Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Omówiono charakter naprężeń termiczno-skurczowych powstających w czasie dojrzewania ścian żelbetowych betonowanych na wcześniej wykonanym fundamencie. Przedstawiono uproszczone metody oszacowania ryzyka powstania wczesnych rys w takich ścianach, opisane w wytycznych brytyjskich, japońskich i amerykańskich. W przykładzie obliczeniowym porównano te metody na przykładzie rzeczywistej ściany żelbetowej, w której stwierdzono wczesne rysy termiczno-skurczowe.
EN
The article describes the nature of thermal-shrinkage stresses occurring in the early age of the reinforced concrete walls cast against the previously made foundation. Simplified methods for estimating the early age cracking risk in such walls described in the British, Japanese and American guidelines are presented. In the computational example the simplified methods are compared on the example of the actual reinforced concrete wall with registered early age cracking.
EN
Recent experiences have shown that thermal–shrinkage cracks in reinforced concrete walls are a common phenomenon. The cracks appear above the joint between the wall and the foundation at the construction phase of these structural members. This problem affects, among the others, bridge abutments, retaining walls, tank walls and radiation protection shields, in which cracking is highly undesirable due to tightness requirements. Prediction of the early-age thermal and shrinkage effects is not an easy task because of the complexity of the issue and a large number of contributing technological and material factors deciding about the magnitude and character of early-age volume changes. This paper presents a complete analytical model for determination of hardening temperature, shrinkage deformations and thermal–shrinkage stresses in early stages of hardening of reinforced concrete walls cast against previously executed foundation. As a basis for the model development, numerical analysis of 39 walls was performed in which the analysed walls had various dimensions and were made of concretes with different types of cements and aggregates. A calculation method for determination of stresses proposed by Eurocode 2 is also referred.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z wczesnymi wpływami termiczno-skurczowymi w betonowych konstrukcjach masywnych. Przedstawiono aspekty technologiczno-materiałowe i konstrukcyjne projektowania tego typu obiektów. Zacytowano również dostępne wytyczne i normy, które mogą być wykorzystane w projektowaniu konstrukcji masywnych.
EN
The article deals with issues related to the early age thermal-shrinkage effects in massive concrete structures. Technological, material and structural design aspects of this type of structures are discussed. References to the available guidelines and code recommendations that can be used in designing of massive concrete structures are also presented.
PL
Omówiono charakter naprężeń termiczno-skurczowych powstających we wczesnej fazie realizacji masywnych płyt fundamentowych. Przedstawiono prosty model analityczny, który umożliwia wyznaczenie temperatury twardnienia betonu, zmian wilgotności, naprężeń termiczno-skurczowych i ryzyka ewentualnego zarysowania w takich płytach. Wyniki obliczeń analitycznych przykładowej płyty fundamentowej porównano z wynikami analiz numerycznych, uzyskując dobrą zgodność.
EN
The article describes the nature of thermal-shrinkage stress occurring in the early age of the massive foundation slabs. A simple analytical model, which allows determining the concrete hardening temperature, changes in humidity, thermal-shrinkage stresses and the risk of possible cracks in massive foundation slabs is presented. The results of analytical calculations performed in an exemplary foundation slab compared with the results obtained from the numerical analysis have shown good compatibility.
EN
The review of the most commonly used models for assessment of the concrete strength development is presented. The simple time-dependent models proposed by ACI Committee 209, CEB FIP Model Codes, Eurocode 2 and JSCE are outlined in the paper. More complex model based on the degree of hydration is also discussed. These models have been validated to assess their usefulness in the prediction of the strength development of concretes with low clinker cements (LCC). The data for the validation came from experimental tests performed for concretes with different low clinker cements. The content of mineral additives (siliceous fly ash and ground granulated blast furnace slag) in the used cements was relatively high and reached even 67.7%. Some other results from literature have been also used for the assessment of the models. The performed validation of the models indicates that the time-dependent models describe the strength development of concretes with LCC in very approximate way. The results of the analysis also show that the model based on the degree of hydration describe the strength development of concretes with LCC much more accurately. In order to improve CEB FIP/Eurocode strength development model a new coefficient of this model is proposed.
