Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2197

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last
PL
Czy w dzisiejszych czasach wystarczy edukacja kadry i podnoszenie jej świadomości w korzystaniu z dostępnych platform społecznościowych? Czy może potrzebne są bardziej zdecydowane działania, w tym np. regulaminy, blokady, filtry oraz tzw. biały wywiad?
PL
Świat biznesu zmienia się coraz szybciej, a branża wodociągowo-kanalizacyjna doświadcza dziś szczególnych przeciwności. Otoczenie gospodarcze wymaga zatem od liderów nowych umiejętności.
PL
Już jest, a niebawem jeszcze większym wyzwaniem dla menedżerów stanie się współistnienie w jednej organizacji kilku pokoleń pracowników.
PL
Kluczowymi celami projektu Life Urbangreen, prowadzonego w latach 2018–2021, były reorganizacja sposobu zarządzania terenami zieleni oraz praktyczne przedstawienie jej za pomocą niepowtarzalnej, innowacyjnej platformy, dzięki której odkrywać można tereny zieleni i poznawać wynikające z nich korzyści dla mieszkańców i środowiska. Platforma to również informacje o najpopularniejszych gatunkach drzew na danym terenie, ich wpływie na redukcję zanieczyszczeń powietrza oraz parametrach obrazujących radzenie sobie z negatywnymi skutkami zmian klimatu.
PL
Drzewa to dokuczliwe organizmy: niebezpieczne, mściwe i złośliwe, przeszkadzają, śmiecą, brudzą – regularnie donoszą mieszkańcy Gdańska. Liście zapychają rynny, wpadają przez okna, tworzą śliski dywan, zalegają na trawnikach i tarasach. Nie mniej złośliwe są owoce. Potrafią pobrudzić szyby, buty i oczywiście auta. Zdarza się, że drzewa zasłaniają widok na… przyrodę.
PL
Według Najwyższej Izby Kontroli aż 70% wód opadowych i roztopowych jest bezpowrotnie traconych z terenów miast. Większość tych wód systemem sieci kanalizacji trafia do rzek, a następnie odpływa do morza. Zwrócono również uwagę, że w Polsce nie opracowano jednolitej strategii gospodarowania tym zasobem.
7
Content available remote Wpływ pandemii COVID-19 na zarządzanie
PL
W publikacji zaprezentowano wybrane aspekty zarządzania w warunkach nie pewności z perspektywy pandemii COVID-19 jaka miała miejsce na świecie w latach 2020-2022. Pandemia była zjawiskiem, które można zaliczyć do tak zwanych czarnych łabędzi, zjawisk na trzecim poziomie niepewności – których wystąpienia nie można w pełni przewidzieć. Pandemia COVID-19 miała bardzo duży wpływ na gospodarkę i warunki prowadzenia biznesu. Wydaje się, że najistotniejszym z nich i mającym najbardziej długookresowe oddziaływanie było przyspieszenie rozwoju metod pracy zdalnej. W innym przypadku takie rozpowszechnienie się metod pracy zdalnej, ja kie wystąpiło na przestrzeni ostatnich dwóch lat, zajęłoby dużo więcej czasu. Wyda je się, że to zmiana trwała i praca zdalna zostanie trwałym elementem komunikacji i zarządzania organizacjami. Niemniej na pewno będzie to wymagało szczegółowych badań po okresie całkowitego zakończenia pandemii, aby sprawdzić jak trwałe są ten dencje, które zarysowały się w czasie pandemii.
EN
The publication presents selected aspects of management under uncertainty from the perspective of the COVID-19 pandemic that took place worldwide between 2020 and 2022. The pandemic was a phenomenon that can be categorised as the so-called black swan, a phenomenon at the third level of uncertainty – the occurrence of which cannot be fully predicted. The COVID-19 pandemic had a very significant impact on the economy and business conditions. The most significant of these, and the one with the most long-term impact, appears to have been the acceleration of the deve lopment of remote working methods. Otherwise, such a proliferation of remote wor king methods as has occurred over the last two years would have taken much longer. It seems that this is a permanent change and that remote working will become a per manent part of the communication and management of organisations. However, it will certainly require detailed research after the pandemic has fully ended to see how sustainable the trends that were outlined during the pandemic are.
