Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestycje zagraniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This study investigates the relationship between FDI, economic growth and financial development in the Next 11 countries. An analysis of the results was performed accordingly on the panel data gathered from the Next 11 countries from 1985 to 2019 - using the Pooled Mean Group (PMG) estimation method and the Autoregressive Distributed Lag model approach (ARDL). The results indicate an impact of both economic growth and financial development on the FDI flows to the study of countries during the period between 1985 and 2019 in the long run, while no such proof is affirmed in the short run. This study’s contribution provides a better understanding of the dynamic relationship between FDI, economic growth, and financial development by providing decision-makers to understand the nature of the dynamic association between the study variables. This study provides empirical evidence about the association between inflows of FDI, economic growth and financial development within the context of the Next-11 countries. The previous literature lacks empirical study on the relationship between variables of study for the Next-11 countries.
EN
Introduction/background: Local governments try to influence the growth of investment attractiveness of municipalities and districts. They may take direct (e.g. a system of concessions and incentives) or indirect (e.g. extension of infrastructure) activities for this purpose. Research has shown that as far as the employees of institutions supporting entrepreneurs and even the officials themselves are concerned, decisions on the location of business activity are influenced primarily by the infrastructure of localities, availability of labour force, labour costs, and land development. By contrast, the level of municipal services or the favourableness of local authorities plays a much less important role. Aim of the paper: The purpose of the article is to specify the elements generating foreign entrepreneur interest in the offer of conducting business activity in a designated location in a given commune or poviat. Materials and methods: The presented advantages of the region have become the starting point for a research conducted among the employees supporting and coordinating investment processes in the Katowice Special Economic Zone and the city with district rights in the Silesian Voivodeship. Results and conclusions: In the successful efforts of municipalities and districts to attract both foreign direct investments and the execution of projects by domestic business, it seems crucial to formulate a coherent offer. Moreover, further promotional activities must be based on an optimally communicated location, included in spatial development plans, free from legal burdens, social problems and free from hidden flaws such as historical pollution.
EN
Currently, foreign direct investment (FDI) is considered the most important factor of regional development in the world, as it significantly influences the functioning of regional economic structures and the degree of their use, which is particularly noticeable in some countries, including Poland. In the global economy, most FDI is located in highly developed countries. However, for several years, there has been an increase in the inflow of FDI to developing countries, among them Poland, which has become one of the largest recipients of foreign capital from among the countries of Central and Eastern Europe. In the report Investor’s Guide - Poland - How to do business (2017), it was emphasised that Poland’s accession to the European Union opened the Polish market to foreign enterprises and created favourable conditions for investing in Poland. Therefore, the aim of this article is to present the regional distribution of foreign direct investment in Poland, with a particular view to presenting differences in the volume of foreign direct investment inflows to individual Polish regions and what conditions them. In the statistical analysis, the determinants of FDI inflow to Poland between 2010 and 2017 referred to selected macroeconomic indicators that allow the foreign investor to determine the level of economic stability of a country or region. This choice was based on literature and own research on the investment attractiveness of a country and the determinants of FDI inflow. The empirical part of the article was prepared on the basis of GUS statistical data. This source of data was opted for, as it enabled showing FDI engagement by provinces.
EN
This study contains an analysis of the main determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. This article is the first of the two parts of the cycle and covers theoretical considerations regarding the determinants of foreign direct investment, serving as the introduction to the second, empirical part, in which the research results will be discussed. This study focused on determining the cause-and-effect relationship between the scale of inflow of foreign direct investment and selected macroeconomic parameters of the economy. Based on the theories and results from previous research, a model was developed in which the variables and the nature of their relationship were determined. The model is based on four latent exogenous variables describing FDI determinants and one latent endogenous variable describing FDI inflow. In the article, structural equation modeling was indicated as a method for analyzing the factors conditioning the inflow of foreign direct investment. The proposed research concept will allow supplementing and extending the analysis of FDI determinants in Poland.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie głównych motywów warunkujących napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski. Stanowi pierwszą z dwóch części cyklu i obejmuje rozważania teoretyczne dotyczące determinant podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, będąc tym samym wstępem do drugiej części – empirycznej, w której omówione zostaną wyniki badań. Badania koncentrowały się na określeniu związku przyczynowo-skutkowego między skalą napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wybranymi parametrami makroekonomicznymi gospodarki. Na podstawie teorii oraz wyników dotychczasowych badań zbudowano model, w którym określono zmienne i charakter relacji między nimi. Model bazuje na czterech ukrytych zmiennych egzogenicznych opisujących determinanty BIZ oraz jednej ukrytej zmiennej endogenicznej, tj. napływ BIZ. W artykule do analizy czynników warunkujących napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wskazano metodę równań strukturalnych. Zaproponowana koncepcja badawcza pozwoli na uzupełnienie i rozszerzenie analiz dotyczących determinant BIZ w Polsce.
