 25%. Obtained data were then used during identification procedure of the Gurson-Tvergaard-Needleman finite element based model, which can capture influence of porosity evolution on plasticity. Finally, the identified Gurson-Tvergaard- Needleman model was validated under complex compression with reverse cyclic torsion conditions and proved its good predictive capabilities. Details on both experimental and numerical investigations are presented within the paper.
4
Content available remote Detection of strain localization in numerical simulation of sheet metal forming
EN
This paper presents an investigation on the detection of strain localization in numerical simulation of sheet metal forming. Two methods to determine the onset of localized necking have been compared. The first criterion, newly implemented in this work, is based on the analysis of the through-thickness thinning (through-thickness strain) and its first time derivative in the most strained zone. The limit strain in the second method, studied in the authors’ earlier works, is determined by the maximum of the strain acceleration. The limit strains have been determined for different specimens undergoing deformation at different strain paths covering the whole range of the strain paths typical for sheet forming processes. This has allowed to construct numerical forming limit curves (FLCs). The numerical FLCs have been compared with the experimental one. Mesh sensitivity analysis for these criteria has been performed for the selected specimens. It has been shown that the numerical FLC obtained with the new criterion predicts formability limits close to the experimental results so this method can be used as a potential alternative tool to determine formability in standard finite element simulations of sheet forming processes.
PL
Właściwości wyrobów wytwarzanych metodami metalurgii proszków zależą miedzy innymi od ich porowatości, która może być w pewnym zakresie kontrolowana w kolejnych operacjach technologicznych. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych prób ściskania z równoczesnym skręcaniem, które przeprowadzono w celu sprawdzenia wpływu zastosowanych parametrów odkształcania na zmianę porowatości spieków wykonanych z proszku Distaloy AB. Badania wykazały, że główną rolę w procesie zagęszczania spieków w trakcie analizowanego sposobu kształtowania odgrywa zastosowany gniot, natomiast do oceny wpływu zastosowanych parametrów skręcania na porowatość spieków należy przeprowadzić obserwacje mikrostruktury.
EN
Properties of products made by powder metallurgy depend, inter alia, on their porosity that can be, to some extent, controlled in the subsequent technological operations. A series of simultaneous compression and torsion tests has been performed for Distaloy AB sintered samples in order to find out how applied deformation parameters affect the changes in samples porosity. Selected results are presented in the paper. They suggest that applied reduction in height plays the major role in densification of sinters during the analysed deformation method. However, microstructure examinations are necessary to assess an effect of the applied torsion parameters on the sinters porosity.
EN
A growing interest in wrought magnesium alloys has been noticed recently, mainly due to development of various SPD (severe plastic deformation) methods that enable significant refinement of the microstructure and – as a result – improvement of various functional properties of products. However, forming as-cast magnesium alloys with the increased aluminum content at room temperature is almost impossible. Therefore, application of heat treatment before forming or forming at elevated temperature is recommended for these alloys. The paper presents the influence of selected heat treatment conditions on the microstructure and the mechanical properties of the as-cast AZ91 alloy. Deformation behaviour of the as-cast AZ61 alloy at elevated temperatures was analysed as well. The microstructure analysis was performed by means of both light microscopy and SEM. The latter one was used also for fracture analysis. Moreover, the effect of chemical composition modification by lithium addition on the microstructure of the AZ31-based alloy is presented. The test results can be helpful in preparation of the magnesium-aluminum alloys for further processing by means of SPD methods.
PL
W pracy przedstawiono model numeryczny nowatorskiego procesu kształtowania przyrostowego dedykowanego wytwarzaniu elementów integralnych dla przemysłu lotniczego. Zaprezentowano koncepcję tej technologii, stanowisko badawcze oraz wyniki zrealizowanych eksperymentów. Omówiono opracowany model numeryczny, który poddano weryfikacji w warunkach eksperymentalnych. Przy użyciu opracowanego programu numerycznej symulacji procesu kształtowania przyrostowego, uzyskano możliwość analizy wpływu parametrów procesu na płynięcie materiału, rozkładu odkształceń i parametrów siłowo-energetycznych. Przykładowe wyniki badań eksperymentalnych i symulacji numerycznych przedstawiono w formie rozkładów odkształceń, kształtu próbki oraz nacisków prasy.
