Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekuperacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Energia w ujęciu ogólnym niezbędna jest do funkcjonowania każdego sektora przemysłu. W mniejszym lub większym stopniu potrzebują jej także gospodarstwa domowe. Bez względu na fakt, czy chodzi o elektryczność, czy ciepło, dostęp do tego rodzaju mediów jest niezwykle istotny. Zakłady, takie jak huty, odlewnie, cementownie, rafinerie, elektrownie oraz wiele innych powinni być wyposażone w wysokiej jakości systemy służące odzyskiwaniu ciepła.
PL
Tematem artykułu jest analiza porównawcza i próba określenia, który z omawianych typów wentylacji jest najkorzystniejszy w przypadku budynków jednorodzinnych. We wstępie przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące systemów wentylacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Starano się przybliżyć jej współczesne problemy wynikające głównie z braku wystarczającego nawiewu świeżego powietrza. Druga część artykułu poświęcona jest analizie porównawczej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z odzyskiem ciepła przy uwzględnieniu trzech kryteriów: kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych, jakości powietrza nawiewanego do pomieszczeń i zapotrzebowania na energię na cele grzewcze. Przedmiotem badań był projekt budynku jednorodzinnego o powierzchni 185 m2. W pracy wykorzystano wykonane przez autorkę kosztorysy budowy systemów wentylacyjnych aktualne na rok 2018, dane pomiarowe z wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The paper presents a comparative analysis and an attempt to determine which of the analyzed types of ventilation is the most advantageous for single-family buildings. At first basic information on ventilation systems used in residential buildings is presented. Attempts have been made to bring its contemporary problems, resulting mainly from the lack of sufficient fresh air supply. The second part of the article is devoted to the comparative analysis of gravitational and mechanical ventilation with heat recovery system taking into account 3 criteria: investment and operating costs, quality of the air supplied to rooms and energy demand for heating purposes. The subject of the research was the design of a single-family building with an area of 185 m2. The paper uses the author’s cost estimates of the construction of ventilation systems valid for 2018, measurement data from the provincial Inspectorate of Environmental Protection in Poznan as well as the methodology of determining the energy performance of buildings.
3
Content available remote Telemetryczny system do pomiarów efektywności energetycznej wentylacji
PL
W artykule przedstawiono oryginalny system telemetryczny dedykowany do pomiarów efektywności energetycznej wentylacji mechanicznej. Jego konstrukcja umożliwia łatwe wykonywanie pomiarów w miejscu zamontowania wentylacji.
EN
The article describes the original dedicated telemetry system measuring the energy efficiency of the mechanical ventilation. Its design allows for easy measurement taking at the site of the ventilation’s installation.
4
Content available remote Analysis of regenerative braking strategies
EN
Theoretical issues related to the use of regenerative braking systems in two-axle vehicles have been presented. In the introduction, the trends observed in the development of vehicles with electric and hybrid drive systems have been described. In the subsequent part of this article, the impact of regenerative braking on driving safety has been analysed, with taking into account the steerability and directional stability of the vehicle. The braking ratio (distribution of braking effort between the front and rear wheels) has been calculated for specific data of a prototype vehicle. Various regenerative braking strategy systems (RBS) divisions as proposed in a number of publications have been presented. For the purposes of this study, simulation tests were carried out according to the NEDC (New European Driving Cycle) test procedure for two regenerative braking strategies, referred to as serial and parallel ones. The presentation of simulation test results has been preceded by a description of the method of implementing the aforementioned strategies in an electric vehicle.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne zagadnienia związane z zastosowaniem systemów hamowania odzyskowego w pojazdach dwuosiowych. We wstępie opisane zostały tendencje w rozwoju pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym. W dalszej części pracy rozważono wpływ hamowania odzyskowego na bezpieczeństwo jazdy, uwzględniając kierowalność i stateczność. Przeprowadzono obliczenia rozkładu sił hamowania dla konkretnych danych pojazdu prototypowego. Przedstawione zostały podziały strategii hamowania odzyskowego proponowane w różnych publikacjach. Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzano badania symulacyjne w cyklu jezdnym NEDC (New European Driving Cycle) dla dwóch strategii hamowania odzyskowego – szeregowej i równoległej. Prezentacja wyników symulacji została poprzedzona opisem sposobu realizacji wymienionych strategii w samochodzie elektrycznym.
PL
Jakość powietrza w domu ma znaczący wpływ na dobre samopoczucie. Powietrze o dobrej jakości oznacza zrównoważony stosunek tlenu, wilgotności i temperatury. Ponadto powietrze musi być czyste i zdolne do cyrkulacji.