PL
Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonów wykonanych na cementach wieloskładnikowych. Zawartość dodatków mineralnych (popiołu lotnego krzemionkowego i żużla wielkopiecowego) w zastosowanych cementach wynosiła od 27,1 do 67,7%. Badano betony w wieku 1, 2, 7, 28, 56 i 90 dni. Wytrzymałość betonu uzyskaną z badań porównano z wytrzymałością wyznaczoną na podstawie funkcji określającej rozwój wytrzymałości betonu, proponowanej w Eurokodzie 2.
EN
The article reports on the development of compressive strength of concretes made of blended cements. The content of mineral additives (siliceous fly ash and ground granulated blast furnace slag) in the applied cements ranged from 27.1% to 67.7%. The compressive strength were tested after 1, 2, 7, 28, 56 and 90 days of concrete curing. The results of experimental tests were compared with time-dependent model describing the development of concrete strength in time, which is proposed by Eurocode 2.
PL
Przedstawiono wyniki badań ciepła hydratacji cementów wieloskładnikowych o znacznej zawartości (od 27,1 do 67,7%) dodatków mineralnych w postaci popiołu lotnego krzemionkowego i granulowanego żużla wielkopiecowego oraz wyniki badań temperatury twardnienia betonów wykonanych na tych cementach. Zaprezentowano również wyniki analiz numerycznych związane z symulacją przeprowadzonych badań doświadczalnych oraz symulacją temperatur twardnienia rzeczywistej konstrukcji masywnej. Potwierdzono zalety stosowania cementów z dodatkami mineralnymi w konstrukcjach masywnych w kontekście ograniczania temperatur twardnienia.
EN
The article reports on the heat of hydration development of blended cements with the considerable content (from 27.1% to 67.7%) of mineral additions as a siliceous fly ash and ground granulated blast furnace slag. The curing temperature of concretes made of these cements is also tested. The results of numerical analyzes focused on the simulation of experimentally obtained temperature development and the curing temperature in actual massive concrete structure are presented. The advantages of the use of cement with mineral additions in massive concrete with the respect to reduction of the curing temperature have been confirmed.
EN
The paper discussed the issues generally termed as thermal and shrinkage effects in concrete structures. These issues are the one of the most important topics covered in the scientific and engineering work of Prof. Kazimierz Flaga and the aim of this paper is to remind and summarize his contribution in this field. Professor dealt with a wide range of topics in this field, such as a temperature function and curing of concrete at different temperatures; temperature stresses and cracking due to the hydration heat, morphology of shrinkage cracking in concrete as well as the practical prediction of possible early age thermal-shrinkage cracking in externally restraint concrete structures.
PL
W artykule omówiono zagadnienia ogólnie określane jako efekty termiczno-skurczowe w konstrukcjach betonowych. Zagadnienia te są jednym z najważniejszych tematów naukowych i inżynierskich podejmowanych przez prof. Kazimierza Flagę, a celem niniejszego artykułu jest przegląd i podsumowanie wkładu prof. K. Flagi w tę dziedzinę konstrukcji betonowych. W ramach tematyki termiczno-skurczowej Profesor zajmował się szeroką gamą zagadnień, między innymi takich jak funkcja temperatury i dojrzewanie betonu w warunkach zmiennych temperatur, naprężenia i rysy termiczne wynikające z ciepła hydratacji, morfologia rys skurczowych w betonie, a także praktyczne przewidywanie oceny ryzyka wystąpienia wczesnych rys termiczno-skurczowych w konstrukcjach o ograniczonej swobodzie odkształceń.
