Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  respiratory protective devices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Producenci pochłaniającego sprzętu ochrony układu oddechowego zalecają wymianę pochłaniaczy na nowe najczęściej wtedy, kiedy użytkownik wyczuje charakterystyczny zapach substancji chemicznej pod częścią twarzową lub gdy opory oddychania gwałtownie wzrosną. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie do konstrukcji pochłaniacza sensora, pozwalającego na określenie czasu jego ochronnego działania poprzez pomiar stężenia substancji za złożem sorpcyjnym. Czas, w którym pochłaniacz spełnia swoją funkcję ochronną określany jest jako czas ochronnego działania, a jego bezpieczne użytkowanie uwarunkowane jest znajomością tego czasu dla poszczególnych substancji chemicznych występujących w środowisku pracy. Określono czas reakcji opracowanego inteligentnego systemu monitorującego zużycie pochłaniacza w czasie rzeczywistym, składającego się z sensora i urządzenia elektronicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że szybkość reakcji systemu monitorującego była zależna od zdolności sorpcyjnej pochłaniacza. Im większe było stężenie substancji chemicznej, na którą wystawiony był sensor, tym czas jego reakcji był krótszy do momentu uruchomienia sygnałów alarmowych. Sensor był bardzo czuły i reagował na pary amoniaku już przy stężeniu 1 ppm i może być używany wielokrotnie po przeprowadzeniu regeneracji.
EN
An intelligent system for real-time monitoring of gas filter consumption was developed by incorporating a sensor into the design of the filter, which allowed to det. the protective operation time of the filter by measuring the concn. of the absorbed substance behind the sorption bed. Absorption tests of NH₃ vapors with concns. of 100, 500, 1000 and 2500 ppm were carried out. From the moment the intelligent system detected NH₃ vapors until the limit value was reached, an alarm in the form of a light and sound signal was triggered. The response speed of the intelligent filter consumption monitoring system depended on the sorption capacity of the sorbent and the concn. of the chem. substance to which the sensor was exposed. The sensor tested was very sensitive and responded to NH₃ vapors as low as 1 ppm and could be used repeatedly after regeneration.
EN
The presence of vapours and gases of chemical compounds in the atmospheric air contributes to mental discomfort as well as irritation of the respiratory tract and eyes. The technical solutions applied, such as collective protection measures, namely the encapsulation of processes or local ventilation equipped with appropriate air filters, are often insufficient. In such a case, respiratory protective equipment (RPE) is the basic and, in many cases, the only technical means that protects humans against the harmful effects of this type of harmful substance. The study evaluated the ergonomic and anti-odour properties of a novel filtering half-mask model with an oxygen indicator in functional workplace tests. In addition, the subjective anti-odour assessment results from functional tests were statistically compared with the results of olfactometric tests. The differences identified are attributable to the fact that the olfactometric method excludes subjects with olfactory impairments. Moreover, statistical analysis indicated significant differences in anti-odour properties between a reference half-mask and the filtering half-mask model with a nonwoven adsorbent layer (91% odour reduction). The filtering half-mask developed was found to provide high and very high levels of user comfort and exhibited excellent protective and functional properties, with a filtration performance of 96% and breathing resistance of 147 Pa. Those parameters qualify the filtering half-mask presented for protection class FFP2. In addition, the half-mask effectively absorber the vapours of malodorous substances up to 3 h and displayed oxygen concentration in the breathing zone. It should be noted that currently no such device is commercially available either in Poland or in the European Union.
PL
Obecność wonnych par i gazów w powietrzu atmosferycznym może wiązać się z występowaniem dyskomfortu psychicznego, podrażnienia układu oddechowego i oczu. Stosowane rozwiązania techniczne w postaci środków ochrony zbiorowej, czyli hermetyzowania procesów czy wentylacja miejscowa wyposażona w odpowiednie filtry powietrza, są często niewystarczające. W takim przypadku sprzęt ochrony układu oddechowego (SOUO) jest podstawowym, a w wielu przypadkach jedynym, środkiem technicznym chroniącym człowieka przed szkodliwym działaniem tego typu substancji. W artykule przedstawiono ergonomiczne i przeciwodorowe właściwości nowego modelu półmaski filtrującej ze wskaźnikiem tlenu ocenione w funkcjonalnych testach prowadzonych na wybranych stanowiskach pracy. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice we właściwościach antyzapachowych między referencyjną półmaską a modelem półmaski filtrującej z włókninową warstwą adsorbentu (redukcja zapachu o 91%). Stwierdzono, że opracowana półmaska filtrująca zapewnia wysoki lub bardzo wysoki poziom komfortu użytkownika oraz wykazuje bardzo dobre właściwości ochronne i użytkowe przy skuteczności filtracji 96% i oporze oddychania 147 Pa. Parametry te kwalifikują prezentowaną półmaskę filtrującą do klasy ochrony FFP2. Dodatkowo półmaska skutecznie absorbuje pary substancji o nieprzyjemnym zapachu do 3 godzin i wskazuje stężenie tlenu w strefie oddychania w czasie rzeczywistym. Należy zaznaczyć, że obecnie żadne takie urządzenie nie jest dostępne na rynku ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej.
