Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 938

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
PL
Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi [i] konieczne jest stosowanie przegród budowlanych o wysokiej izolacyjności cieplnej (spełnienie wymagania Umax ) oraz jednoczesne zapewnienie niskich wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (spełnienie wymagania EPmax ). Osiągnięcie odpowiednio niskiego wskaźnika EP zależy od wielu zmiennych, związanych zarówno z rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi, jak i systemami technicznego wyposażenia budynku, w szczególności ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania cieplej wody użytkowej. Możliwe są różne kombinacje ich wzajemnej konfiguracji. W artykule zaprezentowano metodę ustalania zestawu rozwiązań architektoniczno-instalacyjnych pozwalających spełnić kryterium EPmax dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wentylacją naturalną lub hybrydową. Pozwala ona w prosty sposób określić, jakie systemy technicznego wyposażenia budynku należy zastosować, by dla danego rozwiązania architektonicznego uzyskać wymaganą wartość wskaźnika EP, lub jak zmodyfikować rozwiązanie architektoniczne przy zastosowaniu danego systemu HVAC i c.w.u. Metoda ta jest uniwersalna - można ją zastosować do przeprowadzenia podobnej analizy przy wykorzystaniu innej metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku.
EN
According to the current building regulations [1] it is necessary to use building envelope with good thermal insulation (meeting the Umax requirement) and at the same time ensuring low values of non-renewable primary energy consumption (meeting the PEmax requirement). Achieving a sufficiently low PE indicator depends on many variables, related to both architectural solutions and building technical systems, in particular heating, cooling, ventilation and domestic hot water. Various configurations of architectural and HVAC design parameters are possible. The article presents a method for determining a set of solutions which meet the PEmax criterion for multifamily buildings with natural ventilation or hybrid ventilation. Presented approach allows to easily determine which systems should be used to achieve the required value of the PE index for a given architectural solution, or how to modify the architectural solution with the use of a given HVAC and DHW system. This method is universal - it can be used to carry out a similar analysis using a different methodology for calculating the energy performance of the building.
2
Content available remote Aktualny stan wdrożenia BIM w polskich firmach budowlanych
PL
Celem artykułu jest określenie zakresu zastosowania technologii BIM przez inżynierów budownictwa. Wykorzystując badania ankietowe, zidentyfikowaliśmy m.in. zasadnicze bariery związane z wdrożeniem BIM. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że stopień aplikacji technologii BIM w polskich firmach budowlanych nadal nie jest satysfakcjonujący, a jej tempo rozwoju w znacznej mierze zależy od wymagań, jakie stawiają zamawiający publiczni i inwestorzy prywatni.
EN
The aim of the article is to determine the current extent of BIM technology application by engineers in the construction industry. Using survey research, the authors identified, i.a., the major barriers associated with the implementation of BIM. The survey confirmed that the degree of BIM technology application in Polish construction companies is still not satisfactory, and its rate of development is largely dependent on the requirements set by public clients and private investors.
PL
Odzysk ciepła odpadowego z przemysłu jest jednym z najbardziej pożądanych kierunków transformacji ciepłownictwa łączącym cele minimalizacji nakładów z maksymalizacją efektywności. Jednak zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej niewiele jest przykładów wykorzystania ciepła odpadowego z przemysłu zapewne z uwagi na bariery techniczne oraz formalno¬prawne. Jednak największą barierę stanowi brak zrozumienia odmiennych celów jakie przeświecają przedsiębiorstwom ciepłowniczym oraz przedsiębiorstwom przemysłowym. Celem przemysłu jest wytwarzanie dóbr, w którą to działalność zainwestowano kapitał. Ciepło odpadowe jest jedynie okazją do dodatkowego przychodu, która to okazja nie może generować ryzyka dodatkowych kosztów lub strat. Przedsiębiorstwa ciepłownicze patrzą na współpracę przez pryzmat priorytetu mocy dyspozycyjnej i stabilności dostaw, która w przypadku ciepła przemysłowego nie jest możliwa do osiągnięcia. Do tego w Polsce funkcjonuje nieprzyjazna podejmowaniu ryzyka odzyskiwania ciepła odpadowego regulacja. Jednak są przedsiębiorstwa, z doświadczenia których w odzyskiwaniu ciepła odpadowego można korzystać aby znieść istniejące bariery z korzyścią dla wszystkich. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. (PEC Ciechanów) wykorzystuje ciepło odpadowego z przemysłu od ponad dwudziestu lat. W sumie od roku 2011 w PEC Ciechanów wykorzystano ponad 522 tys. GJ ciepła odpadowego z przemysłu do zasilania sieci ciepłowniczej. W artykule przedstawione są wady oraz zalety ciepła odpadowego z przemysłu oraz możliwości i bariery jakie związane są z podejmowaniem współpracy z przemysłem w zakresie wykorzystania ciepła odpadowego na potrzeby ciepła systemowego.