EN
Numerical model of novel incremental forming process dedicated for obtaining integral elements for the aerospace industry is presented in the paper. The concept of proposed technology and developed prototype of research stand as well as obtained experimental results are described. Then, description of the numerical model development procedure, including validations stage, is presented. Examples of obtained results highlight the model possibility as a tool to extend the range of realized experimental investigations.
PL
Celem zrealizowanych badań była ocena odporności na korozję elektrochemiczną drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X2CrNiMo 17-12-2 przeznaczonych dla chirurgii twarzowo-szczękowej. Dokonano oceny wpływu odkształcenia w procesie ciągnienia oraz modyfikacji powierzchni na własności korozyjne drutów. Druty po ciągnieniu poddano zabiegom szlifowania, elektrolitycznego polerowania oraz chemicznej pasywacji. Testy potencjodynamiczne realizowano w roztworze sztucznej śliny, wykorzystując system do badań VoltaLab PGP201 firmy Radiometer. Badania pozwoliły na rejestrację krzywych polaryzacji anodowej. Właściwości fizykochemiczne powierzchni oceniano metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem systemu pomiarowego AutoLab PGSTAT 302N wyposażonego w moduł FRA2 (Frequency Response Analyser). Przeprowadzone badania umożliwiły bezpośrednie porównanie zachowania się rzeczywistego obiektu z jego układem zastępczym, który jest modelem odnoszącym się do fizycznie realizowanej impedancji. Właściwości mechaniczne wyznaczono przy pomocy statycznej próby jednoosiowego rozciągania. Ustalono przebieg krzywej umocnienia drutów. Podano krzywe obrazujące zależność oporu polaryzacji w funkcji odkształcenia zadawanego w procesie ciągnienia. Wyniki badań wskazują na pogorszenie właściwości korozyjnych drutów wraz z zachodzącym w procesie ciągnienia umocnieniem odkształceniowym. Stwierdzono, że zabiegi modyfikacji powierzchni spowodowały wzrost odporności drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X2CrNiMo 17-12-2 na korozję wżerową w roztworze sztucznej śliny. Wyższą odpornością charakteryzują się druty, dla których finalnym zabiegiem obróbki powierzchniowej była chemiczna pasywacja.
EN
The purpose of performed tests was evaluation of resistance to electrochemical corrosion of wires made of stainless steel X2CrNiMo 17-12-2 used in maxillo-facial surgery. Evaluation was made of the impact of strain applied in drawing process and surface modification on wire corrosion characteristics. Drawn wires were subject to grinding, electrolytic polishing and chemical passivation. Potentiodynamic tests were performed in artificial saliva with application of testing system VoltaLab PGP201 by Radiometer. The tests enabled to register anodic polarization curves. Physical and chemical properties of the surface were evaluated with application of electrochemical impedance spectroscopy. Measurements were made with application of measuring system AutoLab PGSTAT 302N equipped with FRA2 module (Frequency Response Analyser). Performed tests enabled direct comparison of behaviour of the real object with its equivalent circuit, which which is a model referring to physically realised impedance. Mechanical properties were tested by means of static uniaxial tensile test. The course of wire flow curve was determined. Curves demonstrating the dependence of polarization resistance as the function of strain applied in drawing process were presented. Test results show deterioration of corrosion characteristics of wires with work hardening taking place in drawing process. It was proved that surface modification treatment caused the increase of the resistance of wires made of stainless steel X2CrNiMo 17-12-2 to pitting corrosion in artificial saliva. Wires whose final treatment was chemical passivation featured the highest resistance.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań plastyczności stali 23MnB4, C45 i C70 przeznaczonych do walcowania walcówki w nowoczesnej walcowni ciągłej. Ocenę plastyczności dokonano w próbie skręcania na gorąco przy użyciu plastometru skrętnego, w zakresie temperatury walcowania walcówki od 850°C do 1150°C i z prędkością odkształcenia 0,1 s-1, 1 s-1 i 10 s-1. Na podstawie rejestrowanego momentu skręcającego w funkcji liczby skręceń próbki określono zależności naprężenia uplastyczniającego od odkształcenia oraz wielkości charakteryzujące podatność takie jak: maksymalne naprężenie uplastyczniające, wartość odkształcenia odpowiadająca maksymalnemu naprężeniu oraz odkształcenie do zniszczenia. Wielkości te uzależniono od temperatury i prędkości odkształcenia oraz od energii aktywacji i parametru Zenera-Hollomona.
