Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The characteristics of Polish rural agglomerations indicate that only 32% of these areas are villages typified by compact buildings where the use of a collective sewage system is economically justified. In other areas, it is necessary to apply solutions that allow for the sewage utilization in place of their creation and safe discharge into the environment, e.g. in the form of home systems based on biological processes, e.g. in soil-plant systems. The purpose of the work was to determine the soil-plant efficiency of wastewater treatment with the use of so-called energy plants. The experiment was conducted in 2012–2014 in lysimeters at a depth of 130 cm and 100 cm in diameter. These were submerged in the ground, filled with sand clay and equipped with installations enabling the drainage of gravity water in the form of lysimeter effluents. Two species of plants were used: Miscanthu giganteus and Sida hermaphrodita (L.) Rusby. They were irrigated with pretreated domestic sewage (variant I – 1200 mm year−1 and variant II – 1600 mm year−1). For irrigation, sewage from a group of buildings inhabited by six families was used. Raw domestic sewage was discharged into the tank, consisting of four chambers, which constituted a relatively good level of pre-cleaning. For the irrigation of plants in the experiment, pre-treated sewage was used. In order to determine the effectiveness of wastewater treatment in the soil-plant environment, the concentrations of the following components were determined in the effluents: TSS, BOD5, COD, Ntot. The quantities of pollutants contained in the sewage were characterized by considerable variability, especially in relation to COD (390.6– 1583.0 mg O2 dm−3) and Ntot (47.0–250.2 mg N dm−3).
PL
U kresu działalności górnictwa surowców energetycznych, powodującego powstawanie zmian w krajobrazie (hałdy, wyrobiska, zwałowiska), rozpoczyna się okres adaptacji do nowych warunków krajobrazowo-gospodarczych.
3
Content available remote Słoma kukurydziana jako surowiec do produkcji biogazu
PL
Skojarzona uprawa kukurydzy na Pomorzu na ziarno z wykorzystaniem słomy jako surowca do biogazowi pozwoliła wyprodukować przeciętnie 4,81÷6,84 t ha-1 suchej masy słomy .2. Na zawartość suchej masy w słomie kukurydzy i jej plon największy wpływ miały czynniki losowe związane z przebiegiem pogody w latach i miejscowościach oraz odmiany i dawki azotu.3. Plon suchej masy słomy wzrastał różnie w seriach badań w miarę wzrostu dawki nawożenia azotem. W latach 2002÷2003 najwyższe plony słomy uzyskano na dawce 100 kg ha-1 N, a w latach 2005÷2006 na dawce 200 kgźha-1 N. Najwyższą zawartość suchej masy oraz włókna surowego w słomie uzyskano na obiektach bez nawożenia azotem, a najniższą - na dawce 200 kg ha-1 N. Odwrotne zależności były przy zawartości białka ogólnego oraz magnezu w suchej masie słomy. 5. Słoma odmian kukurydzy różniła się zawartością suchej masy, popiołu, białka, tłuszczu i włókna surowego oraz bezazotowych wyciągowych, a także metali alkalicznych.
EN
Maize is versatile. It can also be used as an energy plant in the form of grain or silage made of whole plants. A combined use of maize in the form of maize grain used as animal feed, and straw - for the power, mainly on biogas is also suggested. However, such use of corn is limited by content of dry mass and nutrients in the straw. The aim of this study was to assess the importance of growing seasons, locations, doses of nitrogen and variations in the variability of the chemical composition of straw during cultivation of grain maize in Pomerania. Material for analysis were the results of strict experiments conducted in the years 2002-2003 and 2006-2005 in three locations (Wolinia near Lebork and Mscice near Koszalin - region III of maize cultivation and Mieszkowice near Kostrzyna - region II) in private farms. Experiments were established on soil of grade class Illa-IVb, using method of randomized sub blocks in the dependent system in three repetitions, where level I sub blocks were four to five doses of nitrogen and level II - four to seven varieties of maize. After harvesting, content of dry mass and dry mass yield of straw were determined. Qualitative composition of straw was determined by analysing following parameters in the dry mass of straw: ash, protein, fat, crude fiber and nitrogenless liftings. Results of experiments show that the combined cultivation of maize grain in Pomerania with straw usage as raw material for production biogas allowed to produce average of 4.81-6.84 t ha"1 of straw dry mass. Randomness factors related with weather in years and locations, varieties and nitrogen doses had the biggest impact on the dry mass content in the maize straw and its yield. Straw dry mass yield increased differently in the series of experiments with increasing doses of nitrogen fertilization. In the years 2002-2003 the highest straw yield was obtained at a dose of 100 kg-ha"1 N, in the years 2005-2006 at a dose of 200 kgha"1 N. The highest content of dry mass and crude fibre in the straw was obtained for objects with no nitrogen fertilization, and the lowest - at a dose of 200 kg-ha"1 N. Inverse relationships were obtained at the contents of total protein and magnesium in the dry mass of straw. Straw of maize varieties differed in dry mass, ash, protein, fat and crude fibre and nitrogenless liftings, as well as alkali metals content.
