Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drobnoustroje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article presents the effect of high-pressure homogeniza-tion (HPH) on the reduction of microbial growth and changes in the activity of enzymes in food. The publications on the impact of HPH on the bacteria of the Alicyclobacillus, Escheri-chia and Lactobacillus genies, yeasts of the Zygosaccharomy-ces genus, as well as changes in the activity of the enzymes: alpha-amylase, amyloglucosidase, pectin methylesterase, glucose oxidase and neutral protease were reviewed.
PL
W artykule przedstawiono wpływ homogenizacji wysokociśnieniowej (HPH) na redukcję wzrostu drobnoustrojów oraz zmiany aktywności enzymów w żywności. Dokonano przeglądu publikacji dotyczących wpływu HPH na bakterie z rodzaju Alicyclobacillus, Escherichia oraz Lactobacillus, drożdży z rodzaju Zygosaccharomyces, a także zmiany aktywności enzymów: alfa-amylazy, amyloglukozydazy, metyloesterazy pektynowej, oksydazy glukozowej i neutralnej proteazy.
PL
Należy pamiętać, że mycie i dezynfekcja rąk są niezwykle ważne nie tylko w czasie pandemii koronawirusa, bowiem każde dotknięcie klamki, banknotów i monet czy też poręczy sprawia, że na nasze dłonie dostaje się kilkadziesiąt tysięcy komórek drobnoustrojów.
EN
Eni oilfield has been experiencing production decline with increase in water output. The implementation of enhanced oil recovery (EOR) can help to extract some percentages of the original oil in place (OOIP). EOR methods are capital intensive and few are environmental hazardous. In a bid to address this issues, this paper discusses on an alternate economically viable enhanced oil recovery technique which has the potential to curb the challenges of other conventional EOR methods. This work suggested a 3 stage approach of applying microbial enhanced oil recovery (MEOR) method for oil recovery in Eni field. The reservoir characteristics in Eni field were studied, the average porosity value of the reservoirs is between 0.238 and 0.241, while water saturation ranges between 0.127 and 0.13. Other production data include; Initial reservoir pressure which ranges from 2328 to 2553 Psia and has a reservoir temperature ranging from 170°F to 180°F. The Average API gravity ranges from 20.5 to 34.2, while the initial GOR ranges from 350 to 396. Oil viscosity was between 0.57cp to 2.57cp while gas viscosity was between 0.65cp to 0.67cp. The reservoir characteristics and parameters were found suitable for the application of MEOR technique for effective oil drainage from the delineated reservoir compartments. Microbial flooding was found to be matured in reservoirs with temperature less than 200°F, brine salinity not more than 100,000 ppm, water depth not more than 3500m and permeability should be above 30 (Md). It is recommended that MEOR approach should be applied in Eni Oilfield for increment of oil production and reduction in water cut due to its efficiency and economic viability.
PL
Niniejszy artykuł jest wykładem wygłoszonym podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej prof. zw. dr hab. n. med. Aleksandrowi Sieroniowi. Autor omawia istotną rolę światła w diagnostyce i terapii onkologicznej. Krótko opisuje także wykorzystanie światła w walce z drobnoustrojami.
EN
This article is a lecture given during the ceremony of awarding the title of doctor honoris causa of the Silesian University of Technology | to professor Aleksander Sieroń. The author discusses the important role of light in oncology diagnosis and therapy. It also briefly describes the use of light in the fight against microbes.
PL
Homogenizacja wysokociśnieniowa (HPH), stosowana przy odpowiednich parametrach procesu, może być nietermiczną metodą utrwalania. Głównym celem stosowania tej techniki jest stabilizacja ciekłych układów niejednorodnych, tzw. emulsji, ale może być ona również wykorzystana do inaktywacji drobnoustrojów i enzymów. W przeciwieństwie do tradycyjnej pasteryzacji metoda HPH nie wpływa istotnie na zawartość składników bioaktywnych ani nie powoduje zmian większości cech sensorycznych produktu, modyfikacjom ulega natomiast konsystencja, gdyż produkt jest bardziej gładki i homogenny, a ewentualna sedymentacja jest ograniczona. Technika homogenizacji wysokociśnieniowej ma duży potencjał aplikacyjny, m.in. do utrwalania produktów mlecznych, w sektorze owocowo-warzywnym przy produkcji soków, smoothies, a także w piwowarstwie.