EN
The paper presents plasticity tests results for steel types 23 MnB4, C45 and C70 meant for rolling wire rods in modern continuous rolling mill. The assessment of plasticity was conducted in hot torsion test with the use of torsion plastometer in temperature range of wire rod rolling from 850°C to 1150°C and strain rates of 0.1 s-1; 1 s-1 and 10 s-1. The core data for plasticity assessment were the achieved redundancies of yield stress from deformation on the basis of registered torsional moment in function of number of torsions of a sample. On such basis the values which characterize the susceptibility of steel to plastic shaping were determined such as: peak stress, value of deformation corresponding with the maximum stress and deformation till failure. Those values were dependent on temperature and strain rate. The dependency between maximum yield stress with corresponding deformation and the energy of activation with Zener-Hollomon parameter was elaborated together with marking the yield stress function.
10
Content available remote Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego
PL
W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypowych właściwościach użytkowych oraz istotne zmniejszenie wymaganych sił nacisku narzędzi kształtujących. Wdrożenie zaprezentowanych sposobów kształtowania plastycznego pozwoliłoby na rozszerzenie asortymentu produkcji wielu przedsiębiorstw działających w branży metalowej.
EN
Concepts of four unconventional metal forming methods: compression with oscillatory torsion, compression with transverse punch motion, rolling with transverse rolls motion and incremental forging are presented in the paper. The methods enable manufacturing products with unique functional properties and significant reduction of the required press load. Industrial implementation of the presented metal forming techniques would allow to extend the assortment of many metal parts manufacturers.
PL
Opisano procesy narastającego kształtowania plastycznego znajdujące się obecnie na etapie badań wstępnych. Scharakteryzowane zostały najistotniejsze cechy tych procesów oraz możliwe do osiągnięcia efekty w zakresie parametrów siłowo-energetycznych, wielkości odkształceń skumulowanych i efektów strukturalnych. W podsumowaniu zestawiono najistotniejsze korzyści jakie można uzyskać przez zastosowanie procesów narastającego kształtowania plastycznego.
EN
A definition of incremental metal forming processes has been presented in the paper as well as some methods of this kind currently being under preliminary investigation. The fundamental features of these processes and possible effects have been described. The most important advantages of the innovative, incremental bulk metal forming methods have been listed in the summary.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań plastyczności stali 30MnB4 i C45 przeznaczonych do walcowania walcówki w nowoczesnej walcowni ciagłej. Oceny plastyczności dokonano w próbie skręcania na gorąco, w zakresie temperatury walcowania walcówki od 850 do 1150oC i z prędkością odkształcenia 0,1, 1 i 10 s-1. Podstawę do oceny plastyczności stanowiły zależności naprężenia uplastyczniajacego od odkształcenia, otrzymane na podstawie rejestrowanego momentu skrecającego w funkcji liczby skręceń próbki. Na ich podstawie określono charakterystyczne wielkości, takie jak: maksymalne naprężenie uplastyczniające, wartość odkształcenia odpowiadającą maksymalnemu naprężeniu oraz odkształcenie do zniszczenia. Wielkości te uzależniono od parametrów odkształcenia oraz opracowano zależności pomiędzy maksymalnym naprężeniem uplastyczniającym, odpowiadającym mu odkształceniem a energią aktywacji procesu odkształcania i parametrem Zenera-Hollomona.
EN
The paper presents results of steel 30MnB4 and C45 plasticity tests meant for rolling wire rods on modern continuous rolling mill. Plasticity assessment was conducted in hot torsion test performed on swing plastometer in temperature range of rolling wire rode from 850 to 1150°C and deformation speed of 0.1; 1 and 10 s-1. The basis for plasticity assessment was the dependency between flow stress and deformation achieved on the basis of registered torsion moment in function of the number of sample torsions. On such basis the characteristic values were determined: peak flow stress, deformation value which corresponds with peak stress and deformation to failure. Those values are dependent on deformation parameters and certain dependencies between peak flow stress and corresponding deformation with activation energy of the deformation process and Zener-Hollomon parameter were elaborated.
