Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shielding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the current research was to study the radiation shielding properties of polyurethane-based shielding materials filled with B4C, BeO, WO3, ZnO, and Gd2O3 particles against fast neutrons. The macroscopic cross sections of composites containing micro- and nanoparticles with a diameter of 10 µm and 50 nm were calculated using MCNPX (2.6.0) Monte Carlo code. The results showed that adding nano-scaled fillers to polyurethane matrix increases attenuation properties of neutron shields compared to micro-scaled fillers for intermediate and fast neutrons. Among the studied composites, WO3 and Gd2O3 nano-composites presented higher neutron cross section compared to others.
PL
Podstawą artykułu są badania modelowe wykonane w zadaniu nr 5 projektu rozwojowego nr R09 0042 06/2009 pod tytułem „Techniczne i technologiczne rozwiązania dla odkrywki Koźmin pozwalające kontynuowanie eksploatacji złoża węgla brunatnego w obszarze Natura 2000”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono model warunków hydrogeologicznych złoża Koźmin, schemat trzypoziomowego modelu matematycznego oraz wariantowe badania modelowe bez ekranu i z ekranem. Model matematyczny umożliwił obliczenie dopływów wód do odkrywki oraz zasilania z rzeki Warty w warunkach ekranowania i bez niego.
EN
The basis of article are modelling studies performed in task No. 5 development project No. R09 0042 06/2009 titled „Technical and technological solutions for Koźmin opencast allowing the continuation of exploitation of brown coal deposits in the area of Natura 2000”, funded by the National Center for Research and Development. The article presents a model of hydrogeological conditions of the Koźmin deposit, scheme of three-level mathematical model and variant model tests without screen and with screen. The mathematical model allowed to calculate inflow of water to the opencast and recharge from Warta river in shielding condition and without it.
EN
This paper presents measurement of shielding effectiveness for 50Hz electric and magnetic field while using different materials (ferromagnetic/diamagnetic), that varies between structure (net/solid sheet; open/close shields), intensity of EM field (phenomenon of saturation to magnetic materials) and frequency spectrum (50Hz field with higher spectrum). Wide-range frequency analysis for EM field was also taken into account in order to present distortions in measurements, caused by High Voltage Impulse Generator.
PL
Jednym ze skutków działania wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych jest wytwarzanie pól elektromagnetycznych wokół swoich konstrukcji. Pola te mogą negatywnie wpływać na organizmy żywe oraz zakłócać funkcjonowanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w pobliżu. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie odpowiednich układów ekranujących urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne lub osób i urządzeń które są narażone na oddziaływanie pola. Ze względu na swoje przeznaczenie, klatki ekranujące pole mają różne formy konstrukcyjne i są wykonane z różnych materiałów w celu zapewnienia wymaganych parametrów przy obniżeniu kosztów ich wykonania. Problemy związane z występowaniem nienilowych zależności w stosowanych materiałach, duże gabaryty urządzeń oraz wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej powodują iż projektowanie takich klatek jest skomplikowanym zagadnieniem technicznym. W artykule przedstawiono możliwości ekranowania pól elektromagnetycznych, wytwarzanych przez różne urządzenia elektroenergetyczne. Porównano wyniki pomiarów tłumienia, wykonane dla ekranów o różnych konstrukcjach i zbudowanych z różnych materiałów.
PL
Podstawą artykułu są badania polowe wykonane w zadaniach: nr 2 i nr 3 projektu rozwojowego nr R09 0042 06/2009 pod tytułem „Techniczne i technologiczne rozwiązania dla odkrywki Koźmin pozwalające kontynuowanie eksploatacji złoża węgla brunatnego w obszarze Natura 2000”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono badania warunków geologicznych w podłożu potencjalnego ekranu oraz badania infiltrometryczne i hydrometryczne rzeki Warty pod kątem budowy trzypoziomowego modelu matematycznego. Model taki umożliwił obliczenie dopływów wód do odkrywki w warunkach ekranowania i bez niego oraz zasilania z rzeki Warty. Zostanie to opublikowane w oddzielnym artykule.
EN
The basis of article are field survey performed in tasks: No.2 and No. 3 development project No. R09 0042 06/2009 titled „Technical and technological solutions for Koźmin opencast allowing the continuation of exploitation of brown coal deposits in the area of Natura 2000”, funded by the National Center for Research and Development. The article presents a study on the geological conditions in the substrate of a potential screen and infiltration tests with hydrometric research Warta river for construction of three-level mathematical model. This model allowed calculation of the water inflow into opencast in terms of shelding and without him and recharge from Warta river. It will be published in a separate article.
