Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  manager
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The essence of the study is the analysis of managers' attitudes towards the concept of sustainable development carried out on the example of food industry enterprises. The first part of the article contains the purpose of the study and draws attention to the progressive degradation of the natural environment, in which the food industry enterprises also participate. The rest of the article presents the state of the literature on sustainable development issues. The empirical part of the study presents the research methods that have been used in the research, the characteristics of the research sample and the results of own research. Based on the results obtained, conclusions were formulated that were presented in the final part of the study. The article ends with a summary.
PL
Istotą opracowania jest analiza postaw menedżerów wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju przeprowadzona na przykładzie przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. We wstępnie artykułu zawarto cel opracowania oraz zwrócono uwagę na postępującą degradację środowiska naturalnego, w której udział mają także przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. W dalszej części artykułu zaprezentowano stan literatury dotyczącej zagadnień zrównoważonego rozwoju. Empiryczna części opracowania przedstawia metody badawcze, jakie zostały wykorzystanie w przeprowadzonych badaniach, charakterystykę próby badawczej oraz wyniki badań własnych. Na podstawie osiągniętych wyników sformułowano wnioski, które zostały zaprezentowane w końcowej części opracowania. Artykuł kończy podsumowanie.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności w różnych gałęziach polskiego przemysłu z uwzględnieniem produkcji artykułów spożywczych. Omówione zostały istota oraz znaczenie innowacji i innowacyjności, uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rodzaje innowacji oraz czynnik ludzki w organizacjach innowacyjnych jak również działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018 w świetle analiz statystycznych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
EN
The aim of the article is to present innovation in various branches of Polish industry, including the production of food products. The essence and significance of innovation and innovation, determinants of innovative activity of enterprises, types of innovation and human factor in innovative organizations as well as innovative activity of enterprises in 2016–2018 in the light of statistical analyzes carried out by the Statistics Poland were discussed.
EN
The paper presents the results of the second stage of research on business models of language schools. It was assumed that there is a significant difference in the value propositions of schools and the expectations of their clients. An examination procedure was planned with the use of a questionnaire and statistical analysis such as factor analysis, on its basis. Respondents consisted of a group of school managers (representing the majority of enterprises in Lower Silesia) on the one hand and, on the other hand, a large group of former and current clients. The results of the research confirm the existence of a gap in the perception of the values of both groups. The analysis has been conducted in the convention of the business model canvas template. The distinctness of the offer’s perception is presented in the form of activity packages, responsible for creating value for the clients (the right side of the model canvas). The structure of the packages, as a picture of the gap, is discussed. The results of the first stage of the research, diagnosing the influence of the surrounding elements on the business models of language schools, are also referred to. Directional changes in the business models that result from both stages of the research are suggested. The strategic dimension of the gap results from the strategy-business model relation. In light of the literature review, it may be supposed that the research is unique due to the segment of subjects and research methodology.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Badania przeprowadzono korzystając z danych literaturowych oraz wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety, który przeprowadzono z 53 pracownikami przedsiębiorstwa produkcyjnego.
EN
The process of creating an organizational culture becomes very complicated and complex. Its nature is influenced by internal and external factors. The first can include: valued values, respected by all standards, artifacts, created organizational climate and also the prevailing management style. On the other hand, external factors include the impact of a culture characteristic of the organization's environment and the employees employed in it. Organizational culture helps to build an advantage over competitors and increases the chances of success in a company on the market
PL
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wpływa na kształtowanie przewagi konkurencyjnej, poprzez to, iż menedżerowie dostrzegają korzyści płynące z budowania tej kultury, co w konsekwencji zapobiega zagrożeniom w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia roli menedżerów w budowaniu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.
EN
Shaping a culture of security in an enterprise influences the shaping of competitive advantage by the fact that managers notice the benefits of building this culture, which in turn prevents threats in the enterprise. The purpose of the article is to identify the importance of the role of managers in building a culture of security in enterprises.