PL
Z uwagi na ciągły i zmienny ruch pociągów trakcja kolejowa narażona jest na znaczne wahania obciążeń. W artykule przedstawione są problemy wynikające ze specyficznych warunków pracy urządzeń trakcyjnych. Autor omawia następnie rozwiązania pozwalające na ograniczenie lub całkowite zniwelowanie wielu z nich poprzez wykorzystanie potencjału, jaki daje rekuperacja, czyli hamowanie z odzyskiem energii elektrycznej. W kolejnej części omówione zostały testy przeprowadzone w Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem baterii akumulatorów do samodzielnego zasilania pociągu na krótkich odcinkach. Na podstawie wyników testów zaprezentowana jest autorska analiza wpływu dodatkowej masy baterii akumulatorów na zużycie energii elektrycznej, jak i na czas przejazdu na wybranych odcinkach kolejowych. Następnie przedstawione zostają możliwości płynące z zarządzania energią z wykorzystaniem baterii akumulatorów w połączeniu z systemem GPS.
EN
The traction electrification system is subject to dynamically changing and moving loads caused by the moving trains. This article talks about problems arising from such specific working regimes that the traction equipment is exposed to. Author then outlines ways of reducing or at least partial solving of many of those problems by using the regenerative braking. The following part of this article presents outcomes of the tests undertaken by Network Rail in East Anglia region of Great Britain where the electric train independently powered by batteries was running on circa 70 km long section of the route. Based on the results of these tests author analyses the effect of the additional mass of the battery rafts on the train’s total energy consumption and journey time on chosen routes. At the end of the article author talks about the key potential benefits of the smart energy management using the on-board energy storage devices together with the GPS system.
7
Content available remote Nowe standardy energetyczne w europejskim mieszkalnictwie
EN
The paper presents an innovative method to increase the overall effi ciency of the internal combustion engine. The presented method is based on the kinetic energy derived from the fl ow of exhaust gases in the exhaust system of the internal combustion engine. Th is energy is used to drive a high speed turbogenerator which is integrated with the gained energy system management. Such a system, which uses energy otherwise lost in the engine exhaust system, allows the acquisition of additional electrical energy. As a result, it improves the energy balance of a motor vehicle. Th is is particularly important in a situation of constantly expanding system of electric receivers in vehicles. Th e paper presents an analysis of the research results of the system of energy recovery, carried out on turbo supercharged engine with spark ignition. Th e article also gives the research results on the impact of the proposed system on the environment.
PL
W artykule przedstawiony został przegląd metod wykorzystania energii pochodzącej z hamowania odzyskowego. Wśród znanych i stosowanych w praktyce metod wymieniono wykorzystanie odzyskanej energii na nietrakcyjne potrzeby własne pojazdu, magazynowanie odzyskanej energii w zasobnikach (pokładowych lub stacjonarnych) i wykorzystywanie jej w razie potrzeby, transformację i zwrot odzyskanej energii do krajowej sieci zasilania, a także moż-liwość przesyłu odzyskiwanej energii z powrotem do sieci jezdnej i wykorzystanie jej przez inne pojazdy mające zapotrzebowanie na taką energię (np. w fazie rozruchu). Pokrótce omówiono zasady działania wymienionych metod, wskazano ich wady i zalety oraz podano przykłady zastosowania w praktyce. W podsumowaniu stwierdzono, że wskazane byłoby połączenie tych metod w zintegrowany system odzysku energii i zaproponowano ogólny schemat takiego systemu.
EN
This article presents a review of methods for management of energy gained from regenerative braking. Among known and applied methods, the following are specified: using the recovered energy for non-traction own needs of the vehicle, storing the recovered energy in energy storage system (on-board or stationary) and its later use when needed, transformation and return of the recovered energy to the domestic power grid, and also the possibility of transferring the recovered energy to the traction network and its use by other vehicles (e.g., in during their acceleration phase). The principles of these methods are shortly described, their advantages and shortcomings are pointed out, and the practical applications are given. In summary, it is concluded that it would be advantageous to combine these methods into an integrated system of energy regeneration and a general scheme of such a system is proposed.
