Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  antyoksydanty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Fruits of autumn olive (Elaeagnus umbellata) are the abundant source of antioxidative substances such as carotenoids, polyphenols, flavonoids, fat-soluble vitamins and Vitamin C. The conducted study was aimed at the selection of the optimum method for extraction of berries. To this end, two methods for preservation of the berries were compared: drying at 60°C and freeze-drying (lyophilisation) and two types of solvent, employed in the extraction: water and methanol. The results showed that the methanol extracts produced from lyophilized fruits were characterized by the highest antioxidative activity.
PL
Owoce oliwnika baldaszkowatego (łac. Elaeagnus umbellata, ang. Autumn olive) są bogatym źródłem substancji antyoksydacyjnych, takich jak karotenoidy, polifenole, flawonoidy, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz witamina C. Przeprowadzone badanie miało na celu wybranie optymalnej metody ekstrakcji jagód. W tym celu porównano dwie metody utrwalania owoców: suszenie w 60°C i liofilizację oraz dwa rodzaje rozpuszczalników użytych do ekstrakcji: wodę i metanol. Wyniki wykazały, że najwyższą aktywnością antyoksydacyjną charakteryzowały się ekstrakty metanolowe wykonane z owoców liofilizowanych.
2
Content available remote Przetwarzanie odpadów z produkcji cebuli w żywność funkcjonalną
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono przegląd dotychczasowego stanu prac badawczych związanych z wykorzystaniem łuski cebuli w produkcji żywności funkcjonalnej. Opisano dotychczasowe metody wyodrębniania związków bioaktywnych z łuski cebuli, wpływ antyoksydantów na właściwości funkcjonalne i prozdrowotne żywności oraz ich rolę w prewencji chorób cywilizacyjnych. Łuska cebuli jest odpadem powstającym podczas produkcji cebuli. Jak się okazuje, materiał ten, charakteryzuje się wysoką zawartością związków o charakterze antyoksydacyjnym, głównie flawonoidów (2-10 g/kg łupiny).
EN
In the paper a review of the current state of research works described in the literature and related to use of onion skins in the production of so-called functional food, is presented. The review was started by discussing the impact of antioxidants on the functional properties and health benefits of food and their role in the prevention of civilization diseases. Onion skin is waste generated during onion processing in the food industry and agriculture. As it turns out, this material has a high content of antioxidant compounds, mainly flavonoids (2-10 g / kg of onion skins). In the review current methods of the separation antioxidants, including those used in our own work, from the abovementioned skin, are discussed.
PL
Wszystkie organizmy żywe są narażone na działanie czynników zewnętrznych, które mogą indukować stres komórkowy. Wolne rodniki, których poziom jest kontrolowany przez mechanizmy wewnątrzkomórkowe, są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania komórki. Nadmiar wolnych rodników prowadzi do stresu oksydacyjnego. W komórkach w odpowiedzi na stres oksydacyjny są uruchamiane procesy mające na celu neutralizację nadmiaru wolnych rodników, aby zapobiec ich szkodliwemu wpływowi na elementy składowe komórki. W wyniku stresu oksydacyjnego uszkodzeniu mogą ulec tak ważne elementy komórki jak materiał genetyczny czy lipidy i białka. Bardzo ważną rolę w walce z wolnymi rodnikami odgrywają antyoksydanty, które są produkowane wewnątrzkomórkowo oraz te, które dostępne są jako suplementy diety lub po prostu w żywności.
EN
All living organisms are exposed to external factors that can induce cellular stress. Free radicals, whose level is controlled by intracellular mechanisms, are necessary for the proper functioning of a cell. Excess free radicals lead to oxidative stress. In cells, in response to oxidative stress, processes are initiated to neutralize excess free radicals in order to prevent their harmful effects on the cell's components. As a result of oxidative stress, such important elements of the cell as genetic material, lipids and proteins may be damaged. Antioxidants that are produced intracellularly and those that are available as dietary supplements or simply in food play a very important role in the fight against free radicals.
