Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtr
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper presents performance comparison of harmonic filters for the reduction of harmonic distortion in an industrial power system, i.e., National Tobacco Enterprise, an industry found in Ethiopia. The performance comparison is done for single tuned, double tuned, high pass and Ctype harmonic filter. As a result, the double tuned harmonic filter provides a better performance than the other type of filters by giving a reduced Total Harmonic Distortion for the voltage and current waveforms. MATLAB/SIMULINK simulation results are presented for validating the analysis.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wydajności filtrów harmonicznych do redukcji zniekształceń harmonicznych w przemysłowym systemie elektroenergetycznym, tj. National Tobacco Enterprise, przemysł znajdujący się w Etiopii. Porównanie wydajności jest dokonywane dla pojedynczego strojonego, podwójnie strojonego, górnoprzepustowego i typu C filtra harmonicznego. W rezultacie podwójnie dostrojony filtr harmonicznych zapewnia lepszą wydajność niż inne typy filtrów, zapewniając zmniejszone całkowite zniekształcenie harmoniczne dla przebiegów napięcia i prądu. Przedstawiono wyniki symulacji MATLAB/SIMULINK w celu weryfikacji analizy.
EN
At article investigates a broadband switch for microwave technology, antenna-feeder paths of which are implemented on a rectangular waveguide partially filled by dielectric. Modern means of communication of the microwave range can operate for transmission through two independent antenna channels, each of which includes its own microwave transmitter. It is also provided the operation of one microwave transmitter for two antennas. The transmission of high-power signals requiresthe implementation devices based on rectangular waveguide partially filled by dielectric. The active element is an open nonlinear structure included in a dielectric plate which located in a rectangular waveguide.The electrodynamic problem is solvedby the method of eigenfunctions. In this article, the transfer coefficient and plotted the graphs of the dependence of the electrical length of the waveguide segment with the open nonlinear structure on the value of the reactive conductivity of the inductive loop at fixed reactive conductivity of the open nonlinear structure is determine. The results of this article can be used in the development of broadband switches for mobile digital combined troposcatter-radio relay stations with space-diversity transmission, antenna-feeder paths of which are implemented on the rectangular waveguide partially filled by dielectric. The article developed a filter on waveguide tees partially filled by dielectric. A design based on an H-tee on a rectangular waveguide partially filledby dielectric is proposed. The equivalent circuit of the H-tee is based on the equivalent circuit in the longitudinal slot in the narrow wall of the waveguide. Such a gap interrupts the lines of the transverse surface current of the main wave of a rectangular waveguide partially filled by dielectric. Numerical results are obtained for transformation ratios.
PL
W artykule zbadano szerokopasmowy przełącznik dla techniki mikrofalowej, którego tory antenowo-podajnikowe są realizowanena falowodzie prostokątnym częściowo wypełnionym dielektrykiem. Nowoczesne urządzenia do komunikacji mikrofalowej mogą pracować na dwóch niezależnych kanałach antenowych, z których każdy zawiera własny nadajnikmikrofalowy. Możliwa jest również praca jednego nadajnika mikrofalowego na dwóch antenach. Transmisja sygnałów dużej mocy wymaga realizacji urządzeń opartych na falowodzie prostokątnym częściowo wypełnionym dielektrykiem. Elementem aktywnym jest otwarta strukturanieliniowa zawarta w płytce dielektrycznej, która znajduje się w prostokątnym falowodzie.Problem elektrodynamiczny jest rozwiązywany metodą funkcji własnych. W artykule wyznaczono współczynnik transmisji oraz wykreślono wykresy zależności długości elektrycznej segmentu falowodu o otwartej strukturze nieliniowej od wartości reaktancji obwodu indukcyjnego przy ustalonej reaktancji otwartej struktury nieliniowej. Wyniki artykułu mogą być wykorzystane przy opracowywaniu szerokopasmowych przełączników ruchomych cyfrowych kombinowanych stacji przekaźnikowych troposferycznych z separacjąprzestrzenną, których tory antenowo-podajnikowe realizowane sąna falowodzie prostokątnym częściowo wypełnionym dielektrykiem. W artykule opracowano filtr na trójnikach falowodowych częściowo wypełnionych dielektrykiem. Zaproponowano konstrukcję opartą natrójniku typu H na falowodzie prostokątnym częściowo wypełnionym dielektrykiem. Obwód równoważny trójkąta H jest oparty na obwodzie równoważnym w szczelinie podłużnej w wąskiej ściance falowodu. Szczelina taka przerywa poprzeczne linie prądu powierzchniowego fali fundamentalnej w falowodzie prostokątnym częściowo wypełnionym dielektrykiem. Otrzymano wyniki numerycznedla współczynników transformacji.