EN
In this paper, a basic function of an Automatic Train Operation (ATO), called target braking, has been discussed. The most important assumptions of this function have been discussed in detail. The SOP-2 system designed by the Technical University of Lodz, in cooperation with Bombardier Transportation (ZWUS), has been presented. In the text, a target braking simulation model created by the authors has been described, which was developed to study the impact of the propulsion system on the target braking accuracy. The simulation results have been presented. The average dispersion of automatic target braking provides train stopping in the most number of cases in the range of 0.53 meters. Target braking values obtained during field tests are in the range from 0.3 to 1 meter. On the basis of the obtained results of target braking, the process conclusions are as follows: rapid deceleration changes cause the so-called jerks, which are negatively perceived by the passengers; braking in a long time causes a decrease in the commercial speed. Currently, the authors have developed a simulation model that includes a DC motor drive, which is in the testing phase.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe funkcje Automatycznej Obsługi Pociągu. Szczegółowo omówiono najważniejsze założenia. Zaprezentowano system SOP-2 zaprojektowany przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Bombardier Transportation (ZWUS). W tekście zasymulowano hamowanie docelowe pojazdu z dokładnym opisem układu napędowego oraz przedstawiono wyniki symulacji. Średnie odchylenie od punktu zatrzymania wyniosło 0,53 metra. Uzyskano wartości od 0,3 do 1 metra. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto następujące wnioski: gwałtowne zmiany opóźnienia nie wpływają korzystnie na pasażerów, długi czas hamowania zmniejsza prędkość handlową pojazdu. Autorzy poszerzyli model silnika DC, który zastosowano w symulacjach.
PL
Zauważalny w ostatnim dziesięcioleciu wzrost liczby pojazdów elektrycznych komunikacji miejskiej, wyposażonych w zdolność hamowania odzyskowego stanowi szansę zmniejszenia energochłonności trakcji miejskiej. Istotna staje się ocena możliwości ograniczenia zużycia energii za pomocą zwiększenia stopnia rekuperacji. W artykule przedstawiono analizę efektywności hamowania odzyskowego w sieci tramwajowej stolicy Republiki Czeskiej – Pragi.
EN
Growth in the number of electric vehicles transport equipped with regenerative braking capability is noticeable in the last decade. It opens the possibility of reducing of the energy consumption of urban traction. Important is the assessment of the possibilities to reduce energy consumption by increasing the degree of recovery breaking recuperation. The article presents an analysis of the efficiency of regenerative braking on the tram network of capital of the Czech Republic, Prague.
PL
W artykule opisano testowy system ogrzewania i wentylacji w modernizowanym mieszkaniu budynku miejskiego (kamienicy), w którym zastosowano centralę wentylacyjną z rekuperatorem i pompę ciepła typu powietrze/powietrze z dolnym źródłem ciepła wspomaganym przez ciepło odpadowe z systemu wentylacji.
EN
Article describes a combination of a heat recovery unit and an air heat pump working as complete HVAC system installed in retrofitted flat in an old city house.
PL
W sezonie zimowym 2013 przebadano mikrobiologiczną jakość powietrza na terenach krytych kortów tenisowych. Próbki powietrza pobierano mikrobiologicznym próbnikiem MAS-100 Eco. W trakcie badań analizowano również parametry mikroklimatyczne, takie jak temperatura powietrza, wilgotność oraz prędkość wiatru. Ocenę czystości powietrza prowadzono zgodnie z wytycznymi Polskich Norm. W powietrzu wewnątrz hali wykryto bakterie mezofilne, psychrofilne, gronkowce (Staphylococcus), promieniowce (Actinobacteria), Pseudomonas fluorescens oraz grzyby mikroskopowe, których liczebność była zróżnicowana na stanowiskach kortu tenisowego. W niektórych okresach ich liczebność w 1 m3 powietrza była duża i wskazywała na silne mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza. W środowisku zewnętrznym obok kortów tenisowych powietrze było najczęściej niezanieczyszczone.
EN
In winter 2013 microbiological air quality in areas covered tennis courts was examined. Air samples were collected on the designated positions tennis courts by microbiological sampler MAS-100 (Merck). During the studies were examined also the parameters like air temperature, humidity and wind speed. Clean air assessment was carried out in accordance with the guidelines of the Polish Standards. In the air inside were the mesophilic bacteria, psychrophilic bacteria, Staphylococcus, Actinobacteria, Pseudomonas fluorescens and microscopic fungi, whose number was varied at difference points of the tennis court. During certain periods of their abundance in 1 m3 of air was a large what showed strong microbiological air pollution. Outside the covered tennis courts the air was usually not polluted.
PL
Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji w obiektach. Autor pisze w jaki sposób te koszty można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic.