EN
Today, route planning requires freight forwarders to make a conscious effort to identify unloading points such that the transport process is both cost- and time-efficient. At the same time, operational parameters that help to determine the validity of the chosen route must also be considered. This article aims to present the key metrics and ways of attaining them to provide a reliable determination of a transport company’s performance. Based on a selected transport company, the authors collected data on the transport routes implemented in 2020. Interpretation and analysis of the extracted information of the concerned sections were carried out and followed by alternatives. We present in this article the results of research concerning the exploitation parameters of the vehicle set. The evaluation of a given route section was indicated using selected indicators adapted to the specificity of the enterprise. The results are aimed at locating the components that have a destructive impact on the entire process. The proposed solutions serve to introduce factors that will pave way for improving the services provided. An in-depth analysis of all sections and key parameters was performed. Because of the conducted studies, abnormal parameters were identified, efficient sections were distinguished and new routes were developed in the case of previous routes that were not highly efficient and which had a possible alternative corridor. The obtained results of the research can comprise, for logistics managers, vital elements in the transport process, to which attention should be given in the course of overseeing these processes.
9
Content available The problem of burnout in the judiciary
EN
Purpose: This publication focuses on issues related to occupational burnout. The aim of this publication is to show how occupational burnout determines the management of an organization (District Court in Koszalin in Poland). Design/methodology/approach: A survey and participating observation were used in this publication. The research was conducted on a group of 84 employees of the company. The values of the analysed indicators were calculated by using the Excel program. Findings: The analysis of the collected data for the years 2019-2020 showed that this study should be regarded as a survey, and thus gives the opportunity to widen the area and scope of study. The research confirmed the H1 hypothesis: Occupational burnout among the employees of the District Court in Koszalin is at an average level and strongly determines the management method and their work efficiency. Research results indicate a correlation between occupational burnout and the management method, which directly determines the effectiveness of employees. The study showed that as many as 96% of the respondents District Court in Koszalin in Poland believe that they have or have had contact with the symptoms of burnout. Research Limitation/implication: There were limitations in the course of the study in the assessment of occupational burnout by the superiors, due to the reason that the research was conducted among a professional group burdened with social trust. The most important implication of the research is the statement that work, relations with employees, HR policy, etc. should be properly shaped in order to minimize or eliminate the symptoms of occupational burnout. Originality/Value of paper: The analysis showed the more impact burnout has on superiors, in particular lack of prospects for professional, family and personal development, the less empathy they show and are less effective at work.
EN
Purpose: The aim of the publication was to determine the significance of the Servqual method in the management process of an ecological enterprise in the aspect of Covid-19 pandemic. Design/methodology/approach: The research was carried out in specialist stores with organic food using the mystery shopper method from July to September 2021. The scope of the research was nationwide. Findings: The calculated indicators of Servqual unweighted (SQnw) and weighted (SQww) show that the fully satisfactory condition was achieved for the customer. Research limitations/implications: Another important piece of information, which was obtained during the research, is that there is a large rotation of specialist organic stores and a problem with creating the database. Practical implications: The worst ranked, although positively assessed dimension, was „reacting”, and after taking into account the weight of dimensions - „empathy. These are the areas that can be further improved by entrepreneurs. Originality/value: The market of organic products in Poland is undergoing dynamic transformations in the era of the Covid 19 pandemic and the electronic economy of the 21st century. New participants enter the market and put traditional, specialist organic food stores, under increased pressure from competition. Hence, there is an even greater need to improve the services they provide through the use of modern methods and quality tools. In relation to the ecological industry, there are no scientific reports on use the Servqual method.
