Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  storage losses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie wpływu różnych odmian ziemniaka na cechy ilościowe i jakościowe bulw ziemniaka w okresie długotrwałego ich przechowywania. W sezonie przechowalniczym 2008/2009 badaniami objęto trzy odmiany ziemniaka tj. Felka, Ibis, Vineta, wykorzystano dwie frakcje wymiarowe bulw tj.: 40-50 mm i powyżej 60 mm. Uzyskane wyniki wykazały, że odmiany różniły się istotnie pomiędzy sobą ubytkami występującymi podczas długotrwałego przechowywania, zawartością suchej masy i wielkością pochłoniętej energii podczas odbicia wahadła. Frakcja wymiarowa bulw oraz długość okresu przechowywania wpływały istotnie na zawartość suchej masy i wielkość energii pochłoniętej podczas odbicia wahadła. Energia skumulowana w bulwach w wyniku uderzenia wahadła była istotnie skorelowana z wielkością ubytków naturalnych i zawartością suchej masy.
EN
The aim of the work was to determine the impact of different varieties of potato on quantity and quality characteristics of potato tubers during a long period of their storage. In the storage period 2008-2009 three varieties of potato, i.e. Felka, Ibis and Vineta, were tested and two dimensional fractions of tubers, i.e. 40-50 mm and above 60 mm, were used. The results showed that there were actual differences between varieties in terms of losses occurring during their long-term storage, the content of dry matter and the quantity of energy consumed during the rebound of the pendulum. The dimensional fraction of tubers and the length of the storage period affected significantly the content of dry matter and the quantity of energy consumed during the rebound of the pendulum. The energy accumulated in tubers as a result of the impact of the pendulum was actually correlated with the amount of natural losses and the content of dry matter.
PL
Ziemniak jest tym gatunkiem spośród roślin rolniczych, którego zbiory w stanie nieprzetworzonym trafiają wprost do konsumenta. Jakość wyglądu bulw tuż po zbiorze oraz po ich przechowaniu decydują o wysokości plonu handlowego. Plon handlowy stanowi tę część plonu ogólnego, który odpowiada wymaganiom stawianym przez stronę kupującą. Do wad bulw ziemniaków jadalnych zmniejszających plon handlowy zalicza się: bulwy drobne ([średnica] <=40 mm), zdeformowane, zazielenione, zgniłe, porażone parchem zwykłym, uszkodzenia mechaniczne i powodowane przez szkodniki glebowe. Po okresie przechowywania dodatkowo powstają straty masy bulw z tytułu ich gnicia, kiełkowania lub porażenia chorobami skórki (szczególnie parchem srebrzystym) a także straty masy wywołane transpiracją bulw (tzw. ubytki naturalne). W latach 2002-2004 prowadzono badania nad porównaniem wielkości plonu handlowego bulw ziemniaka pochodzących z plantacji ekologicznych i produkowanych w systemie integrowanym. Uzyskane wyniki wskazują że: - udział plonu handlowego w plonie ogólnym w produkcji ekologicznej jest z reguły niższy niż w systemie integrowanym, - głównymi wadami wyglądu bulw są uszkodzenia powodowane przez szkodniki glebowe a u niektórych odmian zwiększona ilość bulw drobnych, - straty przechowalnicze bulw są nieco niższe z plantacji ekologicznych natomiast kiełkowanie przyśpieszone w stosunku do technologii integrowanej.
EN
Potato is such a species found among agricultural plants whose harvests reach the consumer unprocessed. Tuber appearance after harvesting and after storage determines the amount of marketable yield. Marketable yield is understood as part of the total yield which meets the requirements of the purchasing part. The disorders of potato tubers for consumption include: small tubers ([diameter] <=40 mm), deformations, greening, rotting, common scab, mechanical damage and caused by soil pests. After storage, weight losses develop additionally, caused by rot, sprouting, development of skin diseases (especially silver scurf), and also weight losses caused by tuber transpiration (so-called natural weight losses). In 2002-2004, research was carried out at to compare the marketable yield of tubers from organic plantations and tubers grown using an integrated system. The results indicate that: - as a general rule, the share of marketable yield in the total yield from organic farming is lower than from integrated systems, - the most common tuber disorder is damage caused by soil pests, and for some varieties - increased number of small tubers, - storage losses are usually a bit lower for potatoes from organic farming, while sprouting is accelerated compared to the integrated technology.