PL
Prezentowany artykuł podejmuje problematykę wzajemnego związku między kulturą zarządzania i jej wpływie na styl zarządzania menedżera w przedsiębiorstwie. U podstaw wprowadzonych wniosków leży założenie, że kultura zarządzania jest determinantą mającą kluczowe znaczenie w kontekście sprawowanego stylu zarządzania menedżera.
EN
The article addresses the issue of mutual relationship between management culture and its impact on the management style exercised in an enterprise. The basis for conclusions was the assumption that the management culture is a key determinant in the context of the managerial style.
EN
The aim of the article is to enable the recognition of the roles, attitudes and, most important, managerial skills in the process of creating innovation in knowledge-based enterprises. To achieve this goal, the literature on the subject was reviewed and an analysis was conducted of selected results of research carried out among enterprises located in science and technology parks (S-TP) in the Warmia and Mazury Voivodeship in Poland.
EN
The choice of leadership style demonstrated by people in managerial positions is conditioned by numerous factors and specific organisational situations. However, every manager has an individual inclination to act in a consistent way, which in science is referred to with the term leadership style. These personal tendencies are to a large extent determined by personality, therefore, it is worth considering the dimension of managers’ cognitive functioning. The “ME as manager” construct is a cognitive representation that creates certain tendencies which are visible in a manager’s working style and the resulting effectiveness of their actions.
EN
The requirements placed on modern entrepreneurs – managers – leaders of organisations – are extremely high, and their fulfilment does not guarantee exclusively successes. They guide people who need to be taught and prepared above all: to work in their occupied positions, to live in society, as well as to bring people closer together and to focus on each other. Employees can be different, strong and weak, proud and humble, curious about the world and despite their different ages, apathetic. All of them, due to the work of managers and their competences, knowledge and skills become good employees at different levels of the organisation and then managers. However, the basis of the manager's work is also, or maybe above all, communication skills, which are based on negotiations.
PL
Wymagania stawiane współczesnym przedsiębiorcom – menadżerom – liderom organizacji – są niezwykle wysokie, a ich spełnienie nie gwarantuje wyłącznie sukcesów. Kierują oni bowiem ludźmi, których trzeba przede wszystkim nauczyć oraz przygotować: do pracy na zajmowanym stanowisku, życia w społeczeństwie, jak również zbliżyć wzajemnie i skupić wokół siebie. Pracownicy bywają różni, są silni i słabi, pełni pychy i całkiem pokorni, ciekawi świata i mimo różnego wieku, pogrążeni w apatii. Wszyscy oni, dzięki pracy menadżerów i ich kompetencji, wiedzy i umiejętności stają się dobrymi pracownikami na różnych poziomach organizacji, a następnie menadżerami. Jednak podstawą pracy menadżera jest również, a może przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, których podstawą są negocjacje.
10
Content available Sociological barriers in the quality of production
EN
In this article is drawn attention to the social aspects of improving the quality of production. The relationship between the development of technology and society is still underappreciated. There is a vital need to make technical managers aware of the rules governing interpersonal relationships. This theoretical article aims to bring the basic concepts of social sciences closer to recipients focused on constant improvement of the production quality. The essence of the work process is primarily the fact that it is done by a human being and mostly in a group of people. This is related to the consequences of sociological nature to which managers do not pay enough attention. Instead of focusing on social and interpersonal problems they are dealing with organizational issues. The conclusion of consideration leads to underlining the need for constant improvement - manager training in social engineering principles.
11
Content available Operation manager and its role in the enterprise
EN
Presented paper concentrate on problems connected with the role of operation manager within industrial company. Operation management concentrate many activities in today’s industrial corporation and because of that the role of it’s manager is very important. He should to have many skills described in this paper. We analysed responsibilities of the operation manager, his basic operational skills and also give some examples of duties and responsibilities of good operation manager on the example of food industry. This example can give some remarks about practical skills needed in operation management in particular enterprise.
