Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar dokonań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pomimo występowania obszernej literatury dotyczącej zarządzaniem dokonaniami transportowymi wciąż wiele przedsiębiorstw z niej nie korzysta bądź czyni to tylko w niewielkim stopniu. Przyczyną powyższego stanu może być brak prezentowanych w literaturze, dopasowanych do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, praktycznych i gotowych do zastosowania rozwiązań. Mając powyższe na uwadze, jako cel artykułu przyjęto zaprojektowanie praktycznego modelu wskaźników niezbędnych do pomiaru dokonań transportowych w przedsiębiorstwach z branży dystrybucji zlecających transport na zewnątrz. Dokonano tego za pomocą krytycznej analizy literatury, przeprowadzonych wywiadów indywidualnych oraz doświadczenia autora związanego z zarządzaniem w obszarze logistyki.
EN
Despite the presence of wide literature on performance management yet many companies either do not use it or use it only in insignificant extent. The reason behind aforementioned might be a lack of presentation in the literature, of suitable solutions for specific companies, that are practical and ready for application. With respect to above, the aim of the article is to design, practical in use, model of performance indicators, as to measure transportation performance management in distribution companies that outsource transportation activities. The following was achieved through critical literature review, undertaken individual interviews and author’s practical experience in logistic management.
PL
Pomiar dokonań w organizacjach to jedno z kluczowych zagadnień będących w centrum zainteresowania menedżerów organizacji. W szczególności prowadzenie pomiarów realizowanych działań i uzyskiwanych osiągnięć to priorytetowy element zarządzania przez cele. Jakie uwarunkowania i wyzwania czekają przed menedżerami współcześnie kreującymi systemy pomiaru dokonań organizacji w dobie cyfryzacji, tj. automatyzacji, robotyzacji, czyli funkcjonowania w trybie gospodarki 4.0 i tworzenia się tzw. gospodarki na żądanie? Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań, trendów oraz wyzwań i rekomendacji w obszarze pomiaru dokonań organizacji w erze gospodarki cyfrowej, gospodarki na żądanie. Do realizacji celu wykorzystano metodę analizy literatury.
EN
Measuring results is one of the key issues in the focus of the organization’s managers. In particular, conducting measurements of implemented activities and achieved results is a priority element of management by objectives. What conditions and challenges await the managers who create Performance Measurement Systems today in the era of digitization, i.e. automation, robotics, or functioning in Industry 4.0, and the emergence of the On-demand Economy? The aim of the study is to identify conditions, trends, challenges and recommendations in the area of Performance Measurement Systems in Industry 4.0 and On-demand Economy. The literature review is the method used in the study.
3
Content available Pomiar dokonań w łańcuchach dostaw
PL
W artykule przedstawiono koncepcję pomiaru dokonań wraz z możliwością jej zastosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zaprezentowano również praktyczny model pomiaru dokonań w łańcuchu dostaw. Model ten zawiera trzy kluczowe obszary do optymalizacji: transport, zasoby oraz IT. Do każdego z wymienionych obszarów zaprezentowano przykładowe wskaźniki pomiaru. Model ten może, po dokonaniu niewielkich modyfikacji mających na celu uwzględnienie lokalnej specyfiki partnerów łańcucha, znaleźć zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach zorganizowanych w łańcuchy dostaw.