EN
Recovery of waste heat from industry is one of the main priority directions of transformation of the heating sector, combining the objectives of minimizing inputs with maximizing efficiency. However, both in Poland and in the European Union, there are few examples of the use of waste heat from industry, probably due to technical and formal and legal barriers. However, the biggest barrier is the lack of understanding of the different goals of heating companies and industrial companies. The purpose of industry is to produce goods in which capital has been invested. Waste heat is only an opportunity for additional income, which must not generate the risk of additional costs or losses. Heating companies look at cooperation through the prism of the priority of available power and stability of supplies, which is impossible to achieve in the case of industrial heat. In addition, in Poland there is a regulation unfriendly to taking the risk of waste heat recovery. However, there are companies whose experience in waste heat recovery can be used to remove existing barriers for the benefit of all. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. (PEC Ciechanów) has been using waste heat from industry for over twenty years. In total, since 2011, PEC Ciechanów has used over 522 thousand. GJ of industrial waste heat to supply the district heating system. The article presents the advantages and disadvantages of waste heat from industry as well as the opportunities and barriers associated with establishing cooperation with industry in the field of using waste heat for the needs of system heat.
EN
Purpose/reason for writing the paper: Carrying out a cost-benefit analysis of large infrastructure projects in the area of transport causes considerable difficulties and problems in identifying the positive and negative factors of project implementation, and their translation into cash flows generated by the project. The aim of the paper is to present problem solving in the course of financial analysis and economic analysis of an infrastructure transport project. Methodology/approach to problem solving/scope of the study: The scope of the study and the approach to the problem include: • presentation of the role of cost-benefit analysis in the process of assessing the competitiveness of infrastructure transport projects in terms of making decisions about their co-financing from community funds; • characteristics of general assumptions of financial analysis and economic analysis of projects in the transport sector; • discussion of the methodologies of quantification and monetization of socio-economic factors and factors influencing the external environment in the process of assessing the economic effects of a transport project on the regional and national scale; • indication of the latest sources of methodological support for the preparation of cost-benefit analysis (CBA) of the project; • embedding the issues of financial and economic analysis in the context of the requirements for beneficiaries' application for grants from the funds. Arrangements: Different methodologies are used in transport projects to quantify and monetize the impact of individual factors on the external and socio-economic environment. The paper indicates the latest methodological studies, the scope of their application, examples of calculations and recommendations for beneficiaries on how to adjust the information they have to a specific project situation. Practical implications: Adaptation of the Beneficiary to the applicable and recommendation source materials, knowledge of methodologies for conducting analyses increases the probability of reliable preparation of documentation and obtaining a positive decision regarding financial support for the planned investment project. Social implications: Correct and consistent analysis of projects increases the effectiveness of obtaining their co-financing from EU funds. On the other hand, the implementation of modern infrastructure transport projects is a social good that increases the comfort of passengers, reduces the operating costs of carriers, reduces carbon dioxide emissions, noise and local environmental pollution, contributes to saving time and reducing road accidents. Originality/value of the study (for whom?): The paper is directed and will be useful for investors, as well as beneficiaries of community funds, in order to prepare project documentation for the implementation, execution and operation of infrastructure projects in the field of transport.
