Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane aspekty oddziaływania reklam na kierowców w rzeczywistym ruchu drogowym
PL
Reklamy obserwowane przez kierujących pojazdami w ruchu drogowym postrzegane są, jako zagrożenie bezpieczeństwa, ale trudno podać czynniki oddziaływania i ich miary. Najistotniejsza wydaje się treść reklam. Celem analizy wyników pilotażowych badań było rozpoznanie zagadnienia od strony percepcji kierowców i określenie kierunków przyszłych, pogłębionych badań. Badania przeprowadzono w rzeczywistym ruchu miejskim z wykorzystaniem okulografu, którym rejestrowano miejsca, gdzie badani kierowali wzrok. Badanie wykonano w centrum Warszawy, w otoczeniu o dużym zagęszczeniu reklam zewnętrznych. Badaniu poddano 20 osób, które przejeżdżały tą samą trasą. Uzyskano jakościową wiedzę dotyczącą zróżnicowania sposobu percepcji (w tym reklam) przez poszczególnych badanych. Zaobserwowano odmienne zainteresowanie oglądaniem reklam, przy przeciętnie niskim jego poziomie. Wpływ na wyniki badania ma dobór właściwości reklam, trasy przejazdu oraz grupy badanych kierowców. Światło wysyłane przez reklamę ma mniejsze znaczenie dla spoglądania na reklamę.
EN
Advertisements perceived by drivers in road traffic act competitively to other visual stimuli. They are seen as a security threat. The choice of factors which can influence on drivers is a non-trivial task. There are found very diversity of opinions in this regard. For example, some indicates the size, brightness, location relative to the road. However, one of the most important factors affecting the drivers seems to be advertisement content, which is not subject to easy categorization and measurement. It was stared a pilot research aimed at to identify issues connected with drivers perception and on that basis to determine the significant factors associated with the presence of ads and affecting drivers' attention. The study was conducted in a real urban traffic using eye-tracing system, which recorded visual concentration of drivers. The test was performed in the center of Warsaw, where occurred high number of ads. The tested people were not aware of the investigation reasons. The study involved 20 people who drove the same route. It was obtained a qualitative knowledge of the scale of interest in advertising and the intensity of distractions. Observations were made how the diversity of roads surrounding perception (including advertisements) influence for various drivers. There was a different interest in watching ads with their generally low level. The majority of respondents did not pay attention to advertising or doing it very rarely. It seems that an important factor is the content of the ads, which during the test remain constant. In addition, importance factor is the placement of ads regarding sight of driver and their angular size. The selection of route features has the impact on the results as well as advertisements and tested drivers. The impact of the majority of the real advertising present in traffic compared to the majority of drivers was small, but very few subjects behaved opposite reactions. Driver character and experience may be relevant. The most important factor of the impact of advertising is its content. It requires in-depth research and analysis with the use of strictly controlled conditions, e.g. with help of vehicle simulator. The light emitted by advertising is less important for attracting the drivers.
2
Content available Światła mijania a wypadki w nocy
PL
W analizach przyczyn wypadków po zapadnięciu zmierzchu bardzo rzadko jako powód zdarzenia podawana jest zła jakość oświetlenia reflektorowego. Jednak gdy analizie podda się współczesne wymagania dla oświetlenia reflektorowego oraz możliwe zasięgi oświetlanej drogi i zestawi z dopuszczalnymi prędkościami ruchu, to widać wyraźną niespójność. Szczególnie zróżnicowane są odmienne interpretacje wypadków ze zwierzętami, które niespodziewanie wbiegły na drogę w zależności od miejsca takiego zdarzenia. W artykule poddano analizie kilka wypadków tego typu i zestawiono je z potencjalnymi i rzeczywistymi możliwościami oświetleniowymi współczesnych świateł mijania.
EN
The analyzes of the causes of accidents during nightime very rarely show as a cause the poor quality of headlights. However, when subjected to analysis of contemporary lighting requirements and possible ranges of illuminated road ahead vehicle in combination with traffic speeds limits it shows a clear inconsistency. Especially varied are interpretations of accident reasons with animals that suddenly rushed on the way depending on where such an event happened. The article analyzes several examples of accidents of this kind and summarizes potential and actual capabilities of contemporary passing beam headlights.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8439--8457, CD2, cz. 5
PL
W celu przeprowadzenia badań oddziaływania reklam na percepcję kierujących dokonano przeglądu i analizy rzeczywistych reklam, umieszczonych w różnych miejscach w Warszawie i jej okolicach, a następnie wybrano trasę, na której przeprowadzono badania odniesienia. Zauważono kilka prawidłowości i wysunięto kilka hipotez i wniosków, które stały się punktem odniesienia do przygotowania scenariuszy kontrolowanych badań okulograficznych z grupą kierujących o zróżnicowanych cechach osobniczych w warunkach symulatora jazdy oraz w warunkach rzeczywistych.
