Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pakowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Automatyzacja procesów pakowania w przemyśle rolno-spożywczym
PL
Wymagania jakościowe w przemyśle spożywczym obejmują każdy etap produkcji, jak i proces pakowania, niezależnie od produkowanego asortymentu. Zastosowanie nowoczesnej automatyki pozwala producentom spełniać narzucone normy, przy zachowaniu optymalizacji kosztów produkcji maszyn oraz późniejszej eksploatacji. Zastosowanie sterowników o dużych możliwościach obliczeniowych to gwarancja precyzji procesu produkcyjnego.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska typu pick and place z robotem typu SCARA serii RH-3FHR-Q z wykorzystaniem funkcji śledzenia transportera. Integracja wszystkich urządzeń na stanowisku została zrealizowana z zastosowaniem platformy iQ firmy Mitsubishi. Autorzy skupili się na opracowaniu programu dla systemu wizyjnego oraz aplikacji umożliwiającej pobieranie nieuporządkowanych detali z podajnika bez jego zatrzymywania oraz odkładanie ich zgodnie z przyjętym wzorem.
EN
The article presents the project of a robotic pick and place cell with the SCARA robot series RH-3FHR-Q using the transporter tracking function. The integration of all devices in the station was carried out based on the Mitsubishi iQ platform. The authors focused on developing a program for the vision system and an application enabling the retrieval of unstructured details from the feeder without stopping it, and laying them down in accordance with the accepted pattern.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska do pakowania konwerterów LM2596 za pomocą robota IRB 360. W pierwszym etapie pracy opracowano wirtualne stanowisko w środowisku RobotStudio. Zaproponowane stanowisko zostało przetestowane pod względem wydajności i jakości. Przetestowana w środowisku wirtualnym aplikacja została zaimplementowana na rzeczywistej stacji, gdzie potwierdzono przyjęte założenia.
EN
The article presents the project of robotic cell for packaging step-down LM2596 converters with the use of IRB 360 robot. In the first stage of work was to develope a virtual cell in the RobotStudio environment. The proposed cell has been tested in terms of performance and quality. The application tested in a virtual environment was implemented in a real position where the assumptions were confirmed.
4
Content available remote An algorithm for 1-space bounded cube packing
EN
In this paper, we present a 1-space bounded cube packing algorithm with asymptotic competitive ratio 10.872.
PL
Sprawny przepływ produktów na liniach produkcyjnych ma ogromne znaczenie dla każdego zakładu produkcyjnego. Zważywszy na krótki cykl życia produktów, wydajność końcówki linii produkcyjnej decyduje o możliwościach produkcyjnych całego zakładu. Tak więc stanowisko do paletyzacji powinno być tak skonfigurowane, aby umożliwiało ciągły przepływ produktów przy jednoczesnej minimalizacji „martwego” czasu. Przekłada się to na weryfikację możliwości firmy w zakresie dostosowania do potrzeb kontrahentów (towar poprawnie ułożony nie jest narażony na uszkodzenie w transporcie i jest łatwiejszy do dalszej obróbki – depaletyzacji) oraz zachowanie bezpieczeństwa pracowników, gdyż źle ułożony towar może stanowić dla nich zagrożenie.
PL
Przedstawiono algorytm tworzenia aplikacji sortowania i pakowania z wykorzystaniem aplikacji PickMaster 3 dla robotów firmy ABB. Artykuł jest dopełnieniem materiałów firmowych firmy ABB. Tworzenie aplikacji zostało podzielone na trzy etapy (tworzenie linii, przygotowanie robota oraz tworzenie projektu).
EN
Presented is the algorithm for creating sorting and packaging applications using the PickMaster 3 application for ABB robots. The article complements ABB company materials. The creation of the application has been divided into three parts (creating lines, preparing the robot and creating the project).
PL
Utlenianie tłuszczu podczas przechowywania powoduje pogorszenie jakości mięsa, jednak przez odpowiednie postępowanie z mięsem, przechowywanie go w warunkach zamrażalniczych i pakowanie możliwe jest ograniczenie powstawania niekorzystnych zmian. W pracy badano wpływ sposobu pakowania na jakość mięsa po okresie przechowywania w postaci zamrożonej. Stwierdzono, że rodzaj opakowania w okresie trzymiesięcznego przechowywania mięsa w stanie zamrożonym nie wpływa istotnie na wybrane wyróżniki jakości mięsa i tłuszczu.
EN
Oxidation of meat fat during storage decreases meat quality, but appropriate meat processing, its freezing storage and packing allow limitation of undesirable changes. In the present work, the effect of meat packing on the quality of meat after storage in a freezer was studied. Based on the results, it was concluded that the way of packing has no effect on the selected parameters of meat and fat quality after three- -months period of storage in the freezer.