PL
W konstrukcjach betonowych znany jest efekt tzw. samoocieplenia betonu. Wskutek wydzielanego w procesie hydratacji cementu ciepła następuje wzrost temperatury betonu. Chłodzenie warstw powierzchniowych konstrukcji oraz stosunkowo niska wartość współczynnika przewodnictwa cieplnego powodują zróżnicowanie temperatur pomiędzy warstwami powierzchniowymi a wnętrzem konstrukcji. W tym samym czasie pojawiają się odkształcenia skurczowe będące skutkiem zachodzących reakcji chemicznych.
EN
Self-heating of concrete is a known effect in concrete structures. The temperature of the concrete rises due to the heat produced in the cement hydration process. Cooling of the surface layers of the structure, and the relatively low value of the heat conduction coefficient, lead to temperature differences between the surface layers and the interior. At the same time shrinkage deformations appear, resulting from the ongoing chemical reactions.
PL
Doświadczenia realizacyjne ostatnich lat dowodzą, że częstym zjawiskiem są termiczno-skurczowe zarysowania ścian żelbetowych nad ich stykiem z wcześniej wykonanymi fundamentami. Dotyczy to między innymi przyczółków mostowych. Omówiono charakter i przyczyny powstawania naprężeń termiczno-skurczowych i zarysowań w ścianach przyczółków mostowych. Przedstawiono również wybrane przykłady ścian, w których w fazie realizacji zaobserwowano rysy o genezie termiczno-skurczowej.
EN
The engineering experiences in recent years have shown that the cracking of thermal-shrinkage origin is a common phenomenon in walls supported on previously cast foundation. This problem concerns, inter alia, bridge abutments. The nature of thermal-shrinkage stresses and cracking in bridge abutments are presented in the article. Several examples of real bridge abutments, in which early age cracking were observed, are also showed in the paper.
PL
Opisano dwa modele umożliwiające wyznaczenie naprężeń termiczno-skurczowych oraz ocenę ryzyka zarysowania ścian przyczółków mostowych we wczesnej fazie realizacji. Są to: prosty model inżynierski oraz przestrzenny model numeryczny. Analizy wykonane z wykorzystaniem tych dwóch modeli zweryfikowano na przykładzie rzeczywistego przyczółka, w którym zaobserwowano rysy we wczesnej fazie realizacji.
EN
Two approaches to predict thermal–shrinkage stress development and assessment of cracking risk in early-age concrete structures are presented in the article. There are: simple engineering model and original 3D numerical model. The results of the stress analyses are compared and verified on the example of a real abutment in which cracking was observed at the early phases of bridge construction.
12
Content available remote Numerical model for analysis of early-age thermal-moisture effects in an RC wall
EN
The paper presents the original numerical model for simulation of thermal, moisture and mechanical effects in concrete structures with an example of application. The influence of different curing conditions on the temperature and moisture distribution in RC wall was investigated. The stress state and the damage intensity factor were determined and the areas of possible cracking were selected as well.
PL
W artykule przedstawiono autorski model numeryczny do symulacji zjawisk termicznych, wilgotnościowych i mechanicznych w konstrukcjach betonowych wraz z przykładem jego zastosowania. Zbadano wpływ warunków betonowania i pielęgnacji na rozkład temperatur i wilgotności w ścianie żelbetowej. Wyznaczono stan naprężenia oraz wytężenia, określając również możliwe obszary zarysowania.
EN
The volume changes caused by coupled temperature and moisture variations in early-age concrete elements lead to formation of stresses. If a restraint exists along the contact surface of mature concrete against which a new concrete element has been cast, generated stresses are mostly of a restraint origin. In engineering practice a wide range of externally restrained concrete elements can be distinguished such as tank walls or bridge abutments cast against an old set foundation, in which early-age cracking may endanger their durability or functionality. Therefore, for years methods were being developed to predict early-age stresses and cracking risk of externally restrained concrete elements subjected to early-age thermal-moisture effects. The paper presents the comparative study of the most recognised analytical approaches: the method proposed in EC2, the method proposed by ACI Committee 207 and the method developed at the Luleå University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej naprężeń termiczno–skurczowych powstających we wczesnym okresie dojrzewania ściany żelbetowej połączonej z wcześniej wykonanym fundamentem. Analizowano wpływ długości i grubości ściany na rozkład naprężeń termiczno–skurczowych. Badano również wpływ naprężeń termicznych i skurczowych, jak również naprężeń własnych i wymuszonych na całkowite wartości generowanych naprężeń termiczno–skurczowych.