EN
In order to carry out impact studies on driver’s perception by advertisements the reviews and analyzes the of actual advertisements was done. Outdoor advertisements were placed in various locations in Warsaw and its vicinity where a route was selected on which the reference test was carried out. Some regularities were noted as well as hypotheses and conclusions were advanced, which became a point of reference for the preparation of eye-tracking test scenarios of a group of drivers with different personal characteristics in the conditions of driving simulator and in real street conditions.
Logistyka
|
2015
|
nr 5
1559--1566, CD1
PL
Celem artykułu jest przedstawienie oryginalnej koncepcji obiektywnego badania oddziaływania reklam na kierujących pojazdami samochodowymi. Pokazano złożoność zagadnienia oceny reklam pod kątem oddziaływania na kierujących pojazdami w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawiono uwarunkowania, które występują podczas prób oceny mierzalnych parametrów fizycznych reklam zewnętrznych i wykorzystania ich do oceny wpływu reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zaproponowano koncepcję obiektywnej oceny z wykorzystaniem okulografu, symulatora samochodu i odpowiednio dobranych warunków badania.
EN
The aim of the paper is to present the original concept of an objective examination of the impact of advertisements for drivers. It is showed the complexity of the issue of advertisement impacts of drivers in terms of road safety. There are presented conditions that occur when trying to assess the measurable physical parameters of outdoor advertising and use them to assess the impact of advertising on road safety. It is proposed the concept of objective evaluation using eye-tracking system, car simulator and appropriately selected test conditions.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8427--8438, CD2, cz. 5
PL
Warunki techniczne systemu homologacji typu dla oświetlenia reflektorowego składają się m.in. z wymagań fotometrycznych, dotyczących podzespołów (reflektorów) oraz wymagań dotyczących instalacji opisujących zamocowanie reflektora na pojeździe, ustawienie początkowe i tolerancje poziomowania. Także źródła światła są znormalizowane. Sposób definiowania tych wymagań zawiera wiele uproszczeń, gdyż został dostosowany do możliwości technicznych panujących w okresie jego tworzenia, które wyznaczała konstrukcja paraboloidalna z żarówką dwuwłóknową. W artykule przeanalizowano te uwarunkowania i ich wpływ na jakość oświetlenia drogi. Zaproponowano nową koncepcję definiowania wymagań w sposób bezpośrednio nawiązujący do właściwości oświetlających, niezależnie od konstrukcji reflektora ani zastosowanego źródła światła, przy zachowaniu najlepszych standardów współczesnych technologii halogenowych, z możliwością dalszego rozwoju tej koncepcji.
EN
In most cases, passing beam is used when this is required because of the current traffic conditions. Due to the necessity of limiting the dazzling effect, the passing beam is divided into two parts: the lower one (“light”), which is to illuminate the road correctly and over as long a distance ahead of the vehicle as possible, and the upper one (“shadow”), which is to inform about the presence of a moving vehicle on the road. The headlamps must be precisely aimed to obtain the maximum range of road illumination with limited dazzle. The minimum requirements for passing beam have been laid down in type-approval and operational regulations. Based on the maximum acceptable range of headlamp aiming tolerances as specified in UN ECE Regulation No. 48, the illuminated road length ahead of the vehicle may vary from 20 m to 200 m. If the operational tolerances (i.e. those applicable to vehicles during normal operation) are taken as a basis, this variability range may be even wider. On the other hand, the photometric characteristics of the light beam close to the road surface depend on the said requirements, on the photometric characteristics of the headlamps actually installed on the vehicle, and on the actual headlamp aiming and alignment. From the traffic safety point of view, a matter of great significance for a vehicle being in use is the actual distance to which the road is illuminated. This issue is also important in the case of a need for accident reconstruction. The factors that affect the road illumination range, which is critical for the detection of road obstacles, have been analysed herein, with taking into account the measurements and calculations carried out for real headlamps that can be found in vehicles as well as the possible values of the vertical inclination and horizontal deflection of the light beam. Conclusions drawn from an assessment of the current state of laws and technologies have also been presented.