5
Content available remote Analiza emisji promieniowanej pojazdów spalinowych
PL
Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej platform mobilnych dla pojazdów wojskowych. Emisje pochodzące z różnego typu silników spalinowych mają duży wpływ na pracę pozostałych elementów elektronicznych montowanych na tych pojazdach. W artykule zaprezentowana została metodologia pomiaru emisji promieniowanej od pojazdów z różnymi silnikami spalinowymi oraz przedstawiono i opisano stanowisko laboratoryjne do pomiaru emisji promieniowanej.
EN
This article refers to EMC problems of electromagnetic compatibility of mobile platforms for military vehicles. Emissions from different types of combustion engines have a big impact on the work of other electronic components mounted on these vehicles. This article presents a methodology of measuring radiated emissions from vehicles with combustion engines, as well as describes the laboratory stand for measurement of radiated emissions.
6
Content available remote Techniki ekranowania obiektów zapewniające minimalizację ulotu informacji
PL
Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej i zabezpieczenia urządzeń przed wpływem oddziaływania zewnętrznych pól elektromagnetycznych oraz emisji pola elektromagnetycznego przez urządzenia elektroniczne do środowiska zewnętrznego. Jego celem jest przedstawienie problemów dotyczących wyboru materiału i technik ekranowania obiektów. W artykule przedstawiono techniki projektowania konstrukcji metalowych zapewniających minimalizację ulotu informacji oraz zabezpieczenia urządzeń przed wpływem oddziaływania zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Przedstawiono także etapy projektowania ekranów w zależności od wymaganej wartości skuteczności ekranowania i wymaganego poziomu bezpieczeństwa obiektu.
EN
This article applies to electromagnetic compatibility problems and protect them against the influence of external effects of electromagnetic field and emission of electromagnetic field of electronic devices to the outside environment. Its purpose is to present problems for the selection of materials and techniques for shielding objects. The paper presents the design techniques of metal constructions to compromising emanations and to protect them against the influence of the impact of external electromagnetic fields. Also presented the stages of designing of shields according to the value required of shielding effectiveness and the required safety level of the object.
7
EN
The process of design of building composites, like concrete is a complex one and involves many aspects like physical and mechanical properties, durability, shielding efficiency, costs of production and dismantlement etc. There are plenty of parameters to optimize and computer tools can help to choose the best solution. A computer aided design plays an important role nowadays. It becomes more accurate, faster and cheaper, so laboratories often apply computer simulation methods prior to field testing. In case of nuclear engineering, the radiation shielding problems are of much importance, because safety of such facilities is a key point. In this article the most effective methods for neutron shielding studies based on Monte-Carlo simulations of neutron transport and nuclide activation studies in concrete are presented. Two codes: MCNPX and CINDER’90 are extensively used to compare the shielding efficiency of commonly used concretes and to study the influence of concentration of B, Ba and Fe elements on shielding efficiency.
PL
W artykule określono mikrostrukturę i właściwości blach ze stopów ołowiu PbSblSnO,2AsO,3Se i PbCaO,lAISnO,5Ag. Blacha ze stopu antymonowego posiada praktycznie dwufazową budowę. W przybliżeniu jednofazową strukturę ma natomiast drugi stop - wapniowy. Blachy są częściowo zrekrystalizowane. Taśmy z obydwu stopów posiadają zbliżone własności mechaniczne i technologiczne. Korzystniejsze zestawienie tych własności wydaje się mieć taśma ze stopu wapniowego. Taka charakterystyka dwóch odmiennych stopów sprzyja hybrydowej budowie akumulatorów. Badane stopy poddano testowi odporności na utlenienie w wysokiej temperaturze 550 [stopni]C podczas długotrwałej ekspozycji, bez zabezpieczenia lustra kąpieli oraz z zastosowaniem topnika. Stopień utlenienia stopu wapniowego jest wielokrotnie większy od stopu antymonowego. Ochronne działanie topnika na kąpiel powoduje znaczne zmniejszenie stopnia utlenienia każdego badanego stopu (od 10 do ponad 20 razy w zależności od czasu ekspozycji). Ustalono dominujący wpływ dodatków stopowych na stopień utlenienia danej kąpieli stopowej i tym samym ogólny uzysk ołowiu w procesie wytwarzania akumulatorów.