EN
Vibration Energy Harvesting is being investigated for autonomous sensors and actuators that mainly utilize ambient and machine induced vibrations. Recently mechanical motion amplification is incorporated for improving power to weight ratio of vibration harvesters. The present study is motivated to investigate mechanical motion amplification characteristics with different configurations. The parameters investigated are motion amplification ratio, force transmissibility characteristics, weight of the electrical generator, effective damping coefficient achieved and linear nature of damping. Numerical analysis has been performed to compare important characteristics of device operating without amplification to that of with amplification with different configuration. The study has been concluded with comments on application of suitable type of amplification mechanism depending on weight/space constraints and desired effective damping coefficient.
6
Content available remote The maturity model of logistic centres
EN
The main aim of the article is to present the authors’ model of the maturity of logistic centres, in its original, previously published version and improved for the purpose of testing the reliability of logistic centre characters. The second purpose of the article is to justify the possibility of using the maturity model to ensure the reliability of logistic centres. Methods:To carry out the research and prepare the article, an expert (Delphic) method was used, using the knowledge of experts profes- sionally connected with logistic centres, and a literature review. Results: The conclusion of the research and analysis of the results is an improved model of logistic centre maturity compared to previous work. Conclusion:The developed model of logistic centre maturity allows for a comprehensive analysis of the logistic centre’s maturity, locating points in need of improvement, and allows continuity and reliability of the centre’s operation to be ensured. Highlights: - The reliability of logistic centres is extremely important for supply chains; - The maturity model of logistic centres allows for a comprehensive analysis of the examined centre; - Maturity models are an accepted method of ensuring business reliability; - The maturity model developed helps to ensure the reliability of the centres.
PL
Cele: głównym celem artykułu było zaprezentowanie autorskiego modelu dojrzałości centrów logistycznych, w jego pierwotnej, wcześniej publikowanej wersji oraz udoskonalonej na potrzeby badania niezawodności centrów logistycznych postaci. Drugim celem artykułu było uzasadnienie możliwości wyko- rzystania modelu dojrzałości w celu zapewnienia niezawodności funkcjonowania centrów logistycznych. Metody: do przeprowadzenia badań i przygotowania artykułu zastosowano metodę ekspercką (delficką), wykorzystując wiedzę ekspertów związanych zawodowo z centrami logistycznymi, oraz przegląd literaturowy. Wyniki: Wynikiem przeprowadzonych badań i analizy wyników jest udoskonalony w stosunku do wcześniej- szych prac model dojrzałości centrum logistycznego. Opracowany model posiada pięć poziomów dojrzałości w dwunastu obszarach przedmiotowych i stosowana jest w nim reprezentacja ciągła. Dla spełnienia postulatu skutecznego funkcjonowania centrum logistyczne powinno spełniać co najmniej warunki trzeciego poziomu dojrzałości ocenianych obszarów. Konkluzja: Opracowany model dojrzałości centrum logistycznego może być wykorzystywany do przebadania i określenia poziomu rozwoju centrum w najważniejszych obszarach jego funkcjonowania, równocześnie pozwalając na odpowiednią ocenę skuteczności jego działania poprzez kompleksową analizę dojrzałości centrum logistycznego, zlokalizowanie punktów wymagających usprawnień. Pozwala on zapewnić ciągłość i niezawodność funkcjonowania centrum. Najważniejsze wnioski i efekty: -Niezawodność centrów logistycznych jest niezwykle istotna dla łańcuchów dostaw; -Model dojrzałości centrów logistycznych pozwala na kompleksową analizę badanego centrum; -Modele dojrzałości są przyjętą metodą zapewnienia niezawodności przedsiębiorstw; - Opracowany model dojrzałości wspomaga zapewnianie niezawodności centrów.
EN
One of the basic elements inseparably connected with air communication is the security control of persons and luggage which is performed by certified OKBs entered on the list of the President of the Polish CAA. An area of ​​interest is the security check of hand baggage passengers take with them on board the aircraft. This control is carried out based on current legal regulations in the field of civil aviation security and is designed to detect prohibited and dangerous items hidden in the passenger's luggage specified in these legal acts. Due to the fact that the catalogue of these items is not included in an enumerative way, the security control operator assesses the possibility of using any item other than that specified in the document in terms of the possibility of making an act of unlawful interference. However, the skills of the security control operator are only one of the elements affecting the effectiveness of the security check being performed. The technical background and degree of technical sophistication are no less important in the control process. This paper aims to indicate possible organizational solutions to be applied in practice, which have a measurable impact not only on the effectiveness of the security control performed but also on the throughput at the security checkpoint, which in turn determines the operational readiness of the entire airport. The authors, through empirical studies carried out at airport security checkpoints equipped with different technical and technological solutions, quantitatively indicate the benefits of using new technologies and the possibility of choosing the organization of work at the security checkpoint, depending on the needs arising from the nature and number of flight operations.