PL
Badania prowadzono w okresie sezonu przechowalniczego 2005/06 i obejmowały bulwy ziemniaka odmiany Salto. Badania dotyczyły oceny strat przechowalniczych oraz strat masy podczas obierania mechanicznego. Straty masy bulw w okresie długotrwałego przechowywania były wyższe dla bulw uszkodzonych i zdeformowanych w porównaniu z kształtnymi. Natomiast przy obieraniu mechanicznym straty wzrastały z upływem okresu przechowywania od 26,4% tuż po zbiorze do 46,2% po siedmiu miesiącach przechowywania.
EN
The research was performed during the storage season of 2005/2006 and included Salto variety of the potato bulb. Research pertained to evaluation of the storage losses as well as mass losses during the mechanical peeling operation. The bulb mass losses during the long term storage were higher for damaged and deformed bulbs when compared with those properly shaped. On the other hand, these losses were increasing with the time of storage, from 26.4% right after harvest to 46.2% upon 7 month long storage.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zmiennego pola magnetycznego o indukcjach 0,9T, 1,8T, 3,6T i 5,5T i czasach ekspozycji 100 μs, 300 μs i 600 µs. Do badań przyjęto trzy odmiany ziemniaka: Drop, Irga, Salto. Badania prowadzono w latach 2002-2004. Trwałość przechowalniczą określono wskaźnikami strat całkowitych, ubytków naturalnych, strat w wyniku kiełkowania i strat chorobowych podczas długotrwałego okresu przechowywania (6 miesięcy). Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego dało pozytywny efekt w postaci zmniejszenia strat całkowitych, strat chorobowych i ubytków naturalnych oraz brak widocznego wpływu na proces kiełkowania bulw ziemniaka.
EN
The purpose of the research was to determine the effect of variable magnetic field with a density of 0,9T, 1,8T, 3,6T and 5,5T and exposure times of 100 μs, 300 μs 600 μs. Three potato varieties: Drop, Irga, and Salto were studied. The study was conducted in 2002-2004. The storage life was assessed according to the ratio of total losses, natural losses, sprouting losses and disease losses during a long storage period (6 months). The application of magnetic field had a positive effect as it decreased total, disease and natural losses and had no visible influence on tuber sprouting.
PL
Celem pracy było określenie wpływu impulsowego pola elektrycznego na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka. Bulwy ziemniaka poddano działaniu pola elektrycznego o natężeniu 24 W/m. 30 kV/m, 40 Mini 60 kV/m, i czasach ekspozycji 100 µs, 300 µs, 600 µs. Do badań przyjęto trzy odmiany ziemniaka: Drop, lrga, Salto. Badania przeprowadzono w latach 2002-2004. Trwałość przechowalniczą określono wskaźnikami strat całkowitych, ubytków naturalnych, strat w wyniku kiełkowania i strat chorobowych podczas długotrwałego okresu przechowywania (6 miesięcy). Zastosowanie impulsowego pola elektrycznego dało pozytywny elekt w postaci zmniejszenia strat całkowitych i strat chorobowych oraz brak widocznego wpływu na proces kiełkowania bulw i ubytki naturalne.
EN
The aim of this study was to asses the effect of impulse electric field on the storage life of potato tubers. Potato tubers were subjected to an electric field of 24 kV/m, 30 W/m, 40 Min and 60 kV/m intensity and 100 µs, 300 µs, 600 µs exposure times. Three potato varieties: Drop. Irga. and Salto were studied. The study was conducted in 2002-2004. The storage life was assessed according to the ratio of total losses, natural losses, sprouting losses and disease losses during a long storage period (6 months). The application of electric field had a positive effect as it decreased total and disease losses and had no visible influence on tuber sprouting and natural losses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.