Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę zjawisk towarzyszących włączaniu przesuwnika fazowego do sieci elektroenergetycznej. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych określających wpływ wyboru zaczepu włączanego przesuwnika na skalę zmian warunków pracy sieci wywołanych tym włączeniem. W badaniach wykorzystano dokładny model dynamiczny przesuwników fazowych zainstalowanych w stacji Mikułowa. Przeanalizowano stany dynamiczne i quasi-ustalone występujące podczas włączania przesuwnika fazowego. Umożliwiło to opracowanie procedury doboru zaczepu dla włączanego przesuwnika fazowego. Jest ona przeznaczona do wspomagania pracy dyspozytorów. Badania weryfikacyjne dowiodły, że praktyczne zastosowanie proponowanej procedury powinno zminimalizować niepożądane zmiany warunków pracy sieci wywołane włączaniem przesuwnika fazowego.
EN
The paper presents the characteristics of phenomena accompanying the switch-on operation of the phase shifting transformer into a power network. The results of simulation tests describing the impact of selecting the tap of the phase shifting transformer being switched-on on the scale of changes in the network conditions caused by this inclusion are described in the paper. The research used the precise dynamic model of the phase shifting transformers installed in the Mikułowa substation. The dynamic and quasi-steady state conditions occurring during switching-on the phase shifting transformer were analyzed. This made it possible to develop a procedure for selecting a tap for the phase shifting transformer to be switched-on. The procedure is designed to support the work of power dispatchers. The verification tests proved that the practical application of the proposed procedure should minimize undesirable changes in the network operating conditions caused by the phase shifting transformer being switched-on.
PL
Opracowanie prognoz dowolnego parametru wykazującego charakter zmienności wiąże się z koniecznością właściwego (optymalnego) doboru zestawu parametrów wejściowych wykorzystywanych w modelu prognostycznym. Dodatkowo, zmienność czynników determinujących prognozowany parametr implikuje potrzebę stosowania dynamicznych modeli prognostycznych w miejsce modeli statycznych (jako modele statyczne uznaje się takie, które bazują na raz ustalonych wzorcach i wagach udziału parametrów wejściowych w modelu). Stosowanie modeli dynamicznych niejednokrotnie wiąże się z koniecznością częstego (nawet dla każdej nowej prognozy) doboru nowych parametrów wejściowych ze wszystkich posiadanych parametrów. W celu zmniejszenia czasochłonności i kosztów procesu doboru optymalnych parametrów wejściowych do modeli prognostycznych możliwe jest zastosowanie nie tylko dotychczasowej wiedzy, lecz także skorzystanie z podpowiedzi podsuwanych przez niektóre zautomatyzowane metody statystyczne. Dane wytypowane przez metody zautomatyzowane można następnie poddawać testom ex post wykonywanym za pomocą innych metod. Takie krzyżowe podejście pozwala nie tylko na optymalny wybór parametrów wejściowych, ale także na optymalizację stosowanej metody prognostycznej (modelu prognostycznego). Metodę tę można również zastosować w przypadku modeli prognostycznych, które tracą swoją czułość na dynamiczne zmiany parametrów wpływających na prognozowany parametr. Niniejsza publikacja przedstawia wybrane aspekty weryfikacji (optymalizacji) zarówno doboru parametrów wejściowych do modelu prognostycznego, jak i stosowanej metody prognostycznej. Parametrem prognozowanym wybranym do badań symulacyjnych jest szczytowe obciążenie dobowe KSE (maksymalna wartość mocy 15-minutowej obciążenia). W toku symulacji skorzystano zarówno z klasycznych metod prognostycznych, jak i metod typu „drążenie danych”.
EN
The paper presents the possibility of using the statistical methods automating the selection of the most suitable input variables for the daily peak demand of the National Power Grid in Poland. Predictions in ex post were conducted for 10 predictors’ set and both for classical and data exploring methods. The obtained matrix of ex post predictions measures gives a chance for a primal selection of the best set of input variables and statistical method.
