Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 184

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę ważniejszych maszyn wykorzystywanych przy sezonowych pracach utrzymaniowych nawierzchni drogowych, m.in.: zamiatarek mechanicznych, malowarek znaków poziomych, recyklerów oraz remonterów.
EN
The article presents the characteristics of the most important machines used for seasonal road maintenance works, including mechanical sweepers, machines for horizontal marking, recyclers and repairers.
EN
Floods can cause significant problems for humans and can damage the economy. Implementing a reliable flood monitoring warning system in risk areas can help to reduce the negative impacts of these natural disasters. Artificial intelligence algorithms and statistical approaches are employed by researchers to enhance flood forecasting. In this study, a dataset was created using unique features measured by sensors along the Hunza River in Pakistan over the past 31 years. The dataset was used for classification and regression problems. Two types of machine learning algorithms were tested for classification: classical algorithms (Random Forest, RF and Support Vector Classifier, SVC) and deep learning algorithms (Multi-Layer Perceptron, MLP). For the regression problem, the result of MLP and Support Vector Regression (SVR) algorithms were compared based on their mean square, root mean square and mean absolute errors. The results obtained show that the accuracy of the RF classifier is 0.99, while the accuracies of the SVC and MLP methods are 0.98; moreover, in the case of flood prediction, the SVR algorithm outperforms the MLP approach.
3
EN
The usage of computerised numerical control (CNC) machines requires accuracy verification to ensure the high accuracy of the processed products. This paper introduces an accuracy verification method of an open-loop CNC milling machine using a fringe counting of He–Ne laser interferometry to evaluate the best possible accuracy and functionality. The linear motion accuracy of open-loop CNC milling was evaluated based on the number of pulses from the controller against the actual displacement measured by the He–Ne fringe-counting method. Interval distances between two pulses are also precisely measured using the He–Ne interferometry. The linear motion error and controller error can be simultaneously evaluated in sub-micro accuracy. The linear positioning error due to the micro-stepping driver accuracy of the mini-CNC milling machine was measured with the expanded uncertainty of measurement and was estimated at 240 nm. The experimental results show that linear motion error of the open-loop CNC milling can reach up to 50 μm for 200 mm translation length.
PL
W pracy omówiono pojęcie funkcji bezpieczeństwa dla obwodu sterowania maszyny, które jest jednym z podstawowych pojęć, pozwalających projektować maszyny zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Przedstawione też zostały podstawy architektury układów realizujących funkcje bezpieczeństwa w maszynach. Na przykładzie fundamentalnego obwodu zatrzymania awaryjnego wyjaśniono podstawy parametrów niezawodnościowych dla elementów elektromechanicznych. Wyjaśniono także pojęcie wymuszonego prowadzenia styków. Podano podstawowe wzory i przygotowano podstawy do dalszego wyjaśnienia zagadnienia poziomu zapewnienia bezpieczeństwa.
EN
The paper discusses the concept of the safety function for the machine control circuit, which is one of the basic concepts that allow to design machines in accordance with the safety requirements. The basics of the architecture of systems implementing safety functions in machines were also discussed. Using the example of the fundamental emergency stop circuit, the basics of the reliability parameters for electromechanical components are explained. The concept of forced contact guidance is also explained. The basic formulas are given and the basis for further clarification of the performance level (PL) is prepared.
5
Content available remote Performance Level (PL). Pt 1, Basic Parameter of the Machine Safety Function (SF)
EN
The paper discusses the concept of the safety function for the machine control circuit, which is one of the basic concepts that allow to design machines in accordance with the safety requirements. The basics of the architecture of systems implementing safety functions in machines were also discussed. Using the example of the fundamental emergency stop circuit, the basics of the reliability parameters for electromechanical components are explained. The concept of forced contact guidance is also explained. The basic formulas are given and the basis for further clarification of the performance level (PL) is prepared.
