Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This study presents a measurement method of fatigue crack length for compact tension specimens (hereinafter called as CT) used for the determination of a material fracture toughness and for fatigue crack growth rate tests. For this purpose, FatigueVIEW consisting of two high-resolution video cameras, completed with a dedicated software, has been used. In order to detect a fatigue crack in a specimen of the CT type and to monitor its length, in the function of the number of load cycles, a method of digital image correlation has been used. The applied research-measurement system enables the operation control of the machine for fatigue tests in relation to the crack length, e.g., through stopping the cyclically variable loading after the specimen reaches the intended length.
PL
W artykule zaprezentowano metodę pomiaru długości pęknięcia zmęczeniowego w próbkach zwartych typu CT stosowanych do wyznaczania odporności materiału na pękanie i w badaniach prędkości pękania zmęczeniowego. Do tego celu użyto systemu FatigueVIEW ze zmodyfikowanym układem pozycjonowania dwóch kamer o wysokiej rozdzielczości, uzupełnionego dedykowanym oprogramowaniem. W celu detekcji pęknięcia zmęczeniowego w próbce typu CT oraz monitorowania jego długości w funkcji liczby cykli obciążenia zastosowano metodę cyfrowej korelacji obrazu. Zastosowany układ badawczo-pomiarowy umożliwia kontrolowanie pracy maszyny do badań zmęczeniowych w zależności od długości pęknięcia, np. poprzez zatrzymanie cyklicznie zmiennego obciążenia próbek po uzyskaniu przez pęknięcie założonej długości.
EN
Apart from a threat to human life and health, traffic accidents involve economic and social costs. Although the number of accidents is on a decrease, the number of fatalities is still very high. Therefore, new traffic rules are being introduced which are supposed to ensure the safety of passengers. The costs of accidents also include those involved in tests of new devices to be used for checking whether they meet the requirements set out in norms and regulations, including homologation tests. In this study, requirements for seats mounted in medical ambulances are discussed. A procedure for an assessment of safety belt mounting points for a doctor’s seat in an ambulance has been presented. The aim of this study was to develop a test stand for the assessment of a seat prototype and its verification in terms of traffic rules and regulations.
PL
Wypadki komunikacyjne oprócz życia i zdrowia ofiar powodują koszty ekonomiczne i społeczne. Pomimo zmniejszającej się liczby wypadków komunikacyjnych liczba ofiar śmiertelnych pozostaje wysoka. W związku z powyższym wprowadzane są nowe przepisy gwarantujące podniesienie bezpieczeństwa pasażerów. Między innymi są to badania homologacyjne mające na celu weryfikację, czy nowe konstrukcje spełniają wymagania zawarte w normach i regulaminach. W pracy przedstawiono wymagania homologacyjne stawiane siedzeniom montowanym w ambulansach medycznych. Omówiono procedurę badania wytrzymałości punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa dla fotela lekarza. Celem pracy jest opracowanie stanowiska do badań prototypów siedzeń i jego weryfikacja na postawie przeanalizowanych obowiązujących przepisów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki prac związanych z budową i weryfikacją stanowiska do badania prędkości pękania w materiałach warstwowych, w którym do pomiaru długości pęknięcia zastosowano obok standardowej pośredniej metody opartej na analizie zmian podatności pękającej próbki, także system FatigueVIEW. W systemie pomiar długości pęknięcia odbywa się poprzez analizę zmian gradientów przemieszczeń wyznaczanych metodą cyfrowej korelacji obrazu. Ze względu na małe grubości próbek CT stosowanych w badaniach, a co za tym idzie ich niewielkie rozmiary, stanowisko optymalizowano pod kątem analizy przemieszczeń w małych polach pomiarowych z ograniczonym dostępem do ich strefy pomiarowej.