PL
Polifenole są wtórnymi metabolitami roślinnymi o bardzo zróżnicowanej strukturze. Ze względu na różnice w budowie podzielono je na cztery grupy: kwasy fenolowe, flawonoidy, lignany i stilbeny. Są silnymi przeciwutleniaczami i wykazują wiele właściwości prozdrowotnych, takich jak: działanie przeciwnowotworowe, przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzycowe, przeciwalergiczne, przeciwzapalne. Zapobiegają też osteoporozie i otyłości. Ponadto polifenole działają przeciwdrobnoustrojowo, hamując rozwój bakterii powodujących psucie produktów spożywczych oraz bakterii chorobotwórczych. Ekstrakty zawierające dużą ilość polifenoli mogą więc ograniczać procesy psucia się żywności i tym samym pełnić funkcję naturalnych konserwantów. W artykule omówiono przeciwdrobnoustrojowe właściwości ekstraktów zawierających dużą ilość polifenoli pochodzących z różnych źródeł. Opisano również ich wpływ na trwałość mięsa i produktów mięsnych podczas ich przechowywania.
EN
Polyphenols are secondary plant metabolites with a very diverse structure. Due to the differences in structure, they are divided into 4 groups: phenolic acids, flavonoids, lignans and stilbenes. They are strong antioxidants and have many health benefits, such as anti-cancer, anti-atherosclerosis, anti-diabetic, anti-allergic and anti-inflammatory effects. They also prevent osteoporosis and obesity. In addition, polyphenols reveal antimicrobial activity inhibiting the growth of food spoilage and pathogenic bacteria. Therefore, polyphenolic extracts can delay food spoilage processes and act as natural preservatives. The article discusses the antimicrobial properties of polyphenolic extracts obtained from various sources. Their effect on the shelf-life of meat and meat products during their storage has been also described.
PL
Oceniono wpływ dodatku suszonego oregano na właściwości chemiczne oleju tłoczonego na zimno, pozyskanego z nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Do badań przygotowano próbę kontrolną zawierającą czysty olej rzepakowy oraz pięć prób doświadczalnych, zawierających olej z dodatkiem 0,5, 1, 1,5, 2 i 2,5% mas. suszonego oregano. Oceny zmian zachodzących w próbach olejów przechowywanych w temp. 10±1°C przez 7 i 14 dni dokonano na podstawie wartości liczby kwasowej, liczby nadtlenkowej i czasów indukcji utleniania. Stwierdzono, że zastosowany dodatek wykazywał właściwości przeciwutleniające, skutecznie obniżając zmiany oksydacyjne zachodzące w czasie przechowywania oleju. Ponadto wydłużał czas indukcji, zwiększając stabilność oksydacyjną oleju.
EN
Dry and powered oregano at concns. 0.5-2.5% by mass was added sep. to the oil and then the modified oil was stored at 10°C for 7 and 14 days. The values of the acid no. (AN), peroxide no. (PN) and oxidn. induction times (OIT) of the modified oil samples were detd. after storage and compared with the corresponding values of the unmodified oil. The increase in the oregano content in the oil resulted in the increase of OIT and the redn. of AN and PN of the tested oils. The increase in storage period resulted in a decrease in AN value and in increase in the OIT value.
PL
Stosując łagodne warunki reakcji, otrzymano dwa nowe kompleksy Cu(II) i Zn(II) z ligandem wyselekcjonowanym z pochodnych 1,3,4-tiadiazolu. Wszystkie substancje scharakteryzowano z zastosowaniem metod spektroskopowych i oszacowano zakres ich aktywności biologicznej poprzez wyznaczenie potencjału przeciwutleniającego i aktywności przeciwbakteryjnej przeciw kilku szczepom bakterii. W porównaniu z uprzednio opisywanymi pochodnymi z tej serii związków otrzymane kompleksy z jonami Cu(II) i Zn(II) charakteryzowały się relatywnie wysoką rozpuszczalnością w roztworach wodnych. Ponadto otrzymane związki wykazały zadowalającą aktywność antyoksydacyjną i umiarkowaną aktywność przeciwbakteryjną.
EN
Two novel Cu(II) and Zn(II) complexes with 1,3,4-thiadiazoles were obtained under mild reaction conditions. The structures of free ligands and the corresponding complexes were characterized by spectroscopic methods. The biol. activity of all compds. was estd. by detn. of their antioxidant and antibacterial activities against bacterial species. The complexes showed relatively high soly. in aq. solns. Both the free ligands and their Cu(II) and Zn(II) complexes exhibited a moderate antioxidant and antibacterial activities.