PL
W artykule przedstawiono trzy innowacyjne sposoby przeróbki plastycznej metali: ściskanie z oscylacyjnym skręcaniem, ściskanie z poprzecznym ruchem stempla oraz walcowanie z poprzecznym ruchem walców. W procesach tych w sposób zamierzony wprowadza się dodatkowy ruch narzędzi wywołujący w kształtowanym materiale wspomagające naprężenia styczne. Opracowano i wykonano przyrządy pozwalające na realizację określonych sposobów kształtowania plastycznego. Z uzyskanych dotychczas wyników badań można wnioskować, że kształtowanie wspomagane dodatkowymi naprężeniami stycznymi stwarza możliwości wytwarzania wyrobów o właściwościach użytkowych nieosiągalnych w konwencjonalnych procesach przeróbki plastycznej.
EN
Three innovative metal forming techniques: compression with oscillatory torsion, compression with transverse punch motion and rolling with transverse rolls motion are presented in the paper. Additional, oscillatory motion of forming dies is intentionally introduced in these processes in order to induce supporting shear stresses in a workpiece. Devices for conducting the mentioned forming processes have been developed and constructed. It can be drawn from the research results obtained so far that forming aided by additional shear stresses enables manufacturing products with functional properties unattainable in conventional metal forming processes.
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną wpływu tarcia na rozkład odkształceń uzyskanych w próbach tłoczności przeprowadzonych metodą Nakazimy. Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone w autorskim programie opartym na metodzie elementów skończonych z jawnym całkowaniem ruchu względem czasu. Wyniki numeryczne porównano z danymi eksperymentalnymi. Główną uwagę zwrócono na lokalizację miejsca pęknięcia. Badania potwierdziły, że miejsce pęknięcia w pobliżu środka próbki, zgodnie z wymaganiami norm, można uzyskać przy małych wartościach współczynnika tarcia. Symulacja numeryczna, w połączeniu z analizą odwrotną, została wykorzystana do oszacowania rzeczywistej wartości współczynnika tarcia w przeprowadzonych próbach tłoczności metodą Nakazimy.
EN
This paper presents the numerical analisis of friction impact on the distribution of deformations obtained in Nakazima formability tests. Numerical simulations have been performed using the authors' own explicit dynamic finite element program. Numerical results have been compared with experimental data. The studies confirmed that the fracture location near the center of the specimen as required by the standards can be obtained for low values of the friction coefficient. Numerical simulation combined with the inverse analisis has been used to estimate a real value of the friction coefficient in the Nakazima formability tests.
PL
W artykule scharakteryzowano proces segmentowego, objętościowego kształtowania plastycznego, który może znaleźć praktyczne zastosowanie w produkcji elementów integralnych dla przemysłu lotniczego. Przedstawiono schemat nowego, oryginalnego przyrządu pozwalającego na realizację kształtowania segmentowego na zwykłej prasie hydraulicznej. Opracowano model numeryczny, który wykorzystano do przeprowadzenia szeregu symulacji MES w celu przeanalizowania przebiegu zmian sił oraz wyznaczenia energii kształtowania modelowej odkuwki w procesie kucia segmentowego. Wykazano, że proponowany proces pozwala na wykonywanie wyrobów o dużej powierzchni i małej grubości na prasach o znacznie mniejszych naciskach niż w przypadku kucia konwencjonalnego.
EN
A bulk, incremental metal forming process has been described in the paper, having a practical application potential for manufacturing aircraft integral panels. Schematic illustration of the new, unique forming device has been presented as well. It enables conducting incremental forming on a standard hydraulic press. The numerical model has been developed and used to perform FEM simulations and to analyse press load and forming energy during incremental forming of the selected detail. It was proved that the presented forming method requires a significantly lower press load in comparison with force necessary for conventional forging of the same detail of large area and small thickness.
PL
Kucie segmentowe polega na wykonywaniu w kształtowanym materiale wgłębień o dużej powierzchni i głębokości poprzez sumowanie małych wgłębień segmentów stempla o małej powierzchni nacisku. Metoda ta pozwala na wytwarzanie elementów konstrukcyjnych z użebrowaniem, charakteryzujących się dużą powierzchnią w stosunku do grubości, przy użyciu pras o stosunkowo niewielkich naciskach. W artykule przedstawiono porównanie wyników symulacji numerycznych kucia segmentowego i kucia konwencjonalnego wybranej odkuwki modelowej. Wykazano, że płynięcie materiału i rozkład odkształcenia zastępczego w analizowanych procesach mają zupełnie odmienny charakter.