PL
W pracy przedstawiono możliwość zautomatyzowanej detekcji i pomiaru długości pęknięcia zmęczeniowego w trakcie realizacji cyklicznie zmiennego obciążenia. W zaproponowanym rozwiązaniu analiza pęknięcia odbywa się poprzez pomiar rozkładów przemieszczeń w obszarach przewidywanych pęknięć z zastosowaniem szybkiej metody cyfrowej korelacji obrazu. Opracowana metoda analizy pęknięć została zaimplementowana w oryginalnym systemie badawczym opracowanym we współpracy Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Analiza wyników badań wskazuje na znaczny potencjał aplikacyjny opracowanego systemu w zastosowaniach praktycznych, w szczególności w analizie wielkości charakteryzujących zmęczeniowe własności materiałów i konstrukcji w fazie inicjacji i propagacji pęknięć zmęczeniowych.
EN
New possibilities of an automated detection and measurement of fatigue crack length under cyclic loading conditions have been presented in the paper. In the proposed solution the fatigue crack analysis is realised by the displacement distribution measurement in fatigue cracking zones with the use of the digital image correlation method. The elaborated method was implemented in the original measurement system developed in the cooperation of the Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom and the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Analysis of the results indicates on essential application potential of the developed FatigueVIEW system in practical applications, particularly in the investigations realised in research laboratory conditions. For example, proposed solution may be used for determination of fatigue properties of materials and structures in the fatigue crack growth phase.
EN
Displacement measurement in systems exploring the mechanical properties of materials may relate to different physical quantities. It is often related to the measurement of the displacement of working elements executing the load or the measurement of the elongation of the tested measurement area. From the technical point of view, the most complicated aspect to measure is the elongation of the tested measurement area, particularly for objects that have a structure that makes it difficult to mount external sensors, such as inductive, piezoelectric or laser extensometers. The “whole measurement procedure” is based on the detection of the marker’s location. Displacements of markers between adjacent frames exceeding a fixed value are treated as a rupture in the tested object. The disappearance of one of the markers from the camera’s view is treated also as the object rupture. Very good results of marker detection on transparent materials were obtained by the using a fluorescent marker and lighting it with ultraviolet light.
PL
Pomiar przemieszczenia w systemach do badań własności mechanicznych może dotyczyć różnych wielkości fizycznych. Najczęściej związany jest z pomiarem przemieszczenia elementów roboczych realizujący obciążenie, pomiarem odległości pomiędzy uchwytami, w których mocowane są obiekty badań lub pomiarem wydłużenia ich części pomiarowej. Najbardziej skomplikowany z technicznego punktu widzenia jest pomiar wydłużenia części pomiarowej obiektów badań, w szczególności w przypadku obiektów, których budowa utrudnia mocowanie zewnętrznych czujników, takich jak np. czujniki tensometryczne, indukcyjne, laserowe lub piezoelektryczne. Proponowana metoda pomiaru opiera się na detekcji położenia znaczników. Przemieszczenia znaczników pomiędzy sąsiednimi ramkami obrazu przekraczające założoną wartość traktowane są jako zerwanie obiektu. Jako zerwanie obiektu traktowane jest również zniknięcie z pola widzenia kamery jednego ze znaczników. Bardzo dobre wyniki detekcji znacznika na materiałach transparentnych uzyskano, używając fluorescencyjnego znacznika i oświetlając go światłem ultrafioletowym.
EN
In the paper, the measurement method and measurements results of the service loading history of mountain bicycle frames are presented. The tests were carried out on the specially selected route corresponding to the working conditions typical for mountain bicycles. A computerised measuring system was applied for the registering of strain values taken from strain gauges. The measurements results were used for elaborating the block loading spectra that will be applied in modelling, calculation and experimental testing of fatigue life of high-performance bicycle frames.
PL
W pracy przedstawiono metodę i wyniki pomiarów przebiegów obciążeń eksploatacyjnych w ramie roweru górskiego. Badania przeprowadzono na specjalnie wytypowanej trasie przejazdu odpowiadającej warunkom eksploatacji tego typu rowerów. Do rejestracji wartości odkształceń z tensometrycznych czujników pomiarowych zastosowano skomputeryzowany system pomiarowy. Wyniki pomiarów wykorzystano do opracowania blokowych widm obciążeń, które znajdują zastosowane w obliczeniowej i doświadczalnej analizie trwałości zmęczeniowej wyczynowych ram rowerowych.