11
Content available Project management in engeenering
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the methods of management in the case of project management of engineering teams. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: The considerations presented in the publication made it possible to analyses the most important aspects of project management. The paper concentrate on the analysis of basic principles of project management especially in the condition of Industry 4.0. In the analysis we were concentrated on industrial organization and tried to characterize main benefits of using the project approach in those enterprises. We distinguished the main benefits of using project management in industrial enterprise in Industry 4.0 conditions. It is especially important to use this approach to handle complex, costly and risky projects which are not easy to manage in traditional way. In Industry 4.0 we can spot many those type indyscyplinary projects linking the technical and social knowledge. In those situation using of project management approach can lead to the success of organization activities. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with project management in engineering organizations.
EN
Purpose: The purpose of the work is to present the research results conducted among managers the largest companies in the world and in Poland provided by KPMG Report from 2021. Design/methodology/approach: Due to the cognitive nature of the work, the aim of the work will be achieved using the method of analyzing the literature and KPMG research results on the subject. Literature studies include Polish and foreign publications. Findings: Innovative technology, human capital and company’s mission is very widely described in international literature. Many reports have been created and the most updated brings new CEO’s outlook on management issues. Top managers and employees with technology are creating a mission of every firm. Originality/value: The analysis either literature and reports with 2021 statistics presents all areas where CEO’s during this pandemic world need to improve and develop old and new solutions. The data base presented in the world is most updated data developed in the work and science market.
EN
Purpose: The purpose of the study was to show the importance of measuring the effects of the execution of personnel processes within the framework of personnel function management in manufacturing enterprises. Design/methodology/approach: The development of the article required a critical analysis of the literature on the subject. A literature study of scientific publications, a survey, and face-to 16 face interviews were performed. Findings: Thanks to the realization of the survey it was found that, despite such high awareness of the importance and effectiveness of the use of KPIs, only less than 28% of the respondents declared the use of HR function measurements in a systematic way, and only 53% use only a few indicators, in an active way and not fully coordinated. Research limitations/implications: Future directions of activities will concern the realization of research in another research group (increased number of analyzed production and service enterprises) from the area of the southern part of Poland and the comparative analysis of obtained results. The limitation of the research may be the unwillingness of enterprises to cooperate. Practical implications: The results of the study indicate the possibility and at the same time recommend the implementation of KPIs for monitoring the effectiveness of development processes in enterprises. The obtained results will contribute to the implication of more KPIs and thus increase the level of effective management. Originality/value: Filling the research gap in the field of measuring the effects of personnel function with the use of selected KPIs. The study is addressed to the management staff of enterprises.
EN
The article aims to present a part of the research results on implementing the management function in selected libraries of Polish military higher education institutions concerning the planning function. In an organization such as a scientific library, planning is the most crucial management function, especially in such a specific one as a military university library. The analysis of information infrastructure factors made it possible to evaluate the implementation of individual management functions in the analyzed military libraries, including the planning function as the most important for information resources management. The assessment of the implementation of the planning function shows significant implications that may contribute to the optimization of information infrastructure management in a modern military higher education institution library.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie fragmentu wyników badań nad realizacją funkcji zarządzania w wybranych bibliotekach uczelni wojskowych w Polsce dotyczący funkcji planowania. W organizacji takiej jak biblioteka naukowa planowanie jest najważniejszą funkcją zarządzania, a szczególnie w tak specyficznej, jaką jest biblioteka uczelni wojskowej. Analiza czynników infrastruktury informacyjnej pozwoliła na ocenę realizacji poszczególnych funkcji zarządzania w analizowanych bibliotekach wojskowych, w tym funkcji planowania – najistotniejszej z punktu widzenia zarządzania zasobami informacyjnymi. Z oceny realizacji funkcji planowania wynikają znaczące implikacje mogące przyczynić się do optymalizacji zarządzania infrastrukturą informacyjną współczesnej biblioteki uczelni wojskowej.
PL
Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie w dobie dynamicznie rozwijających się rynków, również w branży włókienniczej, stoją przed ciągłymi wyzwaniami wymagającymi od nich coraz większej świadomości zarządzania. Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko trafność podejmowanych decyzji, ale i czas oraz koszt działania. Istnieją narzędzia dostępne dla menedżerów, wśród nich normy międzynarodowe, oparte o podejście procesowe i cykl PDCA, które w znaczącym stopniu pozwalają im na takie zarządzanie organizacją, które ukierunkowane będzie na ciągłe doskonalenie oraz osiąganie założonych wyników finansowych i jakościowych poprzez spełnianie oczekiwań swoich klientów.