EN
Functional studies of a range of personal protective equipment approved for distribution in European and international markets, conducted at different workplaces, showed that almost half of the participating workers did not find it comfortable. The objective of the work was to evaluate the comfort of use and functionality of a half-mask containing a superabsorbent polymer (SAP) designed for respiratory protection under harsh working conditions. The modifications implemented following functional studies were subsequently verified. The results of functional studies confirmed the hypothesis that nonwovens with SAP offer improved comfort of use. Filtering half-masks of modified construction fit users’ faces much better, without causing skin irritation or chafing; the masks were also free of pungent or offensive odors, which contributed to good user experience. The results show the significance of functional studies involving workers in real-life workplaces.
PL
Badania użytkowe środków ochrony osobistej dopuszczonych do wprowadzania na rynek europejski i międzynarodowy przeprowadzone na różnych stanowiskach pracy wykazały, że prawie połowa badanych pracowników nie zaakceptowała ich jako wygodne w użytkowaniu. Aby środki te były bezpieczniejsze na stanowiskach pracy należy zwrócić uwagę na ich ergonomię, formę i styl. Dlatego niezbędne jest prowadzenie dalszych badań użytkowych w odniesieniu do poprawy komfortu użytkowania i zapewnienia skutecznej ochrony pracownikom na stanowisku pracy. Celem pracy była ocena wygody użytkowania i funkcjonalizacji modelu półmaski filtrującej zawierającej polimer SAP, przeznaczonej do ochrony układu oddechowego w warunkach ciężkiej pracy fizycznej oraz potwierdzenie poprawności dokonanych modyfikacji konstrukcji po badaniach użytkowych. Analiza wyników badań i obserwacji prowadzonych w zakresie użyteczności i funkcjonalności opracowanego modelu półmaski filtrującej potwierdziła słuszność założenia o poprawie komfortu użytkowania wprowadzając do materiału włókninowego polimer SAP. Zweryfikowany model półmaski filtrującej w zakresie jej konstrukcji okazał się zdecydowanie lepiej dopasowany do twarzy użytkownika i nie powodował odgnieceń i podrażnień skóry oraz nie wydzielał ostrych i nieprzyjemnych zapachów, co miało znaczący wpływ na wzrost komfortu użytkowania. Przedstawione wyniki badań wskazały jak duże znaczenie w projektowaniu sprzętu odgrywają badania użytkowe na rzeczywistych stanowiskach pracy z udziałem pracowników.
PL
W artykule przedstawiono propozycje rozszerzenia i zmian zakresu badań parametrów sprzętu ochrony układu oddechowego, mających bezpośrednie przełożenie na ergonomię jego stosowania. Uwzględniono badania eksploatacyjne, opór oddychania, zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i ograniczenie pola widzenia. Zaproponowano wprowadzenie nowego parametru - pracy oddychania, która ma bezpośrednie przełożenie na podział sprzętu na klasy związane z ciężkością prac, dla których dany typ sprzętu jest przeznaczony. Zaproponowano również listę kontrolną umożliwiającą obecnym użytkownikom sprzętu ochrony układu oddechowego weryfikację podstawowych elementów wpływających na komfort użytkowania tego sprzętu.
EN
This article presents proposals for expanding and changing the scope of testing of respiratory protective devices parameters having a direct impact on its ergonomics of use. Practical performance tests, breathing resistance, carbon dioxide content m inhaled air and reductions of field of vision were included. It was proposed to introduce a new parameter - work of breathing, which has a direct impact on the categorization of equipment into classes related to the seventy of work, to which a given type of equipment is dedicated. A check list was also proposed to allow current users of respiratory protective devices to verify the basic elements affecting the comfort of use of such devices.