PL
W pracy omówiono pojęcie funkcji bezpieczeństwa dla obwodu sterowania maszyny, które jest jednym z podstawowych pojęć, pozwalających projektować maszyny zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Przedstawione też zostały podstawy architektury układów realizujących funkcje bezpieczeństwa w maszynach. Na przykładzie fundamentalnego obwodu zatrzymania awaryjnego wyjaśniono podstawy parametrów niezawodnościowych dla elementów elektromechanicznych. Wyjaśniono także pojęcie wymuszonego prowadzenia styków. Podano podstawowe wzory i przygotowano podstawy do dalszego wyjaśnienia zagadnienia poziomu zapewnienia bezpieczeństwa.
EN
In this article, the production quality control in the global company that works on the principle of World Class Manufacturing was described. The occurrence of a human error can be caused by a misunderstanding of the procedure, disregard of the instruction manual, and lack of organization in the workplace as well as lack of product or process understanding. Quality control is a wide-used managerial tool for carrying out tasks in order to provide continuity, avoid negative adjustments and retain the current state. Quality monitoring can be performed through three classic managerial procedures and it can be said that quality control is the best tool in today´s environment.
PL
Obecnie trudno sobie wyobrazić inżyniera mechanika bez znajomości metod numerycznych (CAE). Powszechne korzystanie z komputerów i rozwój metod numerycznych przyczyniły się do zwiększenia jakości projektów inżynierskich. W artykule przedstawiono rozwój metod numerycznych i ich praktyczne zastosowania w budowie maszyn i pojazdów. Precyzja obliczeń oraz możliwość realizacji w rzeczywistości wirtualnej złożonych symulacji zwiększyła niezawodność produkowanych maszyn i pojazdów z jednoczesnym obniżeniem kosztów.
EN
Nowadays, is difficult to image mechanical engineer without skills of computer aided engineering (CAE) methods. Common use of computers, PC popularity and numerical methods development have been the reason of rapid growth of engineering design quality. Development of numerical methods and their practical applications in machine and vehicle building were presented. Precision of calculations as well as possibility of realization in virtual reality complex simulations increased reliability of produced machines and vehicles with simultaneous cost decreasing.
EN
The article presents the concept and the completed prototype of a mechatronic, automated two-belt weighing-packing machine for vegetables. The solutions for the mechanical, electrical and electronic parts have been developed by the authors. The control concept was based on the Arduino programming platform and the Arduino 2560 board, while the control system itself was implemented in C++. The paper describes the structure of the machine as well as tests for checking the effectiveness of the machine for weighing potatoes in 2, 5 and 10 kg portions.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz zrealizowany prototyp mechatronicznej, automatycznej dwutaśmowej wagoworkownicy do warzyw. Rozwiązania części mechanicznej, elektrycznej jak i elektronicznej zostały opracowane przez autorów. Koncepcję sterowania oparto o platformę programistyczną Arduino oraz płytkę Arduino 2560, zaś sam system sterowania zaimplementowano w języku C++. W pracy zawarto opis konstrukcji maszyny, jak i badania sprawdzające skuteczność działania maszyny dla ważenia ziemniaków w porcje 2, 5 i 10kg.
EN
The article presents scenarios of machine operation and maintenance in the cyber-physical production systems in Industry 4.0. The inspiration for the publication is the growing popularity of the concept of Industry 4.0. The integration of different technologies: electronics, computer technology, industrial robotics, artificial intelligence etc., have contributed to the change in the ways of machine operation and maintenance (we say about machine we think about robots). Cyber-physical production systems are built with different units, objects, and they are the fundamental pillars of Industry 4.0, completely change the robots service. Traditional technology required continuous supervision, maintenance and operation of machines. Employees were required both during the start-up of the machines and during their operation. Cyber-physical production systems, unlike homogeneous systems, are systems with different elements (components) and characteristics, and the participation of the operators (employees) in these systems is kept to a minimum or completely eliminated. Intangible components of the production system, e.g. computer programmes, data processing and transmission, controls the operation of devices. The goal of this publication is to initiate a discussion about scenarios of changes in the technical exploitation of machines in cyber-physical production systems in Industry 4.0.
