Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano propagację błędów losowych w multiplikatywnych algorytmach przetwarzania, cechujących się mnożeniem danych pomiarowych przez siebie. Wyznaczono równania propagacji błędów dla dwóch algorytmów służących do obliczania wartości skutecznej i mocy elektrycznej na podstawie cyfrowych reprezentacji przebiegów. Przeprowadzono analizę propagacji błędów kwantowania i błędów spowodowanych drżeniem próbek przy użyciu równań propagacji błędów oraz metodą Monte Carlo wykorzystując niepewność wyników pomiaru do porównywania ich niedokładności.
EN
Multiplicative algorithm, used for example for calculation of electrical power on the basis of digital representations of a voltage and current signal, characterize occurrence of products of measurement results. Accuracy of the results in the output of the algorithm can be analyzed by using error propagation equations for different kinds of the algorithm input errors. The alternative way consist in application of Monte Carlo method especially in sophisticated measurement condition. The general form of the multiplication algorithms is described in the paper and, for two kinds of the algorithm, the propagation equations have been determined. Error analysis of the algorithms applied for calculation of effective value and electric power has been performed for two basic errors caused by sampling jitter and quantization of samples.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem obliczeń równoległych przy implementacji algorytmów sterowania bazujących na zasadach logiki rozmytej. Przedstawiono realizację przykładowego regulatora, w którym wykorzystano standard specyfikacji przetwarzania współbieżnego OpenMP oraz QtConcurrent. Opisano przeprowadzone badania porównawcze standardowego algorytmu sekwencyjnego z algorytmem wykorzystującym obliczenia równoległe pod względem szybkości działania.
EN
In the paper issues related to the use of a parallel computation in the implementation of control algorithms based on the principles of fuzzy logic have been described. The implementation of an exemplary regulator, in which the OpenMP standard and QtConcurrent is used has been presented. Comparative studies of a standard sequential algorithm with an algorithm that uses a parallel computation in terms of speed of operation were described.
3
Content available remote Diagnostics and measurement of the gasoline engines injection system
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań elektronicznego system wtrysku paliwa, które mogą być stosowane w kwestiach diagnostycznych. Opisano konstrukcję i pracę typowego systemu wtrysku paliwa, a także przeanalizowano jego elektroniczną część. Zaproponowano również metodę wykrywania wadliwego wtryskiwacza, bazującą na analizie charakterystyk prądu różnicowego. Wykazano różnice w parametrach elektrycznych poszczególnych wtryskiwaczy paliwa, które mogą być poprawione np. dzięki odpowiednim algorytmom samokształcenia.
EN
The paper presents the electronic fuel injection system research results, which can be used in diagnostic issues. Have been described the construction and operation of a typical fuel injection system and analysed its electronic part. It has also been proposed method for the detection of the injector malfunction, based on the analysis of differential current characteristic. Have been shown differences in the electrical parameters of the individual fuel injectors, which can be corrected e.g. by suitable self-learning algorithms.
EN
The paper presents a method based on artificial neural network (ANN) technique applied for correction of dynamic error of gas concentration measuring transducer. Its response time is about 8 minutes. The results obtained in the research of this transducer were used for learning and testing ANN, which were implemented in the dynamic correction task. The described method allowed for significant reduction of the transducer’s response time – the output signal was practically fixed after a time equal to one sampling period of output signal provided that the stimulus is a step function. In addition, the use of ANN allows reducing the impact of the transducer dynamic non-linearity on the correction effectiveness.
EN
This paper deals with the phenomenon of undesirable detonation combustion in internal combustion engines. A control unit of the engine monitors the detonations using piezoelectric knock sensors. The detonations can be objectively measured by these sensors just outside a car. If the amplitude of the sensor output voltage is too small, it may happen that the knock combustion is not detected. The construction of a simple device for the detection of this disorder is presented and described in the paper.