EN
The main obligation of open pension funds (OPF), established in Poland in 1999, was to collect and multiply the pension savings of their participants. For this reason, the legal rules governing the investment activities of funds are crucial not only for the functioning of the OPF but also for its members. The aim of this contribution is the revision of changes in the legal regulations governing the foreign investment policy of the Polish open pension funds from the moment they were established in 1999 till the end of 2016 as well as the evaluation of the impact of these changes on investment activities of pension funds and their investment portfolios. The article is based on the analysis of legislation documents and statistics on investment activities of open pension funds published by the Polish Financial Supervision Authority and particular pension funds.
PL
Główny zadaniem powstałych w Polsce w 1999 roku otwartych funduszy emerytalnych było gromadzenie i pomnażanie oszczędności emerytalnych ich uczestników. Z tego względu, zasady prowadzenia działalności inwestycyjnej funduszy są kluczowe nie tylko dla funkcjonowania OFE, ale także dla ich członków. Celem niniejszego artykułu jest przegląd zmian przepisów prawych regulujących zagraniczną politykę inwestycyjną polskich otwartych funduszy emerytalnych od momentu ich utworzenia w 1999 roku do końca 2016 roku, a także ocena wpływu tych zmian na działalność inwestycyjną funduszy oraz skład ich portfeli inwestycyjnych. Artykuł powstał na podstawie analizy ustawodawstwa, jak również danych o działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz poszczególne fundusze emerytalne.
PL
W artykule podjęto próbę oceny wpływu inwestycji zagranicznych na konkurencyjność gospodarki Ukrainy. Rynek inwestycyjny Ukrainy charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, dużym zapotrzebowaniem na zasoby inwestycyjne i wystarczająco wysokim poziomem zainteresowania inwestorów zagranicznych, a także atrakcyjnością inwestycyjną, co potwierdzają dane statystyczne o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych za pierwsze półrocze 2016. Podkreślono zależność konkurencyjności gospodarki państwa od aktywizacji rynku inwestycyjnego, atrakcyjności inwestycyjnej krajowych przedsiębiorstw i akumulacji zasobów inwestycyjnych.
EN
Expediency of bringing in of investments is reasonable in the economy of Ukraine. Influences of the of investment activity are studied on the level of competitiveness of state. The dynamics of investment market of Ukraine, which is characterized by dynamic development, high demand on investment resources and high enough level of the personal interest of foreign investors and investment attractiveness, is investigational, that statistical by data of of direct foreign investments is confirmed to Ukraine for the first half - year 2016. Direct foreign investments (equity) are analysed from the countries of the world in the economy of Ukraine after 2015 dependence of competitiveness of economy of the state is Set on the investment attractiveness of domestic enterprises, accumulation of investment resources. Suggestions are brought in in relation to the increase of investment attractiveness.
7
Content available Repolonization. Risk factor
EN
Presence of capital in a form of foreign direct investments impacts many elements of economic structure of receiving country. There is also a reverse process – capital outflow, meaning disinvestments. In case of Poland – they occur with regard to the plans of so called repolonization/renationalization of banks. The purpose of the article is to analyze the repolonization process, including risk factors. Implementation of objective is based on discussion on repolonization as an example of modern trend regarding disintegration of foreign investments with a particular consideration of risk to this process.