PL
W pracy opisano prototyp uniwersalnej, bezrzędowej maszyny do zbioru roślin energetycznych w formie zrębków lub sieczki. Na przystawki ścinające, które wykonano w dwóch wersjach, złożono do Urzędu Patentowego zastrzeżenie patentowe P 385 536. W jednej z wersji zespół podający jest w postaci palców sprężystych, a w drugiej - walców ślimakowych. Maszyna ma budowę modułową, co zapewni jej łatwą modyfikację, a napęd hydrauliczny ze sterowaniem elektrohydraulicznym pozwoli na dobranie optymalnych parametrów pracy elementów i zespołów roboczych, do różnych warunków polowych. Maszyna może ścinać rośliny na wysokości do 100 mm o średnicy pędów do 70 mm i rozdrabniać na cząstki o wymiarze 20-60 mm.
EN
The paper describes prototype of a universal machine for harvesting energy plants grown without rows, in form of chips or chaff. Patent Office received patent claim no. P 385 536 concerning cutting attachments made in two versions. In one of them, feeding unit has the form of elastic fingers, and in second - worm rollers. The machine has modular structure allowing its easy modifications. Hydraulic drive with electro-hydraulic control will allow to select optimal parameters for working elements and units in various field conditions. The machine may cut down plants at the height of up to 100 mm, for sprout diameters reaching up to 70 mm, and shred them into pieces sized 20-60 mm.
PL
Metale ciężkie to pierwiastki o gęstości powyżej 4,5 gźcm-3, występujące naturalnie w skorupie ziemskiej. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych (np. miedź, cynk), a np. kadm, ołów, rtęć czy arsen są przyczyną wielu chorób. Do nadmiernej kumulacji tych pierwiastków w glebach i roślinach doprowadził rozwój przemysłu i komunikacji oraz nieracjonalne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Najbardziej efektywną metodą oczyszczania środowiska zanieczyszczonego metalami ciężkimi jest pozyskiwanie tych substancji z gleby za pomocą roślin, które są w stanie rosnąć w warunkach wysokiego stężenia toksycznych substancji i akumulować je w swoich organizmach. Z uwagi na wielostronne zastosowanie (rekultywacja i stabilizacja terenów skażonych, fitoekstrakcja metali ciężkich oraz wykorzystanie do produkcji bioenergii) na szczególne zainteresowanie zasługują: kostrzewa trzcinowa, mozga trzcinowata, rajgras wyniosły, perz wydłużony, proso rózgowate, palczatka Gerarda, miskant cukrowy, sałata kompasowa, bylica zwyczajna, nawłocie: kanadyjska i późna. W opracowaniu niniejszym przedstawiono możliwe do zrealizowania scenariusze fitoekstrakcji metali ciężkich z gleb skażonych oraz późniejszej utylizacji roślin dla wycofania szkodliwych substancji.