EN
High pressure homogenization (HPH) used at appropriate process parameters can be a non-thermal method of preservation. The primary aim of this technique is stabilization of non-homogeneous liquid systems (emulsions), but it can be also used for inactivation of microorganisms and enzymes. Unlike the traditional pasteurization, the HPH method does not significantly affect the content of bioactive compounds and does not change most of the sensory features of the product. However the consistency is modified, because product becomes more smooth and homogenous, and possible sedimentation is limited. High pressure homogenization technique could be potentially used for preservation of dairy products, in fruit and vegetable sector in the production of juices, smoothies and also in brewing industry.
PL
Pomimo rosnącego trendu automatyzacji laboratoriów badawczych wykorzystujących w swojej pracy detekcję mikroorganizmów, użycie podłóż mikrobiologicznych stanowi niepodważalny element pracy każdego diagnosty laboratoryjnego.
PL
Stosowane powszechnie metody przetwarzania odpadów organicznych stwarzają szerokie możliwości pozyskiwania produktów, które dzięki dużej zawartości substancji odżywczych dla roślin mogą być wykorzystane w rolnictwie do nawożenia. Proces fermentacji metanowej odpadów, którego głównym celem jest wytworzenie biogazu, generuje dodatkowo pozostałości w postaci masy pofermentacyjnej. Wyniki badań potwierdzają pozytywne efekty wprowadzenia pofermentu do środowiska glebowego na plonowanie roślin uprawnych. Równie istotny jest wpływ takich zabiegów na liczebność mikroorganizmów zasiedlających to środowisko i decydujących w dużym stopniu o jego prawidłowym funkcjonowaniu. Celem przeprowadzonych badań była analiza zmian liczebności wybranych grup drobnoustrojów w glebie płowej, wzbogaconej różnymi dawkami pofermentu. Doświadczenie wazonowe prowadzono przez 12 miesięcy. Analizy mikrobiologiczne obejmowały oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby promieniowców i grzybów strzępkowych oraz mikroorganizmów o różnych właściwościach enzymatycznych (proteolitycznych, amylolitycznych, celulolitycznych). Uzyskane rezultaty dowodzą umiarkowanego wpływu nawożenia pofermentem na badane grupy drobnoustrojów – wyniki posiewów wykonanych po roku nie wykazały statystycznie istotnego wpływu jego stosowania na ogólną liczbę drobnoustrojów oraz liczbę grzybów i drobnoustrojów o właściwościach amylolitycznych. Istotnie większa liczebność bakterii proteolitycznych i celulolitycznych była efektem aplikacji do gleby wyższej, z dwóch testowanych, dawki pofermentu.
EN
Commonly used methods of organic waste processing create possibilities to obtain products that, due to the high content of nutrients, can be used for agriculture purposes as fertilizers. The process of waste methane fermentation, focused on the biogas production, generates additional residual biomass called digestate. The research confirm the positive effects of digestate on the yield of crops. Equally important is the impact of such treatments on the number of soil microorganisms. The aim of the study was to analyze the changes in the number of selected groups of microorganisms in the soil enriched with different doses of digestate. The experiment was conducted 12 months. Microbiological analyzes included determination of the total number of microorganisms, number of fungi and actinomycetes, proteolytic, amylolytic and cellulolytic microorganisms. The results show a moderate impact on digestate fertilization on the analyzed groups of microorganisms – after a year of experiment the results showed no statistically significant effect of digestate on the total number of microorganisms and the number of fungi and amylolytic bacteria.
PL
Materiały polimerowe zostały szeroko rozpowszechnione w różnych dziedzinach przemysłu. Związana z tym konieczność ochrony mikrobiologicznej wymusza biostabilizację polimerów i tworzyw. W pracy opisano wymagania stawiane biocydom, przeznaczonym do ochrony mikrobiologicznej polimerów, oraz podano normy określające metody badań aktywności mikrobiologicznej polimerów i trwałości działania biobójczego w czasie użytkowania wyrobów. W tabeli przedstawiono substancje czynne najczęściej stosowane do ochrony wybranych polimerów. Powszechnie stosowane są zabezpieczenia polimerów przed adhezją drobnoustrojów do powierzchni, a także zasiedlaniem przez nie wyrobów. Stosowanie biocydów do tworzyw sztucznych zapobiega ich przebarwianiom, problemom z utrzymaniem czystości mikrobiologicznej powierzchni, spowalnia starzenie. W niniejszej pracy omówiono naturalne polimery przeciwbakteryjne.