PL
Obecność kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych wpływa na wiele elementów struktury ekonomicznej kraju przyjmującego. Istnieje też proces odwrotny – odpływ kapitału, czyli dezinwestycje. W przypadku Polski – pojawiają się one w związku z planami tzw. repolonizacji/renacjonalizacji banków. Celem artykułu jest analiza procesu repolonizacji, z uwzględnieniem czynników ryzyka. Realizację celu oparto na omówieniu repolonizacji jako przykładu współczesnej tendencji w zakresie dezintegracji inwestycji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka towarzyszącemu temu procesowi.
EN
The article traces the development of theory and practice of national economic security, and describes the relationship between economic activity and national security. Special attention has been give to potential risks and threats to national economic security posed by mergers and takeovers of developed economies’ assets by multinationals from emerging countries (reverse globalization). The growing number of acquisitions and takeovers of companies operating in developed countries initiated by dynamic multinationals from emerging countries, as well as the 2008/2009 global financial crisis have contributed to adaptation or amendment by several Western European countries and the United States laws on inward foreign direct investment (IFDI) in some sectors classified as “strategic industries”. Implementation of restrictive policies and practices by highly developed economies with the aim of limiting the IFDI has been criticized by emerging countries as protectionist steps undertaken to improve their competitive position. Finally, implications of inward FDI for Poland’s national economic security and protection of her strategic industries are also discussed. Also, some measures for enhancing this type of security are proposed.
PL
Głównym tematem artykułu jest ewolucja i przemiana teorii i praktyki działania w odniesieniu do bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, przy ukazaniu relacji, jakie występują między aktywnością ekonomiczną a bezpieczeństwem narodowym. Autor zwraca szczególną uwagę na związane z „odwrotną globalizacją” potencjalne ryzyko i zagrożenia fuzji i przyjęć, środków ekonomicznych rozwiniętych państw przez rozwijające się ekonomicznie kraje. Według rożnych wskazań ma to przełożenie na bezpieczeństwo państwa. Rosnąca liczba przejęć i nabyć firm działających w krajach ekonomicznie rozwiniętych, zainicjowanych przez multinarodowe firmy rozwijających się gospodarek, a także globalny kryzys finansowy z 2008/2009, wpłynęły w niektórych krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych na próby adaptacji oraz przyjęcie nowych lub poprawkę starych praw. Dotyczą one bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze określanym jako „strategiczny”. Wdrożenie tych prawnych restrykcji w odniesieniu do obcych inwestycji zostało skrytykowane przez rozwijające się gospodarczo kraje jako protekcjonizm wpływający na próbę utrzymania konkurencyjnie lepszej pozycji w stosunku do ich możliwości. Zasadniczo, jak autor zauważa w odniesieniu do Polski, problematyka ta nie może pozostać niezauważona, gdyż ma przełożenie na polski sektor strategiczny, co jest częścią rozważań podjętych w artykule. Dodatkowo zaproponowane zostają instrumenty przeciwdziałania tego typu zagrożeniom.
PL
Białoruski model gospodarczy jest rozwiązaniem unikatowym, choć dostrzegalne są pewne jego podobieństwa z systemami ekonomicznymi innych krajów, w tym Chin. Łączy on w sobie silny element kontroli i własności państwa z coraz liczniejszym biznesem prywatnym. Jego cechą charakterystyczną jest również ewolucyjny charakter zmian. Dane statystyczne dowodzą, że dotychczasowe efekty wdrażania tego systemu były pod wieloma względami pozytywne. Szczególnie w zestawieniu z sytuacją wyjściową i stanem gospodarek pozostałych byłych republik ZSRR. Z punktu widzenia kapitału zagranicznego, nie bez znaczenia są również: unia celna z Rosją i Kazachstanem, liczne udogodnienia i preferencje podatkowe dla inwestorów, położenie geograficzne, niezniszczona w okresie transformacji infrastruktura, stosunkowo pozytywne prognozy gospodarcze na przyszłość oraz rozwój Wolnych Stref Ekonomicznych. Te i inne powody sprawiają, że w najbliższej przyszłości Białoruś będzie prawdopodobnie coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania, również w rolnictwo i przetwórstwo spożywcze. Jedynym poważnym czynnikiem mogącym zniechęcić zagraniczne podmioty do rynku białoruskiego, jest wciąż dość negatywny wizerunek polityczny Białorusi w krajach Zachodu.