EN
The article presents performance measurement concept with its application possibility in supply chain management. A practical performance measurement model in supply chains was also presented. Stated model comprises three key areas – transportation, resources and information technology optimization. Against each of aforementioned areas exemplar performance indicators were set. Contemplated model, pursuant to insignificant adjustments implementation, aimed to consider local aspects of supply chain partners, can be applicable in polish companies, that constitute supply chains.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki rozważań dotyczących koncepcji pomiaru dokonań proponowanych przez różnych autorów z wielu krajów. W pierwszej części poddano dyskusji złożoność zakresu pomiaru dokonań w praktyce i zwrócono uwagę na to, że finansowy, zagregowany pomiar dokonań jest niewystarczający. W związku z tym omówiono zakres pomiaru dokonań ze względu na różne kryteria. W kolejnej części opracowania przedstawiono typologię koncepcji pomiaru dokonań propagowanych przez przedstawicieli nauki i praktyki. Wskazano na potrzebę wyspecyfikowania spójnego zbioru kryteriów, które po pierwsze mogą służyć ocenie istniejących koncepcji, po drugie stanowić wytyczne do projektowania nowych metod pomiaru dokonań. W ostatniej części opracowania skoncentrowano się na aspektach praktycznych projektowania systemu pomiaru i raportowania dokonań. Omówiono dziewięć etapów, zdaniem autora, niezbędnych do zaprojektowania i wdrożenia systemu pomiaru dokonań sprzyjającego osiąganiu strategicznych celów przedsiębiorstwa.
EN
The article presents the results of deliberations on the performance measurement concepts proposed by different authors from many countries. In the first part of the paper the complexity of scope of performance measurement in practice was discussed and it was highlighted that the financial, aggregated performance measurement is insufficient these days. Therefore, the scope of performance measurement was elaborated with regard to various criteria. In the next part of the paper the typology of the performance measurement and management frameworks promoted by representatives of science and practice were presented. It was pointed out that there is a need to specify consistent set of criteria that can be used not only to evaluate the usefulness of existing concepts, but also to provide guidance how to design new concepts of performance measurement and management. The last part of the paper concentrates on the practical aspects of performance measurement and reporting systems design. Nine stages, according to the author needed to design and implement the performance measurement system contributing the organizational objectives achievement, were elaborated.
PL
Ostatecznym rezultatem, wynikającym z pomiaru dokonań, powinna być poprawa wyników funkcjonowania organizacji, a w konsekwencji realizacja wizji, czy też w krótszym okresie - strategii przedsiębiorstwa. Zdarza się jednak, że w organizacjach, gdzie wdrożony jest system (bądź jego elementy), dochodzi do sytuacji, w których pracownicy, będąc rozliczani z wartości konkretnych mierników, dokonują działań niepożądanych z punktu widzenia misji i strategii przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł ma na celu rozpatrzenie funkcji systemu pomiaru dokonań, jako narzędzia prowadzącego pracowników (również kadry menedżerskiej) ku realizacji celów organizacji oraz przeanalizowanie wspomnianych zaburzeń w funkcjonowaniu systemu pomiaru dokonań i działań szkodliwych dla wzrostu i rozwoju organizacji, a spowodowanych, podsyconych lub niewygaszonych poprzez działanie systemów pomiaru dokonań.
6
Content available remote Measuring company performance in management accounting
EN
Evaluation of company operation requires measurement of various performance indices. Company performance is of great interest to various company stakeholders, but the actual information requirements of individual stakeholders are varied. In addition, company performance is a complex economic category, since it portrays performance in a wide spectrum of company activities. Consequently, the performance measures are disparate and require a multi-dimensional approach. Management accounting plays an important role in this respect, since it offers instruments for measuring not only financial aspects of company operation, but also those of non-financial and qualitative character.
PL
Ocena działalności przedsiębiorstwa wymaga dokonywania pomiaru dokonań. Dokonaniami przedsiębiorstwa wykazują zainteresowanie różni interesariusze, przy czym ich potrzeby informacyjne na ten temat są odmienne. Przy tym dokonania przedsiębiorstwa są złożoną kategorią ekonomiczną, gdyż ukazują osiągnięcia w różnych obszarach aktywności. To powoduje problemy związane z pomiarem różnych co do charakteru dokonań. Ważna rola w tym zakresie przypada rachunkowości zarządczej, która zajmuje się pomiarem dokonań nie tylko o charakterze finansowym, ale także niefinansowym oraz jakościowym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.