EN
A low–cost measurement system using filtering of measurements for two–wheeled balancing robot stabilisation purposes has been addressed in this paper. In particular, a measurement system based on gyroscope, accelerometer, and encoder has been considered. The measurements have been corrected for deterministic disturbances and then filtered with Kalman, a–b type, and complementary filters. A quantitative assessment of selected filters has been given. As a result, the complete structure of a measurement system has been obtained. The performance of the proposed measurement system has been validated experimentally by using a dedicated research rig.
EN
In this paper, an adaptive sliding mode controller (ASMC) is proposed for an electromechanical clutch position control system to apply in the automated manual transmission. Transmission systems undergo changes in parameters with respect to the wide range of driving condition, such as changing in friction coefficient of clutch disc and stiffness of diaphragm spring, hence, an adaptive robust control method is required to guarantee system stability and overcome the uncertainties and disturbances. As the majority of transmission dynamics variables cannot be measured in a cost-efficient way, a non-linear estimator based on unscented Kalman filter (UKF) is designed to estimate the state valuables of the system. Also, a non-linear dynamic model of the electromechanical actuator is presented for the automated clutch system. The model is validated with experimental test results. Numerical simulation of a reference input for clutch bearing displacement is performed in computer simulation to evaluate the performance of controller and estimator. The results demonstrate the high effectiveness of the proposed controller against the conventional sliding mode controller to track precisely the desired trajectories.
6
Content available remote Kolektory mgły olejowej i oparów chłodziwa
EN
In this paper, we propose a voltage-mode sinusoidal oscillator and its modification for use in filters. The circuit comprises two commercially available ICs: LT1228, a single resistor, and only two grounded capacitors. The sinusoidal signals of the proposed circuit are generated with a 90° shift at low-output-impedance ports. The condition and frequency of the oscillation can be freely controlled by setting the transconductance gains. Furthermore, the frequency and amplitude of the signals can be directly controlled by adding external resistors to adjust the voltage amplifier. In addition, our proposed sinusoidal oscillator can be slightly modified for operation with low-pass, band-pass, and high-pass filters. The quality factor can be easily and independently set by adjusting the resistor values. The implementation is used to improve the theoretical analysis. All results are in accordance with the theoretical analysis.
PL
W pracy proponujemy napięciowy generator sinusoidalny i jego modyfikację do zastosowania w filtrach. Obwód składa się z dwóch dostępnych na rynku układów scalonych: LT1228, pojedynczego rezystora i tylko dwóch uziemionych kondensatorów. Sygnały sinusoidalne proponowanego układu są generowane z przesunięciem o 90° na portach o niskiej impedancji wyjściowej. Stan i częstotliwość oscylacji można dowolnie kontrolować, ustawiając wzmocnienia transkonduktancji. Ponadto częstotliwość i amplitudę sygnałów można bezpośrednio kontrolować poprzez dodanie zewnętrznych rezystorów do regulacji wzmacniacza napięcia. Proponowany przez nas generator sinusoidalny można nieznacznie zmodyfikować do pracy z filtrami dolnoprzepustowymi, pasmowoprzepustowymi i górnoprzepustowymi. Współczynnik jakości można łatwo i niezależnie ustawić, dostosowując wartości rezystorów. Implementacja służy do usprawnienia analizy teoretycznej. Wszystkie wyniki są zgodne z analizą teoretyczną.
