Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura badawcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych - NLPQT to projekt inwestycyjny, którego celem jest budowa infrastruktury pozwalającej na prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii wykorzystujących światło i zjawiska kwantowe. Infrastruktura jest budowana przez zespoły badawcze pracujące w siedmiu polskich jednostkach naukowych. Po zakończeniu inwestycji będzie ona dostępna zarówno dla pracowników naukowych z innych ośrodków, jak i dla zainteresowanych przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii. W artykule przedstawiamy założenia dotyczące budowanej infrastruktury i opisujemy przykładowe stanowiska badawcze, których konstrukcja została już prawie ukończona.
EN
The National Laboratory of Photonics and Quantum Technologies - NLPQT is an investment project aimed at building an infrastructure that will allow research and development work in the field of technologies that use light and quantum phenomena. The infrastructure is built by research teams working in seven Polish research institutions. After the investment is completed, it will be available both to researchers from other research centers and to interested entrepreneurs operating in the field of new technologies. In the article, we present the assumptions regarding the NLPQT infrastructure and describe example research stations, the construction of which has already been almost completed.
PL
Sympozjum WILGA zapisało się trwale w krajobrazie młodej nauki w Polsce. Organizowane przez ostatnie ćwierć wieku Sympozjum WILGA obejmowało tematycznie fotonikę, optoelektronikę, nowoczesne systemy elektroniczne w aspektach projektowych, sprzętowych, technologicznych, konstrukcyjnych, programistycznych i eksploatacyjnych. Tematyką przewodnią była optoelektronika, fotonika, inżynieria optyczna i ich integracja w większe systemy i środowiska funkcjonalne z elektroniką, telekomunikacją, mechatroniką. Uczestnikami Sympozjum WILGA są głównie doktoranci a także magistranci z politechnik z wydziałów elektroniki, mechatroniki, fizyki technicznej, inżynierii materiałowej. W okresie przed pandemią, rocznie w Sympozjum WILGA brało udział ponad 400 osób. Sympozjum WILGA jest organizowane w dwóch edycjach rocznie zimowej w styczniu i wiosennej na przełomie maja i czerwca. W ostatnich latach była organizowana także sesja jesienna we wrześniu. Materiały Sympozjum WILGA były publikowane od roku 2002 w konferencyjnej serii wydawniczej Proceedings of SPIE. W Sympozjum WILGA wzięło udział łącznie kilka tysięcy doktorantów i magistrantów z całej Polski, często przybyłych w towarzystwie swoich opiekunów naukowych. Dorobek publikacyjny Sympozjum WILGA zawiera ponad 2000 artykułów naukowych i technicznych opublikowanych w indeksowanych bazach bibliometrycznych jak Scopus i Web of Science, a także w miesięczniku Elektronika i kwartalniku PAN IJET. Jubileuszowa 50 edycja Sympozjum WILGA jest planowana na wrzesień 2022.
EN
The WILGA Symposium has become a permanent important scientific event in the landscape of young science in Poland. Organized over the last quarter of a century, the WILGA Symposium covered thematically photonics, optoelectronics, modern electronic systems in terms of design, hardware, technology, construction, programming and operation. The main topics were optoelectronics, photonics, optical engineering and their integration into larger systems and functional environments with electronics, telecommunications and mechatronics. The participants of the WILGA Symposium are mainly doctoral students and graduate students from polytechnic universities from the faculties of electronics, mechatronics, technical physics, and materials engineering. In the pre-pandemic period, over 400 people attended the WILGA Symposium each year. The WILGA Symposium is organized in two editions per year, winter in January and spring at the turn of May and June. In recent years, an autumn session has also been organized in September. The materials of the WILGA Symposium have been published since 2002 in the conference series Proceedings of SPIE. The WILGA Symposium was attended by several thousand doctoral and graduate students from all over Poland, often accompanied by their tutors. The publication output of the WILGA Symposium includes over 2,000 scientific and technical articles published in indexed bibliometric databases such as Scopus and Web of Science, as well as in the Elektronika monthly and the PAN IJET quarterly. The jubilee edition of WILGA Symposium is planned in September 2022.