EN
Polymeric materials have been widely used in various fields of industry. Associated with this necessity of its microbiological protection forces the biostabilization of polymers and plastics. This paper describes requirements biocide designed to protect the microbial polymers and provides standard methods for testing the activity of microbial polymers and durability of biocidal effects during the use of these products. In the table there are shown active substances most commonly used to protect the selected polymers. Substances protecting against microbial adhesion to surfaces of polymers are commonly used, and also against the microbial colonization of products. The use of biocides for plastics protects from its discolouration, problems with maintaining the microbiological purity of surface and slows down aging. In this paper natural antibacterial polymers have been discussed.
PL
Emisja uciążliwych zapachów (odorów) i bioaerozoli do powietrza stanowi poważny problem związany z oddziaływaniem obiektów gospodarki komunalnej na pracowników, mieszkańców pobliskich terenów oraz środowisko naturalne. W pracy przedstawiono metody oceny i możliwości ograniczenia uciążliwości zapachowej i mikrobiologicznej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach (obok Poznania) na terenie i wokół tej oczyszczalni. W szczególności przedstawiono wyniki badań liczebności bakterii mezofilnych i psychrofilnych, gronkowców mannitolododatnich i mannitoloujemnych, bakterii Pseudomonas fluorescens (w temperaturze 4oC i 26oC), promieniowców, bakterii grupy coli oraz grzybów mikroskopowych w próbkach powietrza pobieranych we wszystkich porach roku na ośmiu stanowiskach pomiarowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że na terenie oczyszczalni znajdują się obiekty związane z potencjalną emisją odorów i drobnoustrojów do otaczającego powietrza, w tym hala krat i piaskownik. Badania wykazały, że hermetyzacja obiektów technologicznych oczyszczalni przyczyniła się znacznie do skutecznego zmniejszenia emisji drobnoustrojów do otaczającego środowiska. Wyniki badań dowiodły, że na terenie i wokół obiektów komunalnych (oczyszczalnie ścieków, zakłady przeróbki odpadów i podobne) konieczne jest maksymalne ograniczanie emisji odorów i bioaerozoli do atmosfery, co można uzyskać przez hermetyzację najbardziej uciążliwych obiektów. Dodatkowo powinna być także przestrzegana prawidłowa eksploatacja urządzeń i higiena pracy, a wiedza o zagrożeniach zdrowotnych musi być stale uzupełniana.
EN
Air emissions of nuisance odors and bioaerosols are a serious problem related to an impact of municipal facilities on their employees, nearby residents and the natural environment. The article presents an overview of odor and microbiological nuisance assessment and elimination methods at the Central Sewage Treatment Plant Kozieglowy near Poznan. In particular, research results were presented on numbers of mesophilic and psychrophilic bacteria, mannitol-positive and mannitol-negative Staphylococcus, Pseudomonas fluorescens (4oC and 26oC), actinobacteria, coliform and microscopic fungi from the air samples collected in all seasons at the eight sampling stations. Based on the research results it was established that in the area of the treatment plant there were facilities potentially emitting odors and microorganisms into the air, including the bar-screen building and grit chamber. The research confirmed that hermetization of the plant technological facilities significantly contributed to effective reduction of microorganism emission into the environment. It was confirmed that in the territory and around the municipal facilities (sewage treatment plants, waste processing sites, etc.) a maximal odor and bioaerosol emission reduction was required, which might be achieved via hermetization of the most nuisance facilities. Additionally, an appropriate equipment exploitation and safety at work regulations should be obeyed, while knowledge on health risks must be regularly refreshed.
