Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepisy BHP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Obciążenie organizmu pracą w warunkach wysokich temperatur, utrzymujących się w miesiącach letnich, znacznie wzrasta. Z jednej strony wpływa na obniżenie wydajności, z drugiej przyczynia się do wypadków przy pracy. Przepisy BHP mówią jedynie o maksymalnej temperaturze, powyżej której pracy nie powinni wykonywać młodociani i kobiety w ciąży. Określają jej poziom maksymalny na 30oC w pracy biurowej. Pracodawcy jednak nie są zwolnieni z obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków. Jeżeli nie są one spełnione, pracownik ma prawo odmówienia wykonywania swoich obowiązków.
PL
Informacja o ryzyku zawodowym powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami prawnymi. Jak przygotować zakres informacji, z którymi po zakończonym procesie oceny ryzyka powinien zostać zapoznany pracownik?
PL
Zakłady produkcyjne są źródłem wielu zagrożeń.Znajdują się tam urządzenia i maszyny stanowiące realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracowników. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom zatrudnionym.
PL
Bezpieczna obsługa maszyn do obróbki metalu powinna być oparta na wiedzy i doświadczeniu pracownika, a także na przestrzeganiu przepisów BHP. O czym powinni pamiętać pracodawcy? W szczególności o tym, jakie przepisy wprowadzać w codziennej eksploatacji przy tego typu maszynach.
5
Content available remote Odpowiedzialność kierownika budowy w zakresie bhp
6
Content available remote Wypadek przy pracy – i co dalej?
EN
Workers' safety in the workplace depends on the compliance of both employees and the employer with applicable regulations. The EU member states in internal law contain regulations in line with EU directives in this area. The author of this study decided to examine whether compliance by the employer with health and safety provisions is an element motivating employees to take up employment. The law applies to both employees and employers, but their content is not affected by any of the parties to the employment relationship. The purpose of the article was to answer the question whether compliance by the employer with health and safety at work rules is an element that influences the employee when making a decision about taking up employment. The method used was the diagnostic survey method and the survey tool. The research was conducted in 102 facilities-enterprises in the Silesian Voivodeship employing at least 20 employees. The respondents were employees within the meaning of the Labor Code who declared knowledge of basic regulations in the field of occupational health and safety. The unambiguous lack of impact of compliance with the health and safety at work regulations by the employer on the decision on employment was indicated by 29.3% of respondents, while 60.8% of all respondents declared such an impact. Among the surveyed employees there was a group of undecided people.
PL
Transport wewnętrzny w branży produkcyjnej ma szczególne znaczenie, które wynika zarówno z potrzeby przemieszczania surowców i wyrobów gotowych, efektywności, jak również i bezpieczeństwa pracy. W artykule pokazano sposób organizacji transportu wewnętrznego typowego dla przemysłu ciężkiego, czyli branży, w której niezawodność urządzeń transportowych ma szczególne znaczenie. Aby jak najlepiej przybliżyć to zagadnienie, zastosowanie suwnic do transportu wewnętrznego omówiono na przykładzie firmy zajmującej się obróbką i wytwarzaniem stali.
PL
Budownictwo jest najbardziej wypadkowym sektorem gospodarki. W związku z tym niezwykle ważne jest przestrzeganie uregulowań z zakresu BHP. W pracy zbadano, jaka jest świadomość ich znaczenia wśród pracowników budowlanych. Przeprowadzono badania ankietowe wśród 200 zatrudnionych. Uzyskane wyniki pokazują, że pracownicy doceniają znaczenie przepisów BHP, jednakże nie zawsze, w sposób świadomy się do nich stosują.
EN
Construction is the most-accident sector of the economy. Therefore, it is extremely important to comply with health and safety regulations. In this paper we examined the awareness of their importance among construction workers. Questionnaire surveys were carried out among 200 employees. The obtained results show that employees appreciate the importance of health and safety regulations, however, they do not always consciously apply them.