EN
The voltage-mode second-order filter and quadrature oscillator are presented. The proposed configuration provides two differential difference current conveyors, three grounded resistors and two grounded capacitors. The grounded elements are designed for implementation of integrated circuit. The second-order filter is simultaneously produced three output responses of highpass, bandpass and lowpass with only single input. The quality factor and pole frequency can be independently controlled when operating in second-order filter. Moreover, the second-order filter can be modified to operate in the quadrature oscillator with the same configuration. The oscillation condition can be adjusted without effecting of the oscillation frequency. The results of simulation are in accordance with the theoretical analysis.
PL
Przedstawiono filtr drugiego rzędu I generator wykorzystujące dwa różnicowe konvejery DDCC, trzy uziemione rezystory i dwa uziemione kondensatory. Filtr ma trzy wyjścia dolno-, górno- i środkowoprzepustowe. Przy jednym wejściu.
9
Content available Tests of Reversion Filter of KOMAG Design
EN
In technological systems of many industry branches including the hard coal mining industry, water indispensable for washing, transport of materials, cooling or driving and controlling an operation of equipment, is used. Quality parameters of water have a direct impact on life of the equipment supplied with it. In many cases they have a decisive impact on a technological process. Water quality can be increased by a correct filtration with use of filters operating in a continuous way (without operators), which are subject to verification tests as regards their functionality and operational safety before their delivery to a customer.
PL
W ciągach technologicznych wielu gałęzi przemysłu, w tym w górnictwie węgla kamiennego, wykorzystuję się wodę, niezbędną do płukania, transportu materiałów, chłodzenia czy napędu i sterowania pracą urządzeń. Parametry jakościowe wody przekładają się bezpośrednio na żywotność zasilanych przez nią urządzeń. Niejednokrotnie mają decydujący wpływ na proces technologiczny. Jakość wody może być podniesiona poprzez właściwą filtrację, z zastosowaniem filtrów pracujących w sposób ciągły (bezobsługowy), które przed dostarczeniem do klienta poddawane są badaniom weryfikującym pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa pracy.
EN
This paper presents new approach to the construction of harmonic signal generators based on two-circuit resonant circuits. The purpose of this project is to make essential contribution to the development of generators with stable characteristics when the parameters of the technological process change.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do konstrukcji generatorów sygnałów harmonicznych opartych na komplementarnych obwodach rezonansowych. Celem tego projektu jest wniesienie istotnego wkładu w rozwój generatorów o stabilnej charakterystyce przy zmianie parametrów procesu technologicznego.
11
PL
W artykule przedstawiono elektropneumatyczny układ sterowania dedykowany do filtra samoczyszczącego FS-60 konstrukcji ITG KOMAG. Omówiono budowę i zasadę działania układu elektropneumatycznego. Rozwiązanie stanowi alternatywę dla istniejącego układu sterowania pneumatycznego. W artykule przedstawiono zalety i wady tego rozwiązania
EN
The electropneumatic control system dedicated to FS-60 self-cleaning filter designed by KOMAG is presented. Design and principles of operation of the electropneumatic system is discussed. This solution is an alternative to the present pneumatic control system. Advantages and disadvantages of such a solution are given.
EN
Biofouling is a phenomenon that adversely affects the efficiency of filtration hindering wide the application of filtration materials. One of the methods for biofouling prevention is coating of antibacterial nanoparticles on a surface of filters and membranes using ultrasound. In the paper, the possibility of using an ultrasonic method was evaluated to implement nanoparticles of titanium dioxide (TiO2 ) and zinc oxide (ZnO) on polymeric filtration materials via different types of transducers and selected parameters of the ultrasound generator. Ultrasonic methods of modification were found to be efficient in terms of imparting antibacterial properties; however, the functional additives coated on polymeric materials were characterized by poor resistance to leaching. Thus, further work needs to be performed to improve the adhesion and stability of nanoparticles onto polymeric materials to enable the generation of filtration materials characterized by high stability during real operating conditions.