3
Content available remote Bezzałogowe statki powietrzne i ich zastosowanie w energetyce (cz. 1)
PL
Artykuł omawia rzeczywiste i perspektywiczne możliwości zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (dalej zwanych również dronami) w energetyce krajowej. Zaproponowano również potencjalnie nowe obszary wykorzystania dronów w aspekcie inspekcji i monitoringu infrastruktury energetycznej oraz wskazano na potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego ich zastosowania.
EN
The paper presents the progress of applications in the field of unmanned aerial vehicles, UAVs called drones. Particular attention was paid to practical use of drones in the field of monitoring and inspection in the field of broadly understood power sector supplemented by novel proposals for extending their use for processes for maintenance of power equipment and networks. Additionally, the paper describes potentially new application areas, as well as examples of threats to power industry facilities resulting from improper use of drones. The paper also tries to answer the question whether the current perception of UAVs can be changed by increasing the knowledge about their practical applications in non-military activities such as power industry and power engineering.
4
Content available remote Bezzałogowe statki powietrzne i ich zastosowania w energetyce (cz. 2)
PL
Druga część artykułu jest kontynuacją przeglądu rzeczywistych i perspektywicznych obszarów zastosowań BSP – bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w energetyce krajowej oraz zagranicznej. Analogicznie do części pierwszej zaproponowano również potencjalnie nowe obszary wykorzystania BSP dla potrzeb inspekcji i monitoringu elementów infrastruktury energetycznej. Dużą uwagę w niniejszej publikacji poświęcono metodom zasilania BSP, zarówno tym bardziej oczywistym i będącym w zasięgu ręki, jak i tym raczkującym (ładowanie oparte na wykorzystaniu zasady indukcji magnetycznej). Artykuł pokazuje również rozwój statków bezzałogowych operujących zarówno na wodzie, jak i pod wodą.
EN
The second part of the paper continues the review of effective and prospective areas of application of Unmanned Aerial Vehicles (Drones) in domestic and foreign power industries. Similarly to the first part of the paper, potentially new areas of UAVs usage were proposed for inspection and monitoring of power industry infrastructure components. A great note in this publication is devoted to UAV’s feeding methods, both the more obvious (within the reach) and the modern ones (charging based on the use of the magnetic induction principle). The paper also describes the development of unmanned water vehicles operating above- and underwater.
EN
The paper presents the possibility of using statistical methods to automate the selection of explanatory variables to balance the daily load of the National Power System (NPS). With automation, the cost of input forecast purchase may be optimized by minimizing their number, and the results also allow for a reduction in the effort required to select input parameters (explanatory variables) for later forecasting of NPS daily loads.
PL
Artykuł prezentuje możliwość skorzystania z metod statystycznych automatyzujących dobór zmiennych objaśniających na przykładzie dobowego obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Automatyzacja pozwala na optymalizację kosztów zakupu prognoz wejściowych dzięki minimalizacji ich liczby, a uzyskane wyniki pozwalają dodatkowo na zmniejszenie nakładów pracy związanych z wyborem parametrów wejściowych (zmiennych objaśniających) na potrzeby późniejszego opracowywania prognoz dobowego obciążenia KSE.
PL
W referacie podjęto próbę powiązania kształtowania się cen energii elektrycznej na Rynku Bilansującym, Towarowej Giełdzie Energii oraz Internetowej Platformie Obrotu Energią Elektryczną z cenami energii elektrycznej na niemieckiej giełdzie EEX. Postawiono a następnie zweryfikowano, przy użyciu sztucznych sieci neuronowych, tezę mówiącą, że uwzględnienie w procesie uczenia dodatkowej informacji o cenach na giełdzie EEX poprawi trafność krótkoterminowej wygasłej prognozy cen energii elektrycznej na przedmiotowych parkietach obrotu.
EN
The paper presents an attempt to connect electricity prices from the Balancing Market, the Polish Power Exchange and the Internet Electricity Trading Platform with the electricity prices from the German Power Exchange EEX AG. A thesis was stated and verified, using the artificial neural networks, referring to expired short-term electricity prices forecasts accuracy improvement on the particular parquets, resulting from taking into consideration the additional information from the EEX formed in a curve of electricity prices.