EN
Although early-age cracking of concrete structures has been known since the 1930s, exploration of this problem was for a long time limited to massive concrete structures. However, early-age thermal–shrinkage cracks are observed in the elements of considerably smaller dimensions if they are externally restrained. Control of this cracking is essential to provide durability and desired service life to concrete structures. The problem of thermal–shrinkage cracking is complex and little attention was paid towards the analysis of stresses generated in externally restrained reinforced concrete structures. The article attempts to fill in this vacancy presenting, on an example of a RC wall cast on an old set foundation, the development of thermal–shrinkage stresses, influence of dimensions, share of thermal and shrinkage stress components as well as the role of selfinduced and restrained stresses in total thermal–shrinkage stresses.
PL
W artykule analizowano wpływ typu i wymiarów konstrukcji na rozkład temperatur twardnienia betonu, zmian wilgotności, generowanych naprężeń oraz ewentualnych zarysowań. Wyniki obliczeń odniesiono do stosowanych metod oceny wrażliwości konstrukcji na wczesne wpływy termiczno-skurczowe. Analizowano dwa typy konstrukcji: masywne płyty tundamentowe oraz średnio masywne ściany żelbetowe.
EN
The article analyses how the type and dimensions ot the structure affect the temperature distribution in hardening concrete, changes in humidity, the stresses generated and possible cracks. The results ot the computations are applied to the methods used to evaluate the sensitivity ot structures to early thermal contraction effects. Two types ot structure are analysed: massive foundation slabs and moderately massive reintorced concrete walls.
PL
Zagadnienia przedstawione w artykule dotyczą często obserwowanych w praktyce zarysowań i spękań konstrukcji betonowych, powstających już w fazie ich wznoszenia. Przyczyną tych zarysowań są przede wszystkim nierównomierne zmiany objętościowe twardniejącego betonu. Spowodowane są one wzrostem temperatury betonu wywołanym egzotermicznym procesem hydratacji cementu oraz wymianą wilgoci twardniejącego betonu z otoczeniem. W artykule opisano charakter oraz przyczyny występowania wczesnych rys i spękań w masywnych płytach fundamentowych oraz w ścianach żelbetowych. Przedstawiono również główne czynniki technologiczno-materiałowe wpływające na zwiększenie ryzyka zarysowania we wczesnym okresie dojrzewania betonu.
EN
The issues discussed in this article relate to a phenomenon frequently observed in practice – fractures and cracks in concrete structures occurring even at the construction stage. The principal reason for these cracks is uneven changes in volume in the hardening concrete. They are caused by an increase in the temperature of the concrete, resulting from an exothermic process of cement hydration and the exchange of moisture in the hardening concrete with the surroundings. The article describes the nature of and reasons for early fractures and cracks in large foundation slabs and in reinforced-concrete walls. It also presents the main technological and material-related factors affecting the risk of cracks appearing at an early stage in concrete curing.
EN
The paper deals with issues related to often observed in practice cracks of concrete structures arising just at the stage of their construction. The main cause of these cracks are inhomogeneous volume changes associated with thermal and moisture gradients occurring in structures due to the hydration process. The paper discusses the influence of conditions during concreting such as initial temperature of concrete and ambient temperature on the distribution of temperature, moisture and induced stresses. Some methods of reducing the temperature gradients as use of insulation or pre-cooling are also considered. Two types of structures are analyzed: the massive foundation slab as the example of internally restrained structure and the reinforced concrete wall as the example of externally restrained structure.