PL
Rurociągi przesyłające wodę sieciami i instalacjami wodociągowymi wykonane z tworzyw sztucznych (polimerów) charakteryzują się stosunkowo małą chropowatością powierzchni wewnętrznych, co może wpływać na zmniejszenie powstawania obrostów mikrobiologicznych. Wszelkiego rodzaju stosowane kompozyty (utwardzacze, utrwalacze czy stabilizatory) w procesie technologicznym produkcji polimerów, mogą być z czasem wypłukiwane i stanowią wówczas potencjalne źródło substancji odżywczych dla drobnoustrojów stymulujące ich przyrost. Występujące zjawisko korozji mikrobiologicznej w rurociągach przesyłających wodę, jest ściśle powiązane z obecnością błony biologicznej, pod którą łatwiej dochodzi do intensyfikacji procesów korozji a tym samym do technicznych uszkodzeń materiałów, z których wykonano rurociąg. Aktywność mikrobiologiczna drobnoustrojów znajdujących się w biofilmie powoduje zjawisko korozji mikrobiologicznej, która wpływa na zmianę tekstury powierzchni w następstwie przylegającej błony biologicznej co skutkuje ubytkami w polimerach spowodowanymi działalnością drobnoustrojów znajdujących się w obrostach.
EN
The internal surface of water system pipelines made of polymers is relatively less rough, which may result in the decrease of microbiological overgrowth. All kinds of composites ( hardeners, fixatives or stabilizers) used in the technological process of polymer production may be leached out over time and thus make a potential source of nourishing substances for microorganisms, which will stimulate their overgrowth. The phenomenon of microbiological corrosion taking place in water pipelines is closely related to the presence of a biological film under which the corrosion processes are intensified easily resulting in technical damage to the materials used to make the pipeline. The activity of the microorganisms present in the biofilm provokes microbiological corrosion which produces changes in the texture of the pipe surface adjoining the microbiological film. This results in cavities in polymers caused by the activity of the microorganisms present in the overgrowth.
PL
Pył zawieszony, ze względu na łatwy dostęp do dróg oddechowych, stanowi poważne zagrożenie zdrowotne. Szkody może powodować skład chemiczny pyłu, ale także zaadsorbowane na jego powierzchni substancje. Wśród nich są także drobnoustroje potencjalnie wpływające na zdrowie człowieka. Badania przeprowadzono na Stacji Meteorologicznej Ursynów-SGGW. Wynika z nich, że dominantami przemieszczającymi się w powietrzu atmosferycznym wraz z PM10 są grzyby pleśniowe. Ich liczebność jest zmienna sezonowo. Najwięcej grzybów i bakterii zarejestrowano w sierpniu. W okresie zimowym liczebność drobnoustrojów znacząco spadła. Zauważono negatywny wpływ podsuszania filtrów z próbami PM10 na liczebność aktywnych cząstek biologicznych. Zbieranie prób pyłu do badań drobnoustrojów zaleca się z wykorzystaniem filtrów nitrocelulozowych.
EN
Particulate matter is thought to be serious health threat on account of its easy access to respiratory tracts. Harmful health effects can be caused by particulate matter chemical composition, but also by other components, which are absorbed on its surface. Among them, there are microorganisms that potentially influence human health. The research on that influence was performed using dataset collected at Ursynów SGGW meteorological station. It was concluded, that the dominants carried by the air along with PM10 are fungi. Their quantity was subject to seasonal variation. The highest quantity of fungi and bacteria was recorded in August. In the winter period, the quantity of microorganisms signifi cantly decreased. Negative influence of drying up of filters, containing sampled PM, on the number of active biological particles was found. This leads to the conclusion, that PM sampling for microbiological research should be done with the use of nitrocellulose filters.
PL
Tradycyjne japońskie danie sushi, w skład którego wchodzi ryż zestawiony przeważnie z surowymi rybami, owocami morza, wodorostami nori i warzywami, stanowi kompozycję wartościową pod względem odżywczym, jak również wysoko cenioną za walory sensoryczne i estetyczne. Do potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z konsumpcją sushi można zaliczyć obecność bakterii i pasożytów, które należy eliminować przez zastosowanie obróbki termicznej ryb. W przypadku ryb przeznaczonych do spożycia na surowo, wymagane jest zastosowanie zamrażania w celu wykluczenia infekcji pasożytniczych. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej, istotne jest zapewnienie właściwych warunków pozyskiwania, transportu, przechowywania i przygotowywania surowców i potraw.
EN
Sushi is a traditional Japanese dish, consisting of rice, fresh fish or sea-food, seaweed, and vegetables. It is a composition both nutritionally valuable and highly valued for aesthetic and sensory qualities. The potential health risk associated with the consumption of sushi is the presence of microorganisms and parasites that need to be eliminated by heat treatment of the fish. For the fish intended to be eaten raw, freezing is required to exclude parasitic infections. It is important to ensure proper conditions for the collection, transport, storage and preparation of raw materials and food to obtain the microbiological quality of the dish.