PL
Omówiono podstawowe kryteria zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na powiązania pomiędzy przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniami dotyczącymi chemikaliów (REACH, CLP), które razem dostarczają zarówno pracodawcy, jak i państwom członkowskim niezbędnych danych i instrumentów, umożliwiających bezpieczną pracę z chemikaliami oraz podejmowanie odpowiednich działań i środków zarządzania ryzykiem.
PL
Na temat bezpiecznej pracy na wysokości powiedziano i napisano już dużo. Warto jednak co jakiś czas odświeżyć swoją wiedzę na temat organizacji pracy, przeciwskazań zdrowotnych, czy też przyczyn wypadków związanych z pracą na wysokości. Wypadki te w dalszym ciągu znajdują się na liście najczęstszych wypadków przy pracy.
PL
Opis stanowiska pracy jest podstawowym elementem sprawnej polityki personalnej. Z kolei wartościowanie pracy powinno wspierać transparentność systemu wynagradzania pracowników i realizować m.in. zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, o którym mowa w Kodeksie Pracy.
13
Content available Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka
PL
W artykule opisano problematykę związaną z rusztowaniami budowlanymi. Ze względu na traktowanie rusztowań jako konstrukcje podrzędne o małym znaczeniu często dochodzi do zaniedbań w jakości ich wykonania. Akty prawne, dotyczące rusztowań, nie zawsze są jednoznaczne, co rodzi wiele problemów. Pozornie niewielkie zmiany w schemacie statycznym, wynikające z konieczności dostosowania rusztowania do nieregularnych kształtów obiektu, mogą znacząco zmniejszyć nośność konstrukcji rusztowania. Każdy z obiektów budowlanych wymaga indywidualnego podejścia zarówno projektantów rusztowań jak i montażystów. Ponieważ rusztowania wykorzystywane jako tymczasowe zadaszenia i przekrycia umożliwiające przeprowadzenie prac wykończeniowych w czasie zimy nie są ujęte w katalogach każdorazowo konieczne jest opracowanie oddzielnej dokumentacji. Rusztowania są ustawiane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących lub wznoszonych obiektów i wymagają uwzględnienia infrastruktury wokół nich. Konieczne jest również prześledzenie procesu technologicznego w celu wyeliminowania możliwych kolizji rusztowania z innymi pracami wykonywanymi w obrębie obiektu.
EN
The paper deals with the practice versus scaffolding regulations. Due to a short period of scaffolding use, the quality of its performance is neglected. Legal acts of the scaffolding, are not always clear, which causes many problems. Minor changes to the static scheme, resulting from the need to adapt the scaffolding to irregular shapes of the object, can significantly reduce the load capacity of the scaffolding structure. Individual approach and direct cooperation are necessary of both fitters and designers during the assembly stage. Since the scaffolding used as temporary roofing for performing finishing work during the winter are not included in the catalogues and each time it is necessary to develop a separate document. Scaffolding is set directly at existing or constructed facilities and require to take all the infrastructure around it into account. It is also necessary to trace the technological process of work in order to eliminate possible overlapping of mutually exclusive processes.
14
Content available Bezpieczeństwo pracownika oddelegowanego
PL
Pracodawca na podstawie art. 1741 Kodeksu pracy ma prawo oddelegować swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie innego zakładu pracy, udzielając im na ten czas urlopu bezpłatnego Powstaje wówczas problem odpowiedzialności pracodawcy macierzystego i przyjmującego oddelegowanych pracowników w zakresie realizacji przepisów bhp. Jest to szczególnie istotne, gdy zdarzy się wypadek przy pracy. Celem artykułu jest omówienie kwestii z tym związanych oraz odpowiedź na pytanie, kto ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w odniesieniu do pracowników oddelegowanych.
EN
According art 1741 of the Labour Code, an employer can delegate employees to work in another workplace by giving them unpaid leave for that time. The problem of the home and host employers’ liability when it comes to the delivery of health and safety regulations follows. This is particularly important if there is an accident at work. This article discusses those issues and who establishes the circumstances and causes of an accident at work in relation to delegated employees.
PL
W artykule prezentuje się m.in. planowanie budowlanego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem przepisów bhp, omawia się specyficzne cechy robót budowlanych a także przedstawia się plac budowy w świetle obowiązujących przepisów. W artykule przedstawia się także dane dotyczące wypadkowości, opracowane przez Główny Urząd Statystyczny.