EN
Belarusian economic model is the unique solution, although there are some noticeable similarities with the economic systems of other countries, including China. It combines a strong element of state control and growing number of private businesses. Its characteristic feature are also the evolutionary changes. Statistical data show that so far the effects of implementation of this system are in many regards positive. Especially compared to the starting point and to the situation of the economies of other former Soviet republics. From the perspective of foreign capital, there are also some other important factors, inter alia: the customs union with Russia and Kazakhstan, numerous amenities and tax preferences for investors, geographical location, infrastructure unspoilt during the transition period, the relatively positive economic outlook for the future or developing free economic zones. Because of these and other reasons Belarus in the near future will probably be more and more attractive place to invest, also in agriculture and food processing. Quite negative political image of Belarus in the West seems to be the only important factor that may discourage investment by foreign entities in this country.
10
Content available remote The determinants of foreign investment in Pakistan: a gravity model analysis
EN
Background: During the last two decades Pakistan was one of the most attractive countries that received Foreign Direct Investment (FDI) among developing economies, and especially in first half of the last decade the growth was so rapid and sustainable in different industries as well as in agriculture. In Pakistani economy the role of Foreign Direct Investment is very important. Policies are clear about the foreign investment even then adjustments are made according to the time, objective, needs and economic circumstances in the country. Methods: The present study aims to investigate the determinants of foreign investment in Pakistan by using Gravity model. By using panel data of FDI which is used as dependent variable and Gross domestic product, Gross domestic product per capita, Gross domestic product growth rate, Inflation rate, Trade, Total government expenditure, Population growth and Distance used as independent variable from 1999 to 2009 for empirical consequences, the study encompasses the examination of Foreign Direct Investment inflows from different countries and their geographical distance from Pakistan. Results: Two type of test is used (1) fixed and (2) random effect to check the relationship among foreign direct investment and independent variables. In our both models distance shows a negative impact on the decision to make an investment by investing partner while GDP and GDP growth have a positive and significant impact. Gravity in this regards does not effect that much for foreign direct investment attraction because results are negatively significant in this case that shows higher distance is a hurdle for the inflow of foreign investment but rest of the variables are significantly positive and related to the inflow of foreign investment except population growth which is negatively correlated. Conclusion: This research concludes that there is a strong evidence of existence of gravity between Pakistan and its investing partners. It is also conclude that those countries have less distance from Pakistan, having more investment in Pakistan, therefore, attracting these countries for investment in Pakistan would cause a greater chance of economic growth in Pakistan.
PL
Wstęp: W ciągu ostatnich dwóch dekad Pakistan był jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów wśród krajów rozwijających się, które otrzymały bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Szczególnie w pierwszej połowie ostatniej dekady wzrost był szybki i zrównoważony w różnych gałęziach przemysłu, jak również w rolnictwie. W pakistańskiej gospodarki bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają bardzo ważną rolę. Ich zasady są jasne, jednak pewne zmiany i poprawki są dokonywane w zależności od czasu, celu, potrzeb i uwarunkowań gospodarczych w kraju. Metody: Celem pracy było zbadanie uwarunkowań inwestycji zagranicznych w Pakistanie za pomocą modelu grawitacyjnego. Dane dotyczące inwestycji zagranicznych zostały potraktowane jako zmienna zależna natomiast zmiennymi niezależnymi były produkt krajowy brutto, produkt krajowy brutto na mieszkańca, wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto, stopa inflacji, handel, łączne wydatki rządu, wzrost liczby ludności oraz odległość za lata od 1999 do 2009. Na tej podstawie zbudowano panel służący do określenia przepływu inwestycji zagranicznych z różnych krajów oraz ich odległości geograficznej od Pakistanu. Wyniki: Zastosowano dwa typy testów ze stałym i losowym wpływem w celu sprawdzenia zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a zmiennymi niezależnymi. W obu modelach otrzymano następujące zależności: odległość ma ujemny wpływ na decyzję o inwestycji przez partnera, podczas gdy wielkość produktu narodowego brutto jak i jego wzrost mają pozytywny i istotny wpływ. Grawitacja nie miała wpływu na atrakcyjność dla zagranicznych inwestycji, gdyż wyniki są ujemnie istotne w tym przypadku i wskazują, że większa odległość jest ogranicznikiem inwestycji zagranicznych, jednak pozostałe zmienne są istotnie dodatnio skorelowane z napływem inwestycji zagranicznych, z wyjątkiem wzrostu populacji, który jest skorelowany ujemnie. Wnioski: Przeprowadzone badania potwierdziły, że istotnie silna zależność istnienia grawitacji pomiędzy Pakistanem a jego partnerami inwestującymi. Stwierdzono, że kraje leżące bliżej Pakistanu wykazują się większymi inwestycjami w Pakistanie, w związku z czym pozyskanie tych krajów w obszarze inwestycji w Pakistanie może zwiększyć szansę wzrostu ekonomicznego w Pakistanie.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań nad wpływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę zachodnich regionów przygranicznych Polski w okresie 1999-2009. W badaniu posłużono się metodą analizy porównawczej dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do spółek handlowych oraz najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, tj. produkt krajowy brutto oraz poziom zatrudnienia i bezrobocia. Badania oparte zostały na źródłach wtórnych (dane GUS) oraz literaturze przedmiotu.