PL
Sympozjum WILGA na temat zaawansowanych systemów elektronicznych i fotonicznych jest organizowane od roku 1995 do chwili obecnej, szczęśliwie bez przerwy covidowej, dwukrotnie w ciągu roku w edycjach zimowej i letniej. Numerowane od edycji zimowej w roku 1998, Sympozjum WILGA osiągnęło podczas edycji letniej 2022 roku jubileuszowy numer 50. Historię Sympozjum można prześledzić na portalu [wilga.ise.pw.edu.pl]. Podczas tych 25 lat numerowanych edycji w Sympozjum wzięło udział kilka tysięcy studentów i doktorantów z kraju i zagranicy. Główna część materiałów Sympozjum opublikowana w kilkudziesięciu tomach Proceedings SPIE zawiera ponad 2000 pełno tekstowych artykułów dostępnych w głównych, globalnych bazach bibliometrycznych. W powstaniu i sukcesie Sympozjum WILGA, szczególnie w pierwszym okresie działalności, zasadniczą rolę odegrało życzliwe wsparcie Polskiej Sekcji IEEE. Na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych Sympozjum WILGA było współorganizowane przez Student Branch IEEE przy Politechnice Warszawskiej. Następnie do organizacji Sympozjum WILGA dołączył Student Branch SPIE i Polska Sekcja SPIE (potem Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne). Inicjatorem Sympozjum WILGA był Zespół Naukowy PERG-ELHEP z Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. Wydaje się, że dwa czynniki zadecydowały o sukcesie Sympozjum WILGA: niesamowita popularność wśród młodzieży naukowej oraz współpraca międzynarodowa. W niniejszym artykule autor zwraca uwagę na fundamentalną rolę organizacji IEEE w losach Sympozjum WILGA - które dotrwało do 50 edycji, w związku z pięknym jubileuszem 50-lecia znakomitej aktywnej działalności Polskiej Sekcji IEEE.
EN
The WILGA symposium on advanced electronic and photonic systems has been organized since 1995 until now, luckily without a covid break, twice a year in winter and summer editions. Numbered since the winter edition in 1998, the WILGA Symposium reached the jubilee number 50 during the summer edition of 2022. The history of the Symposium can be traced on the website [wilga.ise.pw.edu.pl]. During these 25 years of numbered editions, the Symposium was attended by several thousand Eng. and M.Sc. students and doctoral students from Poland and abroad. The main body of the Symposium materials, published in dozens of volumes of SPIE Proceedings, contains over 2,000 full-text articles available in major global bibliometric databases. In the creation and success of the WILGA Symposium, especially in the first period of its activity, a fundamental role was played by the kind support of the Polish Section of IEEE. At the turn of the 1990s and 2000s, the WILGA Symposium was co-organized by the Student Branch IEEE at the Warsaw University of Technology. Then, the Student Branch SPIE and the Polish Section of SPIE (later the Polish Photonic Society) joined the organization of the WILGA Symposium. The initiator of the WILGA Symposium was the PERG-ELHEP Scientific Team from the Institute of Electronic Systems of the Warsaw University of Technology. It seems that two factors contributed to the success of the WILGA Symposium: incredible popularity among young scientists and international cooperation. In this article, the author draws attention to the fundamental role of the IEEE organization in the fate of the WILGA Symposium – which lasted until its 50th edition, in connection with the beautiful 50th anniversary of the excellent activity of the Polish Section of IEEE.
4
Content available SuperDARN w Polsce – perspektywy
PL
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) jest światową siecią radarów do badania górnych warstw atmosfery, jonosfery i ich sprzężenia z magnetosferą i wiatrem słonecznym (Greenwald i in. 1995; Chisham i in. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani i in. 2019). W artykule przybliżamy szczegóły techniczne, tematy badawcze i publikacje związane z działalnością SuperDARN oraz korzyści płynące z polskiego w nim udziału, który mógłby wzmocnić badania krajowe, jak i współpracę międzynarodową oraz otworzyć nowe tematy badawcze. Zanim to będzie możliwe, należy rozwiązać kilka technicznych kwestii, których tło i perspektywy nakreślamy.
EN
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) is a global radar network for studying the upper atmosphere, ionosphere, thermosphere and mesosphere and their coupling with the magnetosphere and solar wind (Greenwald et al. 1995; Chisham et al. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani et al. 2019). In the article we bring closer to national readers the SuperDARN network through describing its technical details, projects and publications. In addition to strengthening present research Polish participation in SuperDARN could result in development of new topics in national research and in international cooperation. Before it is possible, several technical issues should be solved, the background and perspectives of which we outline in the article.