PL
Celem pracy było zbadanie czy proces fermentacji (na różnych jego etapach) miodu wpływa na jego właściwości antyoksydacyjne. Ponadto zbadano wpływ różnych dodatków (moszczy owocowych i ziół) na nie. Aby móc przedyskutować mechanizm tych zmian pomiary odniesiono do rodników różnej mocy (hydroksylowych i DPPH), a także do pomiarów amperometrycznych (w układzie przepływowym, HPLC). Wyniki te skorelowane zostały m.in. z całkowitą zawartością polifenoli. Aby przedyskutować korelacje otrzymane różnymi technikami zbadano dodatkowo stężenie etanolu i cukrów w badanych próbkach.
EN
The aim of the paper was to investigate whether the fermentation process (at its various stages) affects honey’s antioxidant properties. The effect of various additives (herbs and fruit musts) on them has been also examined. The measurements were performed with reference to various radicals (DPPH and hydroxyl radicals) as well as to amperometric measurements in a flow system (HPLC). This allows a better understanding of the mechanism of the antioxidant interactions. The obtained results were correlated with the concentration of ethanol and sugars and total polyphenol content in the sample.
PL
Celem pracy było wykonanie i porównanie widm UV-Vis błękitu metylenowego otrzymanego w różnych warunkach doświadczalnych, a także zbadanie możliwości jego zastosowania, jako potencjalnego sensora do oznaczania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (CPA) metodą fotometryczną, w odniesieniu do rodników hydroksylowych generowanych w reakcji Fentona. W literaturze nie została opisana jeszcze metoda fotometryczna pomiaru CPA odnosząca się do mocnych rodników jak np. rodniki hydroksylowe, które reagują nie tylko z mocnymi antyoksydantami, ale także i ze słabymi. Roztwór błękitu metylenowego charakteryzuje się intensywną granatową barwą, który w wyniki reakcji z rodnikami hydroksylowymi ulega odbarwieniu. Obecność w mieszaninie reakcyjnej antyoksydantów powoduje zatrzymanie odbarwienia roztworu. Właściwość ta została wykorzystana do fotometrycznego oznaczania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego.
EN
The aim of the paper was to compare the UV-Vis spectra of methylene blue obtained under different experimental conditions, and then to investigate the possibility of its use as a potential sensor for the determination of the total antioxidant potential (TAP) by photometric method, related to the hydroxyl radicals generated in the Fenton reaction. In the literature, the photometric method of measurement of TAP related to the strong radicals (such as hydroxyl radicals, which react not only with strong antioxidants, but also with the weak ones), has not been described yet. The methylene blue solution is characterized by an intense navy blue color which disappears after its reaction with hydroxyl radicals. Antioxidants retain the discoloration of the solution. This has been used for the photometric determination of the total antioxidant potential.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania rodnika DPPH do oznaczania właściwości antyoksydacyjnych, stosując chromatograficzne rozdzielanie różnych jego form. Pomiary wykonywane były w układzie faz odwróconych HPLC z detekcją UV-DAD. Zbadano CPA związków o właściwościach przeciwutleniających – flawonoidów, jak również całkowity potencjał antyoksydacyjny wybranych naparów z ziół. Wyniki otrzymane za pomocą RP-HPLC-UV skorelowane zostały z wynikami otrzymanymi w pomiarze fotometrycznym.
EN
The paper presents the results of the possibility of using the DPPH radical to determine antioxidant properties using chromatographic separation of its various forms. The measurements were performed in the RP-HPLC with UVDAD detection. The TAP values were tested for antioxidants - flavonoids, as well as the total antioxidant potential of selected herbs. The results obtained with RP-HPLC-UV were correlated with the results obtained using photometric measurement.
EN
Since late 1930s copper has been recognized as an essential trace metal in living organisms. Copper(II) cation plays the role as a coordination center not only in the single-nuclear complexes, but also in the multinuclear coordination compounds with a particular emphasis on the polymers as ligands. The selected complex compounds of copper(II) with ligands which are organic and inorganic species have been characterized taking into account their physico-chemical properties. In addition, the complex compounds containing ligands such as Schiff ’s bases, hydrocarbons, organic bases, and also polycarboxylic anions: oxydiacetate, thiodiacetate, iminodiacetate and dipicolinate have been described considering their role in the biological systems. Nowadays tested coordination compounds of copper(II) have interesting antibacterial activities against bacteria strains that are antagonistic to the human. The antibacterial activity of copper(II) complex is stronger than some of the known antibacterial substances e.g. ciprofloxacin. In addition, copper(II) complex compounds exhibit a 64-fold greater antimicrobial properties than copper(II) chloride. Moreover, these compounds have antifungal and antioxidant properties. The activities of antibacterial, antifungal, and antioxidant complex compounds of copper( II) have been compared to the reactivities of these compounds with complexes used as reference substances, e.g. L-ascorbic acid, in the assay using nitrotetrazolium blue.