EN
The paper presents a method of fast displacement and strain analysis based on digital image correlation (DIC) and multi-processor graphic cards (GPU). The basic assumption for the discussed displacement and strain measurement method under time variable loads was that high measurement sensitivity by simultaneously minimising measurement time consumption was possible. For this purpose special computing procedures based on multi-processor graphic cards (GPU) were developed that significantly reduced the total time of displacement and strain analysis.
PL
W artykule zaprezentowano metodę szybkiej analizy przemieszczeń i naprężeń z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu (DIC) oraz wieloprocesorowych kart graficznych (GPU). Podstawowym założeniem omawianej metody pomiarów przemieszczeń i naprężeń w warunkach zmiennych obciążeń było osiągnięcie wysokiej czułości pomiarowej przez minimalizację czasu pomiaru. W tym celu opracowano specjalne procedury przetwarzania wykorzystujące wieloprocesorową kartę graficzną (GPU), w znaczącym stopniu redukujące całkowity czas procesu analizy przemieszczeń i naprężeń.
EN
New original system for fatigue and static testing of microobjects (MFS) designed and developed for determination of material and object mechanical properties with the use of very small specimens and the nanoscale accuracy was presented in the paper. The MFS system consist of fatigue and static nanodrive, static microdrive, digital image correlation strain measurement unit (DIC), fiber optic laser grating interfer- ometer for strain measurement (LFI), precise grips and positioning units and fully automated control system. The MFS system enables determination a lot of static and fatigue material properties, among other static stress-strain curve, cyclic stress-strain curve, stress-life curve, strain-life curve. Example results of fatigue testing of different microobject were shown in the paper.
EN
The article presents research measurement system for assembly connections monitoring especially in aircraft industry. The system is intended for research in clean room conditions in laboratory with use of loading frame. The system enables automated detection of crack, fatigue crack propagation monitoring and crack's length measurement. The article describes structure of the system and solutions used in hardware, software, and control layers. The application of the system in research of rivets connections applied in aircraft constructions was presented.
EN
The article presents a measurement system for fatigue crack monitoring of riveted joints. A vision method and a computer based image analysis were applied in the system. The mechatronic positioning module enables the monitoring of crack tip during the test with the use of a follow-up system. Thanks to the optical encoders applied in linear actuators and the direct optical measurement on the image, a high measurement resolution of crack length was achieved, less than 10 μm in working distance up to 300 mm. The modular load-bearing structure enables a double-sided assembly of the system on a fatigue machine. The developed system was implemented in a fatigue research laboratory.
PL
Artykuł przedstawia system pomiarowy do monitorowania pękania połączeń nitowych. W systemie wykorzystano metodę wizyjną oraz komputerową analizę obrazów. Mechatroniczny moduł pozycjonowania głowicy wizyjnej umożliwia monitorowanie i nadążne śledzenie czoła pęknięcia w trakcie testu. Dzięki zastosowaniu enkoderów optycznych w napędach liniowych głowicy oraz bezpośredniego pomiaru optycznego uzyskano wysoką rozdzielczość pomiaru długości pęknięcia poniżej 10 μm, w zakresie do 300 mm. Modułowa konstrukcja nośna umożliwia obustronny montaż systemu na maszynie wytrzymałościowej. Opracowany system został wdrożony w laboratorium badań wytrzymałości zmęczeniowej.
EN
The development of optoelectronics and increasing the processing speed of processors encourage the use of different measurement methods with the use of data obtained from the digital cameras. The article presents the test results of the time consumption of the normalised 2D-correlation function. The correlation is one of most commonly used functions in image processing. It searches for a correlation between the two images and requires quite a lot of calculation operations. The speed of this function was examined in a variety of tools, such as MatLab, MatLab with tools Parallel Computing, library OpenCV and OpenCV wer.2.2 with the CUDA platform extension. During tests, the speeds of image processing were determined, especially for images acquired with high-resolution cameras. Conclusions presented concern with application possibilities of correlation methods, including multithreaded processing.