EN
A major environmental concern due to dispersal of industrial and urban wastes generated by human activities is the contamination of soil. Wide range of inorganic and organic compounds cause contamination, these include heavy metals. Although many metals are essential, all of them are toxic in higher concentrations, as they cause oxidative stress by formation of the free radicals. They can also replace essential metals in pigments or enzymes disrupting their function. Metal contaminated soil may be remediated by chemical, physical and biological techniques. Physico-chemical techniques for soil remediation render the land useless for plants as they remove all biological activities, including nitrogen fixing bacteria, mycorrhiza, fungi as well as fauna. Considering the possibilities for bioremediation of waste and polluted land, important are both, the ability of species to accumulate high volume of elements per biomass unit, as well as the possibility of high biomass production over a given time and area. The ability of plants to heavy metals uptake from soils is affected by a number of factors including plant species, amount of heavy metal in soil, soil moisture content and pH, organic matter content in soil etc. On the basis of literature survey some species were selected to further examination: tall fescue, reed canary grass, tall oat grass, switch grass, big bluestem, Miscanthus and few dicotyledonous species: Lactuca seriolla, Solidago canadensis, S. serotina, Artemisia absynthium.
PL
Przedstawiono zastosowanie modelu diagnostycznego [Ostrowski, Gutkowska 2008] do delimitacji gruntów potencjalnie przydatnych do uprawy dziewięciu roślin energetycznych w woj. świętokrzyskim i do komputerowej prezentacji wyników i charakterystyki występujących warunków siedliskowych sprzyjających uprawie tych roślin. Prezentowany model opiera się na zasobach bazy danych o glebach marginalnych [Ostrowski 1998]. Weryfikację przeprowadzono na przykładzie województwa świętokrzyskiego, które charakteryzuje się znaczną różnorodnością warunków siedliskowych. Wynikiem tych działań były mapy komputerowe w skali 1:250 000 dla dziewięciu roślin, wskazujące rozmieszczenie gruntów potencjalnie przydatnych do ich uprawy. Sporządzono również syntetyczne zestawienie powierzchniowe z podziałem na powiaty, a także dokonano analizy, jakie układy diagnostyczne zawarte w modelu wystąpiły w obrębie rozpatrywanego województwa. Uzyskane wyniki wykazują, że zastosowany model diagnostyczny i procedura komputerowego przetwarzania danych przestrzennych charakteryzujących warunki siedliskowo-funkcyjne rozpatrywanego obszaru umożliwiają ocenę przydatności gruntów do uprawy poszczególnych roślin energetycznych.
EN
Paper discussed the application of a diagnostic model [Ostrowski, Gutkowska 2008] to delimitation of farmland in Świętokrzyskie province, potentially usable to cultivation of nine energy plants, as well as to computer presentation of the results and characteristics of existing habitat conditions convenient to growing these plants. Presented model is based on the resources of data base on marginal soils [Ostrowski 1998]. Verification was performed on an example of Świętokrzyskie province, characterized by considerable diversity of the habitat conditions. This activity resulted in computer maps (1:250 000 scale) for nine plants, indicating the locality of farmland potentially usable for their growing. There was also prepared a synthetic superficial sheet considering division into administrative districts, with the analysis, what diagnostic elements contained in the model occurred on the area of considered province. Obtained results indicate that applied diagnostic model and computer processing procedure of spatial data, characteristic for habitat-functional conditions on surveyed area, enable an evaluation of farmland usability for growing particular energy plants.
7
Content available Ocena wartości gospodarczej kenafu
PL
Kenaf [Hibiscus cannabinus] należy do rodziny Malwaceae. Pochodzi z tropikalnych i subtropikalnych regionów Afryki i Azji. Od ponad 4000 lat uprawiany w celu pozyskania włókna, pożywienia i opału. Po II wojnie światowej w USA rozpoczęto badania z kenafem, jako obiecującym, jednorocznym surowcem do produkcji papieru. Ostatnio również w Europie zainteresowano się kenafem, jako rośliną dającą wysoki plon biomasy (do 26 t/ha), z ciągle rosnącym zastosowaniem w przemyśle. W 2006 r. w Pętkowie (woj. wielkopolskie) założono doświadczenie polowe w celu poznania możliwości plonowania kenafu w polskich warunkach klimatyczno-glebowych i porównania z konopiami włóknistymi. Zastosowano 5 różnych gęstości siewu, określono plon biomasy i zawartość włókna. Kenaf uprawiany na poletkach doświadczalnych w Pętkowie osiągnął plon biomasy porównywalny z plonem konopi włóknistych. Jednakże do dalszych prac doświadczalno-wdrożeniowych na terenie Polski należałoby sprowadzić nasiona odmian o krótszym okresie wegetacji.