EN
Incremental forging consists in making indentations of large area and depth in a formed material by addition of small indentations of punch segments with small working surface. The method allows for manufacturing ribbed structural parts having large area/thickness ratio using presses with relatively low press load. Comparison of numerical simulation results of incremental forging and conventional forging is presented in the paper. It is shown that material flow and effective strain distribution in a workpiece forged in the analysed processes differ significantly.
EN
This paper presents numerical investigations of the influence of friction on sheet deformation in Nakazima type formability tests. Numerical simulations have been performed using the authors’ own explicit dynamic finite element program. Numerical results have been compared with experimental data. Location of fracture was of major interest in this work. The studies confirmed that the fracture location near the center of the specimen as required by the standards can be obtained for low values of the friction coefficient. Numerical simulation combined with the inverse analysis has been used to estimate a real value of the friction coefficient in the Nakazima formability test.
PL
Artykuł przedstawia analizę numeryczną wpływu tarcia na rozkład odkształceń w próbie tłoczności metodą Nakazimy. Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone w autorskim programie metody elementów skończonych z jawnym całkowaniem ruchu względem czasu. Wyniki numeryczne porównano z danymi eksperymentalnymi. Główną uwagę zwrócono na położenie miejsca pęknięcia. Badania potwierdziły, że miejsce pęknięcia w pobliżu środka próbki zgodnie z wymaganiami norm można uzyskać przy niskich wartościach współczynnika tarcia. Symulacja numeryczna w połączeniu z analizą odwrotną została wykorzystana do oszacowania rzeczywistej wartości współczynnika tarcia w przeprowadzonych próbach tłoczności metodą Nakazimy.
18
Content available Forming limit curves for complex strain paths
EN
This paper presents results of experimental studies of forming limit curves (FLC) for sheet forming under complex strain paths. The Nakazima-type formability tests have been performed for the as-received steel blank and for the blank pre-strained by13%. Prestraining leads to abrupt change of strain path in the blank deformation influencing the forming limit curve. The experimental FLC of the pre-strained blank has been compared with the FLC constructed by transformation of the as-received FLC. Quite a good agreement has been found out. The concept of strain-path independent FLCs in polar coordinates has been verified. Two types of the polar diagrams have been considered, the first one with the strain-path angle and effective plastic strain as the polar coordinates, and the second one originally proposed in this work in which the thickness strain has been used instead of the effective plastic strain as one of the polar coordinates. The second transformation based on our own concept has given a better agreement between the transformed FLCs, which allows us to propose this type of polar diagrams as a new strain-path in dependent criterion to predict sheet failure in forming processes.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono doświadczalne badanie granicznych krzywych tłoczności (GKT) w kształtowaniu blach przy zmiennych ścieżkach odkształcenia. Program badań doświadczalnych przedstawionych w pracy obejmował próby tłoczności metodą Nakazimy dla wstępnie wyprężonej blachy rozciągniętej jednoosiowo o 13% oraz takiej samej blachy w stanie niewyprężonym. W wyniku wstępnego wyprężenia w testach otrzymywano silnie nieliniową ścieżkę odkształcenia mającą duży wpływ na GKT. GKT dla blachy wyprężonej porównano z GKT otrzymaną poprzez odpowiednią transformację GKT dla blachy niewyprężonej. Zauważono dość dobrą zgodność między porównywanymi krzywymi. W pracy przedstawiono i zweryfikowano nową koncepcję odkształceniowych GKT niezależnych od ścieżki odkształcenia. Rozpatrywano dwa rodzaje biegunowych wykresów GKT, w pierwszym przypadku jedna ze współrzędnych biegunowych było efektywne odkształcenie plastyczne, natomiast w drugim przypadku wykorzystano odkształcenie po grubości blachy zamiast efektywnego odkształcenia plastycznego. W drugim przypadku, stanowiacym oryginalna koncepcje zaproponowana w tej pracy, przetransformowane krzywe GKT dla różnych ścieżek odkształcenia wykazuja lepsza zgodność, co pozwoliło nam zaproponować ten rodzaj wykresu biegunowego jako nowe niezależne od ścieżki odkształcenia kryterium tłoczności blach.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu parametrów odkształcenia na zmianę naprężenia uplastyczniającego oraz mikrostrukturę stopu magnezu AZ61 (oznaczenie wg norm ASTM). Próby jednoosiowego ściskania na gorąco przeprowadzono w zakresie temperatury od 250 do 400 [stopni] C i prędkości odkształcenia od 0,01 do 1 s-1. Analiza wyników badań plastometrycznych oraz obserwacja mikrostruktury w pozwoliły ustalić, który mechanizm odkształcenia plastycznego - poślizg czy bliźniakowanie - dominuje w określonych warunkach kształtowania stopu AZ61. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami prowadzonymi wcześniej dla stopu typu AZ31 o mniejszej zawartości aluminium.
