Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podstawa programowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest analiza świadomości krajobrazu uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej w świetle holistycznej koncepcji zaproponowanej przez T. Chmielewskiego, U. Mygę-Piątek i J. Solona (2015). Autor uważa, iż zapisy podstawy programowej pozwalają na kształtowanie holistycznego podejścia do krajobrazu, a tym samym na kształtowanie świadomości na jego temat. Z uwagi na pandemię Covid-19, poprawność tezy zweryfikowana została badaniami ankietowymi przeprowadzonymi drogą internetową. Grupę badawczą stanowiło 407 uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Wyniki pozwalają stwierdzić, iż rozwój świadomości krajobrazowej w klasach IV-VIII przebiega poprawnie, jednak konieczne jest uporządkowanie wiedzy teoretycznej uczniów w aspekcie terminologii i klasyfikacji krajobrazów. Ich rozróżnianie i wiedza na temat roli człowieka w kształtowaniu otoczenia konieczna jest do dalszego rozwoju świadomości krajobrazu wśród najmłodszych. Istotne wydaje się także nakierowanie uczniów na dostrzeganie multisensoryczności krajobrazów. Osiągnięcie tego celu z pewnością wymaga dużego nakładu pracy ze strony nauczycieli i szczegółowego zapoznania się z holistyczną koncepcją krajobrazu.
EN
The aim of the article is to analyze the landscape awareness of studentsin grades IV - VIII of primary school in the holistic concept proposedby T. Chmielewski, U. Myga-Piątek and J. Solon (2015). The author believes that the core curriculum allow for the development of a holistic approachto the landscape and shaping awareness about it. Due to the Covid-19 pandemic, the correctness of the thesis was verified by questionnaire surveys conducted via the Internet. The research group consisted of 407 primary school students from all over Poland. The results show that the development of landscape awareness in grades IV-VIII is correct. However, it is necessary to organize the theoretical knowledge of students in terms of terminology and classification of landscapes. Their typology and knowledge about the role of man in shaping the environment is necessary for the further development of landscape awareness. It also important is direct students to perceive the multisensory nature of landscapes. Achieving this goal requires a lot of work from teachers and carefully studyof the holistic concept of landscape.
2
Content available Szkolnictwo poligraficzne po reformach
PL
W latach 2016–2019 w systemie szkolnictwa zawodowego w Polsce zaszły istotne zmiany. Większość z nich weszła w życie w 2019 roku i dotyczyły również edukacji poligrafów. Zmieniały się nie tylko treści programowe, ale wprowadzono też do podstaw programowych nowe zagadnienia oraz nowe zawody. Rok, to zbyt krótki okres na ocenę wszystkich zmian. Jest jednak dobrą okazją do podsumowania i określenia jakie problemy nurtują dzisiaj zawodowe szkolnictwo poligraficzne.
EN
In 2016–2019, significant changes took place in Polish vocational education system. Most of them entered into force in 2019. They also concerned graphic arts education. Not only did the curriculum content change, but also new topics and new professions were introduced into the curriculum. Although one year is a short period of time to evaluate all changes, the author made an attempt to summarize and define the problems bothering today’s professional graphic arts education at the secondary school level.
PL
Krajobraz stanowi ważną kategorię badawczą w geografii, równocześnie od wielu lat jest obecny w szkolnej edukacji geograficznej. W ostatnim czasie obserwowany jest w Polsce wzrost zainteresowania badaczy krajobrazem kulturowym, co ma potwierdzenie w licznych opracowaniach naukowych. Biorąc pod uwagę znaczenie oraz aktualność tej problematyki, krajobraz kulturowy powinien zajmować równie ważne miejsce w szkolnej edukacji geograficznej. W artykule podjęto próbę sprawdzenia, czy jest tak w istocie. Przeprowadzono szczegółową analizę dokumentów oświatowych określających cele i treści edukacji geograficznej i przyrodniczej po reformie z 2017 r. Pozwoliło to na ocenę, jakie miejsce zajmuje krajobraz kulturowy w edukacji szkolnej oraz które nurty i podejścia badawcze są w niej obecne. Artykuł ma charakter polemiczny, przedstawiono w nim odmienne i bardziej krytyczne poglądy na temat stanu edukacji krajobrazowej w Polsce niż m.in. A. Hibszer, E. Szkurłat (2018).