PL
Artykuł przedstawia scenariusze technicznej eksploatacji maszyn (obiektów technicznych) w perspektywie rozwoju cyber- fizycznych systemów produkcji w Przemyśle 4.0. Inspiracją do powstania pracy jest rosnąca popularność koncepcji Przemysłu 4.0. Integracja różnych technologii, m.in. elektroniki, techniki komputerowej, robotyki, sztucznej czy inteligencji, przyczyniła się do zmiany sposobów eksploatacji maszyn (robotów). Cyber-fizyczne systemy produkcji, będące podstawowym filarem Przemysłu 4.0, całkowicie zmieniają pracę służb utrzymania ruchu. Tradycyjna technologia wymagała ciągłego nadzoru, konserwacji i obsługi maszyn, a pracownicy potrzebni byli zarówno w trakcie uruchomienia maszyn, jak i podczas ich eksploatacji. Cyber-fizyczne systemy produkcji, w przeciwieństwie do układów jednorodnych, są układami o różnych charakterystykach i właściwościach, a uczestnictwo operatorów (pracowników) w tych systemach jest ograniczone do minimum lub całkowicie wyeliminowane. Niematerialne elementy systemu produkcyjnego, np. oprogramowanie, komputerowe przetwarzanie i przesyłanie danych, samodzielnie sterują pracą urządzeń. Celem niniejszej publikacji jest zainicjowanie dyskusji o scenariuszach zmian w technicznej obsłudze i eksploatacji maszyn (obiektów technicznych) w cyber-fizycznych systemach produkcji w Przemyśle 4.0.
EN
Accurate network fault diagnosis in smart substations is key to strengthening grid security. To solve fault classification problems and enhance classification accuracy, we propose a hybrid optimization algorithm consisting of three parts: anti-noise processing (ANP), an improved separation interval method (ISIM), and a genetic algorithm-particle swarm optimization (GA-PSO) method. ANP cleans out the outliers and noise in the dataset. ISIM uses a support vector machine (SVM) architecture to optimize SVM kernel parameters. Finally, we propose the GA-PSO algorithm, which combines the advantages of both genetic and particle swarm optimization algorithms to optimize the penalty parameter. The experimental results show that our proposed hybrid optimization algorithm enhances the classification accuracy of smart substation network faults and shows stronger performance compared with existing methods.
11
Content available remote Deklaracja zgodności WE dla maszyny – niebezpieczna rzeczywistość
PL
W opracowaniu przedstawiono luki w zapisach Dyrektywy Maszynowej, jako wynik bardzo negatywnej ekspertyzy elementu konstrukcyjnego linii technologicznej przetwórstwa spożywczego. Przedstawiono również propozycje zapewnienia sobie przez zamawiającego akceptowalnego poziomu jakości konstrukcji w istniejącej sytuacji.
EN
The article presents regulations or gap in regulations regarding welding in Machinery Directive 2006/42/EC. The base of the article were tests and analysis of destroyed construction part of transportation line in food industry. The way to ensure right quality of welding structures are presented.
PL
Przedstawiono projekty dwóch mechanizmów pozwalających na uproszczenie operacji wprowadzania napięcia wstępnego w układach łożysk skośnych podpierających wirujące wały maszyn. Zaproponowane systemy umożliwiają znaczne usprawnienie późniejszej regulacji łożysk podczas eksploatacji maszyny. W tych rozwiązaniach siłę napinającą łożyska wprowadza system odpowiednio ukształtowanych elementów mających powierzchnie obrotowo-klinowe, których obrót powoduje ich wzajemne rozsuwanie i w konsekwencji uzyskanie siły napinającej łożyska skośne.
EN
Presented are two mechanisms to simplify preloading operations in angular contact ball bearings systems supporting rotating machines’ shafts. The proposed systems also significantly improve its later adjustment during machine exploitation. In the presented solutions, the tensioning force of the bearing comes from a system of appropriately shaped elements with rotational-wedge surfaces, rotation of which makes them mutually extend and consequently obtain the tensioning force for the angular contact ball bearings.