PL
Rozwój optoelektroniki i rosnąca szybkość przetwarzania procesorów zachęca do stosowania różnorodnych metod pomiarowych wykorzystujących dane pozyskane z kamer cyfrowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań szybkości działania funkcji korelacji wykorzystywanych przy obróbce obrazów. Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji w przetwarzaniu obrazów jest funkcja korelacji. Polega ona na poszukiwaniu współzależności pomiędzy dwoma obrazami i wymaga stosunkowo dużego nakładu obliczeniowego. Szybkość działania funkcji sprawdzono podczas wykorzystania różnych narzędziach takich, jak MatLab, MatLab z biblioteką Parallel Computing, biblioteka OpenCV oraz OpenCV wer.2.2 z możliwością wykorzystania technologii CUDA. W trakcie testów wyznaczono uzyskiwane prędkości przetwarzania obrazów, zwłaszcza w przypadku obrazów rejestrowanych za pomocą kamer wysokiej rozdzielczości. Przedstawiono wnioski dotyczące możliwości zastosowania funkcji korelacji, w tym z wykorzystaniem mechanizmu wielowątkowości.
EN
A method and machine vision system capable of automated crack detection and measurement have been developed for fatigue tests on solid rocket propellants under mechanical and thermal stresses. In image analysis and crack detection, the digital image correlation method (DIC) was used. Examples of crack images acquired using the developed system are presented.
PL
W artykule zaprezentowano metodę i system maszynowego widzenia do automatycznej detekcji i pomiarów pęknięcia w stałych paliwach rakietowych poddawanych obciążeniom mechanicznym i termicznym w trakcie badań zmęczeniowych. W opracowanym systemie do analizy obrazów i wykrywania pęknięć zastosowano metodę cyfrowej korelacji obrazów (DIC). Przedstawiono przykładowe obrazy pęknięć zarejestrowane za pomocą opracowanego systemu.
PL
W pracy przedstawiono możliwości doświadczalno-numerycznej analizy rozkładów odkształceń i naprężeń w złożonych strukturach spawanych. Zastosowanie wyników pomiaru przemieszczeń, jako warunków brzegowych w analizie numerycznej, umożliwia uniknięcie konieczności pełnego odwzorowywania analizowanego obiektu w budowie modelu geometrycznego.
EN
The possibilities of an experimental-numerical analysis of strain and stress distributions in complex welded structures have been presented in the paper. Application of displacement measurement as the boundary condition in the numerical analysis enables avoidance of necessity of full object reproduction in the elaboration of geometrical model.
PL
W pracy przedstawiono możliwości analizy trwałości zmęczeniowej złączy spawanych laserowo z zastosowaniem lokalnych własności materiałowych złącza spawanego. Wyniki obliczeń porównano z wynikami badań doświadczalnych.
EN
The possibilities of laser-welds fatigue life analysis with the use of cyclic local material properties have been presented in the paper. The calculations results have been compared with experimental results.
EN
New concept of the fatigue properties determination was presented in the paper. Experimental procedures based on the strain-life fatigue tests assumption were developed. Total strain energy parameter calculated during loading cycle was applied as the control signal for fatigue testing of specimens. The developed procedure extends the range of fatigue testing methods in the low-cycle fatigue, which should bring a new quality in the case of its use in the fatigue life calculations.
EN
A new concept of the determination of fatigue properties was presented in the paper. Experimental procedures based on strain-life fatigue tests were developed. The total strain energy density parameter calculated during a loading cycle was applied as the control signal for fatigue testing of the specimens. The developed procedure extends the range of fatigue testing methods in the low-cycle fatigue, which should bring a new quality in the case of its use in fatigue life calculations.