PL
Rurociągi przesyłające wodę sieciami i instalacjami wodociągowymi wykonane z tworzyw sztucznych (polimerów) charakteryzują się stosunkowo małą chropowatością powierzchni wewnętrznych, co może wpływać na zmniejszenie powstawania obrostów mikrobiologicznych. Wszelkiego rodzaju stosowane kompozyty (utwardzacze, utrwalacze czy stabilizatory) w procesie technologicznym produkcji polimerów, mogą być z czasem wypłukiwane i stanowią wówczas potencjalne źródło substancji odżywczych dla drobnoustrojów stymulujące ich przyrost. Występujące zjawisko korozji mikrobiologicznej w rurociągach przesyłających wodę, jest ściśle powiązane z obecnością błony biologicznej, pod którą łatwiej dochodzi do intensyfikacji procesów korozji a tym samym do technicznych uszkodzeń materiałów, z których wykonano rurociąg. Aktywność mikrobiologiczna drobnoustrojów znajdujących się w biofilmie powoduje zjawisko korozji mikrobiologicznej, która wpływa na zmianę tekstury powierzchni w następstwie przylegającej błony biologicznej co skutkuje ubytkami w polimerach spowodowanymi działalnością drobnoustrojów znajdujących się w obrostach.
EN
The internal surface of water system pipelines made of polymers is relatively less rough, which may result in the decrease of microbiological overgrowth. All kinds of composites ( hardeners, fixatives or stabilizers) used in the technological process of polymer production may be leached out over time and thus make a potential source of nourishing substances for microorganisms, which will stimulate their overgrowth. The phenomenon of microbiological corrosion taking place in water pipelines is closely related to the presence of a biological film under which the corrosion processes are intensified easily resulting in technical damage to the materials used to make the pipeline. The activity of the microorganisms present in the biofilm provokes microbiological corrosion which produces changes in the texture of the pipe surface adjoining the microbiological film. This results in cavities in polymers caused by the activity of the microorganisms present in the overgrowth.
PL
Proces urbanizacji postępuje w sposób ciągły, kolejne obszary są zabudowywane, powstaje na tych terenach rozbudowana infrastruktura. Przybywa nowych mieszkańców, wzmaga się ruch. Te zjawiska nie pozostają bez wpływu na bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza, które może być całkiem znaczne. Jednocześnie mieszkańcy produkują ogromne ilości odpadów, z którymi coś należy zrobić, np. zdeponować na składowisku, oraz ścieki, które należy oczyścić. Celem niniejszych badań była weryfikacja stanu aerosanitarnego powietrza na terenie Krakowa oraz porównawczo na terenie 2 obiektów komunalnych - składowiska odpadów komunalnych oraz oczyszczalni ścieków. Badania były wykonywane w 4 porach roku na 5 stanowiskach pomiarowych rozmieszczonych w różnych miejscach Krakowa, 5 - na oczyszczalni ścieków oraz 5 - na składowisku odpadów. Próbki powietrza były pobierane za pomocą 6-stopniowego impaktora Graseby-Andersena. Jednocześnie prowadzono pomiary zapylenia oraz temperatury, siły wiatru oraz wilgotności względnej. Wyniki badań wskazują, że czasami zanieczyszczenie powietrza na obszarze Krakowa jest większe niż na obiektach komunalnych, szczególnie w zimie, w bezwietrzne dni.
EN
The process of urbanization is progressing continuously, further areas are covered with buildings and expanded infrastructure is developed in these regions. New residents arrive and traffic increases. These phenomena have their effect on microbiological contamination of air, which may be quite significant. At the same time, citizens produce huge amounts of waste and sewage, which need to be dealt with, i.e. waste needs to be deposited in landfills while sewage needs to be treated. The aim of this study was the verification of the aerosanitary state of air in Krakow and in 2 municipal objects - municipal landfill and sewage treatment plant. The studies were performed in 4 seasons, at 5 various measuring sites in Krakow, 5 - in the sewage treatment plant and 5 in a landfill. The air samples were collected using a 6-stage Graseby-Andersen impactor. At the same time, dust and microclimate parameter measurements were carried out. The results show that sometimes air pollution in the area of Krakow is greater than the one detected in municipal objects, particularly in the winter, in the windless days.