EN
The current trends in the automotive and aircraft focus first and foremost on a reduction of the vehicle weight and saving energy, thereby protecting the environment. Such a set of technical, economical and ecological aspects arouses a considerable interest of the industry in light alloys. Owing to a number of their advantageous mechanical properties including, first of all, low density (1.74 g/cm3), magnesium alloys are more and more frequently used as an engineering material. There is a regular increase visible in the number of components made of magnesium alloys in the car structure. However, for the production of components from magnesium alloys, casting processes are still most often applied. Alloys used for plastic working are less popular compared to those processed via casting and therefore, the number of their grades is much smaller. The number of alloying components in cast magnesium alloys is always higher than in alloys subject to plastic working. Alloys from the group Mg?Al?Zn?Mn have the best set of properties, for they contain as much as 8 % Al with an addition of Mn (up to 2 %) and Zn (up to 1.5 %). From among elements subjected to plastic working, sheet metal deserves special attention, for it can be applied for the construction of light vehicles. In connection with the complexity of the phenomena which take place in the microstructure, a number of studies in the field of Mg-Al-Zn alloys subjected to plastic working are focused on detecting the mechanisms of deformation and structure reconstruction during deformation. There are two main mechanisms of deformation of magnesium alloy - slip and twinning. Magnesium alloys crystallize with hexagonal close pack (HCP) structure and they have very limited number of slip systems. The paper presents the research results on the effect of deformation parameters on flow stress and microstructure of AZ61 magnesium alloy. Hot compression tests were conducted at the temperature range of 250 to 400 [degrees] C and at the strain rate range of 0.01 to 10 s-1. Analysis of the plastometric tests results as well as examination of microstructure at different deformation phases allowed to determine what kind of deformation mechanism - slip or twinning - dominates in the specific conditions of AZ61 alloy forming. The results were compared to the ones obtained for AZ31 magnesium alloy.
PL
W artykule przedstawiono zarys rozwoju komunikacji trolejbusowej w Tychach oraz wybrane elementy krajobrazu kulturowego tego miasta roztaczające się wzdłuż tras linii trolejbusowych. Przebieg tras trolejbusowych daje możliwość poznania jedynego w swoim rodzaju miasta zaplanowanego i konsekwentnie realizowanego jako miasto o dominującej funkcji mieszkaniowej. W zagospodarowaniu przestrzeni Tychów odzwierciedlają się wszystkie tendencje urbanistyczno-architektoniczne realizowane w Polsce po II wojnie światowej, od socrealizmu charakterystycznego dla lat 50. XX w., poprzez wielokondygnacyjne bloki z „wielkiej płyty” do deweloperskich osiedli jedno- i wielorodzinnych XXI w. Podróż trolejbusem umożliwia poznanie różnorodnych architektonicznie i funkcjonalnie osiedli tworzących niepowtarzalny krajobraz miasta zaplanowanego jako „ sypialnia” dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
EN
The article presents an outline of trolley-bus transportation in Tychy, as well as selected elements of the cultural landscape of the city extending along trolley-bus lines. The trolley-bus routes provide the possibility to get to know a city unique in its kind - designed and consistently developed as a city with a dominating residential function. The space development of Tychy reflects all urban and architectural tendencies realized in Poland after World War II, from socialist realism characteristic of the 1950s, through prefab high-rises, to developed single- and multi-family apartment complexes. Travelling by trolley-bus allows one to familiarize themselves with the architecturally and functionally diverse housing complexes that create the unique landscape of the city designed to be a sleeper city for the Upper-Silesian Industrial Region.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.