PL
Artykuł przedstawia problemy dotyczące oznakowania oraz pakowania amunicji stwierdzone na podstawie wieloletnich badań diagnostycznych. W pierwszej części omówiono skutki niezgodnego oznakowania oraz jego braku na wybranych przykładach. W drugiej części dotyczącej pakowania amunicji przedstawiono przykłady niewłaściwych sposobów pakowania i ich wpływ na stan techniczny amunicji. Zaproponowano możliwe rozwiązania występujących problemów.
EN
The paper deals with questions of ammunition marking and packing observed for many years of diagnostic tests. In the first part some results of wrong marking or its lack are described by using relevant examples. The second part presents examples of improper packing and its impact into technical condition of ammunition. Possible solutions of existing problems are proposed.
EN
The technology of producing the current contact connections on the superconductor cable edges is presented. This lead cable is used as one of the major elements of the magnetic system in thermonuclear reactor construction, actuality for modern world energy. The technology is realized by the radial draft of metal thin-walled tube on the conductor’s package. The filling of various profiles by round section wire is optimized. Geometrical characteristics of the dangerous crosssection (as a broken ring) of thin-walled tube injured by the sector cut-out are accounted. The comparative strength calculation of the solid and injured tubes at a longitudinal compression and lateral bending is acted. The radial draft mechanism of cylindrical thin-walled sheath with the wire packing is designed. The necessity to use the nonlinear theory for the sheaths calculate is set. The resilient cooperation of wires as the parallel located cylinders with the contact stripes of rectangular form is considered.
PL
Zaproponowano technologię wytwarzania prądowych złączeń stykowych z brzegów nadprzewodnego kabla, jako jednego z najważniejszych części systemu magnetycznego w termojądrowym reaktorze. Jest to problem aktualny dla współczesnej światowej energetyki. Technologię tą można realizować przez promieniowe obciskanie cienkościennej rurki metalowej na pakiet przewodników. Optymalizacją jest zapełnienie różnych profili drutem o okrągłym przekroju. Obliczono geometryczne charakterystyki niebezpiecznego poprzecznego przekroju (rozłączony pierścień) cienkościennej rury osłabionej przez wykrój wycinkowy. Przeprowadzono porównawcze obliczenie wytrzymałości jednolitej i osłabionej rury w trakcie podłużnego ściskania i poprzecznego zginania. Zamodelowano proces promieniowego obciskania cienkościennej powłoki cylindrycznej z drucianym pakowaniem, skąd wynika konieczność użycia nieliniowej teorii dla obliczeń. Rozpatrzono sprężyste współdziałanie drutów (równolegle rozmieszczonych cylindrów), pomiędzy którymi występują powierzchnie stykowe o kształcie prostokątnym.
PL
W artykule przedstawiono założenia projektowe dla systemu automatycznego przezbrajania stanowiska pakowania robotem przemysłowym. Przez przezbrojenie rozumiana jest automatyczna zmiana podciśnienia chwytaka w funkcji masy przenoszonego detalu. Skonstruowano stanowisko badawcze z systemem pomiarowym. Dla omówienia właściwości dynamicznych obiektu określono charakterystykę skokową. Projektowany system opisano za pomocą symulacyjnego modelu transmitancyjnego. W środowisku MATLAB/Simulink przeprowadzono symulację komputerową, w wyniku której dobrano nastawy dla regulatora sterującego procesem. Symulacja sprzętowa prototypu układu automatycznego sterowania podciśnieniem chwytaka robota przemysłowego, w ogólnym ujęciu potwierdziła poprawność założeń projektowych.
EN
The design intent for the system of automatic changeover position packing industrial robot. By retrofitting is understood here automatic change vacuum gripper as a function of the weight of the workpieces. Constructed test stand of the measuring system. For the determination of dynamic properties of the object removed step response. The designed system are described simulation transmittance model. The program MATLAB/Simulink was carried out computer simulation, a result of which the setting were selected for the control of the control process. Simulation of a hardware prototype of the automatic control of the vacuum gripper of an industrial robot, in broad terms reaffirmed the correctness of project assumptions.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą zastosowania robotów przemysłowych w przemyśle spożywczym i omówiono kilka przykładowych rozwiązań związanych z produkcją i pakowaniem żywności. Zwrócono uwagę na specyfikę procesów w przemyśle spożywczym i wymagania z tym związane. Przedstawiono uwarunkowania rynkowe i perspektywy zastosowania robotyzacji w przemyśle spożywczym.