EN
The short-term effect of aided phytostabilization of heavy metalcontaminated soil on microorganisms under outdoor field conditions was tested. Heavy metal contaminated soil from a mining site was amended with lignite, lime and two commercial fertilizers and vegetated with grass Festuca arundinacea. Results demonstrated that the amended phytostabilization approach of Pb-Cd contaminated soil gave a positive change on the native microbial populations evaluated by culturable techniques during the first 28 weeks of the experimental period. In the end of the experiment, the number of bacteria, actinomycetes and fungi increased in treated soil about 16-fold, 10-fold and 2-fold, respectively. Changes in the biodiversity of bacterial populations were evaluated by the Ecophysiological Index (EP) and the Colony Development Index (CD) for oligotrophs and copiotrophs. During the experimental period slower growing microorganisms (K-strategists) predominated. The application of amendments to the soil led to an increase of the CD index in both copiotroph and oligotroph populations after 28 weeks. EP, CD, bacteria, actinomycetes and fungi increased in the treated soil. Traditional microbiological methods based on culture techniques can be used to evaluate the biological quality of the phytostabilized heavy metal-contaminated soil.
PL
Środowisko cukrowni zostało sprawdzone pod kątem występowania w nim biologicznych czynników zagrażanych zdrowiu pracowników cukrowni. Badaniom mikrobiologicznym poddano próbki powietrza, wymazy i odciski agarowe z maszyn, ścian, posadzek, kratek ściekowych, i odzieży ochronnej pracowników oraz wodę z pryszniców. Przeprowadzone badania wykazały duże zanieczyszczenie środowiska cukrowni pleśniami Nie wykryto drobnoustrojów niebezpiecznych dla zdrowia pracowników w strefach tzw. czystych. W strefach brudnych stwierdzano sporadycznie obecność ww. drobnoustrojów w liczbie nie przekraczającej 102jtk.
EN
Sugar factory environment went through a check aimed at detecting microbiological agents threatening employees' health. The research on the matter was conducted on air samples, swab5aswellasagarimprintstakenfrornmachines,walls, floors, floor drains, personal protective equipment and shower water The research shown significant contamination of the sugar factory with mould. In the so-called clean zones no agents infectious towards people were found. In the so-called dirty zones the mentioned agents were spotted sporadically and never above the level of 102 CFU.
PL
Barwniki spożywcze są popularnymi dodatkami, często stosowanymi w postaci związków syntetycznych. W ostatnim czasie bardziej cenione i poszukiwane są jednak dodatki do żywności pochodzące z naturalnych źródeł. Ponieważ produkcja barwników pochodzenia naturalnego jest droga, a niektóre barwniki otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie konsumentów, przedmiotem zainteresowania naukowców stały się barwniki wytwarzane przez mikroorganizmy. Wiele gatunków drobnoustrojów wykazuje zdolność do syntezy związków barwnych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym czy medycznym.
EN
Food dyes are popular additives, commonly used in a form of synthetic compounds. Recently, food additives derived from natural sources are more valuated and sought. In a situation where the production of natural dyes is not very profitable, and some synthetic dyes can affect the health of consumers, scientists have become interested in the pigments produced by microorganisms. Many species of microorganisms have the ability to synthesize pigments, which could be used in food, cosmetics and medicine.
PL
Rozwój chemioterapii będący konsekwencją odkrycia antybiotyków niósł nadzieję na skuteczne zwalczanie wielu infekcji wywoływanych przez drobnoustroje. Okazało się jednak, że na całym świecie rośnie odsetek opornych szczepów na wiele antybiotyków. Przyczyną takiego zjawiska jest swoista zdolność drobnoustrojów do obrony przed destrukcją. Dzięki wyspecjalizowanym mechanizmom wymiany elementów genetycznych, oporność może być również nabywana przez inne gatunki bakterii, nawet te niespokrewnione ze sobą i niewytwarzające inhibitujących substancji, a wręcz na nie wrażliwe.
EN
The development of antibiotics and chemotherapy seemed to have put an end to many of the infections caused by the microorganisms. This however turned out to be not true, as the number of antibiotic resistant strains worldwide has rapidly grown. The reason for this phenomenon is the ability of developing self-defense mechanisms by the microorganisms. There exist highly specialized mechanisms of genetic information exchange thanks to which the resistance can be acquired by other bacteria species, even those not closely related and originally not producing the inhibiting substances.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.