PL
Artykuł przedstawia analizę możliwości i efektów głębokiej termomodernizacji, której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania techniczne dotyczące nowych budynków obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku. Przedstawiono niezbędny zakres działań modernizacyjnych i wykorzystania OZE. W części porównawczej wariantów termomodernizacji przeprowadzono analizę ich wpływu na ocenę energetyczną budynku. Zaplanowano następujące działania: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu zewnętrznego, ścian wewnętrznych, stropu od dołu oraz dachu; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; zaizolowanie obiegów c.o. i c.w.u. oraz dodanie lepszej regulacji odbiorników końcowych – centralnej i miejscowej; zastosowanie pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
EN
The paper sets out the possibilities and effects of deep thermal modernization, which target is to improve the energy performance of the building in such a way as to meet the technical requirements for new buildings, which are in force from January 1, 2021. The work covers the necessary scope of modernization activities, including the use of renewable energy. In the comparative part of thermo-modernization variants, an analysis was made and their impact on the building’s energy rating. What was planned is: insulation of external walls, external ceiling, internal walls, ceiling, heat from below and roof insulation; replacement of windows and doors; insulating circuits of heating and hot water installations and adding better regulation of end consumers – central and local regulation; use of heat pumps and photovoltaic panels; ventilation installation with recuperation.
PL
Kontynuując prezentacje sortowników wibracyjnych wiszących, światowych producentów maszyn i urządzeń branży celulozowo-papierniczej [5], opisano wiele ciekawych rozwiązań pozwalających wydłużyć okres eksploatacji sortowników. Dotyczy to głównie sposobu samooczyszczania sit, zespołu napędowego sortowników oraz konstrukcji kosza sitowego i ramy nośnej. Nowoczesne rozwiązania sortowników wibracyjnych wiszących zapewniają odpowiednią amplitudę i częstotliwość pracy sit na całej ich powierzchni, uzyskując lepszą efektywność sortowania materiału i większą wydajność urządzeń.
PL
Zmieniające się realia społeczno-ekonomiczne wymuszają ciągłą restrukturyzację górnictwa węglowego, która w chwili obecnej wymaga poprawy konkurencyjności polskiego węgla. Każdy zakład górniczy posiadający perspektywiczne zasoby kopaliny skupia się na zmianach mających na celu poprawę efektywności wydobycia, zwiększenie wydajności, poprawę bezpieczeństwa pracy i optymalizację zatrudnienia. Schodzenie z głębokością prowadzenia robót w aktualnie eksploatowanych pokładach wiąże się z koniecznością drążenia wyrobisk w coraz trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych. Uwarunkowania zalegania złoża OG Jastrzębie Górne I (Ruch Zofiówka) są jednym z najlepszych przykładów prowadzenia robót w pogarszających się realiach górniczej eksploatacji (w tym ze wzrostem zagrożeń naturalnych), niemniej nie stanęło to na przeszkodzie uzyskania w ostatnich latach postępów przodków należących do jednych z najwyższych, nie tylko w JSW SA, ale i w całym GZW. Postępy przodków: chodnika nadścianowego G-6 w pokładzie 416/3 (513 m), czy chodnika nadścianowego F-1 w pokładzie 407 2/3 (619 m) świadczą o możliwości wysokiej efektywności. W artykule zaprezentowano zestawienie warunków górniczo-geologicznych oraz rozwiązań techniczno-organizacyjnych, które pozwoliły na osiągnięcie takich wyników.