EN
This article describes the issues relating to the application of industrial robots in the food industry; also, a few examples of solutions connected with the production and with packaging of food have been discussed. The attention was paid to the specific nature of the processes in the food industry and the requirements associated with it. The market conditions and perspectives related to the application of robotization in the food industry were presented.
PL
Postęp technologiczny i techniczny w przemyśle opakowaniowym oraz wzrost wymagań konsumentów spowodowały konieczność opracowania nowych opakowań oraz modyfikacji tradycyjnych systemów pakowania żywności. Innowacyjne opakowania powinny łączyć wiele funkcji – umożliwiać wydłużenie terminu przydatności do spożycia żywności, informować o stanie produktu czy zapobiegać zmianom fizycznym, chemicznym i mikrobiologicznym zapakowanego produktu. Opakowanie jest też jednym z ważniejszych narzędzi komunikacji rynkowej pomiędzy konsumentem a producentem. Pakowanie artykułów żywnościowych, głównie mięsa i przetworów mięsnych, rozwija się intensywnie dzięki nowym, wydajnym urządzeniom, w pełni zautomatyzowanym, zapewniającym estetyczne pakowanie w higienicznych warunkach. Silna konkurencja wśród producentów opakowań, maszyn pakujących i produktów spożywczych jest podstawą rozwoju nowych rodzajów materiałów opakowaniowych i konstrukcji opakowań, a także metod pakowania.
EN
The progress made in the field of technology and techniques in the packaging industry, as well as increased consumer demands are a challenge for developing new packages and modification of traditional food packaging systems. Innovative packaging should combine several functions, namely to enable extension of the shelf life of the food, to inform about the status of the product or preferably prevent physical, chemical and microbiological changes in the packed product. In addition, the package is one of the major tools for marketing communication between the consumer and the producer. Packaging of foodstuffs, mainly meat and meat products is developing thanks to the construction of new and efficient machines, fully automated, ensuring hygienic conditions and esthetic packaging. The strong competition among the manufacturers of packaging, packaging machines and food products is the foundation for the development of new types of packaging materials and packaging design, as well as packaging methods.
PL
W artykule przedstawiono algorytm usprawniający proces pakowania poprzez jego informatyzację i prawidłową estymację czasu pozostałego do opróżnienia poszczególnych buforów aby określić sekwencję dostaw materiałów niezbędnych do realizacji procesu. Zaproponowana metoda pozwala zwiększyć zdolność linii biorących udział w procesie, zmniejszyć ilość przestojów wynikających z braku elementów a także zredukować nadwyżkę zapasów produkcji w toku w każdej jednostce czasu zlecenia produkcyjnego poprzez ustalenie hierarchii wykonywanych działań.
EN
Multi-stage production processes optimal design problem, where manually generated Kanban card system is not effective. Presentation of algorithm improving the current process through its computerization and correct estimation of the remaining time till empting various buffers, by determining the sequence of supply of needed materials. The proposed method allows to increase the production capacity involved in the process, reduce downtime due to lack of material and reduce excess inventories of work in progress through the prioritization of their activities.
14
Content available remote Translative packing of unit squares into equilateral triangles
EN
Every collection of n (arbitrary-oriented) unit squares can be packed translatively into any equilateral triangle of side length 2.3755 ∙ √n.
15
Content available remote Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania
PL
Optymalizacja wielokryterialna pozwala na lepsze modelowanie skomplikowanych systemów używanych w praktyce, jednakże niektóre problemy optymalizacji dyskretnej wciąż nie zostały wystarczająco dokładnie przebadane dla wariantu wielokryterialnego. W niniejszej pracy zaprezentowano dwie metaheurystyki skonstruowane dla wielokryterialnego problemu pakowania, którego do tej pory nie opisano dokładnie w literaturze. Zauważono również, że pomimo iż zwiększenie liczby pudełek prowadzi zazwyczaj do zwiększenia wypełnienia kontenera, jest możliwe uzyskanie większego wypełnienia z mniejszą liczbą spakowanych pudełek. Na koniec, zauważono że algorytm GA sprawuje się nieznacznie lepiej podczas rozwiązywania poruszanego problemu. Można stwierdzić, że problem pakowania jest ważną częścią logistyki, a użycie zaawansowanych modeli i algorytmów daje znacznie lepsze wyniki i prowadzi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.
EN
In this paper a multi-criteria 3-dimension bin packing problem is considered, with the goal of maximization of the number of the boxes loaded and total volume used. Two metaheuristic algorithms adapted for multi-criteria bin packing are developed. Research indicate good quality of obtained solutions.