12
Content available Kultura organizacyjna w organizacji ®
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie filozofii kultury organizacyjnej określanej jako proces, który powoduje ukierunkowanie zachowań pracowników i kadry kierowniczej w kierunku neutralizowania totalnej ignorancji, kompletnego braku przyzwoitości wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Filozofia ta eliminuje również pogardę dla pracowników, a także brak jakiejkolwiek empatii czy totalną głupotę kadry kierowniczej w realizacji strategicznych celów organizacji. Należy podkreślić, iż kultura organizacyjna stanowi siłę dynamizującą zachowania i działania pracowników i kadry kierowniczej w relacjach integrujących ich z celami organizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które warunkują sprawne funkcjonowanie organizacji.
EN
Introducing to philosophy the organizational culture determined as the process which the orientation causes is a purpose of the article of behaviours of employees and the senior staff towards neutralizing the total ignorance, of complete indecency in inside and outside the organization. This philosophy is also eliminating the contempt for employees, as well as in the realization of strategic aims an organization is lacking any empathy or the total stupidity of the senior staff. One should emphasize that the organizational culture constitutes dynamizing power of keeping both action of employees and the senior staff in reports integrating them with objectives of the organisation. One should return the particular attention to intrinsic factors and outside which are conditioning the smooth functioning of the organization.
13
Content available The career of a female manager
EN
The article discusses issues related to the contemporary approach to the professional career of a female manager. A special focus has been placed on the conditions influencing the shaping of women's careers. The findings of own research on the perception of women's careers at managerial positions in modern companies are presented. The considerations are complemented by an attempt to interpret the reasons for the approach to women's careers.
EN
The aim of the article is to characterize the value of various forms of employment for managers in municipal companies in Poland and is an attempt to evaluate them from the point of view of management efficiency and conducting investment processes in connection with the obligation to achieve social objectives. One of the main premises of the article is also the desire to highlight and emphazise the high specificity of the operation of municipal companies in Poland, and thus the requirements regarding the experience and role of managers in the territorial form of economic activity in conjunction with the form of their employment in companies. The Act of 9 June 2016 discussed in the article on the rules of shaping the remuneration of persons managing certain companies constitutes an area of considerations, the intention of which is a general assessment of the substantive functions of managers in relation to economic and financial analysis and the legal form of the adopted solution. The results of these considerations do not confirm the thesis adopted in the construction of the Act of 9 June 2016 that only a managerial contract in its pure form can be an effective tool for corporate governance in municipal companies.
15
Content available Innowacyjność w zarządzaniu zasobami ludzkimi
PL
W artykule podjęto tematykę innowacyjności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Znaczenie problematyki poddanej analizie wynika z faktu, że współczesna organizacja musi, chcąc zbudować silną pozycję konkurencyjną na rynku, cechować się innowacyjnością, także w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Korzyści płynące z takiego sposobu zarządzania wychodzą poza możliwości pokonania konkurencji, stwarzając również szanse uzyskania korzyści nie tylko dla samej organizacji, ale także jej pracowników. W innowacyjnym zarządzaniu zasobami ludzkimi istotną rolę odgrywa menedżer, przed którym współcześnie stoją nowe zadania będące niejednokrotnie wyzwaniami.
EN
The article discusses the subject of innovation in human resource management. The significance of the subject matter analyzed is due to the fact that a modern organization wishing to build a strong competitive position on the market must be innovative, including in human resource management. The benefits of such a method of management go beyond the possibilities of overcoming competition, also creating opportunities to gain benefits not only for the organization itself, but also its employees. In innovative human resource management, an important role is played by the manager facing new challenges that are often challenging.
PL
Wzrastające znaczenie współpracy międzynarodowej sprawia, że menedżerowie coraz większą uwagę przywiązują do zarządzania różnicami kulturowymi (zarządzanie międzykulturowe). Przyszłością zarządzania międzykulturowego stanie się prawidłowe selekcjonowanie kandydatów do pracy w środowisku różnic kulturowych, przy czym na pierwszy plan wyjdą kwestie predyspozycji kandydata do pracy w środowisku międzykulturowym, jego sposobu postrzegania różnorodności potencjalnych współpracowników, jak i podejścia do stereotypów i różnic kulturowych. Współcześnie na rynku pracy sukces zawodowy nie zależy w głównej mierze od posiadanej specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ale od posiadania umiejętności przystosowania się do nowych warunków kulturowych. Rośnie świadomość, że różnorodność podnosi jakość zasobów ludzkich, a na wzrost jej znaczenia wpływają również zmiany demograficzne na świecie oraz ustawodawstwo i działania prawne. Szczególną rolę w zarządzaniu międzykulturowym odgrywają dziś menedżerowie, którzy potrafią właściwie wykorzystywać potencjał wielokulturowych zespołów.