EN
Landscape is an important research category in geography, and it has also been part of school geography lessons for many years. We have recently observed a clear increase in researcher interest in cultural landscape in Poland, as confirmed by numerous scientific studies. Given the importance and timeliness of this issue, cultural landscape should occupy an equally important place in school geography lessons. This article attempts to determine whether this is the case. A detailed analysis of educational documents setting out the objectives and content for geography and natural science lessons after the 2017 reform was carried out. This allowed us to assess how cultural landscape is positioned in school education and which trends and research approaches are included. The article is polemical in nature, presenting different and more critical views on the state of landscape education in Poland than, for example, A. Hibszer and E. Szkurłat (2018).
PL
Krajobraz to jedno z podstawowych pojęć geograficznych, które obok takich pojęć jak „region”, „przestrzeń”, „miejsce” i „środowisko geograficzne”, akcentuje całościowy charakter poznania geograficznego. W literaturze poświęconej krajobrazowi można zauważyć duże zróżnicowanie poglądów na jego rozumienie, natomiast w edukacji szkolnej niezbędna jest precyzja definiowania i jednoznaczność jego rozumienia. Autorzy artykułu postanowili przyjrzeć się miejscu pojęcia krajobraz w aktualnie obowiązujących dokumentach programowych dla różnych etapów kształcenia oraz ukazać zmianę koncepcji edukacji krajobrazowej w szkolnym kształceniu geograficznym w Polsce. Diagnoza miejsca i zmian założeń edukacji krajobrazowej w szkole została dokonana na podstawie analizy porównawczej podstaw programowych z 2008 roku i opracowanych w latach 2017-2018, oraz komentarzy do nich. Kwerenda podręczników dydaktyki geografii i innych publikacji posłużyła do ukazania kontekstu zmian kształcenia krajobrazowego we współczesnej polskiej szkole. W rezultacie prowadzonych badań stwierdzono, że dobór celów i wymagań dotyczących krajobrazu w nowej podstawie programowej odpowiada pogłębionemu rozumieniu pojęcia krajobraz. Podstawy programowe przyrody oraz geografii, opracowane w ostatnich latach, pod względem częstości odniesień do terminu krajobraz, w porównaniu z poprzednimi podstawami są zdecydowanie pełniejsze.
EN
Landscape is one of the basic geographical notions that, in addition to such concepts as „region”, „space”, „place” and „geographical environment”, accentuates the holistic nature of geographical cognition. In the literature devoted to landscape, one can notice a great diversity of views on its understanding, while in school education, a precise definition and an unambiguous understanding of its meaning are necessary. The authors of the article decided to look at the place of the concept of landscape in the currently binding curriculum documents for various stages of education and to show the changes in the concept of landscape education in school geographic education in Poland. The diagnosis of the rank and changes in the assumptions of landscape education in schools was made on the basis of a comparative analysis of the core curriculum from 2008 to the one elaborated in 2017-2018, and comments made on them. The query of geography didactics manuals and other publications served to show the context of changes in landscape education in a contemporary Polish school. As a result of the research, it was found that the selection of objectives and requirements for landscape in the new core curriculum corresponds to an in-depth understanding of the concept of landscape. The core curriculum of nature and geography developed in recent years, in comparison with the previous foundations, is definitely fuller in terms of the frequency of references to the term landscape.
PL
W 2017 roku rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzono nową podstawę programową oraz ramowe plany pracy dla przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły branżowej I stopnia. Dokumenty te stanowią podstawę do realizacji wychowania komunikacyjnego w tych typach placówek oświatowych. Artykuł składa się z dwóch części: pierwsza zawiera analizę podstawowych pojęć związanych z edukacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz opinie nauczycieli na temat dotychczasowej realizacji tych zadań, druga przedstawia analizę zapisów w podstawie programowej przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły branżowej I stopnia dotyczących pośrednio i bezpośrednio wychowania komunikacyjnego oraz rozkład godzin lekcyjnych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół.