EN
The changing social and economic realities forces continuous restructuring of the coal mining industry, which requires improving the competitiveness of Polish coal. Any hard coal mine with prospective resources is focused on restructuring to improve mining efficiency, increase productivity, improve occupational safety and optimize employment. Increasing the mining depth is connected with the necessity to drill underground excavations in increasingly difficult mining and geological conditions. The conditions of the currently excavated deposit in the Jastrzębie Górne I (Zofiówka Site) mining district are one of the best examples of conducting works in the deteriorating realities of mining exploitation (including an increase in natural hazards), however, it did not prevent the achievement in recent years of the progress of the roadhead (the face of a roadway) drilling being one of the highest, not only in JSW SA, but also in the entire Upper Silesian coal basin. The progress of the roadhead: Tailgate G-6 in 416/3 coal seam (513 m) and Tailgate F-1 in 407 2/3 coal seam (619 m) provide that high efficiency is possible. The paper presents a summary of the mining and geological conditions and the technical and organizational solutions that made it possible to achieve such results.
PL
Dyrektywy Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe wyraźnie wskazują na rozwój budownictwa niemal zeroenergetycznego i o niskiej emisji ditlenku węgla. Artykuł zawiera informacje o tym, jak można zrealizować ten cel poprzez zastosowanie pomp ciepła i to zarówno dla potrzeb ogrzewania, jak i chłodzenia. Omówiono pompy ciepła stosowane w budownictwie, wykorzystujące energię niskopotencjalną: powietrze zewnętrzne, grunt, wodę, ścieki i inne ciepło odpadowe do konwersji na ciepło o potencjale użytkowym: do ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody, ale również do chłodzenia pomieszczeń. Podano przykłady rozwiązań dla różnej wielkości budynków i pokazano korzyści wynikające z zastosowania pomp ciepła w aspekcie energetyczno-ekologicznym. Pompy ciepła bardzo dobrze wpisują się w tendencje przyszłościowe i pozwalają na znaczne obniżenie śladu węglowego budynków.
EN
European Union directives and national regulations clearly indicate the development of nearly zero-energy and low-carbon construction. The article provides information on how to achieve this goal by using heat pumps for both heating and cooling. Discussed heat pumps used I construction, using low-potential energy: outdoor air, soil, water, sewage and other waste heat for conversion into heat with a useful potential for heating, hot water, but also for cooling rooms. Examples of solutions for different sizes of buildings are given and the benefits of using heat pumps in terms of energy and ecology are shown. Heat pumps fit very well into the trends of the future and allow for a significant reduction in the carbon footprint of buildings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny efektywności zabezpieczeń profilaktycznych przeciw wpływom górniczym wykonywanych dla budynków mieszkalnych o konstrukcji murowanej, usytuowanych na terenie górniczym Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW). Do badań wykorzystano bazę danych zawierającą informacje o 116 budynkach murowanych w wieku do 22 lat, które w okresie użytkowania nie były poddawane pracom remontowym. Wśród nich znalazły się 52 obiekty zabezpieczone profilaktycznie podczas budowy. W efekcie przeprowadzonych analiz uzyskano modele przebiegu zużycia technicznego dla grup budynków wydzielonych z uwzględnieniem zastosowanych zabezpieczeń profilaktycznych. Następnie porównano ich parametry i stwierdzono, że tempo przyrostu zużycia technicznego budynków zabezpieczonych jest niższe niż budynków niezabezpieczonych. Jako kryterium do oceny przyjęto miarę w postaci zmiany stopnia zużycia technicznego. Dodatkowo oszacowano i porównano trwałość wydzielonych grup budynków oraz wykazano, że stosowanie zabezpieczeń profilaktycznych wydłuża trwałość badanej zabudowy.
EN
This paper presents the results of the assessment of the effectiveness of preventive structural protection against mining impacts, applied in residential masonry buildings located in the mining area of the Lublin Coal Basin. The research used a database containing information on 116 masonry buildings up to 22 years old, that have not been repaired during their lifetime. Among them there were 52 objects with preventive structural protection. As a result of the analysis, models of the course of technical wear were obtained for groups of buildings separated due to preventive structural protection. Then their parameters were lower than of unprotected buildings. Additionally, the durability of separated groups of buildings was estimated and compared. It was shown that the application of preventive structural protection extends the durability of analysed buildings.