PL
W artykule przedstawiono postęp w dziedzinie robotyzacji dla potrzeb energetyki. Opisano ciekawsze światowe i krajowe osiągnięcia w zastosowaniu robotów dla potrzeb energetyki jądrowej i konwencjonalnej oraz dla potrzeb obsługi sieci elektroenergetycznych, zwłaszcza przesyłowych eksploatowanych pod napięciem. Dynamika rozwoju robotyzacji skłania do zastanowienia się nad szansami rozwoju tej dziedziny w polskiej energetyce.
EN
Presented is development in the field of robotization for the needs of power industry. Described are interesting world-wide and domestic achievements concerning application of robots for the needs of nuclear and conventional power industry as well as for the needs of power network maintenance, especially of the live operated transmission lines. Progress in robotization dynamics tends to reflect on development chance in this field in Polish power industry.
EN
Presented is development in the field of robotization for the needs of power industry. Described are interesting world-wide and domestic achievements concerning application of robots for the needs of nuclear and conventional power industry as well as for the needs of power network maintenance, especially of the live operated transmission lines. Progress in robotization dynamics tends to reflect on development chance in this field in Polish power industry.
PL
W artykule przedstawiono postęp w dziedzinie robotyzacji dla potrzeb energetyki. Opisano ciekawsze światowe i krajowe osiągnięcia w zastosowaniu robotów dla potrzeb energetyki jądrowej i konwencjonalnej oraz dla potrzeb obsługi sieci elektroenergetycznych, zwłaszcza przesyłowych eksploatowanych pod napięciem. Dynamika rozwoju robotyzacji skłania do zastanowienia się nad szansami rozwoju tej dziedziny w polskiej energetyce.
PL
W referacie rozważono współksztattowanie się cen energii elektrycznej na rynku giełdowym i bilansującym. Wykorzystując sztuczne sieci neuronowe sporządzono krótkoterminową wygasłą prognozę zmienności cen energii elektrycznej na rynku giełdowym przy uwzględnieniu informacji o cenach energii z Rynku Bilansującego. Założono, że uwzględnienie w procesie uczenia dodatkowej informacji o cenach na Rynku Bilansującym poprawi jakość prognozy cen na Towarowej Giełdzie Energii. Ponadto w referacie przedstawiono problematykę zagadnienia kształtowania cen energii elektrycznej na obu rynkach, opis zastosowanego do badań modelu, a także wyniki eksperymentu.
EN
The paper presents an attempt to connect electricity prices from balancing market with exchange market prices. With the usage of an artificial neural network a short-term prognosis of exchange market electricity prices variation in respect of balancing market electricity prices was prepared. An assumption of exchange market electricity prices improvement resulting from taking into consideration the balancing market electricity prices was made. Moreover the matter of electricity prices creation on both markets, implemented model and experiment results were presented in the paper.
PL
W obliczu coraz bardziej realnej realizacji planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce wydaje się niezbędne zwiększenie aktywności w dziedzinie zagadnień SI i robotyki oraz wdrażanie jej skutecznych zastosowań, miedzy innymi po to, aby zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski, poprawić efektywność prac eksploatacyjnych, poszerzyć możliwości dostępu do urządzeń elektroenergetycznych praktycznie niezależnie od warunków środowiskowych i pogodowych. Jak w każdym nowym obszarze, konieczne staje się poszerzanie kręgu osób chętnych do zmierzenia się z nowymi zagadnieniami.
EN
Facing the more and more possible realization of building a nuclear power plant in Poland it seems to be essential to increase activity in the field of artificial intelligence and robotics as well as their effictive implementation with the aim to secure the long-term Polish power safety, improve effectiveness of operating works and extend access abilities to power installations practically independently of environment and weather conditions. Like in any new field it is necessary to widen the cicrcle of persons being interested in this new sphere of technical science.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.