EN
The paper presents a study of the protective and functional properties of nonwoven structures, such as penetration by solid and liquid aerosols, airflow resistance, and air moisture sorption capacity. Nonwovens were modified by the introduction of electrostatic charges in the structure of polymer fibers and by the addition of a superabsorbent polymeric (SAP) directly to the fiber-forming area in a melt-blown process. The resulting materials (outer nonwovens containing SAP of different grain sizes and filtering nonwovens with and without electrostatic charges) had varied morphological structures. The materials developed were characterised by high filtering efficiency at low airflow resistance and good moisture sorption ability. The study proved the possibility to apply nonwoven structures containing SAP in respiratory protective equipment used in harsh work environments at high temperature and relative humidity. The materials fabricated were found to improve hygienic comfort.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości ochronnych i użytkowych opracowanych zmodyfikowanych pojedynczych i złożonych struktur włókninowych w zakresie penetracji wobec aerozoli stałych i ciekłych, oporów przepływu powietrza oraz zdolności do sorpcji wilgoci z powietrza podczas pracy oddychania. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu ładunków elektrostatycznych w strukturę włókien polimerowych oraz superabsorbentu polimerowego (SAP) bezpośrednio do strefy wytwarzania włókien polimerowych w procesie melt-blown. Wytworzono struktury włókninowe o różnej budowie morfologicznej w postaci: włóknin osłonowych zawierających SAP o różnej ziarnistości oraz włóknin filtracyjnych z ładunkiem i bez ładunku elektrostatycznego. Charakteryzowały się one dobrą skutecznością filtracji przy zachowaniu oporów przepływu powietrza na odpowiedni poziomie i dobrą zdolnością do gromadzenia wilgoci. Badania pokazują nowe aplikacje struktur włókninowych zawierających polimer SAP w sprzęcie ochrony układu oddechowego, w którym będą pełnić określone funkcje w ciężkich warunkach pracy tj. wysokich temperaturach i wilgotności względnej powietrza z ukierunkowaniem na poprawę komfortu higienicznego podczas użytkowania.
EN
In the case of exposure to inhalation of pathogenic microorganisms, it is necessary to use filtering respiratory protective equipment (FRPE). When this problem concerns the sphere of non-professional use it is important to ensure the disposal of waste equipment in an environmentally safe way. The use of biodegradable nonwovens with biocidal properties in the construction of FRPE could be a good solution to this problem as their degradation time is short in comparison with traditionally used polypropylene. Bioactivity of the nonwoven would ensure the elimination of biological contaminants collected within the filtering material. However, due to the biodegradability, the properties of such materials might change during use. At the same time there are no testing procedures allowing the evaluation of protective parameter changes during the use and storage of FRPE made of biodegradable polymers. The aim of this study was to determine the effect of temperature, simulated breathing and storage conditions on the filtration efficiency of biodegradable bioactive filters prepared by melt-blowing from poly(lactic) acid polymer modified with biocidal agent. The results showed that elevated temperature greatly affects the filtration efficiency of biodegradable filters. A statistically significant decrease in the filtration efficiency after breathing simulation and storage was also observed.
PL
W przypadku narażenia na wdychanie drobnoustrojów chorobotwórczych konieczne jest stosowanie filtrującego sprzęt ochrony układu oddechowego (ang. FRPE). Ponadto, gdy problem ten dotyczy sfery pozazawodowej ważne jest zapewnienie utylizacji zużytego sprzętu w sposób bezpieczny dla środowiska. Zastosowanie biodegradowalnych włóknin o właściwościach biobójczych do konstrukcji sprzętu może być dobrym rozwiązaniem tego problemu. Bioaktywność włókniny zapewni także eliminację zanieczyszczeń biologicznych odłożonych w czasie użytkowania sprzętu w materiale filtracyjnym. Konieczne jest jednak zbadanie czy ze względu na wrażliwość materiałów biodegradowalnych na warunki środowiska ich właściwości nie ulegają zmianie podczas używania sprzętu. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu temperatury, symulowanego oddychania i warunków przechowywania na skuteczność filtracji biodegradowalnych bioaktywnych włóknin melt-blown z poli(kwasu mlekowego) modyfikowanych środkiem biobójczym. Włókniny były przechowywane przez 8 godzin w temperaturze 30, 40 i 50°C. Cykle oddechowe były stymulowane za pomocą sztucznych płuc z nawilżaczem. Zmiany skuteczności filtracji mierzono po każdym z pięciu dni symulacji. Aby ocenić wpływ przechowywania włóknin na ich skuteczność wyznaczano wskaźnik penetracji po 4, 10 i 14 dniach od daty ich produkcji. Wyniki wykazały, że podwyższona temperatura w znacznym stopniu wpływa na skuteczność filtracji biodegradowalnych włóknin filtracyjnych. Wynika to z destrukcji tworzywa włókien PLA, co pokazano na obrazach SEM. Zaobserwowano również statystycznie istotny spadek skuteczności filtracji włóknin po symulacji oddychania i przechowywaniu.