PL
W artykule przedstawiono bazę laboratoryjno-badawczą aktualnie istniejącą na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Dzięki współpracy z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A. z Katowic, Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. z Radomia oraz Sp. z o.o Scheidt & Bachmann Polska z Lubonia rozwinięto infrastrukturę badawczą o nowoczesne laboratoria, unikalne w skali europejskiej, przeznaczone do celów dydaktycznych oraz do badań eksploatacyjnych i funkcjonalnych systemów automatyki kolejowej.
EN
The article presents a base of laboratory and research, which exists currently at the Department of Transport and Electrotechnics University of Technology and Humanities in Radom. Through the cooperation with such companies as: Bombardier Transportation (ZWUS) Poland from Katowice, KOMBUD from Radom and Scheidt & Bachmann Poland from Luboń, research infrastructure is developed based on laboratories, which are modern and unique in Europe. They are designed for the teaching purposes, the operational research and functional systems of railway automation.
PL
Przedstawiono architekturę i koncepcje wykorzystania laboratorium chmur obliczeniowych, będącego częścią infrastruktury ogólnopolskiej sieci badawczej PL-LAB2020. Laboratorium oferuje heterogeniczne środowisko sprzętowe oraz dedykowane narzędzia zarządzające i analityczne, możliwe do wykorzystania w wielu domenach dziedzinowych (Internet rzeczy, telemedycyna, zarządzanie sieciami, transport i logistyka).
EN
This paper presents concept, architecture and main functions of the cloud computing laboratory, which is a part of PL-LAB2020 polish national research infrastructure. Laboratory offers a heterogenichardware environment, which offers added value services dedicated for management and specialized analytic toolswhich can be used in different, domain specific, research scenarios (Internetof Things, eHealth, network management, transport and logistics).
PL
W artykule przedstawiono dzieje i osiągnięcia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, od momentu utworzenia Wydziału – początkowo pod nazwą Wydziału Elektrycznego. Podano aktualne formy kształcenia i uprawnienia Wydziału w zakresie opiniowania wniosków profesorskich oraz prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Pokazano nową strukturę organizacyjną Wydziału. Omówiono różnorodne formy współpracy Wydziału z przemysłem. Przedstawiono również bogate możliwości poszerzania swoich zainteresowań przez studentów w kołach naukowych działających na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Podkreślono wkład Wydziału w organizowanie corocznych imprez, takich jak np. Opolskie Dni Elektryki, które odbyły się już dwudziestopięciokrotnie.
EN
This paper presents the history, the achievements and the mission of the Department of Electrical, Control and Computer Engineering Opole University of Technology. Current curricula and authorizations of the Department are specified, in particular in terms of granting the professor titles as well as accreditations for Ph.D. and habilitation degrees. The organizational structure of the Department is presented. Both teaching and research achievements are emphasized, in particular those related to co-operation of the Department with various industries. Student research circles are also specified. It was emphasized the Department’s contribution to organization of annual performances as for example “The Electrical Days in Opole”, which took place twenty five times.
PL
Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami, a także przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz ich rozpowszechnianie. O możliwościach badawczych Instytutu decyduje nowoczesna, stale rozbudowywana infrastruktura badawcza, umożliwiająca realizację badań o charakterze interdyscyplinarnym. KOMAG posiada sześć laboratoriów: – Laboratorium Badań, – Laboratorium Badań Stosowanych, – Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska, – Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii, – Laboratorium Mechatroniki, – Laboratorium Przeróbki Surowców Mineralnych.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję unowocześnienia infrastruktury dydaktycznej i badawczej Zakładu Infrastruktury Transportu, Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Przedstawiono wybrane możliwości aplikacji komputerowych InRoads i InRail przy projektowaniu infrastruktury liniowej i punktowej. Koncepcja infrastruktury badawczej obejmuje stworzenie zaplecza laboratoryjnego umożliwiającego pomiar eksploatacyjnego zużycia elementów nawierzchni kolejoweji pojazdów szynowych. Podstawowym wyposażeniem laboratorium będą następujące narzędzia pomiarowe: toromierz cyfrowy do pomiaru toru i rozjazdów, profilomierz X-Y do szyn i rozjazdów, profilomierz elektroniczny do kół kolejowych i tramwajowych.
