Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań, których celem było opracowanie parametrów technologicznych procesu napawania plazmowego warstw o składzie stopu Inconel 625 na rury kotłowe ø 45x5 mm ze stali 13CrMo4-5, zapewniających zawartość żelaza na powierzchni napoiny poniżej 5%. Przeprowadzono badania metalograficzne makroskopowe napoin, zbadano skład chemiczny powierzchni napoiny, a także przeprowadzono badania metalograficzne mikroskopowe i mikroanalizę składu chemicznego na przekroju napoiny. Stwierdzono, że zastosowanie napawania plazmowego w określonych warunkach umożliwia wykonanie napoin jednościegowych o bardzo dobrej jakości i grubości poniżej 2 mm z minimalnym wymieszaniem metalu napoiny z metalem podłoża i uzyskanie zawartości żelaza na powierzchni napoiny wynoszącej 2,5%.
EN
The article presents tests aimed to develop technological parameters of the plasma surfacing of Inconel 625 overlay welds onto boiler tubes (φ 45 × 5 mm) made of steel 13CrMo4-5, providing the content of iron on the overlay weld surface below 5%. The research work involved macroscopic metallographic tests of overlay welds, the identification of the chemical composition of the overlay weld surface as well as microscopic metallographic tests and the microanalysis of the chemical composition across the overlay weld. It was ascertained that, under certain conditions, the use of plasma surfacing enables the obtainment of high-quality single-run overlay welds having a thickness of below 2 mm and characterised by the minimum stirring of the overlay weld metal with the substrate metal as well as the obtainment of an iron content of 2.5% on the overly weld surface.
2
Content available remote Effect of the Single Repair of Welded Joint in Steel S690QL on HAZ Properties
EN
An essential stage in the making of steel structures involves the removal of welding imperfections. Undoubtedly, an additional thermal cycle accompanying the remaking of a weld adversely affects the mechanical properties of the HAZ. The article presents the results of technological tests concerning re-peated MAG-based arc repair welding on the properties of the HAZ in welded joints made of steel S690QL.
PL
Nieodzownym etapem wytwarzania konstrukcji stalowych jest usuwanie ewentualnych wad i niezgodności powstałych podczas spawania. Dodatkowy cykl cieplny towarzyszący ponownemu wykonaniu spoiny ma niewątpliwie negatywny wpływ na właściwości mechaniczne SWC. W artykule przedstawiono wyniki badań technologicznych nad wpływem ponownego spawania łukowego metodą MAG, prowadzonego w ramach naprawy, na właściwości SWC złączy doczołowych ze stali S690QL.
EN
Welded installations failures of power plants, which are often result from a high degree of wear, requires suitable repairs. In the case of cracks formed in the weld bead of waterwall, weld bead is removed and new welded joint is prepared. However, it is associated with consecutive thermal cycles, which affect properties of heat affected zone of welded joint. This study presents the influence of multiple manual metal arc welding associated with repair activities of long operated waterwall of boiler steel on properties of repair welded joints. The work contains the results of macro and microscopic metallographic examination as well as the results of hardness measurements.
EN
The article presents the course and results of tests aimed to determine the effect of shielding gas on the shape of a weldbraze and on the structure of weldbrazed joints made of thin galvanised sheets. Test joints were made using innovative VP GMA weldbrazing utilising variable current and voltage waveforms. The tests involved the use of 3 types of shielding gases and mixtures, i.e. Ar, Ar + 1% O2 and Ar + 18% CO2, and required macro and microscopic metallographic examination of overlay brazes and weldbrazed joints. The tests conducted have revealed that the use of mixtures containing active gases, and CO2 in particular, increases the heat input of a weldbrazing process, improves the wettability of sheets and the geometry of weldbrazes, yet it also favours greater coat damage in the joining area and causes partial melting of workpieces.