PL
Światła mijania są najczęściej używane ze względu na warunki ruchu drogowego. Z powodu konieczności ograniczenia olśnienia światła te mają podzieloną wiązkę świetlną na dwie części: dolną czyli „światło”, która ma za zadanie prawidłowo i możliwie daleko oświetlić drogę i górną czyli „cień” której zadaniem jest sygnalizowanie obecności na drodze pojazdu znajdującego się w ruchu. Światła te powinny być precyzyjnie ustawione w celu uzyskania maksymalnego zasięgu oświetlanej drogi przy ograniczonym olśnieniu. Minimalne wymagania dotyczące świateł mijania zawarte są w przepisach homologacyjnych i eksploatacyjnych. Przyjmując zakres dopuszczalnych tolerancji ustawienia określonych w regulaminie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr 48 zasięg oświetlanej drogi może zmieniać się od 20 m do 200 m. Uwzględniając tolerancje eksploatacyjne ustawienia świateł przedział zmian jest jeszcze większy. Natomiast wartości parametrów fotometrycznych wiązki świetlnej w pobliżu drogi są pochodną tych wymagań oraz parametrów fotometrycznych rzeczywistych reflektorów zainstalowanych na pojeździe oraz rzeczywistego ustawienia świateł. W przypadku eksploatacji samochodu ważny jest rzeczywisty zasięg oświetlenia drogi ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jest on także istotny w przypadku potrzeby rekonstrukcji wypadków. W artykule przeanalizowano czynniki wpływające na zasięg oświetlenia drogi jako podstawowy czynnik zauważenia przeszkód z uwzględnieniem pomiarów i obliczeń dla rzeczywistych reflektorów spotykanych na pojazdach oraz możliwych wartości pochylenia i odchylenia wiązki świetlnej. Przedstawiono także wnioski wynikające z oceny obecnego stanu przepisów i stosowanych technologii.
PL
Jakość oświetlenia drogi światłami reflektorów samochodowych w warunkach eksploatacyjnych budzi wiele zastrzeżeń pomimo zaawansowanej technologii współczesnych reflektorów. Mają na to wpływ zasadniczo dwa obszary regulacji prawnych i badań: wymagania homologacyjne i sposób badania reflektorów oraz procedury ich eksploatacyjnego ustawiania. Oba te elementy są zdefiniowane w sposób mogący powodować niewystarczające właściwości wiązki świetlnej na drodze. Za niezadowalające ustawienie świateł odpowiada system kontroli eksploatacyjnej, a zwłaszcza stosowane urządzenia do ustawiania świateł. Analizator świateł został opracowany jako próba poprawienia sytuacji w zakresie eksploatacyjnym. Jest to urządzenie, które zapewnia znacznie lepszą dokładność i powtarzalność ustawiania wszystkich rodzajów świateł reflektorowych niż tradycyjne przyrządy, a ponadto umożliwia pomiary fotometryczne całej wiązki świetlnej oraz ich wieloraką analizę.
EN
Quality of road illumination by headlamps on field conditions rise many doubts despite advanced technology of contemporary design. It is influenced by type approval requirements and exploitation aiming. Both of this thing are insufficiently defined. For improper aiming is responsible exploitation control system especially aiming devices. Headlight’s analyzer was worked out as trial of improvement of exploitation conditions. This device ensure much more accuracy and repeatability aiming of all headlighting devices than traditional and allow for photometric measurements and analysis of whole beam pattern.
PL
Oświetlenie reflektorowe pojazdów pełni kluczową rolę dla bezpieczeństwa ruchu drogowego po zapadnięciu zmierzchu. Natomiast świadomość kierowców w tym obszarze wynika z wiedzy zdobytej podczas kursu na prawo jazdy i późniejszej praktyki. Właściwości oświetleniowe reflektorów są określone w wymaganiach homologacyjnych i przepisach eksploatacyjnych. W praktyce powinny być spełnione minimalne wymagania w zakresie oświetlenia drogi i ograniczenia olśnienia innych uczestników ruchu. Jednak, jak wynika z innych badań i analiz, często właściwości reflektorów nie spełniają nawet tych minimalnych oczekiwań. Celem badania ankietowego była ocena świadomości kierowców praktycznie uczestniczących w ruchu drogowym i odniesienie jego wyników do wymagań i oczekiwań płynących zarówno z przepisów prawa jak tez zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zdrowego rozsądku.