EN
A growing role of international cooperation increase the significance of multicultural management. The future of intercultural management lies in informed selection of candidates for work in an environment of cultural differences, especially their predispositions towards working in an intercultural environment, their perception of diversity of potential co-workers, and their attitude to stereotypes and cultural differences. The contemporary trend in the labour market indicates that success no longer depends primarily on specialist knowledge and professional qualifications, but if they are not accompanied by an ability to adapt to new cultural conditions, they do not guarantee success. People realize that diversity increases the quality of human resources and that this increase is further consolidated by global demographic changes, legislature and legal acts. Managers who can properly use the potential of multicultural teams play a special role in intercultural management today.
EN
The aim of the article is to identify factors related to managerial job satisfaction, and underline the differences regarding their importance in the context of gender. The study was conducted with the usage of a questionnaire in a group of 387 managers (140 women, 247 men) from 50 enterprises. Results show that in these organizations are existing significant gender differences in the context of: support from supervisor, procedural fairness, perceived development opportunities. In the group of women mean results are lower but correlations with job satisfaction stronger. This means that job satisfaction factors for female and male managers differ, which requires differentiation of practices and further exploration.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja czynników związanych z zadowoleniem z pracy w grupie kierowników, oraz wskazanie różnic ze względu na płeć kierowników. Wyniki uzyskano dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonych wśród 387 kierowników (140 kobiet, 247 mężczyzn) z 50 przedsiębiorstw. Wyniki wskazują na występowanie istotnych różnic ze względu na płeć, w zakresie wsparcia ze strony przełożonego, sprawiedliwości proceduralnej oraz możliwości rozwoju. Średnie w grupie kobiet są niższe, a korelacje zmiennych zadowoleniem silniejsze. Oznacza to, że inne są uwarunkowania zadowolenia z pracy w przypadku kierowników kobiet i mężczyzn, co wymaga zróżnicowania praktyk oraz dalszej eksploracji .
PL
Dobrostan psychiczny człowieka ściśle związany jest z jakością życia każdej osoby. Kluczowym czynnikiem dobrostanu psychicznego są pozytywne doświadczenia każdej jednostki w toku jej życia, przejawiające się w doświadczaniu szczęścia oraz w poczuciu sensu życia. Miary te wyznaczają wysoki poziom dobrostanu psychicznego, będącego motorem ludzkiej aktywności, umożliwiając ludziom podejmowanie ukierunkowanych działań, wyznaczanie celów i dokonywanie wyborów oraz określanie metod postępowania. Wskazane składowe dobrostanu psychicznego mogą stanowić istotny czynnik kształtowania strategii postępowania menedżerów w warunkach stresu organizacyjnego. Charakterystyka zachowań menedżerskich w kontekście wysokiej stresogenności pełnionej roli zawodowej w oparciu o miary dobrostanu psychicznego może dostarczyć ciekawych wniosków na temat powiązań między odczuwanymi przez menedżera poziomem szczęśliwości i poczuciem sensu życia a jego efektywnością w zakresie znoszenia organizacyjnych obciążeń psychologicznych.
EN
The psychological wellbeing of every person is strictly related to their quality of life. The key factor influencing psychological wellbeing is the positive experiences a given individual goes through in their life which result in them experiencing happiness and the feeling of sense of life. These two outcomes actually also act as measures indicating a high level of psychological wellbeing, which in turn is a driver of human activity that thus enables people to take purposeful actions, set goals, make choices, and determine methods of progress. In the context of organizations, all these elements of psychological wellbeing may constitute crucial factors that shape managerial strategies in stressful conditions. Given the stressfulness of professional managerial roles, the application of psychological wellbeing measures to describe managerial behaviour may provide interesting conclusions regarding the links between the level of happiness experienced by managers and their effectiveness in coping with psychological burdens in their organisation.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników kolejnego etapu badań ankietowych dotyczących barier delegacji władzy u delegujących jak i pracowników otrzymujących upełnomocnienie występowania w macierzystych organizacjach.