PL
Prezentowana w pracy koncepcja metodyki zautomatyzowanego modelowania i oceny efektywności wykorzystania ESP zilustrowana została na przykładzie metody zautomatyzowanej syntezy modelu referencyjnego konfiguracji ESP i możliwych sposobów organizacji realizowanej w nim produkcji. Opracowany model referencyjny ogranicza przestrzeń możliwych przepływów produkcji tylko do wariantów wolnych od blokad i zagłodzeni. Proponowane rozwiązanie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracji systemu i/lub scenariusz przepływu realizowanej w nim produkcji spełnia przyjęte założenia produkcyjne, aczkolwiek z różną efektywnością. Możliwości zastosowania metody implementującej ten model przedstawia przykład ilustrujący etap prototypowania elastycznego modułu obróbkowego, pozwalającego na zintegrowaną ocenę alternatywnych wariantów konfiguracji modułu z alternatywnymi przebiegami realizowanej w nim produkcji wieloasortymentowej.
EN
The paper presents a method of automated modelling and performance evaluation of concurrent production flows carried out in FMSs. The method allows for quick assessment of various variants of such systems, considering their structure and the organization of production flow of possible ways of their implementation in carried out. Its essences is the conditions imposed on the designed model, limiting the space of possible variants of the production flow only to deadlock-free variants. The practical usefulness of the model implemented in the proposed method illustrates the example describing the simultaneous assessment of alternative variants of the flexible machining module’s structures and the planned multi-assortment production. Finally, its capacity to focus on feasible solutions offers attractive perspective for guiding the Digital Twin like scenario in situations caused by the need to change the production flow.
14
Content available Czas jako wartość w budownictwie
PL
Czas to jeden ze strategicznych aspektów w budowlanym procesie inwestycyjnym, gdyż – jak powszechnie wiadomo – czas to pieniądz. Odniesienie do czasu znajdziemy praktycznie na każdym etapie realizacji, m.in. w kontrakcie, pracach projektowych, harmonogramie robót, procesie zakupowym czy w procedurach administracyjnych. Czas tworzy ramy całego przedsięwzięcia, a jego wartość stanowi o sukcesie bądź niepowodzeniu. Terminowość realizacji inwestycji to swego rodzaju wskaźnik, który może wiele powiedzieć o produktywności, wydajności czy jakości. Budownictwo XXI w. dysponuje szeroką gamą narzędzi do walki z marnotrawstwem czasu, a rozwój nowoczesnych technologii przynosi kolejne rozwiązania.
EN
Purpose: of this paper is to analyze the possibility of increasing the efficiency of wellbore jet pumps by twisting the injected flow. The absence of moving parts, easy transfer of energy, the ability to operate a wide range of performance and low cost have resulted in the use of ejection systems in many oil and gas deposits. The main disadvantage of borehole ejection systems is the insufficient value of the jet pump efficiency. The energy efficiency of downhole jet pumps can be improved by swirling the mixed flows. Design/methodology/approach: To characterize the effect of circulating flows was used an additional factor in the form of the values of the inclination angle of guiding elements that swirl the flow or the rotation frequency of jet pump elements. In the process of determining the values characterizing the operating process of ejection systems, the flow rates of the working and injected flow and the pressure values in front of the nozzle, the receiving chamber and the chamber at the outlet from the diffuser of the jet pump are subject to direct measurement. Swirling of the injected flow was carried out by placing a sleeve with guiding elements, manufactured using 3D printing technology, in the receiving chamber of the jet pump. Findings: The analysis revealed that in the design of downhole jet units, there are used guiding elements, mainly the screw, blade and tangential type, to swirl the flow. A highlighted list of factors that have a direct effect on the flows mixing process. During experimental studies of swirling injected flow type jet pump characteristics, there is obtained an increase in pressure and energy parameters. Research limitations/implications: The task of further research is to determine the characteristics of a downhole swirling injected flow type jet pump for conditions of combined swirling of the working and injected flows. Practical implications: The obtained results make it possible to take into account the presence of guiding elements in the flow path of the jet pump for swirling the flow. Originality/value: It is established that the relationship between the design and technological parameters of the local swirling of the mixed medium is determined by the ratio of rotating and axial components of the flow velocity in the flow path of the jet pump.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych, w których oceniano efektywność wzmocnienia pojedynczego kątownika równoramiennego L65×7, ściskanego osiowo za pomocą drugiego, równoległego kątownika mocowanego układem śrubowych obejm. Wzmocnienia takie są stosowane w stalowych wieżach kratowych. Ocenie poddano obciążenie graniczne i postać utraty stateczności.