EN
Filtering respiratory protective equipment is commonly used for protection against bioaerosols in industrial workplaces. However, the EU legislation does not specify the requirements for its antimicrobial properties. The result is that in the market there is no equipment available that would ensure complete safety of workers exposed to inhalation of harmful bioaerosols. This is particularly important in the case of equipment intended for multiple and long-term use. The aim of this study was to develop an innovative filtering half mask for the protection of respiratory tract that would have confirmed antimicrobial properties. The half mask was tested for compliance with EN 149:2001+A1:2009, and the survival rate of microorganisms in nonwovens was determined (E. coli bacteria and A. niger moulds). The reduction in the number of E. coli bacteria was 98.69% and the reduction in the number of A. niger moulds was 67.68% after 32 h of storage under conditions simulating the conditions of use of the equipment. It was found that the biocidal activity of the half mask is sufficient to ensure a significant reduction in the number of microorganisms during its long-term use in the workplace. This in turn means that continuous disinfection of respiratory protective equipment would be maintained even without employees’ intervention, which is not possible in case of standard respiratory protective equipment.
EN
Legal regulations concerning protecting workers threatened with biological factors in the workplace and the global threat of terrorist attacks influence the need to master the properties of protective equipment and the methods of its evaluation. The article presents an approach to nonwovens with biocidal properties designed for respiratory protection devices (RPD) against bioaerosols. It was assumed that these materials should fulfil two basic criteria – high efficiency of filtration against bioaerosols and have the ability to destroy microorganisms blocked in the nonwoven. An experimental setup that enabled to control the flow of bioaerosol by a sample of nonwovens was created, making it possible to also evaluate the efficiency of filtration by applying a particle counter. Microorganisms with an aerodynamic diameter of ≤ 1.0 µm and various shape were selected for the study, all belonging to two aerobic types of gram positive (+) and gram negative (-) bacteria. The measurement was based on bioaerosol flow through a filter with a diameter of 80 mm, at a volumetric flow rate of 30 l/min, for 15 minutes. Tightly sealed filters were stored for 2, 4 and 8 hours at a temperature of 37 °C. In order to evaluate bacteria survival after contact with the bioactive nonwoven, they were rinsed and shaken for 15 minutes in a shaker at a frequency of rotation of 150 c.p.m. After dilution in sterile saline, microorganisms were seeded on a sterile Petrie’s dish. They were later incubated at a temperature of 37 °C for 24 hours, after which time the colonies grown were counted. Applying the method discussed, the efficiency of filtration against aerosol was confirmed as well as the bioactivity of meltblown nonwovens made from poly (lactic acid PLA) modified with a biocidal compound.
PL
Uregulowania prawne w zakresie ochrony pracowników narażonych na czynniki biologiczne w środowisku pracy oraz powszechna groźba ataków terrorystycznych wpływają na potrzebę doskonalenia właściwości sprzętu ochronnego i metod jego oceny. Artykuł prezentuje podejście do oceny włóknin o cechach biobójczych, przeznaczonych do ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem. Założono, że materiały te powinny spełniać jednocześnie dwa podstawowe kryteria – wysoką skuteczność filtracji wobec bioaerozolu oraz zdolność do niszczenia mikroorganizmów zatrzymanych w materiale włókninowym. Zaprojektowano i wykonano stanowisko umożliwiające kontrolowany przepływ bioaerozolu przez próbkę włókniny i ocenę skuteczności filtracji z zastosowaniem licznika cząstek. Do badań wytypowano mikroorganizmy o średnicy aerodynamicznej ≤ 1,0 µm, o różnym kształcie, należące do dwóch grup bakterii tlenowych Gram dodatnie (+) i Gram ujemne (-). Pomiar polegał na przepływie bioaerozolu przez filtr o średnicy 80 mm, z objętościowym natężeniem przepływu 30 l/min, przez 15 minut. Szczelnie zamknięte filtry przechowywano w czasie 2, 4 i 8 godzin w temp. 37 °C. W celu oceny przeżywalności mikroorganizmów po kontakcie z bioaktywną włókniną wypłukano i wstrząsano mikroorganizmy w czasie 15 minut na strząsające o częstotliwości obrotów 150 obrotów na minutę. Po rozcieńczeniu w sterylnej soli fizjologicznej mikroorganizmy wysiewano na jałową płytkę Petriego. Wysiewy inkubowano w temp. 37 °C w czasie 24 godzin i po tym czasie liczono wyrosłe kolonie. Wykorzystując omówioną metodę potwierdzono skuteczność filtracji wobec bioaerozolu i biobójczość włóknin melt-blown z poli (kwasu mlekowego) (PLA) modyfikowanych związkiem biobójczym.
