Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia metafor w opisie działalności przedsiębiorstwa oraz prezentacja wybranych metafor znajdujących zastosowanie w zarządzaniu i marketingu przedsiębiorstw usługowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw medialnych. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury. W treści zaprezentowano pojęcie metafor i ich rolę w organizacjach, typologię metafor oraz przykłady ich wykorzystania w przedsiębiorstwach usługowych oraz medialnych, w szczególności koncentrując się na metaforach teatru i orkiestry. W artykule wskazano również ograniczenia stosowania metafor.
EN
The aim of the article is to indicate the significance of metaphors in a description of activities performed by an organisation, and to present the selected metaphors applied in management and marketing of service companies, with particular consideration of media organizations. In the article the method of literature analysis has been applied. The article presents the notion of a metaphor and its role in organizations, the typology of metaphors and some examples of their application in service and media organizations in particular, focusing on metaphors of the theatre and the orchestra. The limitations of metaphors have been also indicated.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1523--1528, CD2
PL
Crowdsourcing jest przykładem agregacji talentów, czerpania z ich pomysłowości przy jednoczesnej możliwości redukcji kosztów i czasu poświęcanych na wewnątrzorganizacyjną formę pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań. Jest dostępny dzięki nowych technologiom sieciowym. Oczekiwania firm i użytkowników zazwyczaj odmienne. Ponadto, jak wynika z badania motywów użytkowników, większość platform crowdsourcingowych jest niczym więcej, jak miejscami spotkań nabywców z zamawiającymi rozwiązania problemów, co czyni je kolejną wersją rozbudowanych for internetowych aktywnych użytkowników, a nie narzędzie tworzenia i dystrybucji innowacji. Identyfikacja i uwzględnienie w praktyce motywów użytkowników platform crowdsourcingowych oraz ich ograniczeń / negatywnych konsekwencji korzystania z platform crowdsourcingowych, są krytycznymi czynnikami sukcesu w wykorzystywaniu crowdsourcungu, jako źródła innowacji.
EN
Innovations have a key meaning for the majority of companies allowing them to survive. Despite the still dominant search of innovation within the organization, after the change of views on their source which were brought up by research on the concept of open innovations it is “co-innovation” that is becoming the object of analysis. The purpose of the publication is to formulate a crowdsourcing model which associates Internet users and marketing companies looking for innovative solutions outside their own organization. This model is the effect of research done by a group of marketing companies employees and crowdsourcing platforms. The results of this research allow to formulate critical factors determining the success of marketing activity using crowdsourcing.
EN
The economizers are used for production of steam heating on en route ships. The economizers are producing steam in a heat exchange process from the ship's main engine exhaust gas. Products of the incomplete combustion of the heavy fuel oil remaining in engines, passing the boiler, collect on the heat exchange surface of the economizer. When the incorrect assumptions are made for the boiler operation conditions, the boiler steam capacity drops and fire and burning of the incomplete combustion products can occur in the economizer. To minimize combustion product quantity that collects on the boiler surface, the allowable exhaust gas pressure drop in the boiler should be taken into consideration, as well as the results from recommended exhaust gas flow velocity that is determined by main engine service load determined in the preliminary design phase of the ship. The remaining operating conditions are made in such a way to obtain high steam capacity of the boiler. It is essential at the design stage to take into consideration the future operating parameters of the combustion-steam-water installation, since these parameters depend on the choice of boiler and determined at the design stage production of steam. On the basis of operation parameters of contemporary container ships, an attempt was made to select economizer capacity in the preliminary design stage taking into consideration operation conditions of the propulsion system-steam installations unit in aspect of economizer reliability.
EN
TEU number, which the container ship is designed for, directly influences the main hull dimensions that are displacement D, length L, breadth B, draught T, their combinations and block coefficient 8. The main dimensions have a great impact on developing the ships resistant performance. Any change in one of the main dimensions causes change in the value of the block coefficient 8 and influences the ship total resistance. Thus, it is really fundamental to establish the correct dimensions of the hull during the design and ship building process. Estimating the shape of the ships hull, that comprises its main dimensions, is one of the basic tasks as part of the preliminary design stage. The most significant decisions determining ships performance, its duration and building costs are made at the beginning of the preliminary stage, before the contract is signed, when the costs are relatively low, up to 4.5% of total costs of technical and working stage. The results of the decision that has been made at the preliminary design stage are significant for the new building ship including its building costs and what is more important, for the ship owner, the ships operational costs. It is important to limit the total ship resistance, for instance, by lowering the wave ship resistance as much as possible, especially when the operational speed and TEU number carried by one vessel is increasing. That resistance depends on the operational speed expressed by Froude number Fn. The resistance criteria and the existing hull dimensions limits, resulting from ships route, must be taken into consideration bearing in mind safety conditions such as ships stability and seaworthiness, when the main ships dimensions are being determined. The main dimensions and their relations concerned with the TEU number of the contemporary container carriers have been presented in the article along with selection methodology of ships main dimensions.
PL
Liczba kontenerów TEU (Twenty foot Equivalent Units) dla której zaprojektowany jest kontenerowiec bezpośrednio wpływa na główne wymiary kadłuba statku, w tym wyporność D, długość L, szerokość B, zanurzenie T, ich kombinacje i współczynnik pełnotliwości kadłuba 8. Główne wymiary mają duży wpływ na opór statku i rozwój jego osiągów. Jakakolwiek zmiana w każdym z głównych wymiarów powoduje zmianę współczynnika pełnotliwości kadłuba 8 i wpływa na całkowity opór statku. A zatem jest sprawą zasadniczą ustalenie właściwych wymiarów kadłuba w procesie projektowania i budowy statku. Oszacowanie kształtu kadłuba statku, na który składają się jego główne wymiary jest jednym z podstawowych zadań części wstępnej projektu. Najbardziej znaczące decyzje określające osiągi statku, czas budowy i jej koszty są podejmowane na początku etapu wstępnego, przed podpisaniem kontraktu, gdy koszty są jeszcze niskie, dochodzące do 4.5% całkowitych kosztów projektowych i wykonawczych. Rezultaty tej decyzji podjętej w fazie projektu wstępnego są znaczące dla nowobudowanego statku, wliczając w to koszty jego budowy i, co jest ważniejsze dla właściciela statku, jego koszty eksploatacyjne. Ważnym jest by ograniczyć opór całkowity kadłuba, przykładowo, przez ograniczenie oporu falowego kadłuba jak tylko jest to możliwe, szczególnie gdy prędkość eksploatacyjna i liczba TEU kontenerów zabieranych przez jeden statek rosną. Opór ten jest zależny od prędkości eksploatacyjnej, wyrażonej liczbą Frouda Fn. Kryterium oporu i istniejące ograniczenia w wielkości kadłuba wynikające z tras rejsów muszą być rozważone przy określaniu głównych wymiarów statku, biorąc pod uwagę warunki bezpieczeństwa takie jak stateczność statku i jego dzielność morska. Główne wymiary i zależności pomiędzy nimi dotyczące liczby TEU współczesnych kontenerowców zostały przedstawione w artykule, wspólnie z metodologią wyboru głównych wymiarów statku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.