PL
W pracy przedstawiono nową koncepcję określania własności zmęczeniowych. Opracowana metoda badań bazuje na założeniach prowadzenia badań zmęczeniowych sformułowanych dla opisu odkształceniowego. Parametr gęstości energii odkształcenia całkowitego obliczany podczas cyklu obciążenia próbki został zastosowany jako sygnał sterujący próbą zmęczeniową. Opracowana metoda badań poszerza badania w zakresie zmęczenia nisko cyklowego , a w przypadku jej zastosowania może przyczynić się do poprawy wyników obliczeń trwałości.
PL
W pracy przedstawiono syntetyczne omówienie metod stosowanych w analizie odkształceń lokalnych w obszarach nieciągłości geometrycznych i niejednorodności materiałowych. Uwagę skoncentrowano na metodach doświadczalnych i hybrydowych znajdujących zastosowanie w badaniach realizowanych w warunkach obciążeń zmiennych w czasie. Na wybranych przykładach przedstawiono możliwości ich stosowania w analizie zagadnień zmęczenia i mechaniki pękania materiałów i konstrukcji.
EN
Synthetic description of the methods applied in local strain analysis in the zones of geometrical discontinuities and material inhomogeneties were presented in the paper. Attention was concentrated on die experimental and hybrid methods used for investigations realised in cyclic loading conditions. Selected examples of local strain and stress analysis m fatigue and fracture problems were presented.
EN
This paper presents results of the tests of local strains in laser weld zone of steel sandwich structure, performed at the Department of Machine Design, University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz, in cooperation with the Department of Ship and Offshore Structures Technology, Gdańsk University of Technology, within the frame of ASPIS EUREKA E!3074 project titled : „Application of steel sandwich panels into ship structural design”. Specific features of the tested structure make that in the weld zone both geometrical and structural notch appears simultaneously. The presented results may be helpful in further developing sandwich structures themselves and laser welding technique as well as their design methods as far as avoiding fatigue cracks is concerned.
EN
This paper presents results of the fatigue life tests of elements of steel laser-welded sandwich structure, performed at the Department of Machine Design, University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz, in cooperation with the Department of Ship and Offshore Structures Technology, Gdańsk University of Technology, within the frame of ASPIS EUREKA E!3074 project titled : „Application of steel sandwich panels into ship structural design”. The obtained information on fatigue features of various specimens, the so called elementary structures of sandwich panels, can make it possible to formulate design and manufacturing recommendations for application of such structures in shipbuilding. An important result of the performed tests is the extended range of fatigue strength data for laser-welded joints.
20
Content available remote Hybrid method of strain and stress analysis in fatigue crack zone.
EN
The paper shows the hybrid method of stress and strain distributions analysis. In the method, the results of displacement measurement were used as boundary conditions in the numerical analysis of the tested objects. The numerical analysis was performed with the use of the finite element method (FEM), whereas measurements of displacement were made by laser grating interferometry technique (moire interferometry). Examples of tests presented in the paper show good efficiency of the method in the analysis of stress and strain distribution in the areas of their heterogeneous distribution. Mutual completion of laser grating interferometry and finite element method makes it possible to exclude their disadvantages creating broader possibilities for research impossible to achieve in separate use.
PL
W pracy przedstawiono hybrydową metodę analizy rozkładów odkształceń i naprężeń. W metodzie, wyniki pomiarów przemieszczeń wykorzystano jako warunki brzegowe w analizie numerycznej badanych obiektów. Analizę numeryczną prowadzono z zastosowaniem metody elementów skończonych, zaś pomiary przemieszczeń realizowano metodą laserowej interferometrii siatkowej. Przykłady badań przedstawione w pracy pozwalają zauważyć dobrą skuteczność metody w analizie rozkładów odkształceń i naprężeń w obszarach o ich niejednorodnych rozkładach. Wzajemne uzupełnianie się metody laserowej interferometrii siatkowej i metody elementów skończonych pozwala wykluczyć ich niedogodności, stwarzając szersze możliwości prowadzenia badań, niemożliwe do osiągnięcia przy ich samodzielnym zastosowaniu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.