EN
The article presents the results of the studies on foreign direct investment influencing the economy of the western borderlands of Poland from 1999 to 2009. The research used the comparative analysis of the dynamics of the inflow of foreign direct investment to companies and the most important macroeconomic indicators such as gross domestic product as well as employment and unemployment levels. The studies were based on secondary sources (data from the Central Statistical Office) as well as the literature on the subject.
EN
This article aims to determine the effect of selected elements of technical infrastructure for the development of foreign direct investments in individual voivodeships. The first part of the article characterizes foreign direct investment and presents the technical infrastructure as a factor in the location of FDI. In the second part, based on statistical data, the relationship between the development of technical infrastructure and the inflow of foreign direct investments in individual provinces in 2004-2008 has been examined.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu poszczególnych elementów infrastruktury technicznej na rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w poszczególnych województwach. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz przedstawiono infrastrukturę techniczną jako czynnik lokalizacji BIZ. W części drugiej, na podstawie danych statystycznych zbadano zależność pomiędzy rozwojem infrastruktury technicznej i napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w poszczególnych województwach w latach 2004-2008.
13
Content available remote Proces przyspieszonej internacjonalizacji : fenomen firm born global
PL
Artykuł stanowi studium literatury światowej na temat procesu przyśpieszonej internacjonalizacji. Dzisiejsza rzeczywistość gospodarcza odzwierciedla odmienne od konwencjonalnego (sekwencyjnego) podejście firm do procesu internacjonalizacji. Obserwujemy pomijanie pewnych etapów procesu, a szczególnym przypadkiem są te przedsiębiorstwa, które od momentu powstania funkcjonują na rynkach zagranicznych. W literaturze przedmiotu określono je jako firmy born global. Ich znaczenie na rynkach światowych wzrasta od początku lat 90. XX w., pomimo że są to często firmy małe, dysponujące niewielkimi zasobami, doświadczeniem oraz wiedzą rynkową.
EN
A new term, born global, has been created to refer to the firms that have been well established in their domestic markets, with apparently no great motivation to internationalize, but which have suddenly embraced rapid and dedicated internationalization. The interest in born globals has arisen in the early 90s. This subject has received considerable attention in the international entrepreneur-ship literature. From start-up, these enterprises view the world as their marketplace. Consequently, they leapfrog into internationalization rather than move cautiously through a series of incremental steps as suggested by the stage theories. From the of literature research on born globals, it can be concluded that some firms can internationalize very quickly despite being small, having limited resources, no market experience and acting hi most volatile markets.