EN
Presenting the next stage of the results concerning the questionnaire survey is a purpose of the article of barriers of the delegation of the power at delegating as well as receiving employees authorizing appearing in parent organizations.
EN
Effective communication is one of the basic pillars of activities for which cooperation of people is inevitable. At the same time, it is also a significant issue discussed in the context of managerial work, entrepreneurship, business, services, and many other areas of economic environment. Neuro-Linguistic Programming (NLP) is a significant attribute of improving the quality and effectiveness of communication. The NLP concept explains seemingly autonomous behaviour as constructed behaviour created by the series of consecutive stages which we often perceive as one action. By accepting the fact, that what we experience comes from programmed sequences of thinking and behaviour, NLP provides us with the knowledge and tools for discovering the structure of these programmes. Based on the identification of the attributes of neurolinguistics programming structure with the focus on communication and techniques of their implementation in managerial work, the aim of the paper is to verify the methods, which enable to specify the factors of assessing NLP in managerial work. The research was carried out on the sample of 124 managers, out of which 58 were women and 66 men. Based on the research results, two original NLP methods were verified: NLPC - Neuro linguistic programming communication and NLPT - Neuro linguistic programming techniques. By the means of a factor analysis, the factors of Representational systems and Rapport were extracted within the first methodology. Within the second methodology, the factors of Leading and Pacing were extracted. In the paper, the researchers present the basic psychometric parameters of both methodologies - eigenvalues, the percentage of explained variance, Cronbach’s alphas, intercorrelations of factors. Both methodologies contribute to the operationalization of the NLP issue. These methodologies can be used in managerial practice mainly in the area of education and training of managers.
PL
Skuteczna komunikacja jest jednym z podstawowych filarów działań, dla których współpraca ludzi jest nieunikniona. Jednocześnie jest to również istotna kwestia poruszana w kontekście pracy menedżerskiej, przedsiębiorczości, biznesu, usług i wielu innych obszarów środowiska gospodarczego. Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jest istotnym atrybutem poprawy jakości i skuteczności komunikacji. Koncepcja NLP tłumaczy pozornie autonomiczne zachowanie jako skonstruowane zachowanie stworzone przez serię kolejnych etapów, które często postrzegamy jako jedno działanie. Akceptując fakt, że to, czego doświadczamy, pochodzi z zaprogramowanych sekwencji myślenia i zachowania, NLP dostarcza nam wiedzy i narzędzi do odkrywania struktury tych programów. W oparciu o identyfikację cech struktury programowania neurolingwistyki z naciskiem na komunikację i techniki ich wdrażania w pracy menedżerskiej, celem pracy jest weryfikacja metod, które pozwalają określić czynniki oceny NLP w pracy menedżerskiej. Badania przeprowadzono na próbie 124 menedżerów, z których 58 stanowiły kobiety a 66 mężczyźni. Na podstawie wyników badań zweryfikowano dwie oryginalne metody NLP: NLPC - Neurolingwistyczna komunikacja programistyczna i NLPT - Neurolingwistyczne techniki programowania. Za pomocą analizy czynnikowej, zostały wyodrębnione czynniki systemów reprezentacyjnych i dobrych stosunków w ramach pierwszej metodologii. W ramach drugiej metodologii wyodrębniono czynniki Wiodący i Stymulujący. W pracy przedstawiono podstawowe parametry psychometryczne obu metodologii - wartości własne, procent wyjaśnionej wariancji, alfa Cronbacha, interkorelacje czynników. Obie metodologie przyczyniają się do operacjonalizacji problemu NLP. Metodologie te mogą być stosowane w praktyce zarządczej, głównie w obszarze edukacji i szkolenia menedżerów.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.