EN
Headlights plays a key role for road safety during nightime. In contrast, awareness of drivers in this area base on the knowledge gained during the course of driving and subsequent practice. Characteristics of headlights are specified in thetype approval requirements and operating rules. In practice, should be met minimum requirements for road illumination and glare for other road users. However, according to other studies and analyzes the properties of headlights often do not even meet the minimum expectations. The purpose of the survey was to assess the awareness of drivers practically involved in road traffic and to relate its results to the requirements and expectations included as well in the law as well as in road safety rules and common sense.
PL
Oświetlenie reflektorowe to bardzo ważny dla bezpieczeństwa ruchu drogowego element technicznego wyposażenia pojazdów. Ich właściwości podlegają wymaganiom homologacyjnym. Natomiast w warunkach eksploatacji reflektory podlegają procedurze ustawiania. Za pomocą nowatorskiego analizatora świateł dokonano wyrywkowych pomiarów ustawienia świateł pojazdów poruszających się w Warszawie. W artykule omówiono badanie i jego wyniki oraz przedstawiono wnioski jakie płyną z tego badania.
EN
Headlights are very important technical equipment of vehicles for road safety. Their characteristics are subject to type approval requirements. However, in the exploitation conditions they are subject to the aiming procedure. Using innovative light analyzer measurements were made of random vehicles moving in Warsaw. The article discusses the study and its results and presents the conclusions that flow from this study.
PL
Wprowadzony od 31.08.2014 r. obowiązek używania odblasków przez wszystkich pieszych w nocy poza terenem zabudowanym miał w intencji jego twórców zmniejszyć zagrożenia w ruchu drogowym. Jednak określenie wymagań budzi wątpliwości, ze względu na to, że nie uwzględniają w wystarczający sposób czynników technicznych, właściwości odblasków, świateł samochodowych, a co najważniejsze nie precyzują warunków technicznych dla odblasków i sposobu ich używania. W artykule przeanalizowano uwarunkowania związane ze stosowaniem odblasków i potencjalne zagrożenia skuteczności stosowania przy takim ich określeniu.
EN
Introduced 31/08/2014 obligation to use retro-reflectors by all pedestrians at night outside built up areas was intended by its creators to reduce risks in traffic. However, the way of the definition of requirements is questionable due to the fact that it does not take into account technical factors sufficiently e.g. characteristics of retro-reflectors, headlights, and most importantly do not specify the technical conditions for the use. This paper examines the conditions associated with the use of retro-reflectors and potential risks of efficacy by such their determination.
PL
Podczas ustalania przyczyn wypadków drogowych stan techniczny oświetlenia zajmuje znikome miejsce. Natomiast w powszechnym odczuciu jest bardzo istotny dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przeanalizowano kilka wypadków drogowych, które, zdaniem autora, mogły mieć związek ze stanem oświetlenia reflektorowego pojazdów biorących w nich udział. Stan ten umyka kontroli w obecnie obowiązującym systemie prawnym. Przeanalizowano także wymagania homologacyjne i eksploatacyjne dotyczące świateł mijania pojazdów samochodowych z wyeksponowaniem ich wpływu na zasięg oświetlenia drogi, który jest kluczowy dla możliwości odpowiednio wczesnego zauważenia niespodziewanej przeszkody.
EN
During the determination of the causes of road accidents the technical state of the headlights is treated a reason not in significant percentage. However, in the common opinion lighting is very important for road safety. In this paper are examined several traffic accidents which may be associated with the state of the headlights of vehicles. This condition is not controlled in the current legal system. There are analyzed the type approval requirements as well as exploitation requirements of motor vehicles dipped beam and their impact on the of road illumination distance beyond the car, which is crucial for feasible and appropriate, early notice of unexpected obstacles.
PL
W pracy przedstawiono obiektywną i powtarzalną metodę lokalizacji granicy światła i cienia samochodowych świateł mijania. Metoda ta oparta jest na lokalizację tej granicy za pomocą komputerowej analizy na obrazie świateł.