EN
The article presents, among others, planning construction investment process with regard to health and safety regulations, discusses the specific characteristics of construction works. The article presents also the current regulations on the construction site and the results of research on accidents at construction sites carried out by the Central Statistical Office.
PL
W artykule przedstawiono w zarysie problematykę nowego zagrożenia w polskim górnictwie rud miedzi, jakim jest występowanie podwyższonych stężeń siarkowodoru i innych gazów siarkowych w wyrobiskach górniczych. W prezentowanym materiale zawarto ramy przepisów i metodykę postępowania na wybranych przykładach z górnictwa światowego oraz sposoby monitorowania i nadzorowania zagrożenia. Artykuł jest głosem przedstawiciela nadzoru górniczego w dyskusji dotyczącej możliwych kierunków formułowania przepisów wykonawczych dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu ruchu zakładów górniczych w specyficznym zagrożeniu, jakim jest występowanie siarkowodoru i gazów siarkowych.
EN
Cases of increased hydrogen sulphide emanation and resultant incidents resulted in the appearance of numerous studies and analyses of this hazard. The article complements the subject in relation to necessary amendments to the regulations. It presents mining and safety regulations from selected countries. Taking into consideration the specificity of the copper ore mine ventilation structures, the article is also focused on the issues related to the methodology of measurements and their registration (including exposure of employees to hazards) and potential forms of monitoring of the hazard resulting from the properties of hydrogen sulphide.
PL
Brak rejestracji prowadzonych kontroli, nieodpowiednie oznakowanie, niewłaściwy kąt nachylenia skarp ściany wyrobiska czy zły stan techniczny dróg - to tylko niektóre uchybienia stwierdzone przez inspektorów pracy w odkrywkowych zakładach górniczych w latach 2010-2012. W artykule przedstawiono wyniki tych kontroli w zakładach wydobywających kopaliny metodą odkrywkową na terenie województwa wielkopolskiego i świętokrzyskiego oraz zestawiono najczęściej pojawiające się nieprawidłowości.
PL
Większość ostatnich zmian prawa dotyczącego chemikaliów stosowanych w laboratoriach ma charakter porządkowy, wynikający ze zmiany terminologii. Zmiana jednak powoduje, że szereg dokumentów wymaga aktualizacji, w szczególności spisy substancji chemicznych i ich mieszanin oraz informacje o zagrożeniach w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Stosowanie w laboratoriach naukowych substancji niedopuszczonych do obrotu lub środków psychoaktywnych niektórych kategorii wymaga złożenia do organów rządowych nowych informacji lub uzyskania nowego zezwolenia.
EN
Most of the recent changes to the law on chemicals used in the laboratory is of the order resulting from a change in terminology. The change, however, means that a number of documents needs to be updated, in particular lists of chemicals and mixtures thereof, and information on the risks in the risk assessment documentation. Use in research laboratories substances not on the market or certain categories of psychoactive substances require the submission to government authorities of new information or a new authorization.
19
Content available remote Wypadki przy maszynach produkcyjnych. Cz. II
PL
Badania okoliczności i przyczyn wypadków nie mogą być wykonywane tylko dlatego, że tak dyktują przepisy. Analizy wypadkowe dla pracowników są bowiem źródłem informacji o pojawiających się nieprawidłowościach. W poprzednim numerze „Utrzymania Ruchu" (3/2012) przedstawione zostały okoliczności 380 wypadków przy pracy związanych bezpośrednio z maszynami. W drugiej części artykułu prezentujemy dalszy ciąg dochodzenia powypadkowego.
20
Content available remote Wypadki przy maszynach produkcyjnych. Cz. I
PL
Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania wymagań BHP w budowie i konstrukcji maszyn oraz przepisów o bezpiecznej pracy mogą być tragiczne w skutkach. Statystyki dotyczące wypadków przy pracy związanych bezpośrednio z obsługą, konserwacją i naprawami maszyn i innych urządzeń produkcyjnych są zatrważające.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.