PL
Sprzęt ochrony układu oddechowego należy do najpopularniejszych środków ochrony indywidualnej, stosowanych głównie w przemyśle spożywczym, budowlanym, chemicznym, a przede wszystkim wydobywczym. Użytkownicy masek, filtrów i półmasek filtrujących zwracają szczególną uwagę na ich parametry ochronne w przewidywanych warunkach stosowania, ale także na walory użytkowe i dodatkowe funkcje tego rodzaju ochron, które często determinują chęć ich stosowania. W artykule przedstawiono rolę działań normalizacyjnych oraz nowelizacji (zmian) norm w stymulowaniu rozwoju i doskonaleniu poziomu technicznego wyrobów na przykładzie sprzętu ochrony układu oddechowego. Wprowadzenie nowych wymagań w zakresie parametrów ochronnych i użytkowych miało bezpośredni wpływ na wykorzystanie nowych materiałów, konstrukcji oraz metod wytwarzania tych środków, w celu zapewnienia ich wysokiej jakości oraz zachowania parametrów ochronnych i użytkowych w przewidywanym czasie użytkowania.
EN
Respiratory protective devices are the most common personal protective equipment in food industry, architecture, chemical industry and, most of all, in miming. Users of full face masks, particle filters and filtering half-masks are especially concerned about their safety parameters under real conditions; however, whether that equipment will be used also depends on its usability and additional functions. This paper presents the role of standardization and amendments (changes) to standards in improving the technical level of products, using respiratory protection equipment as an example. The introduction of new requirements related to safety and functional parameters has a direct influence on the use of novel materials, designs and manufacturing methods in these products to ensure their high quality, and safety and functional properties during their lifetime.
EN
The basic aim of this research was to establish the efficiency of filtering materials widely used in respiratory protection devices with particular interest in their porosity, degree of electric and changeable process parameters, such as the flow rate of the test nanoaerosol and the size range of nanoparticles. Tests were carried out with an NaCl solid aerosol of 3.2 × 105 particles/cm3 for the range of particle size of 7–270 nm, at aerosol flow rate of 1800, 2700, 3600, 4500 and 5400 L/h. The tests showed that electrospun nonwovens were the most effective filtering materials for nanoparticles over 20 nm. Melt-blown electret nonwovens with lower porosity than electrospun nonwovens had higher values of penetration of 1%–4%. Those materials provided very efficient protection against nanoparticles of certain sizes only.
EN
The primary aim of the study was to analyse the non-steady state of filtration for selected electrostatic filter materials designed for use in respiratory protective devices. The obtained results showed that the filtration process in electrostatic filters was dependent in the main on the following factors: type of the filter material, electrostatic field strength of the material, and the charge of the aerosol. To a lesser degree the filtration process depended on the sign of the charge and the relative humidity of the air. A significant correlation was found between the increase in the penetration and the decrease in reathing resistance while the filter was being loaded. The effect of resuspension (tearing off and re-deposition of dust agglomerates inside the filter) on the filtration process very significant. It was also observed that under certain conditions electrostatic filter materials lost their protection properties.
PL
Autorka omawia początkowy etap prac zmierzających do ustalenia procedury doboru skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego, opartej na wskaźniku ochrony. W artykule przedstawiono kierunki badań prowadzonych w UE i w USA oraz założenia do krajowego programu badań ukierunkowanych na wyznaczenie wartości wskaźników ochrony różnych typów sprzętu.
EN
The author discusses the first stage of creating a procedure based on a protection factor - for selecting respiratory protective devices. This paper presents the results of studies conducted in the EU and in the USA, as well as a new concept of determining the protection factor for different types of respiratory devices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.