EN
Kenaf (Hibiscus cannabinus) belonging to Malvaceae family, originates from tropical regions of Africa and Asia. It has been cultivated since above 4000 years for getting fibre, food and fuel. After world war 2nd the experiments with kenaf were undertaken in the USA, as a promising one-year raw material for paper production. Recently yhe interest in kenaf is observed in Europe, as a plant giving high biomass yields (up to 26 t/ha), with still increasing list of its applications in the industry. In 2006, at Pętkowo Experimental Station (Wielkopolskie province), a field experiment has been arranged in order to recognize the yielding potential of kenaf under Polish climate and soil conditions, and to compare it with the fibrous hemp. At five different sowing densities the biomass yields and fibre contents were determined. Kenaf cultivated on experimental plots at Pętkowo achieved biomass yield comparable to the yield of the fibrous hemp. However, in further experimental and implementation works on terrains of Poland, the seeds of cultivars characterized by shorter vegetation period should be applied.
PL
Przedstawiono zasady i realizację procesu komputerowej identyfikacji gruntów przydatnych do uprawy roślin energetycznych oraz weryfikację przyjętych rozwiązań na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Bilansowanie tych gruntów w skali regionalnej z użyciem techniki komputerowej było możliwe dzięki analizie wymagań uprawowych roślin energetycznych i określeniu parametrów decydujących o przydatności gruntów do ich uprawy, budowie modelu diagnostycznego uwzględniającego zasoby informacji przestrzennych zawartych w funkcjonującej w IMUZ bazie danych o glebach marginalnych, opracowaniu algorytmów kategoryzacji gruntów, generowania mapy i bilansowania powierzchni gruntów przydatnych do uprawy roślin energetycznych, oprogramowaniu algorytmów i wygenerowanie dokumentacji kartograficznej i statystycznej. Uzyskane wyniki podjętego eksperymentu potwierdziły słuszność przyjętych zasad kategoryzacji do bilansowania i kartograficznej prezentacji gruntów przydatnych do uprawy roślin energetycznych. Wskazały również na znaczne zasoby tych gruntów w woj. świętokrzyskim, które bez szkody dla upraw rolniczych można przeznaczyć do produkcji biomasy na cele energetyczne.
EN
Paper presents the principles and realization of computer identification of the farmland usable to growing energy plants as well as the verification of accepted solutions, on an example of Świętokrzyskie province. Balancing of these areas in regional scale with the use of computer technique was possible owing to: analysis of energy plant growing requirements and determination od the parameters decisive for land usability for cultivation of such crops; building of a diagnostic model considering spatial information resources contained in data base on marginal soils, functioning at the Institute for Land Reclamation and Grassland Farming (IMUZ); elaboration of the algorithms for land evaluation, map generation and balancing the area of land usable for energy plant cultivation; software of algorithms and generating the cartographic and statistical documentation. Obtained results of the experiment undertaken confirmed the rightness of assumed categorization principles for balancing and cartographic presentation of the land usable for energy plant cultivation. It was found also that there are considerable resources of such land in Świętokrzyskie province, which could be used to biomass production for energetic purposes, without detriment to cultivation of the other agricultural crops.