PL
Celem pracy był przegląd badań i literatury z rożnych ośrodkow naukowych, dotyczących wpływu liofilizacji na zawartość i właściwości antyoksydacyjne wybranych składników bioaktywnych w owocach aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa), borowki czernicy (Vaccinium myrtillus), truskawki (Fragaria xananassa Duchesne), maliny (Rubus L.), żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), jeżyny (Rubus L.) i porzeczki czarnej (Ribes nigrum). Surowe owoce charakteryzowały się dużą zawartością polifenoli oraz kwasu askorbinowego, co warunkowało ich aktywność przeciwutleniającą. Z danych literaturowych wynika, że liofilizacja nie wpływa znacząco na zmniejszenie zawartości związków bioaktywnych w badanych owocach. Przedstawione liofilizaty owocow zawierały także cenne karotenoidy (likopen, β-karoten, luteina, zeaksantyna, rubiksantyna, β-kryptoksantyna).
EN
The aim of the study was to review research and literature coming from various scientific centers concerning the effect of lyophilization on the content and antioxidant properties of the selected bioactive components contained in blackberry (Aronia melanocarpa), bilberry (Vaccinium myrtillus), strawberry (Fragaria xananassa Duchesne), raspberry (Rubus L.), large-fruited cranberry (Vaccinium macrocarpon), blackberry (Rubus L.) and black currant (Ribes nigrum). The fresh fruits were characterized by a high content of polyphenols, ascorbic acid, and this content determined their antioxidant activity. From the literature date it follows that lyophilisation does not cause significantly the decrease in the content of bioactive compounds in the testedfruits. The lyophilisates of fruits, as being presented in this work, contained beneficial carotenoids (lycopene, β-carotene, lutein, zeaxanthin, rubixanthin, and β-cryptoxanthin).
EN
A specific objective of this paper was to evaluate a quality of the fruit of individual cultivars Rubus taking into account their usefulness to organic farming. The berry fruits belong to different botanical groups. Type of the fruits is common feature of those fruits. To this fruit group belongo: raspberry (Rubus idaeus), tayberry (Rubus fruticosus x Rubus idaeus), black raspberry (Rubus occidentalis L.), malina kanadyjska (Rubus canadensis), jeżyna bezkolcowa (Rubus fruticosus). The berry fruits contain a lot of bioactive compounds, which are well known as antioxidants. Those compounds belong mostly to polyphenols group. Polyphenols are characterized by a potent antioxidant and anticancer properties. The experimental material was composed of the fruits of individual cultivars Rubus obtained from Polish Academy of Sciences Botanical Garden, Center for Biological Diversity Conservation in Powsin. The content of dry matter, vitamin C and polyphenols was measured in fruits. The obtained results showed that the cultivar has an impact on the nutritional value and the content of bioactive compounds in the berry fruit. The highest contents of dry matter, total flavonoids and anthocyanins were found in black raspberry fruit. Rubus canadensis fruit contained the highest content of vitamin C. The highest content of total polyphenols was observed in fruits of Rubus idaeus. In contrast, the highest content of total phenolic acids and quercetin was found in tayberry fruit. In conclusion, berry fruits can be used as good sources of antioxidants in diet and may have relevance in the prevention of diseases in which free radicals are implicated. They are easy in cultivation and can be recommended to organic cultivation.
PL
Celem tego badania była ocena jakościowa owoców różnych gatunków Rubus we względu na ich przydatność do upraw ekologicznych. Owoce jagodowe należą do różnych grup botanicznych. Ich wspólną cechą jest rodzaj owoców. Do tej grupy owoców należą: malina, malinojeżyna, czarna malina, jeżyna kanadyjska, jeżyna zwyczajna, jeżyna bezkolcowa. Owoce jagodowe zawierają duże ilości związków biologicznie czynnych o charakterze antyoksydacyjnym, zwłaszcza polifenoli. Polifenole wykazują właściwości przeciwnowotworowe. Materiał do badań stanowiły owoce poszczególnych gatunków Rubus. Owoce były analizowane pod kątem zawartości suchej masy, witaminy C i polifenoli. Uzyskane wyniki wykazały, że gatunek ma wpływ na wartość odżywczą i zawartość związków bioaktywnych w owocach jagodowych. Najwyższą zawartość suchej masy, flawonoidów ogółem i antocyjanów stwierdzono w owocach maliny czarnej. Owoce jeżyny kanadyjskiej zawierały największą zawartość witaminy C. Najwyższą zawartość polifenoli ogółem zaobserwowano w owocach jeżyny zwyczajnej. Natomiast w owocach malinojeżyny stwierdzono najwyższą zawartość kwasów fenolowych ogółem i kwercetyny. Podsumowując, owoce jagodowe mogą stanowić dobre źródło przeciwutleniaczy w diecie i mogą zapobiegać chorobom powodowanym przez wolne rodniki. Omówione krzewy owoców jagodowych są łatwe w uprawie i mogą być hodowane w systemie rolnictwa ekologicznego.