EN
In this work attenuation of ionizing radiation by samples of waste slag from electric furnace of the GtOGOW Copper Smelter was measured. Three types of radiation were used in the study: 6 MV X-rays generated by a linear electron accelerator, thermal neutrons and y radiation from nuclear reactor. The objective of the study was to assess the potential of the waste slag as a material for construction of shields against ionizing radiation. For the 6 MV X-rays the waste slag was found to attenuate the radiation slightly better than barite concrete and substantially better than regular concrete. The waste slag attenuates reactor gamma radiation (of effective energy close to 0.9 MeV) a little bit better than lead. In terms of attenuation of thermal neutrons the waste slag is about 2.5 times less efficient than cadmium and 4.6 times more efficient than lead. The results can be understood in view of metal and calcium rich composition of the slag (i.e., 8.7% Fe, 0.7% Pb, 0.66 % Cu, 20.7 % CaO) and its relatively high density (p = 3.289 g/cm3). The measured attenuations combined with mechanical durability of the material and economical considerations suggest that the waste slag of GtOGOW Copper Smelter has a very high potential of application as a construction material for shields against ionizing radiation.
EN
In the paper electromagnetic field shielding properties of different materials that may be dedicated for different purposes like screening of field source, work place or protection of the worker were tested and compared. The tests were conducted in the scope of frequencies: 50 Hz - 30MHz.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wybranych materiałów, które mogą być wykorzystane jako ekran elektromagnetyczny w odzieży ochronnej. Porównanie przeprowadzono w zakresie częstotliwości do 50Hz do 30MHz. (Badania materiałów ekranujących pole elektromagnetyczne niskich i średnich częstotliwości przeznaczonych na ekrany lub odzież ochronną.
10
Content available remote Geometrical selectivity of current sensors
EN
We analyze the influence of external "unclamped" currents on contactless current sensors, especially the gradient sensor arrays and the current clamps. Best suppression of close currents can be achieved by using magnetic yoke with optimized shielding. DC/AC fluxgate current clamps of our design have low perming error and suppress external current by the factor of 20 000.
PL
Analizujemy wpływ zewnętrznych prądów niezrównoważenia na bezstykowe czujniki prądowe w szczególności na matryce gradientowe czujników i układy poziomowania prądu. Najlepsze tłumienie prądów bliskich można osiągnąć poprzez użycie jarzma magnetycznego, w którym zoptymalizowano ekranowanie. Układy poziomujące zaprojektowane przez nas wykazują niski błąd przewodności i tłumią zewnętrzne prądy ponad 20 000 razy.
PL
Najczęściej stosowanym sposobem ochrony akustycznej terenów chronionych usytuowanych wzdłuż dróg jest - zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r., nr 120, poz. 826) - zastosowanie ekranów akustycznych. Stosowanie ekranów urbanistycznych w praktyce wymaga wiedzy na temat właściwości akustycznych ekranu, wskaźnika zwanego "skutecznością ekranowania", określonego w warunkach terenowych, przed realizacją i po realizacji ekranu, metod projektowych zastosowania ekranu.
EN
The most widely used method of acoustic protection of protected areas located along the roads is - according to the existing Ordinance of the Minister of Environment of 14 June 2007 on the acceptable levels of environmental noise (Journal of Laws of 2007, No. 120, item 826) - the use of noise barriers. The practical use of urban screens requires knowledge of: the acoustic properties of the screen, the index called "screening efficiency" as defined in field conditions, prior to the implementation and after implementation of the screen, the application of design methods of the screen.
12
Content available remote Ekranowanie i zabezpieczanie urządzeń oraz systemów : wymagania i badania
PL
W artykule omówiono zagadnienie badania skuteczności ekranowania urządzeń. Dokonano przeglądu norm i dokumentów normatywnych, dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych oraz metodykę ich pomiaru. Opisano wymagania na tłumienność struktur ekranujących (NO-06-A501, NO-06-A201, IEEE 299) w kontekście ograniczania emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, a także ochrony przed dostępem do informacji niejawnych, istotnych z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa, oraz ochrony informacji gospodarczych. Przedstawiono metodykę badania tłumienności struktur ekranujących. Zaprezentowano techniki obniżania emisyjności urządzeń. Na wybranych przykładach omówiono dostosowanie komercyjnych urządzeń informatycznych do wymagań środowiska pracy.