17
PL
W pracy przedstawiono analizę finansową systemów klimatyzacji z wykorzystaniem różnych systemów do odzysku ciepła w obiekcie użyteczności publicznej. Pozyskiwanie energii powstającej w układzie może być realizowane poprzez systemy takie jak rekuperacja, regeneracja czy pompa ciepła, które znajdują powszechne zastosowanie we wspomnianych obiektach użyteczności publicznej czy w budynkach mieszkalnych, wielo i jednorodzinnych. Do przeprowadzania analizy posłużyła sala wykładowa Wydziału Fizyki Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Analizę poprzedza projekt instalacji klimatyzacyjnej w trzech wersjach. Wariant pierwszy, będący punktem odniesienia, stanowi centrala bez odzysku ciepła. Z wariantem bazowym porównano dwie centrale z systemami rekuperacyjnym oraz regeneracyjnym. W analizie wzięto pod uwagę koszty inwestycyjne, na które składają się koszty zakupu centrali wraz z niezbędną automatyką oraz koszty eksploatacyjne, w których ujęto koszty związane z użytkowaniem owych central tj. koszt pracy wentylatorów, wymiany filtrów, dostarczenia mediów zasilających urządzenia. Przeprowadzona analiza dowodzi, iż poniesione wyższe nakłady inwestycyjne zakupu centrali klimatyzacyjnej skutkują niższymi kosztami jej użytkowania. Koszty użytkowania centrali z najbardziej popularnym w zastosowaniu wymiennikiem rekuperacyjnym są niewiele wyższe od kosztów centrali z wymiennikiem regeneracyjnym, a oba rozwiązania pociągają za sobą około czterdziesto procentowe oszczędności w stosunku do systemu bez odzysku ciepła.
EN
This article presents the financial analysis of air conditioning systems using various heat recovery systems at public service. It moves also the issue of recovery systems of heat – energy in air conditioning systems and ventilation. Acquisition of energy arising in the system can be implemented by systems such as for secondary recuperation, regeneration or the heat pump, which are common in the use of public facilities or residential, multi and single family houses. To carry out the analysis of the Lecture Hall had served the Faculty of Physics of AGH University of Science and Technology. The analysis of the project precedes the installation unit in three versions. The firs variant, which is the point of reference is the AHU without heat recovery. It been compared with two AHU: with recuperation and regenerative systems. In the analysis of investment costs and operating costs were taken into account. Analysis carried out shows that incurred higher investment purchase AHU will result in lower operating costs. Cost of ownership of most popular in application recuperative exchanger are not much higher than the cost of the AHU of the regenerative heat exchanger. And both solution involve a nearly forty percent savings in relation to the system without heat recovery.
PL
W artykule przeanalizowano koszty eksploatacyjne instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych oraz przesłanki wyboru rozwiązań na etapie projektowania w celu optymalizacji kosztów i zapewnienia komfortu użytkownikom.
EN
The paper presents the operating costs analysis for the model mechanical ventilation systems, commonly used in detached houses. The potential reduction of the operating costs are shown on the basis of the calculations.
PL
Zdecydowana większość obecnie produkowanych tramwajów posiada układy rekuperacji energii, pozwalające na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa komunikacyjne, wymieniając stary tabor bez rekuperacji na nowy z rekuperacją, powodują, że w sieci zasilającej częściej pojawia się energia hamowania, która w przypadku braku odbiorów niejednokrotnie będzie wytracana na oporach hamowania. Aby zwiększyć efektywność rekuperacji, należy dążyć do modernizacji infrastruktury technicznej i przystosowania sieci zasilającej do zmieniających się warunków.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji pracy modeli dwóch układów energetycznego zagospodarowania gazu z podziemnego zgazowania węgla brunatnego. Symulacje prowadzono w obu przypadkach dla wariantu oceny energetycznej całego procesu, od zgazowania węgla – do wytworzenia w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej oraz dla wariantu od podania do układu energetycznego czystego gazu ze zgazowania – do wytworzenia energii. W podsumowaniu zarekomendowano analizowane układy, w zależności od priorytetów w uzyskiwanym produkcie końcowym – energia elektryczne lub ciepło.
EN
The article presents the simulation results of work of two models of energy management systems of gas from underground lignite gasification. Simulations were carried out in both cases for the variant of energy assessment of the whole process, from the gasification of coal to production of combined heat and electricity and for the variant of giving clean gas from gasification to the system in order to produce energy. In conclusion, it was recommended to analyze the systems depending on the priorities of the obtained final product – electricity or heat.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.