EN
This paper presents the concept of modernization of teaching and research infrastructure of Transport Infrastructure Department, at Faculty of Transport of Warsaw University of Technology. Selected options of software applications InRoads and InRail design linear and point elements infrastructure were presented. The concept of creating a research infrastructure includes laboratory facilities that enable measurement of operating fatigue and wear of superstructure and rail vehicles elements. The basic laboratory equipment are measuring tools as follows digital track measuring(trolley for tracks and turnouts, X-Y measuring device for switch and rail profiles, A-B measuring device for wheel profiles of railway and tram vehicles.
PL
Ważnym czynnikiem wpływającym na wiarygodność i poprawność uzyskiwanych wyników badań laboratoryjnych jest zachowanie zasad ergonomii podczas pracy w laboratorium – umożliwia to odpowiednio zaprojektowana i zagospodarowana infrastruktura badawcza. Zdaniem autorów stworzenie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy w laboratorium wymaga z jednej strony znajomości zasad prawa oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania jakością, z drugiej jednak, ważne są doświadczenie i rozwaga podczas codziennej pracy laboratoryjnej.
EN
Following the rules of ergonomics in the laboratory, allowing a proper designing and management of the research infrastructure, is an important factor affecting the reliability and accuracy of the results of laboratory analyses. According to the authors the creation safety and ergonomic working conditions in the laboratory requires the knowledge of legal principles and requirements of quality management systems, as well as experience and consideration in daily laboratory work is very important.
EN
The article discusses five policy challenges which call for a radical overhaul of the hitherto decision-making practices towards research infrastructures (RIs). It argues that foresight is a relevant policy tool to support these changes, by presenting major features of foresight. Then several policy issues concerning establishing and upgrading research infrastructures are discussed, which can be tackled by foresight, such as policy-co-ordination; use of existing RIs; future needs vs. existing RIs; human resources to operate RIs and exploit RI services. Finally, practical policy recommendations - stemming from of the ForeIntegra project - on which this article draws on - are presented, addressing EU-level and national decision-makers.
PL
W artykule omówiono pięć wyzwań dotyczących koniecznych zmian dotychczasowej polityki restrukturyzacji infrastruktury badawczej. Zaprezentowano główne charakterystyki foresightu oraz przedstawiono argumenty wskazujące, że foresight jest odpowiednim instrumentem wspierającym proces zmian polityki względem infrastruktury badawczej, a w szczególności jej tworzenia, umacniania oraz unowocześniania. Analizie poddano takie kwestie jak: koordynacja polityki, kapitał ludzki niezbędny do obsługi oraz korzystania z infrastruktury, obecne oraz przyszłe potrzeby względem istniejącej infrastruktury. W podsumowaniu zaprezentowano praktyczne rekomendacje dla kreujących kierunki polityk krajowych oraz polityki unijnej wynikające z projektu ForeIntegra, do którego odwołuje się niniejszy artykuł.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki, która stanowiła materiał do przygotowania międzynarodowej konferencji dotyczącej wykorzystania europejskiej infrastruktury badawczej. Zawarto w nim także najważniejsze wnioski wypływające z treści wystąpień i dyskusji, które miały miejsce podczas konferencji w Strasburgu. Jednym z nich jest konieczność uczynienia Europy atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych naukowców w celu powstrzymania ich emigracji do USA, a także zwiększenie roli kobiet w badaniach naukowych. W procesie tworzenia „społeczeństwa informacyjnego", istotne jest także, zapoznanie go z zakresem i tematyką prowadzonych badań przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informacyjnych, w tym wielkich, multimedialnych baz danych.
EN
The paper present the approximation of the subject matter, which determines materials for the preparations of the international conference on the utilization of European research infrastructures is presented and it contains the most important conclusions arising from the contents of the pronouncements and the discussion, which took place during the conference in Strasbourg. Some of them are necessary for making Europe a more attractive of work to young researchers and also increase the participation of women in research work. In the process of creating "the information society" it is essential to introduce new problems of investigations and utilization of the most modem techniques, for example great multimedia databases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.