PL
W literaturze przedmiotu można spotkać opinię, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w coraz większym stopniu będą dominowały pod postacią fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W opracowaniu poruszona została tematyka wyceny procesu przejęcia, która jest pojęciem szerszym od wyceny kandydata do przejęcia. Obejmuje ona zarówno analizę i wycenę kandydata, jak i ocenę wpływu dokonywanej transakcji na łączną wartość obu podmiotów po jej zrealizowaniu. Zatem decyzja o przejęciu wymaga oszacowania zarówno korzyści, których miarą jest przyrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa nabywającego oraz wartość rynkowa przedsiębiorstwa nabytego, jak i kosztów - czyli ceny zapłaconej za nabycie, W opracowaniu poruszono także kwestię motywów przejęcia (które są jednocześnie motywami BIZ), które są dla nabywcy źródłami wartości dodanej determinującymi wybór metod wyceny kandydata do przejęcia. Podstawową metodą wyceny kandydata jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Pozostałe metody, tj. mnożnikowe i majątkowe mają znaczenie pomocnicze, które poza funkcją informacyjną służą w głównej mierze do oszacowania wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli podmiotu nabywanego.
EN
The existing literature on international activity seems to suggest that acquisitions and mergers have become to a large extant a dominant mode of foreign direct investment (FDI). The article discusses the problem of the acquisition process valuation which is a wider concept than the valuation of acquired company. It encompasses both the analysis and the valuation of the taking over company and the impact of the acquisition on the total value of both companies - buying and acquired. Therefore the decision about the acquisition requires not only the appraisal of profits, which are reflected in the growth of the buying company market value and the acquired company market value, but also the appraisal of costs which are equal to purchase price. The paper also identifies acquisition motives (which are at the same time FDI motives). The motives are sources of the added value for the buyers determining the choice of the valuation method. The fundamental valuation method of the company is the discounted cash flow method. The other methods as the multiplicator and assets based methods supports only the valuation process and beyond their informative contribution, they are used mainly to the valuation of the company from the acquired company's standpoint.
EN
The article aims at characterising the risk associated with foreign direct irwestments (FDI). The second part of the article contains partial results of empirical research carried out among foreign investors in Poland and indicating major risk areas related to running business by foreign companies in Poland. The analysis claims to answer the question on major fears of foreign firms kwesting in Poland in the form of FDI.
PL
Przedstawiono skalę bezpośrednich inwestycji zagraniczno w przemyśle spożywczym w Polsce w latach 1993-2004. Od kilku lat, napływ inwestycji zagranicznych do tego przemysłu jest stosunkowo niewielki (w 2004 r. - 135,3 mln USD). W przemyśle spożywczym inwestorami są w większości (77%) korporacje transnarodowe. Najwięcej kapitału, bo 71% inwestorzy zagraniczni ulokowali w czterech branżach: tytoniowej, piwowarskiej, cukierniczej i napojów bezalkoholowych. Po wejściu Polski do struktur UE istnieje możliwość zmiany tej tendencji.
EN
The article presents the scale of foreign direct investments in the polish food industry between 1993 and 2004. For the last few years the affluence of foreign investments to this industry is relatively small (2004 - 135.3 million USD). International corporations are the majority of investors (77%) in the food industry. Most of the capital (71%) was located in Jour branches: tobacco, beer, confectionery and soft drinks. It seems possible to change this trend after Poland has joined the European Union.
EN
While undertaking the decision of placing their activity in Poland, foreign investors undoubtedly consider many factors. The paper concentrates on some of them. The paper is devoted to the structure and the degree of foreign capital invested in Poland, presenting among other things: Foreign Direct Investment (FDI) inflow to Central and Eastern Europe, FDI inflow to Poland. On charts there are shown: Foreign Direct Investment inflow to and stock in Poland, FDI stock in Poland by investors' country of origin, the list of Major Foreign Investors, FDI stock in Poland by European Classification of Activities (BCD), the list of Major Foreign Investors in Poland by Voivodships and the employment in foreign companies in Poland. The research results are based on Polish and foreign sources.
PL
Decyzje inwestorów zagranicznych o ulokowaniu kapitału w Polsce są bez wątpienia wynikiem wielu czynników. W artykule ze względu na ograniczenia ramowe przedstawiono tylko niektóre z nich. Artykuł jest poświęcony strukturze i poziomowi kapitału zagranicznego zainwestowanego w Polsce, prezentuje między innymi napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Europy Środkowowschodniej i Polski. Na wykresach przedstawiono: napływ BIZ w poszczególnych latach do Polski, skumulowaną wartość BIZ w Polsce, BIZ w Polsce w podziale na kraj pochodzenia inwestorów zagranicznych, BIZ według Europejskiej Klasyfikacji Działalności, listę największych inwestorów zagranicznych w Polsce oraz zatrudnienie w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznych. Wyniki badań oparto na źródłach polskich i zagranicznych.