PL
Wolne rodniki i antyoksydanty odgrywają istotną rolę w prawie każdej jednostce chorobowej, dlatego tak istotne jest ich oznaczanie. W literaturze opisanych jest wiele sposobów oznaczania antyoksydantów. Często jednak sumaryczna wielkość całkowity potencjał antyoksydacyjny (CPA) dostarcza więcej informacji o badanym układzie niż stężenia poszczególnych antyoksydantów. Celem pracy było oznaczenie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (CPA) wodnych ekstraktów wybranych preparatów roślinnych. Materiał badawczy stanowiły próbki kudzu, guarany, żeńszenia oraz napoju herbacianego ‘’Ekoland’’. W celu zbadania CPA zastosowano metody spektrofotometryczne (z zastosowaniem rodników DPPH i peroksylowych oraz oznaczanie całkowitego stężenia polifenoli metodą FC), a także wysokosprawną chromatografię cieczową z detekcją elektrochemiczną (HPLC/ED). Wyniki CPA przedstawiono w przeliczeniu na ekwiwalent kwasu galusowego oraz wzajemnie ze sobą skorelowano.
EN
Free radicals and antioxidants play an important role in almost every disease, so it is important to their determination. In the literature described many methods for determining antioxidants. Often however, the total antioxidant potential (TAP) provides more information about the system than the determination individual antioxidant concentrations. The aim of the study was to determine the total antioxidant potential of water extract of selected plants (panax ginseng, pueraria montana, guarana and “Ekoland” tea). In order to investigate the TAP we used spectrophotometric and chromatographic methods. The results were correlated with the TAPs values related to the DPPH and peroxyl radicals as well as to the total polyphenols content in the sample.
14
Content available Właściwości antyoksydacyjne herbat
PL
Napar herbaciany składa się kilkuset związków, głównie z alkoholi, kwasów, polifenoli, a także kofeiny. Składniki herbat posiadają wiele właściwości prozdrowotnych m.in. zapobiegają zakrzepom, wspomagają aktywność soków trawiennych oraz hamują przechodzenie cholesterolu do krwioobiegu. Celem pracy było wyznaczenie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (CPA) wodnych naparów różnych rodzajów herbat: białej (Fujien White), zielonej (Matcha i chińska liściasta), czarnej (Ceylon i Dourjeeling Himalaya), czerwonej (Pu–erh), Oolong, żółtej oraz aromatyzowanych odmian herbat białej i czerwonej. W badaniach zastosowano metody spektrofotometryczne wykorzystujące rodniki DPPH, ABTS•+ oraz wyznaczono całkowite stężenie polifenoli stosując odczynnik Folina-Ciocalteu. Przeprowadzono również wstępne pomiary CPA techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną (HPLC/ED). Z przeprowadzonych badań wynika, że herbata biała posiada najwyższą wartość CPA, około sześć razy większą w porównaniu z CPA herbaty czerwonej, która charakteryzuje się najsłabszymi właściwościami antyoksydacyjnymi. CPA dla różnych odmian herbaty czarnej i zielonej różni się od siebie, odmianami dominującymi są Ceylon i chińska liściasta. Zastosowane w pracy metody pomiaru wartości CPA herbat wykazują dobrą korelację.