PL
Artykuł dotyczy zjawiska spalania stukowego w silnikach spalinowych. Opisano wspomniane zjawisko, przedstawiono prosty tester czujników spalania stukowego, jego model symulacyjny oraz opis matematyczny napięcia wyjściowego czujnika. Zjawisko spalania stukowego miejsce w sytuacji, gdy dochodzi do niewłaściwego, nierównomiernego i wybuchowego spalania paliwa w silniku tłokowym o zapłonie iskrowym. Zjawisko spalania stukowego jest bardzo niekorzystne, ponieważ powoduje znaczne obciążenie cieplne oraz mechaniczne elementów silnika. Aby zapobiegać temu zjawisku stosuje się odpowiednie paliwa o wysokiej liczbie oktanowej oraz układy sterowania pracą silnika redukujące możliwość spalania detonacyjnego. Ważnym elementem takiego układu jest piezoelektryczny czujnik spalania stukowego. Piezoelektryczne czujniki spalania stukowego są czujnikami generującymi napięcie na skutek uderzenia spowodowanego spalaniem stukowym. W trakcie spalania stukowego dochodzi do nagłego wzrostu ciśnienia na skutek pojawienia się fali dźwiękowej (rys. 1), co jest wykrywane przez czujnik. Czujniki spalania stukowego dostarczają informacji komputerom sterującym pracą układu zapłonowego. Układy te minimalizują spalanie stukowe poprzez sterowanie kątem zapłonu. Sterowanie to realizowane jest zwykle poprzez odpowiednie mapowanie tego kąta. Stosuje się procedury adaptacyjnego doboru kąta zapłonu, zgodnie z rys.3. Spalanie stukowe może być zredukowane poprzez właściwy dobór i przesunięcie kąta zapłonu. Przedstawiono konstrukcję prostego układu do testowania takich czujników, złożonego z rury i odpowiedniego ciężarka (kulki). Przebieg napięcia wyjściowego piezoelektrycznego czujnika spalania stukowego (rys. 8) może być przybliżony funkcja Bessela. Przedstawiono również symulację czujnika w pakiecie COMSOL rys. 9. Efekty symulacji przedstawiono na rys. 10.
EN
The paper presents the electronic fuel injection system research results, which can be used in diagnostic issues. Have been described the construction and operation of a typical fuel injection system and analyzed its electronic part. It has also been proposed method for the detection of the injector malfunction, based on the analysis of differential current characteristic. Have been shown differences in the electrical parameters of the individual fuel injectors, which can be corrected e.g. by suitable self-learning algorithms.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących elektronicznego układu wtryskowego paliwa silników spalinowych, które mogą mieć zastosowanie w zagadnieniach diagnostycznych. Opisano budowę i zasadę działania typowego układu wtryskowego oraz poddano analizie jego część elektroniczną. Przedstawiono stanowisko pomiarowe umożliwiające m.in. jednoczesne wyznaczanie charakterystyk prądowych oraz napięciowych dla 5 układów wtryskowych. Uzyskane charakterystyki pozwoliły na opracowanie metody wykrywania nieprawidłowości w działaniu układu wtryskowego opartej m.in. na analizie różnicowej charakterystyki prądowej. Prądową charakterystykę odniesienia przyjęto jako średnią z 5 charakterystyk prawidłowo działającego układu wtryskowego. Stwierdzono, że na podstawie różnicy pomiędzy charakterystyką odniesienia a charakterystyką nieprawidłowo działającego układu wtryskowego możliwe jest wykrycie typowych usterek, takich jak: zatrzymanie zaworu iglicowego w położeniu otwarcia, przesuwanie się zaworu iglicowego tylko w początkowym fragmencie jego zakresu ruchomego, czy też efekt spadku ciśnienia podawanego paliwa. Istotnym problemem przy tego rodzaju diagnostyce jest różnica parametrów poszczególnych egzemplarzy elektronicznych układów wtryskowych, nawet w przypadku tego samego producenta określonego modelu. W rezultacie konieczne staje się wyznaczanie prądowych charakterystyk odniesienia indywidualnie dla każdego egzemplarza. Problem ten może być rozwiązany np. na drodze programowej, przy użyciu odpowiednich algorytmów samouczących.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacyjnych badań sieci neuronowych o radialnych oraz sigmoidalnych funkcjach aktywacji. Zamodelowano sytuację pomiarową, w której sieci neuronowe realizują korekcję błędów statycznych nieliniowego czujnika pomiarowego w przetworniku próbkującym. Niedokładność neuronowej realizacji korekcji wyrażono za pomocą niepewności. Porównano właściwości metrologiczne obu rodzajów sieci w zależności od ich struktury oraz liczebności zbiorów uczących.