EN
This paper presents an objective and reproducible method to locate the cut-off line car dipped. This method is based on the location of the border by computer analysis of the image of lights.
13
Content available Headlamp replacements’ comparison method
EN
There are many replacements of headlamps on the market. Offered replacements parts should be “identical” as original and type approved. In fact it means that should have similar to original outside appearance and mounting fixtures and external size allowing for replace original one. From legal point of view to be placed in vehicle replacement headlamp should be type approved. Most important aftermarket criterion is low price. They are often offered for half or even less of original components price. From the other side the replacements can have less performance than original. When final customer want to make comparison between original and aftermarket headlamp it is a problem because there is no standard procedure or information allowing to compare performance. Similar problem have components wholesalers or end sellers. It is also important for traffic safety because many of contemporary headlamps meet some type approval requirements with significant surplus. To try solve this problem was developed method on the base measurements done using “Headlights’ analyser”. This device allow for measurements of illumination distribution of beam pattern. Appropriate analysis of recalculated illuminance can give important information allowing for comparison beam patterns of different headlamps, especially replacement. This method is based on as much as possible identical aiming of each headlamp using analytical finding of cut-off line than comparing important characteristics of road illumination and glare.
PL
Ograniczeniem zasięgu świateł mijania jest minimalizacja olśnienia. Idzie za tym podział wiązki świetlnej na dwie części: ”światło” i „cień”, rozdzielone granicą światła i cienia. Polepszenie oświetlenia możliwe jest przez zwiększanie udziału w oświetleniu drogi świateł drogowych poprzez automatyczne załączanie tych świateł lub automatyczne dostosowywanie ich wiązki. W artykule omówiono sposoby normowania wymagań dla takich świateł oraz ich możliwe skutki dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu uczestników ruchu w nocy.
EN
Road illumination range for passing beam is restricted as a result of glare minimizing. As effect is beam pattern division to high and low illumination parts separated by “cut-off” line. Further improvement of road illumination is possible by increasing of use driving beam. It concern high beam automatic switching on and off or by automatic adaptation it to driving conditions. In paper are described methods of normalizing of requirements for such lights and possible consequences for road traffic safety and comfort.
PL
Na rynku oferowanych jest wiele odmian samochodowych żarówek reflektorowych. Teoretycznie ich parametry są określone wymaganiami regulaminów homologacyjnych. W ciągu ostatnich lat wzrasta i poszerzana jest oferta żarówek określanych przez producentów jako dające "więcej światła" i oznaczane np. +30% +90% itd. Żarówki te posiadają homologację, jednak konstrukcyjnie nieco różnią się od żarówek typowych. W artykule opisano badania porównawcze tego typu żarówek i żarówek "podstawowych" różnych producentów oraz właściwości wiązki świetlnej reflektorów wytwarzanej przy wykorzystaniu takich żarówek. Badania wykonano za pomocą Analizatora Świateł, a dotyczyły one wybranych parametrów wiązki świetlnej reflektora, które zmieniały się wraz z badaną żarówką.
EN
Market offer many varieties of car headlight bulbs. Theoretically, the parameters are specified by type approval requirements. In recent years, increased and extended the offer of halogen bulbs defined by the manufacturers as offering "more light" e.g. +30%, +90% etc. These bulbs are type approved, but structurally slightly different from conventional light bulbs. This paper describes comparative tests of this type of bulbs of the various manufacturers and headlight beam characteristics produced using such bulbs. The tests was performer using the headlights analyzer AS, and they concerned the beam performance, which have changed with the tested bulb.
PL
Wizyjno-optyczna metoda detekcji przechyłu obiektu opiera się wykrywaniu zmian położenia plamki światła lasera w na ekranie i lokalizację jej komputerową analizą obrazu. Metoda ta nie tylko umożliwia wykrywanie zmian poziomowania ale i pomiar kąta pochylenia. Metoda ta została użyta do poziomowania w prototypowym urządzeniu do analizy świateł samochodu.
EN
Video-optical method for detection of tilt of object based on changes in the position of the laser light spot on the screen and localization it by image analysis. This method not only allows detection of changes, but measuring the angle of inclination too. This method was used in the prototype device to analyze the car's lights.