13
Content available remote New SEdB Measurement Method for Conductive Materials
EN
The theory of electromagnetic shielding based on the waves equations describes the behavior of electromagnetic field in substance. Among many models to determine materials’ shielding effectiveness, Schelkunoff model was accepted mostly because of his simplicity. Lately, due to the incongruities of this model, mainly limitations of the theory, standards based on this model were canceled. The paper presents some new methods developed for material attenuation determination in order to estimate the shielding capacity of unknown materials such nanomaterials and the possibility of using them in intelligent buildings.
PL
Teoria ekranowania elektromagnetycznego bazująca na równaniach falowych opisuje zachowanie pola elektromagnetycznego w materiale. Model Schelkunoff’a ostatnio wybierany do opisania skuteczności ekranowania materiału ma pewne wady, głównie ograniczenia teoretyczne i standardy opracowane na podstawie tego modelu zostały anulowane. Artykuł przedstawia nowe metody do określenia tłumienia materiału i zdolności ekranowania dla nieznanych materiałów, takich jak nanomateriały, oraz możliwości zastosowania ich w budynkach inteligentnych.
PL
W niniejszym artykule omówiono zakłócenia występujące w układzie pomiarowym służącym do pomiaru natężenia pola elektrycznego przy wykorzystaniu elektrooptycznego efektu Kerra. Zakłócenia te są związane z oddziaływaniem na typowe układy mierzące natężenia światła składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, generowanej przez źródła wysokiego napięcia. W celu eliminacji zakłóceń pochodzących z tego źródła skonstruowano autorski układ detekcyjny, wykorzystujący do transmisji sygnałów zamiast powszechnie stosowanych przewodów koncentrycznych.
EN
This paper describes disturbances which occurred in measurement setup designed for electric field intensity, based on electro-optic Kerr effect. These disturbances were caused by the placement of typical device, designed for light intensity measurement, near HV source. Although some changes in cabling were made, they consequenced only in mere elimination of disturbances. In order to eliminate low frequency disturbances, a well shielded, dedicated measurement device was built. It takes advantage of shielded twisted pairs in place of commonly used concentric cables.
15
EN
Radio absorbing materials are often applied as effective means to reduce RCS of metallic objects. A multilayered electromagnetic shielding structure is developed based on dielectric powder-containing composite material layers interleaved with radiotransparent substrates thus forming EM waves scattering structure. Decrease of RCS of a metal sheet covered by the developed structure was assessed using the radar measurement method in the frequency range of 1...40 GHz.
PL
Radio absorbujące materiały często stosowane jako efektywny środek do zmniejszenia przekroju skutecznego celu radiolokacyjnego obiektów metalowych. Wielowarstwowe struktury do elektromagnetycznego ekranowania są opracowane na podstawie dielektrycznych proszkowych złożonych materiałów. Zmniejszenie przekroju skutecznego metalowych płyt wykonano za pomocą pomiarów radarowych w paśmie 1...40GHz.
PL
Przedstawiono najczęściej spotykane problemy związane z ekranowaniem i wyrównywaniem potencjałów w pomieszczeniach z nowoczesną aparaturą cyfrową.
EN
The paper presents most frequently occurring problems connected with shielding and equipotential bonding in rooms with modern digital equipment.
17
Content available remote Textile Multi-layer Systems for Protection Against Electromagnetic Radiation
EN
This paper presents the results of studies carried out at the Textile Research Institute in Łódź, aimed at developing multi-layer, flat or spatial textile-polymeric materials, designed for shielding electromagnetic radiation (EMR), showing a possible high absorption coefficient, a so-called insertion loss of ≥ 40%. These materials were designed by the method presented in our previous paper [1], which consists in bonding/laminating component coating materials with diversified permittivity and magnetic permeability into multi-layer systems. Multi-layer shielding materials designed and made according to such assumptions are characterised by a predominant EMR absorption capability, considerably higher than their EMR reflection capability; they also show a low surface density, elasticity and ease of storage and transport. The positive test results of shielding effectiveness obtained, within a wide range of frequency (0.8 – 18 GHz), for the newly developed shielding materials offers real prospects for their practical use in various fields of the economy.