EN
In 2017, a new curriculum and framework work plans for kindergartens, primary schools and first level trade schools were introduced by the regulations of the Ministry of Education. These documents for the basis for the implementation of traffic safety education in these types of educational institutions. The article consists of two parts: the first contains an analysis of the basic concepts related to education and road traffic safety and the opinions of teachers on the current performance of these tasks, the second presents an analysis of the provisions in the curriculum of the kindergartens, primary schools and the first level trade schools concerning directly or indirectly the traffic safety education and the teaching hours arrangement in the state schools curricula.
EN
Analysis of the current situation in graphic arts vocational education, as taught in Polish high schools. Changes resulting from the governmental education reform. Diagnosis of deteriorating condition of youth education as well as adequacy of educational programs with changes in the graphic arts industry. The article also postulates that printing companies should participate in training of graphic arts technical personnel.
7
PL
1 września 2009 roku weszła w życie nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. W konsekwencji do szkół ponadgimnazjalnych nowa podstawa programowa weszła w życie 1 września 2012 roku. Jednocześnie od 1 września 2012 roku w klasach pierwszych techników oraz zasadniczych szkół zawodowych zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, której podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku. Równolegle do tych zmian wdrożono poważną reformę w zakresie kształcenia akademickiego, opartą o tzw. krajowe ramy kwalifikacji. Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym pozwoliła odejść od skostniałego systemu „ministerialnej listy kierunków studiów” na rzecz zwiększenia autonomii uczelni w zakresie tworzenia kierunków studiów i ich programów, przyznając szczególne uprawnienia najsilniejszym naukowo wydziałom, czyli tym, które posiadają uprawnienia habilitacyjne. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzono tzw. obszarowe efekty kształcenia, które stanowią podstawę do opracowania przez wydziały tzw. kierunkowych efektów kształcenia, a na ich podstawie szczegółowych programów nauczania.
8
Content available remote Kształcenie zawodowe na progu wielkich zmian
PL
Od 1 września 2012 roku w pierwszych klasach techników oraz zasadniczych szkół zawodowych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Równocześnie klasy te obejmie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, której podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
PL
W polskim prawie oświatowym podstawa programowa określa, obowiązujący na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programach szkolnych w celu ujednolicenia kryteriów oceniania i wymagań egzaminacyjnych. W artykule dokonano uproszczonej analizy nowej, mającej obowiązywać od 1 września 2009r. „Podstawy programowej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego”, pod kątem obecności treści umożliwiających realizację idei zrównoważonego rozwoju. Badałem również zgodność założeń podstawy programowej z Międzynarodową Strategią Edukacji Środowiskowej, Polską Strategią Edukacji Ekologicznej oraz Strategią Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKG ONZ. Analiza wykazała m.in., że nowa podstawa programowa zawiera podstawowy zakres treści umożliwiających realizację założeń zrównoważonego rozwoju głównie w ramach przedmiotów przyrodniczych – biologia, geografia, chemia. W pozostałych przedmiotach problematyka ta została słabo zasygnalizowana bądź też całkowicie pominięta. Nie uwzględnienie treści ekologicznych w znacznej części przedmiotów decyduje o tym, że nowa Podstawa programowa pozostaje w sprzeczności z omawianymi strategiami i w niewielkim stopniu umożliwia przygotowanie społeczeństwa do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
EN
In the Polish education law the program principles define, valid on the given education stage, education and skills package, that have to be included in the school programs to unify the criteria of the assessment and examination regulations. In this article I have done the simplified analysis of the new “Program basis for the junior high school and high schools finishing of which gives the possibility to take the matriculation exams”, which will be in force from the 1 of September 2009. The analysis was done from the point of view of the presence of the content giving the possibility of the sustainable development idea realization. I have also studied the accordance of the program basis’ guidelines with the International Strategy of the Environmental Education, Polish Strategy of the Ecological Education and Education Strategy for the Sustainable Development UNECE. The analysis have shown, that the new program basis contains the basic range of matter giving the possibility of the sustainable development realization mainly within the framework of the natural sciences – biology, geography, chemistry. In other subjects this issues were poorly signalized or completely omitted. Not complying the ecological matters in the considerable part of the subjects decides that the new Program Basis is in the conflict with the aforementioned strategies and in the slight degree gives the possibility to prepare the society to the realization of the sustainable development conception.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.