5
Content available remote Napawanie plazmowo-proszkowe : Możliwości i ograniczenia
PL
W artykule przedstawiono zasadę procesu napawania plazmowo-proszkowego oraz jego zalety i wady. Przedstawiono również przemysłowe zastosowanie tej metody napawania, przebieg i wyniki badań procesu napawania plazmowo-proszkowego stali dla energetyki z zastosowaniem proszku o składzie stopu Inconel 625 oraz określono wpływ zmiennych procesowych na geometrię napoiny, głębokość wtopienia i udział materiału podłoża w napoinie.
EN
It has been presented the industrial application of plasma powder cladding process. Principle of this method, its advantages and disadvantages has been discussed. The course and results of the research of cladding process of creep resistance steel using Inconel 625 powder has been presented. The influence of proces variables on the geometry of the weld, the depth of penetration and degree of mixing the overlay weld with parent material have been discussed.
PL
Artykuł przedstawia problematykę związaną z przygotowaniem i technologią spawania naprawczego związanego z remontami prowadzonymi na elemencie konstrukcyjnym po długotrwałej eksploatacji w przemyśle energetycznym. Określono wpływ wielokrotnego procesu spawania naprawczego pęknięć powstałych w spoinie na strukturę i twardość strefy wpływu ciepła złącza spawanego ściany szczelnej. W badaniach proces spawania przeprowadzono przy użyciu zmechanizowanego spawania TOPTIGTM, będącego wysokowydajną odmianą metody TIG.
EN
The paper presents the problems of repair welding preparation and technology of the element after long-term operation in the power industry. It has been determined the influence of multiple repair welding of cracks formed in weld on the structure and hardness of waterwall weld joint. Welding process was performed using mechanized welding TOPTIGTM, which is the high-efficiency TIG method.
7
Content available remote Nowoczesne metody lutospawania w aspekcie jakości i właściwości połączeń
PL
Przedstawiono zasadę procesu lutospawania i omówiono podstawowe metody stosowane na skalę przemysłową. Zwrócono szczególną uwagę na metody lutospawania łukowego elektrodą topliwą, zapewniające uzyskanie wymaganej wysokiej jakości (CMT, ColdArc, AC-Pulse), a także lutospawanie laserowe. Rozważono zasady i obszary zastosowania oraz właściwości połączeń lutospawanych, uzyskane w wyniku badań prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa.
EN
It has been presented the fundamentals of weldbrazing process and methods used on an industrial scale has been discussed. Special attention is paid to modern methods of GMA braze welding, assuring high quality (CMT, ColdArc, AC-Pulse), as well as laser brazing. The principles, areas of application and the properties of the braze welded joints, resulting from research conducted at the Institute of Welding have been discussed.
PL
Przedstawiono wyniki badań spawania naprawczego metodą zmechanizowanego spawania TIG ściany szczelnej po długotrwałej eksploatacji. Określono wpływ naprawy mającej na celu usunięcie nieprzelotowych pęknięć w złączach spawanych wzdłuż płetw z wyjściem na ściankę rury na strukturę i twardość strefy wpływu ciepła (SWC) naprawczego złącza spawanego ściany szczelnej. Zbadano również wpływ wielokrotności spawania naprawczego na powstawanie karbów strukturalnych w SWC.
EN
The article presents the results concerning the repair welding of a long-operated waterwall using the mechanized TIG method. The tests were focused on determining the effect of a repair performed in order to remove cracks in welded joints located along flat bars opening on the tube wall side on the structure and hardness of the heat affected zone (HAZ) of a repair welded joint in the waterwall. In addition, the tests investigated the influence of multiple repair welding on the formation of structural notches in the HAZ.
PL
Przedstawiono i omówiono wymagania przepisów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) GS-R-3 oraz norm NSQ-100 (NQSA) i NQA-1 (ASME) dotyczących systemów zapewnienia jakości w przypadku dostarczania podzespołów i świadczenia usług dla elektrowni jądrowej.
EN
The article discusses requirements formulated in document GS-R-3 issued by the International Atomic Energy Agency and requirements specified in the NSQ-00 (NQSA) and NQA-1(ASME) standards concerning quality assurance related to deliveries of components and services for nuclear power plants.