PL
Przedmiotem artykułu są wyniki badań zrealizowanych w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, ukierunkowanych na opracowanie wielowarstwowych płaskich lub przestrzennych włókienno-tworzywowych materiałów ekranujących promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), charakteryzujących się możliwie wysoką wartością współczynnika absorpcji, tzw. tłumienia wtrąconego ≥40%. Do projektowania wymienionych struktur zastosowano – przedstawioną w poprzednim artykule [1] – metodę projektowania, polegającą na łączeniu/laminowaniu w układy wielowarstwowe składowych materiałów powłokowych, o zróżnicowanych właściwościach przenikalności elektrycznej i magnetycznej. Zaprojektowane i wykonane, wg tych założeń, wielowarstwowe materiały ekranujące charakteryzują się przeważającą, znacznie większą od odbicia, zdolnością absorpcji PEM, a przy tym niską masą powierzchniową, elastycznością i łatwością transportowania i przechowywania. Uzyskane, w szerokim zakresie częstotliwości 800-18000 MHz, pozytywne wyniki badań skuteczności ekranowania nowoopracowanych materiałów ekranujących, stwarzają realne perspektywy ich praktycznego zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki.
EN
Methods are presented for the cancellation of the power line’s magnetic and electric fields at pre-specified points close to the line corridor. For canceling the magnetic field, three auxiliary conductors constituting two mitigating loops are used. Their configuration should be geometrically similar to the arrangement of the 3-phase power line’s conductors, with respect to the point at which a zero magnetic field is required. A procedure is suggested for the optimal selection of the scaling factor relating the power conductors’ and the mitigating conductors’ geometrical dimensions. In a case study, the magnetic field reduction varies between 100% near the zero-field point to 35% to the right of that point, with an optimal scaling factor of 0.15. Similar procedure can be used for cance¬ling the electric field at a pre-specified point. The three auxiliary conductors should carry charges proportional to those on the active conductors, but of opposite signs. Results show that the field at the specified point will be exactly zero, instead of the original value of 2.6kV/m. The three voltages required to supply the auxiliary conductors are 76.62, 62.53 and 51.50kV, with almost equal phase angles. The fact that the potentials of the three auxiliary conductors are almost in phase suggests the possibility of using one transformer with appropriate taps to supply them.
EN
The framework of the Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami (KJMA) theory is applied usually for the study of transition kinetics when the processes are ruled by nucleation and growth. This theory accurately describes only the transitions with the identical convex shape of new nuclei with the identical growth velocity distribution at an interface of the growing grains. The infinite initial volume of the mother phase is one of the indispensable conditions for the above theory. The proposed earlier extension of KJMA theory (statistical theory of the shielding growth) enlarges the scope of its application and eliminates the above limitation. The model of the transformation kinetics in the space of finite volume has been analyzed and discussed.
PL
W badaniach kinetyki procesów kontrolowanych zarodkowaniem i wzrostem skutecznie wykorzystuje się statystyczną teorię krystalizacji, podwaliny której zostały założone przez Kołmogorova, Jonhsona, Mehla i Avramiego (teoria KJMA). Powyższa teoria opisuje badane zjawiska precyzyjnie w przypadku, gdy wszystkie nowopowstające obiekty mają identyczny rozkład prędkości wzrostu na powierzchni (podobny kształt geometryczny), są wypukłe, a w przypadku anizotropii kształtu są identycznie zorientowane w przestrzeni. Jednym z założeń powyższej teorii jest nieskonczona objetość zanikającego materiału. Zaproponowane wczesniej rozszerzenie teorii KJMA (statystyczna teoria ekranowanego wzrostu) zwiększa zakres zastosowania klasycznych równań, pokonując niektóre ograniczenia. W artykule przedstawiono badania kinetyki wzrostu ziaren nowej fazy w przypadku małej objętosci fazy macierzystej.
PL
W pracy podjęto próbę wykorzystania metody niskotemperaturowej plazmy wyładowań jarzeniowych do wytwarzania przewodzących pokryć węglowych na włókninach polipropylenowych do zastosowania w technice ekranowania pola elektromagnetycznego. Warstwy uzyskiwano z fazy gazowej (propan – butan). Otrzymanie warstw przewodzących wymaga dalszych badań.
EN
This work attempted to try to use method of low temperature plasma of glow discharges to create conductive carbon coatings on polypropylene unwoven fabric to use in electromagnetic shielding technique. Layers were created from gaseous phase (propan-butan). Creation of conductive layers requires further investigation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.