EN
The paper describes the results of simulation studies of RBF and MLP neural networks. There was modeled a measurement situation in which neural networks performed static error correction of a non-linear sensor in a sampling transducer. The correction inaccuracy by neural networks is expressed by the uncertainty. There were compared metrological properties of both types of networks depending on their structures and size of learning sets.
PL
W pracy sformułowano problem optymalizacji parametrów konstrukcyjnych precyzyjnych transformatorów pomiarowych. Zaproponowano metodę optymalizacji bazującą na rzutowaniu gradientu na podprzestrzeń styczną do ograniczeń aktywnych oraz przedstawiono algorytm.
EN
The design optimization problem of precise measuring transformers is formulated in the paper. Gradient projection on active tangent subspace method is proposed for the task solutions and algorithm is shown.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących możliwości wykorzystania jednokierunkowych sieci neuronowych do korekcji błędów dynamicznych wprowadzanych przez przetworniki opisane liniowym równaniem różniczkowym II-go rzędu. Oceniono zasadność stosowania tego rodzaju podejścia do zagadnienia korekcji błędów dynamicznych. Wnioski sformułowano w oparciu o wyniki badań symulacyjnych.
EN
Dynamic properties of second order transducers are usually modelled by the linear differential equation (1) which can be converted to the discrete equation of state (6). Recursive solving of this equation for the input quantity (Eqs. 8 and 9) is a dynamic error correction algorithm. This algorithm can be written in the form of equations (10 and 11) which can be solved by simple, feed-forward neural networks of structures shown in Fig.1. Fig. 2 illustrates the use of neural networks for realisation of the dynamic correction recursive algorithm. The possibility of applying neural networks to dynamic error correction was investigated by simulations in the Matlab Neural Toolbox environment. There were taken the following assumptions concerning the transducer model: , , and the discretization period . The network was learned using a 200 - element learning set generated on a basis of relation (14). The network was tested with a 200 000 - element testing set. The test results of both networks showed error - free implementation of (10) and (11) (errors of 10-15 order). At the next stage the learning sets were quantizied with 12 - bit resolution. The influence of the discretization period on the accuracy of correction realisation was also investigated. Fig. 7 presents the results as a dependency of the output results on the discretization period .
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zastosowania sieci neuronowych do korekcji błędów statycznych i dynamicznych wnoszonych przez analogową część toru przetwarzania przetwornika próbkującego opisaną modelem Wienera. Poddano analizie możliwość zastosowania dwóch niezależnych sieci neuronowych realizujących kolejno korekcję błędów statycznych i dynamicznych oraz możliwość zastosowania tylko jednej sieci do rozwiązania obu zadań jednocześnie.
EN
The paper presents the investigations results of application of neural networks to correction of static and dynamic errors caused by an analog part of the sampling transducer processing chain described by Wiener model. The possibility of using two independent neural networks realising correction of static and dynamic errors in turn as well as the possibility of application of one network only to solving the both tasks simultaneously are analysed.
PL
Przetwornik próbkujący jest układem pomiarowym służącym do uzyskiwania wartości chwilowych wielkości zmiennych w czasie. Stanowi on tor pomiarowy, którego końcowym ogniwem jest przetwarzanie cyfrowe, realizujące odtwarzanie wielkości wejściowej przetwornika na podstawie ciągu skwantowanych próbek napięcia wyjściowego części analogowej toru. Błąd wyniku odtwarzania zależy od błędów części analogowej, układu próbkująco/pamiętajacego, przetwornika A/C oraz właściwości algorytmu odtwarzania. Model błędu przetwornika próbkującego, w którym dla celów odtwarzania zastosowano sieć neuronową, może być budowany w dużej części przy użyciu badań symulacyjnych. Celem pracy jest scharakteryzowanie zagadnień związanych z identyfikacją tego rodzaju modelu.