PL
Mrożenie pomidorów może być bardzo dobrą metodą na wzbogacenie diety w okresie, gdy na rynku brakuje świeżych owoców. Ponieważ istnieje niewiele badań na temat jakości pomidorów ekologicznych poddanych procesowi mrożenia, dlatego uznano za celowe podjęcie prezentowanych badań. Do doświadczenia wybrano trzy odmiany pomidorów standardowych Merkury, Akord, Rumba oraz dwie odmiany drobnoowocowe Conchita i Picolino. Dodatkowo zastosowano dwa systemy pakowania pomidorów: pakowanie zwykłe (torebki polietylenowe z suwakiem) oraz pakowanie próżniowe. Owoce pochodzące z dwóch par gospodarstw ekologicznych (certyfikowanych) oraz odpowiadających im gospodarstw konwencjonalnych poddano mrożeniu. Po sześciu miesiącach owoce zostały zliofilizowane i oznaczono w nich zawartość suchej masy, cukrów ogółem, bezpośrednio redukujących, kwasów organicznych oraz zawartość związków biologicznie czynnych: witaminy C, karotenoidów z rozdziałem na frakcje betakarotenu i likopenu, flawonoidów, jak też kwasów fenolowych. Otrzymane wyniki wskazały, że po procesie mrożenia pomidory ekologiczne zawierały istotnie więcej suchej masy, kwasów organicznych, witaminy C, a z grupy związków polifenolowych kwasu galusowego, chlorogenowego, flawonoidów ogółem, myrycetyny, kempferolu oraz apigeniny w porównaniu z mrożonymi pomidorami konwencjonalnymi. Mrożone pomidory konwencjonalne charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością cukrów ogółem i redukujących oraz kwercetyny w porównaniu z mrożonymi pomidorami ekologicznymi. Mrożone pomidory pakowane próżniowo zawierały istotnie więcej kwasów organicznych, witaminy C oraz kwercetyny w porównaniu z mrożonymi pomidorami pakowanymi zwyczajnie w woreczki z suwakiem. Mrożone pomidory pakowane zwyczajnie w woreczki z suwakiem charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością suchej masy, cukrów ogółem i redukujących, likopenu, wszystkich kwasów fenolowych oraz flawonoidów z wyjątkiem kwercetyny niż pomidory pakowane próżniowo. Odmianą drobnoowocową (typu cherry) o najkorzystniejszych parametrach wartości odżywczej po procesie mrożenia okazała się odmiana Conchita, a wśród odmian standardowych odmiana Rumba.
EN
The freezing of tomato could be a good method for tomato processing as well as using it as fresh fruit in time when tomato lacks on the market. In the present literature there is no information about freezing process of organic tomato. The aim of the work was to measure the influence of the farm management, kind of package and tomato cultivar on bioactive compounds content in frozen tomato fruits. For experiment three standard tomatoes (Mercury, Akord and Rumba) and two cherry tomatoes (Conchita and Picolino) were used. The fruits were obtained from two organic (certificated) and two neighboring production farms. After harvest tomato fruits were selected, washed and frozen. Two different kinds of package were used: plastic bags and vacuum bags. After six month of freezing tomato fruits were freeze-dried and chemical analysis was made. The content of dry matter (before freeze-drying), total and reducing sugars, acidity, vitamin C, carotenoids and polyphenols were measured. The obtained results showed that organic tomato contained significantly more dry matter, organic acids, vitamin C, gallic, chlorogenic acids, total flavonoids, myrycetin, kaempferol, and apigenin compared to conventional frozen tomato. The conventional frozen tomato contained significantly more total and reducing sugars as well as quercetin compared to organic ones. The vacuum packed tomato contained significantly more organic acids, vitamin C and quercetin compared to tomato packed in plastic bags. The fruits packed in normal, plastic bags (not-vacuum) contained significantly more dry matter, total and reducing sugars, lycopene, phenolic acids and flavonoids (without quercetin). Among the examined cultivars cherry fruit Conchita cv. had the best nutritive value after freezing and among standard tomato - Rumba cv
PL
Przedstawiono zrobotyzowane stanowisko badawcze z chwytakiem podciśnieniowym do analizy procesu pakowania. Wykorzystano dwa rodzaje przyssawek, Piab BX 52P i Piab F50-2. Na podstawie badań dla procesu pakowania kartonowych opakowań zbiorczych ustalono relacje pomiędzy parametrami, tj.: podciśnieniem, prędkością roboczą robota i masą opakowań. Stwierdzono, iż dla procesu pakowania opakowań o masie 0,25 kg właściwe podciśnienie powinno wynosić 0,4 bar, natomiast dla opakowań o masie 0,5 i 1 kg powinno być równe 0,6 bar. Analizowano także wpływ odległości między opakowaniami w położeniu początkowym na przebieg procesu pakowania. W tym przypadku najlepszy rezultat uzyskano stosując odległość równą 15 mm.