EN
The basic element of passing beam headlights is the "cut-off line". It was intended in European beam pattern as tool for correct adjustment of passing beam according good road illumination distance and oncoming drive eyes protection of excessive glare. Cut-off line was established on the one hand as a natural part separating bright and dark area in the conventional passing beam, on the other assigned its essential function of the visual aiming of headlights. It is used in laboratory practices as well as in vehicles factories and in services and technical periodical inspection. The most important is that cut-off line was defined visually and subjectively over 50 years ago. But needed aiming precision according guaranteed road visibility and glare protection is much higher than historically moulded practical cut-off performance. In paper is analysed definition of cut-off line, their performance and meaning, historical evolution and influence for technical development of headlamps design. Also, mathematical approximation and modelling of cut-off line visual perception is described. The important is analysis of practical examples of real cut-off lines, their connections with significant beam pattern characteristics and possible ambiguous aiming during type approval and during vehicle exploitation. Also, analyzed are perspectives of future cut-off line use, development or - may be replacement by other means better serving this very important task to guarantee correct adjustment beam pattern according good road illumination and protection against excessive glare.
EN
On field requirements for headlights are significantly dependent on type approval requirements. But the type approval requirements are described differently than exploitation requirements. They assume that basic photometrical requirements tested during type approval are met. But this assumption is not described and checked. Finally on field real headlamp photometric values could be significantly different than expected because depends on factors as light source geometry tolerance, headlamp design sensitivity for filament geometry, possible precision of aiming/levelling method. Moreover drivers and services awareness of this situation is not meaningful. As result safety during nighttime traffic is significantly deteriorated. In paper are described important factors concerned way of defining present type approval requirements. It concern the way of defining of photometric criteria for vertical measuring screen in fixed distance, choice of points and zones for assessment, limits and their restrictions. Also differentiation of requirement in dependence on light source used is analysed as well as some other important factors. The important issue is glare caused by headlights and their restriction in type approval requirements. It is also analysed influence on headlights performance on field conditions as result of lack of reference to imperfect but defined type approval photometric requirements. The visual aiming on the base of cut-off line and subjective judgement is the only way to allow use of vehicle. Moreover as well service as drivers believes that this is sufficient for safety driving at night with speeds allowed by common road traffic law.
EN
Night-time visibility is essential for road traffic safety. It depends mostly on quantity of light falling on the objects important to be seen to avoid collision. The relatively simple and easily understood criterion for quality of passing beam is visibility distance. In fact visibility distance of driver using headlamps is a much more complicated function of many factors such as design of headlamp, light source used, mounting height, aiming, change of beam pattern inclination during change of vehicle load. From point of view of legal requirements it is important to meet all requirements concerning all mentioned factors. But the problem is that there are separate legal requirements for light sources, headlighting systems and mounting conditions on vehicle. Final visibility distance is significantly influenced by coincidence of all this performances but also by visual possibilities of driver and road conditions. The process of requirements creation is complicated. A number of experts work on them for a long time. It is influenced by technical progress, market needs, level of knowledge and experience. . In this paper author describes influence of important factors for present state of possible and real visibility distances in dependence on technical design, kind of light source used and way of creation of type approval requirements and propose improved concept for aiming and levelling.
PL
W ramach projektu badawczego opracowano i wykonano aparaturę do pomiarów fotometrycznych i kolorymetrycznych odblaskowych znaków drogowych w terenie w nocy, wykorzystującą powierzchniowe przetworniki obrazu. Jakość oznakowania odblaskowego w warunkach drogowych wykazuje znaczne zróżnicowanie, a jej ocena dokonywana jest głównie wzrokowo oraz wyrywkowo pomiarowo w sposób uproszczony, za pomocą przyrządów symulujących pomiary laboratoryjne. Za pomocą opracowanej aparatury wykonano serię pomiarów oznakowania dróg w warunkach nocnych. Pomiary te pozwoliły na przetestowanie metodyki i aparatury oraz na wstępną ocenę zakresu występujących problemów. Wyniki pomiarów pokazały złożoność zagadnienia oceny jakości eksploatacyjnej oznakowania oraz unaoczniły wiele problemów, które umykają obecnym metodom badania jakości oznakowania odblaskowego.
EN
During research project was made equipment for photometric and colorimetric measurements of road signs. Quality of retro-reflective road signs in real world is differentiated and it is assessed visually or by simplified laboratory equipment. A series of measurements was done using prepared equipment during night-time on the real roads. Results show complex matter of assessing road sign quality and its measurements.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.