9
Content available remote Analysis of different substrates for processing into biogas
EN
Purpose: The main target is to produce as much biogas as possible with highest possible biomethane content from crops representing the principal fuel for driving the gas motors and electric generators and, consequently, production of electricity. Design/methodology/approach: The biogas production was measured by a mini digester according to the German standard DIN 38414, Part 8. It was effected in the mesophilic temperature range. The biogas production from six different energy crops and pig slurry was measured in the laboratory of the Faculty of Agriculture and Life Sciences. In six trial fields the monocultures such as maize, sorghum, amaranth, sunflower, Jerusalem artichoke and sugar beet were grown. Findings: The highest biomethane production was achieved with the sunflower substrate (283 Nl/kgVS), followed by the sorghum substrate (188 Nl/kgVS) and maize (187 Nl/kgVS). The amaranth substrate produced 225 Nl/kgVS and the Jerusalem artichoke 115 Nl/kgVS. The least amount of biomethane was produced from the sugar beet (95 Nl/kgVS). Research limitations/implications: The basic structure of the laboratory device is welded from stainless steel (inox) and is limited by the following dimensions: 2500 mm length, 1000 mm height and 350 mm width. The device consists of twelve units of fermentors ensuring four tests simultaneously with three replications and assuring high accuracy of results. Practical implications: The test fermentors serve to test the biogas production from different energy crops and other materials of organic origin. The results reached serve to plan the electricity production in the biogas production plant. Originality/value: The mini digesters simulated in laboratory the actual state from the biogas production plant. Anaerobic fermentation was introduced and the biogas to be processed into electricity was produced.
PL
Celem pracy było porównanie rozkładów wymiarów cząstek rozdrobnionych siedmiu gatunków roślin energetycznych w toporowym zespole tnącym sieczkarni polowej i rozdrabniaczu bijakowym oraz przedstawienie możliwości wykorzystania modelu Rosina-Rammlera-Sperlinga-Bennetta do predykcji oddzielenia ilości materiału po cięciu i zmieleniu spełniającego wymagania wymiarów cząstek do produkcji peletów lub brykietów. Zachowanie się rankingów wartości średnich wymiarów cząstek pociętego i zmielonego materiału potwierdziło dotychczasowe wnioski cząstkowe iż różnice w rozkładach dla roślin wynikają z właściwości ich biomasy. Wykazano praktyczną możliwość wykorzystania modelu RRSB do wyznaczenia ilości oddzielonego materiału spełniającego wymagania wymiarowe przy produkcji paliw formowanych.
EN
The purpose of the work was to compare size distributions for shredded particles of seven energy plant species in flywheel cutting unit of field cutter and beater shredder, and to present possibilities for using the Rosin-Rammler-Sperling-Bennett model to predict separation of the amount of cut and ground material meeting requirements set for sizes of particles used in production of pellets or briquettes. Behaviour of mean value rankings for dimensions of cut and ground material particles has confirmed partial conclusions reached to date that the differences in distributions for plants result from their biomass properties. The research allows to prove the practical possibility to use the RRSB model to determine the amount of separated material meeting dimension requirements for production of formed fuels.
PL
Przedstawiony został autorski program komputerowy Plantene-2 przeznaczony do obliczania powierzchni plantacji roślin energetycznych. Aplikacja wykonana została w wersji internetowej i jest kontynuacją wcześniejszego programu instalowanego na komputerze użytkownika. W opracowaniu opisane zostały różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami.
EN
The paper presents an original computer application - Plantene-2 - designed to compute energy plant plantation areas. The application has been developed in Internet version and it is a continuation of a previous program installed in user's computer. The study contains differences between these solutions.
PL
Materiałem badawczym były rozdrobnione cząstki roślin wierzby krzewiastej, róży wielokwiatowej, miskantusa olbrzymiego, rdestu sachalińskiego, spartiny preriowej, ślazowca pensylwańskiego i topinamburu. Różnice w rozkładach długości cząstek mieszanin były cechą gatunkową roślin energetycznych. Spośród mieszanin rozdrobnionych roślin długość cząstek wierzby charakteryzowała się największą średnią geometryczną i rozkład długości był najlepiej wyrównany, a mieszaniny z roślin topinambura i spartiny były najkrótsze, ale najbardziej nierównomierne. Różnice między średnimi wartościami długości cząstek, obliczonymi metodą średniej geometrycznej i według modelu Rosina-Rammlera były mniejsze od wartości odchylenia standardowego, a spójność między tymi wartościami była bardzo wysoka (R=0,993).