EN
A robotic test rigs with vacuum gripper for analysis of the packing process was presented. Two types of vacuum cups were used, Piab BX 52P and Piab F50-2. Based on the research for the packing process of cardboard packages, relations between parameters were determined, i.e. negative pressure, working speed of a robot and weight of packages. It was determined that for the process of packing 0.25 kg packages, a proper negative pressure should be 0.4 bar, whereas for 0.5 and 1 kg packages should be equal to 0.6 bar. The maximum working speed of a robot, which ensured proper execution of the packing process was 80%. Moreover, impact of the distance between packages in the initial location on the course of packing process was analysed. In this case, the best results were obtained with the use of 15 mm distance.
EN
This paper deals with the evaluation of the residual bagging height using the fuzzy theory method. An experimental design was used to objectively evaluate the effect of input parameters on the residual bagging height of knitted fabrics using two different yarn structures without and within elastane filament. Our findings show that among the overall input parameters tested, two are influential. In our experimental design the fuzzy theory method was applied using five different membership functions: triangular-shaped, trapezoidal function, Gaussian, generalized-bell and Đ-shaped . To prove our results, the experimental regression technique and fuzzy theory were compared. In addition, among the other membership functions tested, the triangular membership function gives a more effective evaluation and widely fits to residual bagging height behaviour.
PL
Praca opisuje ocenę wysokości odkształcenia przy wypychaniu dzianin przy zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych. Eksperymentalny system został opracowany do oceny wpływu parametrów wyjściowych. Do badań przyjęto dzianiny wykonane z dwóch rodzajów przędzy, z oraz bez elastomerowego składnika. Nasze wyniki pokazują, że spośród wszystkich badanych parametrów wejściowych 2 posiadają istotne znaczenie. Do badań korzystano z metody zbiorów rozmytych stosując 5 różnych funkcji przynależności: trójkątną, trapezoidalną, Gaussowską, dzwonową oraz typu Pi. Dla oceny uzyskanych wyników przeprowadzono porównanie danych uzyskanych z teorii zbiorów rozmytych oraz techniki regresji danych doświadczalnych. Stwierdzono, że najlepsze rezultaty uzyskano stosując metodę trójkątnej funkcji przynależności, przy której korelacja z danymi eksperymentalnymi wysokości odkształcenia przy wypychaniu była największa.
19
Content available remote Modułowa technologia i konstrukcja systemu transportu oraz orientacji kartuszy
EN
The article presents the practical application of the modular technique in the production of the HDPE tubes. Each module has its own control system, which provides the necessary functionality and the independence of mechanical units. The one provider of modules is IMBiGS, and the other is commercial one.
20
EN
A robotic research stand with a vacuum gripper for analysis of the tomato packing process was presented. On the basis of the research for the applied vacuum cup, the following parameters of the process of moving tomatoes were determined: operational negative pressure, conditions for picking and releasing vegetables. Properties of tomatoes were determined in regard to the research and the impact of the selected packing method on their condition was assessed - they were checked in regard to damages. It was proved that using a vacuum gripper with a vacuum cup BX 52P in the process of packing tomatoes is possible. It was found that operational negative pressure of the value 0.2 bar ensures a correct realisation of the packing process and does not cause any damages to vegetables. It was determined that releasing tomatoes during packing should take place at the height which enables their free slip into a packaging under the influence of gravity.
PL
Przedstawiono zrobotyzowane stanowisko badawcze z chwytakiem podciśnieniowym do analizy procesu pakowania pomidorów. Na podstawie badań dla zastosowanej przyssawki ustalono parametry procesu przenoszenia pomidorów: podciśnienie robocze, warunki pobierania i uwalniania warzyw. Określono cechy pomidorów w aspekcie badań i oceniono wpływ wybranej metody pakowania na ich stan - sprawdzono czy nie zostały uszkodzone. Dowiedziono, że zastosowanie chwytaka podciśnieniowego z przyssawką BX 52P w procesie pakowania pomidorów jest możliwe. Stwierdzono, że podciśnienie robocze o wartości 0,2 bar zapewnia poprawną realizację procesu pakowania nie powodując uszkodzeń warzyw. Ustalono, iż uwalnianie pomidorów podczas pakowania powinno odbywać się na wysokości umożliwiającej ich swobodne wsunięcie się do opakowania pod wpływem siły grawitacji.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.