EN
The paper presents the results of experimental study in which the effectiveness of the reinforcement of a single angle L65×7 compressed axially, by a second, parallel angle fastened with a system of bolted clamps, was assessed. Such reinforcements are used in steel lattice towers. The ultimate load and the form of stability loss were observed and compared.
17
Content available remote Obowiązki wynikające z użytkowania pomp ciepła
PL
Celem artykułu jest określenie i porównanie efektywności sektorów towarowego transportu drogowego w krajach UE przy wykorzystaniu metody Data Envelopment Analysis (DEA). DEA jest wielowymiarową metodą badania efektywności, umożliwiającą porównanie wielu efektów z wieloma nakładami. W ramach badań obliczono model DEA ukierunkowany na maksymalizację efektów. Jako efekty uwzględniono: przychody sektora transportu drogowego (mln euro) oraz pracę przewozową (tkm), zaś jako nakłady uwzględniono: zatrudnienie (tys. os.); długość sieci drogowej (km); zużycie energii (Mtoe); zarejestrowane pojazdy ciężarowe (szt.). Wyniki badań wskazują, że 10 z 28 badanych sektorów transportu w UE było w pełni efektywnych. Dla sektorów nieefektywnych, bazując na koncepcji benchmarkingu, zaproponowano zmiany w poziomie efektów.
EN
The aim of the article is to use the Data Envelopment Analysis method to determine the efficiency of the road freight transport sectors in EU countries. The DEA method is a multidimensional efficiency tool that allows researchers to compare multiple effects with multiple inputs. As part of the research, the DEA model aimed at maximizing the effects was calculated. The outputs included: turnover of the road transport sector and payload-distance (tonne-kilometers), while the inputs included: employment; length of road network; energy consumption; registered trucks. Research results show that 10 out of 28 analyzed transport sectors in the EU were efficient. For ineffective sectors, based on the concept of benchmarking, changes in the level of effects have been proposed.
19
Content available remote Economic development model and effective path of green industry
EN
Major crises such as greenhouse effect and resource depletion remind people that environmental protection is imminent. However, the economic growth is always accompanied by the destruction of the environment, so the development of green industry economy is very necessary for the balance between the two. However, many of today’s green industry economic development is still in the theoretical stage, and there are no substantive measures. Therefore, this paper aims to build a reasonable development evaluation model for the green industry economy, and use the results of the model to explore the sustainable development of the green industry economy. In view of this, in the stage of proposing the model, this paper refers to a large number of literature and field investigation, and selects 30 suitable evaluation indexes. The experimental results of the green industrial economy in Sichuan Province with the designed model show that the comprehensive evaluation index of green economic development has increased steadily. It reached 0.8255 in 2016, which is in line with the actual situation. This shows that the model in this paper has a good fitting effect, and can provide guidance for the economic development model and effective path of green industry.
20
Content available remote Ocena procesów zarządzania bhp – aspekty teoretyczne
PL
Ocena skuteczności i efektywności procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi aktualny problem, zwłaszcza w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu organizacji – bliższym i dalszym. Brak reżimu terminologicznego utrudnia zrozumienie różnych podejść do oceny tych procesów. W artykule dokonano próby uporządkowania terminologii w tym zakresie oraz przedstawiono dwa odmienne narzędzia do oceny procesów zarządzania bhp, które można z powodzeniem wykorzystać w praktyce, w zależności od celu i potrzeb przedsiębiorstwa.
EN
Measuring the effectiveness and efficiency of occupational health and safety management processes is a current problem, especially in the dynamically changing environment of the organization - both immediate and further. The lack of a terminological regime makes it difficult to understand the different approaches to measuring these processes. The article attempts to organize the terminology in this area and presents two different tools for assessing OSH management processes, which can be successfully used in practice, depending on the purpose and needs of the enterprise.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.