EN
The distribution of particle length was studied for some energetic plants disintegrated in a hammer mill. As a material for studies the particles of following energetic plants were used: shrub willow (Salix viminalis), multiflorous rose (Rosa multiflora), giant miscanthus (Miscanthus giganteus), Polygonum sachalinense, Spartina pectinata, Virginia mallow (Sida hermaphrdita) and topinambur (Helianthus tuberosus). The differences in particle length distribution of the mixtures were typical feature of energy plant species. From among the mixtures of disintegrated plants the length of willow particles was characterized by the highest geometric mean at best equalization of the length distribution, whereas the topinambur and Spartina mixtures were the shortest and most irregular. Differences among the mean values of particle length calculated by using geometric mean method and according to Rosin-Rammler's model, were lower than the value of standard deviation and the connectivity between these values was very high (R = 0.933).
PL
W artykule przedstawiono założenia metodyczne kartograficznej koncepcji map przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych opracowanej z zastosowaniem techniki komputerowej i z wykorzystaniem zasobów informacji przestrzennych zawartych w bazie danych o glebach marginalnych oraz dostępnych w literaturze charakterystyk wymagań uprawowych roślin energetycznych.
EN
Authors presented in the articIe methodical assumptions concerning cartographic concept of maps of land usefulness for cultivating energy plants. The concept has been prepared with the use of computer-aided techniques, applying spatial data contained in the database of marginal soils and cultivation requirements for energy plants, available in literature. The prepared cartographic concept, its verification and results of the works allow to conclude, that database of marginal soils and processing system enable extension of its application after adaptation supplements, resulting from the methodical assumptions. Generated thematic maps confirm achievement of the planned visual effect, while keeping dominant role of thematic content, readable information on agricultural land usefulness and possibility af reliable location of areas predestinated for cultivating energy plants. The prepared thematic maps fulfilI user expectations, informing at regional scale about location of land, which is potentially useful for cultivating energy plants and at the same time indicating spatial distribution of complexes of agricultural land usefulness, which reflect production potential of agricultural areas.
14
Content available Zastosowanie energetyczne konopi włóknistych
PL
Od 1 stycznia 2007 r. na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. Polska została objęta systemem wsparcia roślin energetycznych, do których można zaliczyć także konopie włókniste. W Polsce posiadamy wieloletnie tradycje uprawy konopi. Dysponujemy odpowiednimi warunkami klimatyczno-glebowymi. Mamy w rejestrze 4 odmiany jednopiennych konopi włóknistych (Białobrzeskie, Beniko, Silesia, Tygra) dające corocznie 10-15 ton biomasy z hektara. Szacuje się, ze 1 hektar konopi wiąże około 2,5 t CO2. Opracowane są technologie uprawy i zbioru słomy. Przeprowadzone w Instytucie badania wykazały, że konopie są cennym surowcem energetycznym (ciepło spalania ok. 18 MJ/kg). Źródłem energii jest nie tylko cała roślina, ale również produkt uboczny powstający z jej przerobu, tj. paździerze. Zgodnie z wymogami UE koniecznym staje się zagospodarowanie i utylizacja odpadów, w tym przypadku paździerzy, powstających w procesie przerobu słomy lnianej i konopnej. W zakładzie doświadczalnym Instytutu w Stęszewie przeprowadzono udane próby brykietyzacji paździerzy oraz zainstalowano pilotową linię brykietującą.
EN
Since January 1st , 2007, on the basis of EU Directive No 2012/2006 of 19th December 2006, Poland has been included in the system of subsidies for energy plants which covers also the hemp now. Hemp cultivation in Poland is of a long tradition. Polish climatic conditions are suitable for hemp growing. Biomass yielding capacity of registered hemp cultivars (Białobrzeskie, Beniko, Silesia, Tigra) exceeds 10-15 t/ha. It was estimated that 1 ha of hemp assimilate 2.5 t CO2 per year. Technologies of cultivation and harvest of straw are developed. The research conducted at the Institute showed that hamp is a valuable raw material for energy generation (combustion heat of about 18 MJ/kg). Not only the whole plants, but also shives - a by-product of hemp straw processing, may be a source of energy. According to the EU requirements it is necessary to utilize by-products of flax and hemp straw processing. Therefore, at Stęszew Experimental Station the successful trials were conducted on briquetting of the shives and a pilot line for briquette production was installed.