10
Content available remote Cięcie termiczne – kontrola jakości w świetle wymagań norm
PL
Rosnące wymagania wobec wytwórców konstrukcji budowlanych, objętych rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej [1], sprawiają, że przedsiębiorstwa chcące wprowadzić swoje wyroby na rynek zobowiązane są do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem CE, a tym samym zobowiązane są do wdrożenia w swojej organizacji zakładowej kontroli produkcji. W arkuszu 2 normy PN-EN 1090-2:2012P [2] w rozdziale 6.2 zawarte są wymagania dotyczące przeprowadzenia kontroli powierzchni po cięciu termicznym. Badania powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1090-2:2012P i PN-EN ISO 9013:2008 [3]. W artykule szczegółowo omówiono te wymagania.
EN
Growing demands on manufacturers of building structures, covered by the Regulation No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (EU) [1] make companies wishing to launch their products into the market obliged to issue a declaration of a performance and mark the product with the CE mark. Thus they are bound to implement factory production control in their organization. Sheet 2 PN-EN 1090-2:2012P [2], Section 6.2, contains the requirements for the surface inspection after thermal cutting. The tests shall be performed in accordance with the requirements of PN EN 1090-2:2012P and PN-EN ISO 9013:2008 [3]. This paper discusses the requirements in detail.
PL
Przedstawiono trudności związane z łączeniem elementów ocynkowanych oraz omówiono wpływ cynku na przebieg procesu spawania i lutospawania elektrodą topliwą w osłonie gazów. Omówiono sposoby minimalizacji szkodliwego oddziaływania cynku na jakość połączeń. Przedstawiono jakość, własności i budowę strukturalną połączeń spawanych i lutospawanych blach stalowych.
EN
Difficulties connected with joining of zinc coated steel components and the influence of zinc on gas metal arc welding and weldbrazing processes have been presented. Minimization methods of zinc harmful effect on quality of joints have been discussed. Quality, properties and structure of welded and weldbrazed joints have been presented.
EN
The article presents the course and results of tests concerning plasma-powder surfacing of steels used in the power sector. The tests, involving the use of Inconel 625 alloy-based powder, aimed to determine the effect of process variables on overlay weld geometry, penetration depth and overlay weld-parent metal stirring degree. The article presents the results of metallographic examinations obtained by light microscopy, including the structure of overlay welds and Heat Affected Zone as well as the hardness distribution in overlay welds and Heat Affected Zone.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań procesu napawania plazmowo – proszkowego stali dla energetyki z zastosowaniem proszku o składzie stopu Inconel 625 oraz określono wpływ zmiennych procesowych na geometrię napoiny, głębokość wtopienia i udział materiału podłoża w napoinie. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych, uzyskanych z zastosowaniem mikroskopii świetlnej, obejmujące budowę strukturalną napoin oraz strefy wpływu ciepła, a także rozkład twardości w napoinach i w strefie wpływu ciepła.
EN
The article presents the course and results of research aimed to determine the effect of the type of shielding gas on the shape of brazeweld, tensile strength and structure of braze welded joints made using Variable Polarity GMA, flux-cored consumable electrode and one of 3 types of shielding gas, i.e. Ar and Ar + 1% O₂ and Ar + 18% CO₂ mixtures. The study involved macro and microscopic examinations and tensile strength tests performed on overlay brazes and braze welded joints. The study-related tests have revealed that the use of mixtures containing active gases, especially CO₂, increases the heat input of braze welding processes and provides greater wettability of sheets to be jointed. However, the use of the mixtures mentioned above also causes greater damage to sheet coatings in braze welding areas and in some cases can even lead to the partial melting of elements being joined, deteriorating the aesthetics of joints and reducing their tensile strength.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań mających na celu określenie wpływu rodzaju gazu osłonowego na kształt lutospoiny, wytrzymałość na rozciąganie oraz budowę strukturalną złączy lutospawanych wykonanych za pomocą lutospawania elektrodą topliwą prądem przemiennym, z wykorzystaniem drutu proszkowego z wypełnieniem topnikowym oraz 3 rodzajów gazu osłonowego - Ar i mieszanin Ar + 1%O2 i Ar + 18% CO2. Przeprowadzono badania metalograficzne makroskopowe oraz mikroskopowe lutonapoin i złączy lutospawanych, a także badania wytrzymałości na rozciąganie. Badania te wykazały, że zastosowanie mieszanin z gazami aktywnymi, a zwłaszcza z CO2, podwyższa energetyczność procesu lutospawania, zapewnia też lepszą zwilżalność łączonych blach , lecz sprzyja większym uszkodzeniom powłoki blach w strefie łączenia i nadtopieniu łączonych elementów, pogarsza również estetykę połączeń i obniża wytrzymałość na rozciąganie.