PL
Biofouling materiałów filtracyjnych jest zjawiskiem niekorzystnie wpływającym na efektywność filtracji i hamującym wprowadzanie tej technologii w nowe obszary zastosowań. Jedną z metod zapobiegania biofoulingowi jest modyfikacja powierzchni membran antybakteryjnymi nanocząstkami. W artykule opisano prace studialne nad wykorzystaniem do tego celu metody nanoszenia ultradźwiękowego. Przedstawiono konstrukcje i parametry zestawionych stanowisk do generacji ultradźwięków, wyniki procesów nanoszenia nanocząstek tlenku tytanu i tlenku cynku, wpływ głównych parametrów procesu na strukturę uzyskiwanych pokryć. Oceniono ich właściwości antybakteryjne oraz odporność na wymywanie. Określono kierunki dalszych prac mających na celu wytworzenie metodą ultradźwiękową materiałów filtracyjnych charakteryzujących się stabilno- ścią podczas pracy w warunkach rzeczywistych.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiarowe parametrów linii opóźniających z akustyczną falą powierzchniową (AFP). Do badań wykorzystano linie opóźniającą do czujników drgań z AFP. W każdej z metod przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych tych samych linii. Porównano te metody oraz uzyskane wyniki badań.
EN
The article presents methods of measuring parameters of delay lines with acoustic surface wave (ASW). The study used delay lines for AFP vibration sensors. Each method presents the results of experimental studies of the same lines. These methods were compared and the results obtained were compared.
14
EN
A design of second-order multiple-input single-output voltage-mode universal filter is presented in this paper. The proposed filter consists of single voltage differencing current conveyor (VDCC), single resistor and two capacitors. The new circuit provides five filter responses namely, lowpass, high-pass, band-pas, band-reject and all-pass functions. Each output filter response can be selected without the requirement of the matching condition and double gain amplifier for selecting all-pass function. The tuning of natural frequency and quality factor can be electronically done. The proposed circuit only uses single active element, which can be easily implemented as an integrated circuit. The MOS modeling of VDCC and Pspice simulation of proposed filter were carried out on TSMC 0.18 micrometer CMOS technology
PL
Opisano uniwersalny filtr drugiego rzędu wykorzystujący układ VDCC (voltage differencing current conveyor). Częstotliwość graniczną filtru i jego dobroćmoga być dobierane elektronicznie. Zaproponowany filtr opracowano w technologii CMOS 0.18 mikrometra.
PL
Zasadniczym celem pracy było uzyskanie granulatu tworzyw wysokostopowych. W pracy sprawdzono wiele możliwości otrzymywania granulatu przy wykorzystaniu stosownych metod. Wstępne próby z wykorzystaniem małych jednostek topiących, jak również różne sposoby uzyskiwania granulatu (wibracje, różnego rodzaju filtry itp.), pozwoliły ukierunkować dalszy przebieg działań. Skonstruowano i dobrano elementy stanowiska do otrzymywania granulatu metalowego o kształcie zbliżonym do globularnego. Wytypowano rodzaje filtrów, przez które należy przelewać stopiony metal dla uzyskania założonych efektów tzn. o określonych frakcjach (np. odpowiednia wysokość, z jakiej spada zalewany przez filtr metal, przekroje oczek w filtrach, rodzaj chłodziwa). Efektem końcowym było otrzymanie określonej ilości granulatu, o ujednoliconym kształcie.