15
Content available Problemy powstania rynku biomasy w Polsce
PL
Ocenia się, że w Polsce zapotrzebowanie na biomasę w energetyce wzrośnie w 2010 r. do 11,2 min ton. Do pokrycia rosnącego zapotrzebowania niezbędne będzie zakładanie wysokowydajnych plantacji roślin energetycznych. Uprawa roślin energetycznych powinna opierać się na bioróżnorodności, pozwalającej na dostosowanie gatunku do zróżnicowanych warunków glebowo-klimatycznych oraz możliwości technicznych rolników. W instytucjach naukowo-badawczych prowadzone są doświadczenia z nowymi, perspektywicznymi gatunkami roślin, które zasługują na wprowadzenie do uprawy ze względu na wysokość plonu biomasy. Grupa roślin energetycznych obejmuje rośliny rodzime i obce, w tym: gatunki drzewiaste szybkiej rotacji (wierzba Salix sp.), trwałe rośliny dwuliścienne (np. ślazowiec pensylwański Sida hermaphrodita, sylfia przerośnięta Silphium perfoliatum) oraz wieloletnie gatunki traw. Omówiono przyczyny utrudniające wzrost produkcji biomasy: technologiczne, prawne, organizacyjne. Bez zdecydowanego wsparcia i koordynacji ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz lokalnych władz samorządowych rozwój "agroenergetyki" w Polsce będzie powolny.
EN
It was estimated that the demand for biomass in power engineering will increase up to 11.2 mln ton in 2010. In order to cover the increasing demand for biomass, establishing of highly productive plantations of energy plants will be indispensable. Cultivation of the energy plants should be based on biodiversity, allowing to adjust the species to diverse soil-climatic conditions and to technical capacity of the farmers. Scientific institutions search for new, perspective plant species worth to be introduced to cultivation, with regard to their high biomass yields. The group of energy plants includes the native and foreign species such as dendriform species of rapid rotation (willow Salix sp.), perennial dicotyledonous plants (e.g. Virginia fanpetals Sida hermaphrodita, cup plant Silphiumperfoliatum) and perennial grass species. The paper concerns causes hindering the increase of biomass production: technological, legal and organizational ones. Without any resolute support and coordination from the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Education and Informatization and local council authorities, the development of the "agro-energy industry" in Poland will be a slow process.
16
Content available Nakłady robocizny i koszty uprawy topinamburu
PL
Badania polowe dotyczące uprawy topinamburu z przeznaczeniem na opał przeprowadzono w latach 2004, 2005 na glebie średniozwięzłej, klasy VIa. Koszt założenia plantacji topinamburu wyniósł 2274 zł/ha, natomiast koszt utrzymania jego plantacji w drugim roku użytkowania wyniósł 1180 zł/ha. Produkcja energii w przeliczeniu na 1 ha wynosiła przeciętnie 135,4 GJ zaś koszt jej produkcji w roku założenia plantacji wynosił 16,8 zł/GJ, w kolejnych latach zmniejszył się do 8,7 zł/GJ.
EN
Field studies regarding growing of topinambour for fuel were carried out in 2004 and 2005 for medium-heavy soil, category VIa. The cost of establishing a topinambour plantation was 2,274 PLN/ha, whereas the cost of maintaining it in the second year was 1,180 PLN/ha. Average energy production per 1 ha was 135.4 GJ, while its production cost in the plantation establishment year was 16.8 PLN/GJ. In the following years it would drop to 8.7 PLN/GJ.
EN
Due to the different properties and extraction of biomass when compared to fossil fuels, the criteria for optimised power, heat or feedstock generation projects using different biomasses as fuel must differ substantially from those making use of coal, oil or gas. This is both true under technical and commercial aspects. This paper describes in which way a promising configuration of a potential standard biomass gasification system - called MosTor - has been derived by consideration of these criteria and the techniques available on the market for the different process steps.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.