PL
Metoda spawalnicza ColdArc, podobnie jak inne technologie opisywane w niniejszym cyklu, doskonale nadają się do łączenia blach stalowych z powłokami ochronnymi, jak i bez nich. Stosowanie niskoenergetycznych metod spawania pozwala prowadzić proces łączenia blach z powłokami ochronnymi praktycznie bez uszkodzenia powłok. Możliwe jest również wyeliminowanie odprysków wpływających niekorzystnie bądź wykluczających wykonane złącza.
PL
W artykule zaprezentowano innowacyjną technologię spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) prądem z regulowaną ilością składowej ujemnej. Zbadano wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania (Electrode Negative Ratio, EN Ratio) i napięcia łuku na strukturę stali z powłokami ochronnymi cynkowymi i cynk – żelazo.
EN
The development of modern GMA welding variants is related to the search for the appropriate methods for joining advanced engineering materials, often thin and sensitive to heat effect (e.g. coated steels, aluminum and magnesium alloys, nickel alloys). The researchers of the Gliwice-based Instytut Spawalnictwa have carried out detailed technological tests of variable polarity AC GMA welding of thin steel plates provided with protective coatings [1, 2]. The tests demonstrated that the use of variable polarity AC makes it possible to obtain joints characterised by good quality and aesthetic appearance. Modern welding devices (such as OTC Daihen-manufactured DW 300 or Cloos-made Qineo Champ), using synergic lines with variable course of parameters, enable their users to produce butt, overlap and T-shaped joints of 0.8 mm-thick plates.
16
Content available remote Welding EN AW 7075 Aluminium Alloy Sheets – Low-energy Versus Pulsed Current
EN
The article presents test results related to welding thin EN AW 7075 aluminium alloy sheets and the course of technological tests aimed at determining the usability of the CMT and MIG-Pulse methods for welding 2.0 mm EN AW 70775 alloy butt joints. The article also discusses the basic difficulties encountered while welding the 7xxx series alloy and presents the specific character of the welding method employing low arc energy and using pulsed current. The article presents the selected results of strength-related and macroscopic metallographic tests of the welded joints along with their detailed analysis. The study also describes the “circle path” hot crack resistance test; the joints obtained in the test were subjected to detailed microscopic metallographic examination and microanalysis of chemical composition. It should be emphasised that the CMT method enables the obtainment of good quality and aesthetics of welded joints made of the aluminium alloy generally recognised as poorly weldable.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących spawania cienkościennych blach ze stopu aluminium EN AW 7075. Przedstawiono przebieg badań technologicznych mających na celu określenie przydatności metody CMT i MIG-Pulse do spawania złączy doczołowych blach o grubości 2,0 mm ze stopu EN AW 7075. Omówiono podstawowe trudności związane ze spawaniem stopu serii 7xxx oraz przedstawiono specyfikę spawania metody o małej energii łuku oraz prądem pulsującym. Przedstawiono uzyskane, wybrane wyniki badań wytrzymałościowych i metalograficznych makroskopowych połączeń spawanych oraz dokonano ich szczegółowej analizy. Ponadto przeprowadzono próbę odporności na pękanie gorące „circle path”, a na uzyskanych w niej złączach przeprowadzono szczegółowe badania metalograficzne mikroskopowe i mikroanalizę składu chemicznego. Zwrócono uwagę, że metoda CMT zapewnia dobrą jakość i estetykę złączy spawanych blach ze stopu aluminium uznawanego za trudno spawalny.