PL
Zagadnienia prezentowane w artykule odnoszą się do zarysowań konstrukcji betonowych powstających już w fazie ich wznoszenia. Główną przyczyną powstawania tych rys są nierównomierne zmiany objętościowe twardniejącego betonu związane z powstającymi w procesie twardnienia betonu gradientami temperatur i wilgotności. W artykule analizowano iwpływ warunków prowadzenia robót betonowych, takich jak temperatura początkowa betonu oraz temperatura otoczenia, na rozkład temperatur twardnienia betonu, zmian wilgotności i generowanych naprężeń. Rozpatrzono również niektóre metody ograniczania generowanych gradientów temperatur, takie jak stosowanie izolacji termicznej czy też wstępnego Chłodzenia mieszanki betonowej. Analizowano dwa typy konstrukcji: masywne płyty fundamentowe jako przykład konstrukcji z więzami wewnętrznymi oraz ściany żelbetowe będące przykładem konstrukcji z więzami zewnętrznymi.
EN
The issues related to early age cracking of concrete structures are discussed in the paper. The main cause of these cracks are inhomogeneous volume changes associated with thermal and moisture gradients occurring in structures due to the hydration process. The paper discusses the influence of the type and dimensions of a structure on the distribution of temperature, moisture and induced stresses. Two types of structures with different dimensions are analyzed: the massive foundation slab as the example of internally restraint structure and the reinforced concrete wall as the example of externally restraint structure.
PL
Zagadnienia prezentowane w artykule są związane z wczesnymi rysami powstającymi w konstrukcjach betonowych. Główną przyczyną powstawania tych rys są nierównomierne zmiany objętościowe twardniejącego betonu związane z powstającymi w procesie twardnienia betonu gradientami temperatur i wilgotności. W artykule analizowano wpływ typu i wymiarów konstrukcji na rozkład temperatur twardnienia betonu, zmian wilgotności i generowanych naprężeń. Analizowano dwa typy konstrukcji: masywne płyty fundamentowe jako przykład konstrukcji z więzami wewnętrznymi oraz ściany żelbetowe będące przykładem konstrukcji z więzami zewnętrznymi.
EN
The issues related to often observed in practice scratches and cracks of concrete structures arising just at the stage of their construction are discussed in the paper. The main cause of these cracks are inhomogeneous volume changes associated with temperature rise caused by exothermic hydration process of cement as well as with moisture exchange with the environment. The paper discusses the origin of early cracks and their character in massive foundation slabs and concrete walls. The main technological and material factors contributing to increase of cracking risk in early age concrete as well as some methods of reducing this risk are also outlined in the paper.
PL
Zagadnienia prezentowane w artykule są związane z często obserwowanymi w praktyce zarysowaniami i spękaniami konstrukcji betonowych, powstającymi już w fazie ich wznoszenia. Główną przyczyną powstawania tych zarysowań są nierównomierne zmiany objętościowe twardniejącego betonu związane ze wzrostem temperatury betonu wywołanym egzotermicznym procesem hydratacji cementu oraz z wymianą wilgoci twardniejącego betonu z otoczeniem. W artykule omówiono przyczyny występowania wczesnych rys i spękań oraz ich charakter w masywnych płytach fundamentowych oraz w ścianach żelbetowych. Przedstawiono również główne czynniki technologiczno-materiałowe wpływające na zwiększenie ryzyka zarysowania we wczesnym okresie dojrzewania betonu jak również metody ograniczania tego ryzyka.
PL
Przedstawiono zastosowanie nieliniowego sprężysto-plastycznego modelu materiałowego do opisu zachowania się młodego betonu oraz cegły i zaprawy jako składników muru. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych stanowiących podstawę określenia parametrów modelu oraz wyniki przykładowych analiz numerycznych uzyskanych w obliczeniach wykonanych przy użyciu własnego systemu komputerowego MAFEM3D.
EN
Nonlinear, elasto-plastic material model used for description of behaviour of young concrete and brick and mortar being components of masonry structure have been presented. Some results obtained in laboratory conditions used for calibration of the model parameters have been published. It was supplemented with results of numerical calculation performed with use of own MES computer system called MAFEM3D.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.