13
Content available remote Targi nie do podrobienia EUROTOOL
PL
Świat maszyn i urządzeń do obróbki mechanicznej mocno się zmienia. Aby za tymi zmianami nadążyć, poszerzać wiedzę i w przyszłości móc korzystać z najnowszych technologii należy wybrać się na 22. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL®. Długa lista branżowych nowości oraz bogaty program towarzyszący z udziałem cenionych ekspertów generuje ogromne zainteresowanie tysięcy profesjonalistów – przedsiębiorców, wykorzystujących technologie obróbki metali w procesach produkcyjnych. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2017 r w EXPO Kraków. To jedno z największych tego typu spotkań branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W zeszłym roku na Targach zaprezentowało się 461 wystawców, których stoiska odwiedziło ponad 9000 specjalistów z całego świata.
14
Content available remote Przemysłowa Wiosna znów pobiła rekord
PL
Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce, cykl imprez organizowanych od wielu lat w marcu w Targach Kielce, cieszy się z każdą edycją coraz większym zainteresowaniem. Rok 2017 okazał się dla tego wydarzenia szczególnie rekordowy. Najważniejszymi miernikami tego sukcesu jest ilość firm - 900 wystawców, międzynarodowy charakter wydarzenia, wystawcy z 35 krajów, ilość maszyn - 260 sztuk o łącznej wadze 850 ton oraz liczba zwiedzających, ponad 12 tys. osób.
15
Content available remote Zrobotyzowane drukowanie 3D części maszyn metodami spawalniczymi
PL
Dotychczas praktykowana odbudowa zużytych części maszyn metodami spawalniczymi, głównie przez napawanie łukowe i natryskiwanie cieplne, pozwalała na przywrócenie im nominalnych kształtów i wymiarów, a także pozostałych parametrów oraz właściwości użytkowych. Intensywnie rozwijające się metody przyrostowe druku 3D pozwalają na budowę modeli i funkcjonalnych prototypów, w tym także części maszyn. W artykule przedstawiono autorskie prace zmierzające do zastosowania zrobotyzowanego napawania łukowego MIG/MAG w odmianie niskoenergetycznej CMT do budowy metalowych modeli 3D.
EN
Hitherto practiced reconstruction of worn parts of machines using welding methods, mostly by arc welding and thermal spraying, allowed to restore the nominal shapes and dimensions, as well as other parameters and features. Intense development of 3D printing methods allow to build models and functional prototypes, including machine parts. The article shows own works which aim to use robotised arc welding MIG/MAG with a variation of low energy CMT to build 3D metal models.
16
Content available remote Dobór metody lokalizacji źródeł hałasu w maszynach
PL
Artykuł omawia problem hałasu generowanego przez urządzenia i maszyny robocze. Zaprezentowano dwie metody pozwalające na lokalizację źródeł poprzez rejestrację sygnału akustycznego oraz jego analizę. Pierwszą metodą jest pomiar natężenia dźwięku sondą dwumikrofonową mikrofonową, zgodnie z przygotowanym wcześniej modelem geometrycznym reprezentującym rzeczywisty obiekt. Drugą metodą jest lokalizacja źródeł hałasu poprzez powiązanie sygnału akustycznego oraz obrazu z kamery optycznej.
EN
The article discusses the issue of noise generated by plant and machinery. Two methods are presented for source identification through recording and analysis of sound signal. The first method is to measure sound intensity using a two-microphone probe, based on predetermined geometric model that represents the actual object. Another method is to locate noise sources through linking acoustic signal to image from optical camera.
PL
W pracy zaprezentowano budowę, zasadę działania i pomiary na maszynie wytrzymałościowej do badań zmęczeniowych. Maszyna przeznaczona jest do badań zmęczeniowych próbek z materiałów konstrukcyjnych pracujących przy cyklicznie zmiennych obciążeniach zginających, skręcających i proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem. Można zadawać obciążenia z zerową lub różną od zera wartością średnią momentu. W pracy przedstawiono przykładowe pomiary statyczne i cykliczne na dźwigni maszyny i badanej próbce dotyczące cechowania stanowiska przy zginaniu i skręcaniu oraz wpływu wartości średniej obciążenia.