PL
W gospodarce światowej szybko postępują procesy globalizacji. Obejmują one również polski przemysł spożywczy. Jest to skutek bezpośrednich inwestycji zagranicznych, szczególnie wniesionych przez inwestorów branżowych. Firmy globalne koncentrują się głównie na opanowaniu krajowego rynku żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Udział eksportu w ich produkcji jest niewielki. Przyspieszyły one jednak modernizację oraz restrukturyzację branż i przedsiębiorstw, a w ślad za tym wzrost wydajności pracy. Dla polskich przedsiębiorstw sprostanie konkurencji firm globalnych jest trudniejsze, gdyż stoją one przed koniecznością dokończenia procesów transformacji i sprostania wymogom integracji z Unią Europejską.
EN
Globalization processes in the world economy proceed very fast. Such processes are also present in Polish food industry, which results from foreign direct investments, in particular those conducted by branch investors. Global companies focus their activities mainly on domestic market of food, beverages and tobacco products. The share of exports in their output is insignificant. Such investments accelerated modernization and restructuring of the branches and enterprises, which resulted in rising labour efficiency. It is more difficult for Polish enterprises to match the competition of global companies because they have to finish up transformation processes and to go in line with the requirements imposed by the EU accession.
PL
Inwestycje zagraniczne w polskim przemyśle rolno-spożywczym rozwinęły się w latach 90. Do końca roku 2000 osiągnęły kwoty ponad 5 mld USA, tj. ok. 11% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Inwestorzy zagraniczni wybrali do inwestowania przede wszystkim branże najbardziej rentowne, najlepiej zorganizowane, duże, o ustabilizowanym rynku. Projekty inwestycyjne dotyczyły niemal wyłącznie istniejących zakładów sektora publicznego objętych programem prywatyzacji.
EN
Foreign investments in the Polish agriculture and food ; industry developed in the 1990s. By the end of 2000 they reached 5 billion USD, i.e. 11% of all direct foreign investments (DFI). Foreign investors chose to invest mainly in businesses that were the most profitable, best organised and had well-stabilized market. Imestment projects involved almost only operating public sector plants covered by privatization programe.
20
Content available remote Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę w Polsce
PL
Skala i dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych przybrała w minionym dziesięcioleciu tak duże rozmiary, że nie sposób ignorować to zjawisko. Wszystkie kraje, zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się, zabiegają o pozyskanie jak największej ilości kapitału zagranicznego. Również dla transformującej się gospodarki polskiej BIZ mają ogromne znaczenie. W przypadku Polski napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych ma zróżnicowany charakter. W latach 90. największa liczba BIZ trafiła do najwyżej rozwiniętych regionów. Regiony słabiej rozwinięte pod względem gospodarczym były na ogół omijane przez zagranicznych inwestorów, choć akurat w ich przypadku napływ inwestycji był szczególnie pożądany. Ponadto struktura branżowa BIZ (chociażby niski udział rolnictwa) okazała się raczej niewłaściwa. W obliczu integracji europejskiej i globalizacji pytania o korzyści i zagrożenia wynikające z BIZ wydają się niezmiernie istotne. Udzielenie na nie konkretnych odpowiedzi jest obecnie niemożliwe.
EN
The scale and dynamics of direct foreign investments (DFI) have become so massive in the last decade that this phenomenon cannot be ignored. All countries, both developed and developing, are striving to acquire substantial foreign funds. For the developing Polish economy the importance of DFI is prominent. In Poland, the inflow of direct foreign investments has been rather diverse. In the nineties, the majority of DFI were aimed at the best developed regions. The economically underdeveloped regions were overlooked by foreign investors although, in their case, the inflow of investments was especially desirable. Moreover, the branch structure of DFI (e.g. the low participation of agriculture) proved rather inappropriate. In the face of European integration and globalization, the question of benefits and dangers of direct foreign investments seems to be of uppermost importance. Certainly, a definite answer to this question is not yet possible.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.