Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo manewrowe statku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4812--4826, CD 1
PL
Bezpieczeństwo manewrowe statku na drogach wodnych jest ściśle związane z bezpieczeństwem nawigacji. Głównym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo nawigacji ma szerokość bezpiecznego akwenu manewrowego lub szerokość pasa ruchu. Na podstawie w/w wskaźników bezpieczeństwa nawigacji oblicza się niezawodność nawigacyjną. W artykule zostały zaprezentowane próby szacowania niezawodności nawigacyjnej statku innymi metodami niż bardzo droga metoda symulacyjna.
EN
Safety of a ship maneuvering in waterways is closely connected with safety of navigation. The major factor affecting on safety of navigation is a width of safe maneuvering area or traffic lane width. According to those facts, the reliability of navigation is calculated. In the article have been presented samples of estimation of navigation reliability of the ship in different ways than very expensive simulation method.
2
Content available remote Stateczność statków handlowych w czasie operacji portowych
PL
Stateczność statku w porcie jest postrzegana jako problem o mniejszym znaczeniu niż zagrożenia statecznościowe w morzu. Operacje ładunkowe w porcie uważa się za bezpieczne dla statku. W praktyce niebezpieczne zdarzenia mają miejsce i są równie groźne dla statku i życia załogi jak wypadki na otwartym morzu. W artykule przedstawiona jest analiza przyczyn zagrożeń stateczności statku w czasie operacji przeładunkowych. Omówiona została również analiza bezpieczeństwa statecznościowego statków w typowych operacjach eksploatacyjnych przeprowadzanych w portach oraz w stanach awaryjnych.
EN
Vessel stability during cargo operations is perceived as a less meaning problem than stability at sea. Cargo operations are regarded as safe to vessel stability. However, analysed casualties shows that stability accidents at harbor can be dangerous to vessel and crew equally as open sea accidents. The analysis of reasons of stability accidents during cargo operations will be presented in this article. The methods of safety analysis will be described in reference to safety vessel cargoes operation and damage conditions.
PL
Zapas wody pod stępką statku manewrującego na akwenie portowym powinien zapewnić bezpieczny ruch statku. Skutkami uderzenia statku w dno akwenu może być uszkodzenie kadłuba statku. Konieczne jest opracowanie naukowej metody określania minimalnego zapasu wody pod stępką przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa manewrowania statku. Artykuł przedstawia założenia budowy modelu oceny uderzenia statku w dno.
EN
The under-keel clearance of a ship manoeuvring in a port water area should provide for safe ship movement. The results of undesired ship impact into the channel ground can damage the ship hull. There is a need to prepare a scientific method of specifying the minimum under-keel clearance such that the safety of a manoeuvring ship will be maintained. The article presents guidelines for of the model enabling the estimation of ship impact into the bottom.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji modelu probabilistycznego wspierania decyzji wejścia dużych statków do portów opartych na teorii ryzyka nawigacyjnego. W modelu wzięto pod uwagę dwa główne typy wypadków, jakie mogą występować na akwenie ograniczonym: wypadek w wyniku przekroczenia bezpiecznego horyzontalnego akwenu manewrowego oraz wypadek w wyniku uderzenia statku o dno spowodowany brakiem zapasu wody pod stępką.
EN
The paper presents a concept of probabilistic and risk-based decision support model for large ships admittance to ports. Two main accident types are included into the model: accidents due to ships exceeding horizontal boundaries of manoeuvring area and accidents due to ship hitting the bottom because of failing to maintain the safe under-keel clearance.
PL
Do projektowania dróg wodnych wykorzystuje się metody uwzględniające różne kryteria, jednak efektem tego procesu powinno być zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na odpowiednio wysokim poziomie, czyli z odpowiednio niskim poziomem ryzyka awarii. Do oceny tego ryzyka stosuje się takie pojęcia, jak: ryzyko akceptowalne indywidualnie, społecznie, narodowo lub ekonomicznie. W naukach technicznych ryzyko definiowane jest jako iloczyn prawdopodobieństwa zdarzenia (w danym okresie czasu) i skutków, jakie to zdarzenie spowodowało. W przypadku awarii nawigacyjnej, obiektywnym wydaje się być przedstawienie skutków w formie kosztów, jakie są generowane bezpośrednio lub pośrednio przez daną awarię. W niniejszym artykule zaproponowano metodę optymalizacji wymiarów dróg wodnych, która uwzględnia prawdopodobieństwo wystąpienia awarii nawigacyjnej i koszty z niej wynikające. Metoda została zilustrowana przykładem zastosowania jej do określenia optymalnej szerokości toru wodnego Szczecin - Świnoujście.
6
Content available remote Integrated environment to model and simulate vessels traffic in restricted areas
PL
W artykule zaprezentowano pomysł realizacji komputerowego narzędzia, służącego do projektowania i symulowania szerokiego zakresu różnych scenariuszy ruchu statków. System wraz z dołączonymi do niego narzędziami nazwany został zintegrowanym środowiskiem symulacyjnym. System ten zawiera różne narzędzia oraz graficzny interfejs użytkownika. Służą one do projektowania i przedstawiania scenariuszy i modeli, do wspomagania ich wykonywania oraz oceniania jakości uzyskiwanych wyników. Do przedstawiania i tworzenia scenariuszy wykorzystywany jest język graficzny. Prezentowany system przeznaczony jest dla projektantów, którzy tworzą scenariusze i modele, oraz innych użytkowników, mogących korzystać z biblioteki modeli i analizować wyniki otrzymane w czasie symulacji. Zakłada się, że użytkownicy ci interesują się projektowaniem rozkładu bezkolizyjnych przejść lub zamierzają wprowadzić miarę jakości sterowania. Spodziewamy się, że przy pomocy tego systemu kształcić się będą marynarze. Szczególnym zamierzeniem projektu jest wsparcie procesu edukacyjnego, poprzez pokazywanie użytkownikom różnych scenariuszy, które charakteryzują się własnościami narzuconymi przez konkretny obszar morski. Z drugiej zaś strony, użytkownik może wzbogacać swoją wiedzę przez porównywanie wyników różnych podejść do rozwiązywania decyzyjnych problemów sterowania. Ćwiczenia mogą także przekonać marynarzy o korzyściach płynących z rosnącego współczynnika bezpieczeństwa, związanego z wprowadzeniem systemu sterowania ruchu statków. Głównym elementem modułu symulacyjnego jest wykrywanie i klasyfikowanie spotkań lub tzw. sytuacji kolizyjnych. Spotkanie występuje wtedy, gdy domena jednego statku jest naruszona przez inny statek. Liczbę takich spotkań, odpowiednio sklasyfikowanych, przedstawiają generowane zestawienia. Pewną opcją modułu symulacyjnego jest możliwość pojawienia się w określonym obszarze kogoś zaniedbującego narzucone reguły. Zestawienie rezultatów takiego zachowania, w stosunku do rezultatów otrzymanych przez przestrzegających reguły, jest funkcją dostępną. Graficzna prezentacja obecnej, przeszłej jak również i przyszłej sytuacji, w jakimś punkcie \vęzłowym jest dostępna na każde żądanie. Szczegółowe sprawozdania, obejmujące wydarzenia dla konkretnego obszaru, klasy statków albo pojedynczej części, mogą zostać wygenerowane.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.