17
Content available remote Use of anti-spatter substances in welding processes
EN
The article presents the course and results of tests involving the use of anti-spatter substances. The study determined the effect of the anti-spatter substance applied on the surface of workpieces on the quality and properties of welded joints as well as the effect of the anti-spatter substance applied on the welding torch elements on the active life of nozzles and contact tubes used in MIG/MAG welding and plasma cutting processes.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań preparatów przeciwodpryskowych. W trakcie badań określono wpływ preparatu nanoszonego na powierzchnię elementów spawanych na jakość i własności połączeń spawanych oraz preparatu nanoszonego na elementy uchwytu spawalniczego na trwałość dysz i końcówek prądowych podczas spawania elektrodą topliwą i cięcia plazmowego.
EN
The article presents the results of research on overlay brazing and weldbrazing of hot-dip galvanized sheets carried out in order to determine the influence of shielding gas composition and electrode-negative (EN) ratio on the process and properties of overlay brazes and weldbrazed joints. The parameters analysed included joint geometry, wettability, zinc coating oxidation, spatter and porosity.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu lutonapawania i lutospawania blach ocynkowanych przeprowadzonych w celu określenia wpływu gazu osłonowego i udziału składowej ujemnej prądu o zmiennej biegunowości na przebieg procesu oraz własności lutonapoin i połączeń lutospawanych. Analizowane były: geometria złączy, zwilżalność, uszkodzenie powłoki cynkowej, rozprysk i porowatość.
19
Content available remote Influence of a cutting technology on the quality of unalloyed steel surface
EN
The article presents requirements concerning quality after cutting in accordance with the requirements of PN-EN 1090-1+A1:2012P and PN-EN ISO 9013:2008 standards as well as the results of surface tests after cutting with a laser beam, plasma, oxygen and water stream. The test results reveal the significant influence of the cutting technology on surface quality. The research related quality tests involved the measurements of perpendicularity, hardness, profile height and metallographic examination. The lowest hardness was achieved by water cutting, whereas the highest was obtained by plasma cutting under the water surface. The lowest porosity was achieved by means of plasma cutting over the water surface, whereas the highest by laser beam cutting. The lowest perpendicularity tolerance was obtained by plasma cutting under the water surface (1.6 m/min), whilst the highest was achieved by laser beam cutting and HD plasma.
PL
Przedstawiono wymagania dotyczące jakości po cięciu zgodnie z zapisami norm PN-EN 1090-1+A1:2012P i PN-EN ISO 9013:2008 oraz wyniki badań powierzchni po cięciu wiązką laserową, plazmą, tlenem i strumieniem wody. Wyniki badań wskazują na znaczny wpływ technologii cięcia na jakość powierzchni. Badania jakości obejmowały pomiary tolerancji prostopadłości, twardości, wysokości profilu oraz badania metalograficzne. Najniższą twardość zapewniło cięcie strumieniem wody, najwyższą cięcie plazmą pod lustrem wody. Najmniejszą chropowatość powierzchni zapewnia technologia cięcia plazmą nad lustrem wody, natomiast najwyższą wiązka laserowa. Najmniejszą tolerancję prostopadłości zapewniło cięcie plazmą pod lustrem wody 1,6 m/min, natomiast największą cięcie wiązką laserową i plazmą HD.
EN
The article presents the use of VP current for welding thin elements of various structural materials, describes the course of tests and discusses the test results related to the determination of the effect of EN ratio in the current and arc voltage waveforms on the weld geometry, penetration depth and welded joint quality.
PL
Przedstawiono zastosowanie prądu o zmiennej biegunowości do spawania elementów z różnych materiałów konstrukcyjnych o niewielkiej grubości. Przedstawiono przebieg i wyniki badań nad określeniem wpływu udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu i napięcia łuku na geometrię spoiny, głębokość wtopienia oraz jakość połączeń spawanych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.