EN
The fundamental aim of the study was to obtain high-alloy granulate. The study tests many possibilities of obtaining granulate with the use of the appropriate methods. The preliminary tests with the use of small melting units as well as granulate obtaining methods (vibrations, filters of various kinds etc.) made it possible to direct the further course of the research. The elements of the test stand for obtaining metal granulate with the shape similar to a globular one were constructed and selected. The types of filters through which the melted metal should be poured to obtain the assumed effects, i.e. ones with particular fractions (e.g. the proper height from which the metal falls through the filter, the filter mesh sections, the cooling agent type) were selected. The final effect was the obtaining of a specific amount of granulate with a unified shape.
PL
W należącym do Wodociągów Miasta Krakowa Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia poddano modernizacji węzeł filtrów pospiesznych, uzyskując efekt maksymalnej czystości uzdatnianej wody oraz optymalizacji i automatyzacji prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych.
EN
The described research dealt with the viability of insecticidal nematodes contained in the spray liquid flowing through filters used in spraying machines. Steinernema feltiae entomopathogenic nematodes were used in the research. The liquid was filtered using two filters mounted in spraying machines with 50 and 100 mesh number. Concentration of nematodes in the liquid was: 1 million and 2 million in 1 dm3 water. The liquid flowed at three pressure values: 1x105, 2×105 and 4×105 Pa. Significance of nematodes loss with the following liquid flow was observed: through 50 mesh filter (at pressure 4×105 Pa) and through 100 mesh filter (at all flow pressure values).
PL
Opisano badania nad zmianami przeżywalności owadobójczych nicieni zawartych w cieczy opryskowej przepływającej przez filtry stosowane w opryskiwaczach. Do badań użyto nicieni owadobójczych gatunku Steinernema feltiae. Ciecz filtrowana była za pomocą dwóch filtrów montowanych w rozpylaczach o liczbie mesh 50 i 100. Koncentracja nicieni w cieczy wynosiła: 1 mln i 2 mln sztuk w 1 dm3 wody. Przepływ cieczy odbywał się przy trzech wielkościach ciśnienia: 1x105, 2×105 i 4×105 Pa. Stwierdzono istotność strat nicieni przy przepływie cieczy: przez filtr mesh 50 (przy ciśnieniu 4×105 Pa) i przez filtr mesh 100 (przy wszystkich wartościach ciśnienia przepływu). Wyniki pokazały, że na straty nicieni istotny wpływ miały: numer siatki filtra i ciśnienie cieczy wewnątrz instalacji.
PL
Opublikowana pod koniec 2016 roku międzynarodowa norma ISO 16890 wprowadziła nową klasyfikację filtów powietrza dla wentylacji ogólnej i dostarczyła projektantom nowych narzędzi do projektowania jakości powietrza wewnętrznego. Jej wprowadzenie nie szło jednak w parze z opracowaniem wytycznych, jak dobierać nowe klasy filtrów dla różnych zastosowań systemów wentylacji. Nowej klasyfikacji nie można porównać z dotychczasowymi powszechnie stosowanymi klasami G1 do F9 zdefiniowanymi w normie EN 779:2012. Tymczasem wycofanie tej normy i zastąpienie nową spodziewane jest już drugiej połowie 2018 roku. Rekomendacja Eurovent nr 4/23 stara się zapełnić tę lukę normatywną.
19
Content available remote Current-mode multi-input single-output filter based on CCCDTAs
EN
This paper presents three current-mode multi-input single-output filters based on the current controlled current differencing transconductance amplifier (CCCDTA). They can be set to serve as standard filter functions. The pole frequency and quality factor parameters are such that filters can be electronically controlled and independently tuned via input bias current of the CCCDTAs. All output filters have highimpedances in current-mode configuration. Their performances were simulated by using PSPICE which resulted in a correlation with the theoretical prediction.
PL
W artykule zaprezentowano trzy filtry bazujące na current controlled current differencing transconductance amplifier CCCDTA. Filtry mogą być strojone za pośrednictwem wejścuowego prądu bias układu CCCDTA.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.