EN
Companies currently operating in the era of dynamically developing markets, also in the textile industry, face constant challenges requiring them to be more and more aware of management. Not only the accuracy of the decisions made, but also the time and cost of action are becoming more and more important. There are tools available to managers, including international standards, based on the process approach and the PDCA cycle, which to a large extent allow them to manage the organization in such a way that will be focused on continuous improvement and achieving the assumed financial and quality results by meeting the expectations of their clients.
PL
Przemysł włókienniczy w Polsce posiada ogromne tradycje kulturowe i gospodarcze, w szczególności w regionie łódzkim. Należy zaznaczyć, że późniejsze lata ugruntowały znaczenie tego sektora, który przybierał różne nazwy takie jak przemysł lekki, włókienniczy i obejmował coraz szersze obszary działalności gospodarczej oraz odgrywał istotną rolę w kształtowaniu produktu krajowego brutto, zatrudnienia, eksportu, inwestycji i innych wielkości makroekonomicznych. Powyższe zmiany wywarły znaczący wpływ na proces zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego. W obecnych czasach wszelkie procesy globalizacyjne wprowadzają potrzebę ciągłych zmian w rynku wewnętrznym jak również w rynku zewnętrznym, wymuszając niejako potrzebę permanentnego przystosowywania się do funkcjonowania danej organizacji. Znamienną cechą obecnego otoczenia gospodarczego jest jego dynamiczna zmienność, niski poziom przewidywalności oraz mnogość zachodzących przemian. Umiejętność przystosowania się danej organizacji do tak zmiennego otoczenia wymusza na organizacji wprowadzania kompleksowego podejścia do zarządzania, w ujęciu społecznym, ekonomicznym a także normatywnym. W związku z tym istnieje potrzeba dostosowania się do obecnie istniejących warunków. Chcąc funkcjonować w sposób właściwy należy wdrożyć nowoczesne systemy zarządzania tj. TQM, który stanowi kompleksowy system zarządzania organizacją również w obszarze sektora włókienniczego. Rozwinięciu tej problematyki poświęcona jest dalsza część opracowania.
EN
The textiles in Poland has enormous cultural and economic traditions, especially in the Łódź region. It should be noted that the subsequent years only strengthened the huge importance of this sector, which assumed various terms such as the light industry, textile industry and covered more and more areas of economic activity, and played an important role in shaping the gross domestic product, employment, exports, investments, and other macroeconomic values. and the economic and social spheres. The above changes had a significant impact on the management process in enterprises in the textiles organizations. Nowadays, all globalization processes introduce the need for continuous changes in the internal market as well as in the external market, forcing somehow the need for permanent adaptation to the functioning of a given organization. A characteristic feature of the current economic environment is its dynamic changeability, low level of predictability, and the multitude of changes taking place. The ability of a given organization to adapt to such a changing environment forces the organization to introduce a comprehensive approach to management in social, economic, and normative terms. Therefore, there is a need to adapt to the current conditions and in order to function properly, modern management systems should be implemented, ie TQM, which is a comprehensive organizational management system also in the area of the textiles sector. The further part of the study is devoted to the development of this issue.
PL
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze [1], prezentujemy treści referowane przez Adama Osserę i Andrzeja Derenia, dotyczące nowych rozwiązań ograniczających emisję CO2 do atmosfery w produkcji papierów i tektur oraz systemów kontroli jakości QCS firmy Valmet [2, 3]. Są one bardzo ważne, bowiem mają na celu poprawę wydajności maszyny i jakości produkowanego papieru.
PL
Oświadczenie z artykułu 117 ust. 4 Prawa zamówień publicznych ma na celu weryfikację konsorcjów i spółek cywilnych w zakresie realności dysponowania uprawnieniami lub wymaganymi zasobami w postaci wykształcenia, kwalifikacji bądź doświadczenia przez podmioty, które faktycznie będą wykonywać zamówienie.
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.