EN
A sampling transducer is such a measuring instrument which delivers instantaneous values of its varying in time input quantity. It can be described as a measuring chain the finał element of which performs digital processing consisting in reconstruction of instantaneous values of an input quantity on the basis of a series of quantized samples of the analog part output quantity. The reconstruction result inaccuracy depends on errors of the analog part, errors of sampling and quantization, as well as on properties of the reconstruction algorithm. An error model of a sampling transducer, in which an artificial neural network is used for reconstruction, may be built, in a large part, by using results obtained in a simulation way. The paper aim is to characterize problems connected with identification of such a model.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych struktur sieci neuronowych realizujących odtwarzanie wielkości wejściowych czujników dwuparametrowych. Poddano analizie dokładność realizacji procedury odtwarzania przez sieć neuronową w zależności od rodzaju zastosowanych funkcji aktywacji neuronów. Podjęto próbę praktycznej weryfikacji uzyskanych rezultatów wykorzystując do tego celu układ służący do pomiaru stężeń gazów.
EN
The paper presents investigation results of the selected structures of a neural network realising reconstruction of two-parameter sensor input quantities. The accuracy of reconstruction realisation by a neural network is analysed according to the type of the neuron transfer function used. The obtained results are practically verified on the example of the system for gas concentration measurement.
PL
Podstawowym wymogiem, coraz częściej stawianym współczesnym budynkom, jest optymalizacja kosztów eksploatacji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności i komfortu użytkowników. W tym celu budynki wyposaża się w zdecentralizowane, zintegrowane systemy zarządzające większością ich infrastruktury technicznej. W artykule przedstawiono ogólny opis wybranych systemów pomiarowo-sterujących stosowanych w tzw. "inteligentnym budownictwie". Omówiono architekturę oraz podstawowe właściwości funkcjonalne systemów X-10, EIB oraz LonWorks.
EN
Optimization of exploitation costs at simultaneous ensuring the user's high level of comfort and functionality are the basic requirements for modern buildings. That is why buildings are equipped with decentralized, integrated systems controlling their technical infrastructure. The paper presents the general description of selected measuring-control systems used in smart buildings. Architecture and basic functional properties of X-10, EIB and LonWorks systems are discussed.
14
Content available remote Model błędów sieci neuronowej jako ogniwa przetwarzania próbkującego
PL
W artykule opisano koncepcję budowy modelu błędów sieci neuronowej wykorzystanej w przetworniku próbkujacym do odtworzenia wartości chwilowych jego wielkości wejściowej. Zaproponowany model wzorowany jest na modelu błędów stosowanym do opisu właściwości metrologicznych algorytmów odtwarzania realizowanych w sposób programowy przez procesor. Umożliwia to porównywanie tego rodzaju właściwości dla realizacji procesorowej i neuronowej algorytmów odtwarzania.
EN
The paper describes a concept of building an error model of the neural network used in the sampling transducer for reconstruction of instantaneous values of its input quantity. The structure of the proposed model is the same as that applied to the description of metrological properties of reconstruction algorithms performed by a processor in the program way. It enables comparison of the both ways of realising the reconstruction algorithm by a processor and by a neural network.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne aspekty zastosowania modelowania odcinkowo-liniowego w procedurze odtwarzania stężenia metanu w stanie nieustalonym mostka pelistorowego zasilanego napięciem impulsowym. Opisano wyniki analizy propagacji niepewności przez sekwencję algorytmów odtwarzania programowego, zbudowanych na podstawie odwrotnych modeli odcinkowo-liniowych analogowego procesu przetwarzania.
EN
The paper presents the practical aspects of use of the line-segment modelling inreconstruction procedure of methane concentration in transient state of the pellistor bridge with ompulse supply voltage. Results of uncertinty propagation by programming reconstruction algorithms based on the inverse line-segment models of the analog conversion are described.
PL
W artykule przedstawiono ogólną koncepcję budowy modeli odcinkowo-liniowych dla złożonych nieliniowych przetworników realizujących pomiar w stanie dynamicznym, których błędy systematyczne korygowane są w sposób programowy na zasadzie odtwarzania. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami uzyskanymi dla algorytmów korekcji błędów systematycznych mostka pelistorowego zastosowanego do pomiaru stężenia metanu w stanie dynamicznym po załączeniu napięcia zasilania.
EN
The paper presents a general concept of creation of segment-linear models for complex nonlinear transducers operating in dynamic state. The systematic errors of these transducers are corrected in a programmable way basing on the reconstruction principle. Theoretical considerations are illustrated by the results obtained for algorithms of systematic errors correction of the pellistor bridge which has been used for measuring of methane concentration in dynamic state after switching on the supply voltage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.