EN
The paper presents structure, a principle of operation and measurements of the strength machine for fatigue tests. The machine is designed for fatigue tests of specimens performed from the structural materials working under cyclical loads bending, torsion and proportional bending with torsion. We can ask the load with a zero or non-zero mean value of the moment. The paper presents examples of measurements of static and cyclic on lever machines and the tested specimen (calibration machine) under bending and torsion and the influence of the mean value load.
EN
Diagnosis of electrical direct current motors is essential for industrial plants. The emphasis is put on the development of diagnostic methods of solutions for capturing, processing and recognition of diagnostic signals. This paper presents a technique of early fault diagnosis of a DC motor. The proposed approach is based on acoustic signals. A real-world data of the DC motor were used in the analysis. The work provides an original feature extraction method called the shortened method of frequencies selection (SMoFS-15). The obtained results of the presented analysis show that the early fault diagnostic method can be used for monitoring electrical DC motors. The proposed method can also support other fault diagnosis methods based on thermal, current, and vibration signals.
19
Content available Analysis of technical equipment in dairy farms
EN
The paper analyses technical equipment of the selected dairy farms. Data from questionnaires carried out in 96 farms in 2015 constituted a research material. Municipalities Lszewo-Borki in Mazowieckie Voivodeship were covered by the survey. A survey questionnaire, which consisted of two parts, was a research instrument. The first concerned general information on a farm and its owner, and the other consisted of eight questions on technical equipment used for breeding dairy cows. The research allowed to determine that farmers assessed the condition of their machinery park as average (50%) or good (40%). One out of ten farmers claimed that the used machinery park in a farm is in a bad condition. Majority of respondents have allotted from PLN 20 to 50 thousand for investments related to enhancement of a machinery park within the last 5 years. On the other hand, a considerable part of farms allotted up to PLN 20 thousand for development of a machinery park. The investigated group included also farms, which allotted more than PLN 500 thousand for development of a park.
PL
W pracy dokonano analizy wyposażenia technicznego wybranych gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 96 gospodarstwach w 2015 roku. Obszarem badań objęto gospodarstwa położone na terenie gminy Olszewo - Borki w województwie mazowieckim. Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu, który składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła ogólnych informacji o gospodarstwie i jego właścicielu, natomiast druga składała się z ośmiu pytań dotyczących wyposażenia technicznego wykorzystywanego w chowie bydła mlecznego. W wyniku badań ustalono, że rolnicy ocenili stan swojego parku maszynowego jako średni (50%) lub dobry (40%). Co dziesiąty badany rolnik, uważał, że wykorzystywany park maszynowy w gospodarstwie jest w złym stanie. Większość badanych w ciągu ostatnich 5 lat na inwestycje związane z rozwojem parku maszynowego przeznaczyła od 20 do 50 tys. zł. Natomiast znaczna część gospodarstw na rozwój parku maszynowego przeznaczyła do 20 tys. zł. W badanej grupie były również gospodarstwa, które przeznaczyły na rozwój parku ponad 500 tys. zł.
PL
W artykule zaprezentowano jedną z metod inżynierii jakości ‒ metodę SMED – do usprawnienia funkcjonowania maszyny pracującej na linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie branży hutniczej. Problemem, który występował na analizowanej linii produkcyjnej, to był zbyt długi czas przezbrojenia maszyny. Zastosowana metoda SMED i podjęte działania pozwoliły na wskazanie miejsc potencjalnych problemów oraz skrócenie czasu przezbrojenia maszyny.
EN
The article presents the implementation of the SMED quality engineering method to improve the efficiency of a production line in a steelworks. The problem in the production line analysed was too long of a machine retooling time. The advanced SMED method and the measures taken enabled us to pinpoint the potentially problematic areas and decrease the retooling time.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.