EN
Tea infusion consists of several hundred compounds, mainly from alcohols, acids, polyphenols and caffeine. Ingredients of teas have many health-promoting properties, prevent thrombosis, support the activity of digestive juices and inhibit the passage of cholesterol into the bloodstream. The aim of the work was to determine the total antioxidant potential (TAP) of water infusions of various types of teas: white (Fujian White), green (Matcha and Chinese leafy), black (Ceylon and Darjeeling Himalayan), red (Pu-erh), Oolong, yellow and flavored varieties of white and red teas. In order to investigate the TAP we used spectrophotometric (DPPH, ABTS•+, total concentration of polyphenols - Folina-Ciocalteu reagent) and chromatographic methods (HPLC/ED). The study showed that white tea has the highest TAP value, about six times higher than TAP of red tea, which is characterized by the weakest antioxidant properties. TAP for different varieties of black and green tea are different from each other, the dominant varieties are Ceylon and Chinese leafy. The methods of measuring TAP values various types of teas used in the work show good correlation.
PL
Toniki oraz maseczki do twarzy są popularnymi kosmetykami stosowanymi do pielęgnacji skóry. Mogą one wykazywać właściwości antyoksydacyjne. Spowalniają procesy starzenia się skóry i pozwalają na zachowanie młodego wyglądu na długi czas. Aby nadać właściwości antyoksydacyjne preparatom kosmetycznym, można wzbogacać je w ekstrakty roślinne, które w swoim składzie zawierają antyoksydanty. Miarą właściwości antyoksydacyjnych może być całkowity potencjał antyoksydacyjny (CPA), który jest sumą zawartości wszystkich badanych w danym materiale antyoksydantów. W pracy wykonano pomiary CPA gotowych masek z glinek kosmetycznych, masek z glinek wzbogaconych ekstraktami roślinnymi, a także toniku domieszkowanego ekstraktami roślinnymi. W badaniach zastosowano metody spektrofotometryczne wykorzystujące rodniki DPPH, ABTS•+ oraz wyznaczono całkowite stężenie polifenoli stosując metodę Folina-Ciocalteu’a. W pracy wykonano też wstępne pomiary CPA preparatów kosmetycznych stosując wysokosprawną chromatografię cieczową z detekcją elektrochemiczną (HPLC/ED).
EN
Tonics and face masks are popular cosmetics used for skin care. They may have antioxidant properties. They slow down the aging process of the skin and allow you to preserve the young look for a long time. To give antioxidant properties to cosmetic products, they can be enriched with plant extracts that contain antioxidants in their composition. A measure of antioxidant properties can be the total antioxidant potential (TAP), which is the sum of the content of all antioxidants tested in a given material. In the work we was measures of TAP of masks made of cosmetic clays, clay masks enriched with plant extracts, as well as tonic doped with plant extracts. In order to investigate the TAP we used spectrophotometric (DPPH, ABTS•+, total concentration of polyphenols - Folina-Ciocalteu reagent) and chromatographic methods (HPLC/ED).
EN
Oxidative stress occurring in cells is a consequence of an excessive activity of reactive oxygen forms, resulting from an imbalance between the release of free oxygen radicals and their removal from the cell by antioxidant systems. 90% of reactive oxygen radicals emerge in mitochondrial respiratory chain during an incomplete four-electron oxygen reduction. The remaining 10% originate from different reactions occurring in the cell. The established compounds are characterised by a short half-life and are highly reactive. Sparse quantities of free oxygen radicals have a positive effect on cell functions. Oxidative stress leads to damage in cellular membranes, enzymatic and non-enzymatic proteins, as well as DNA. Therapy with antioxidants as exogenous dietary supplements aims at preventing or reducing the risk of development of diseases involving the presence of the oxygen radicals. Whether the antioxidant therapy will bring positive or negative effects depends on numerous factors that need to be considered before their inclusion in the applied treatment.
PL
Stres oksydacyjny w komórkach organizmu jest wynikiem nadmiernej aktywności reaktywnych form tlenu, wynikającym z zachwiania równowagi pomiędzy wydzielaniem wolnych rodników tlenowych, a ich usuwaniem z komórki przez systemy antyoksydacyjne. 90% reaktywnych rodników tlenowych powstaje w łańcuchu oddechowym mitochondrium, podczas niepełnej czteroelektronowej redukcji tlenu. Pozostałe 10% pochodzi z innych reakcje zachodzących w komórce. Związki które powstają mają krótki okres półtrwania i są wysoce reaktywne. Niewielkie ilości wolnych rodników tlenowych wpływają pozytywnie na funkcjonowanie komórek. Podczas stresu oksydacyjnego dochodzi do uszkodzenia błon komórkowych, białek enzymatycznych, nieenzymatycznych oraz DNA. Przyjmowanie antyoksydantów jako egzogennych suplementów diety ma na celu zapobieganie lub zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób, w których patogenezie biorą udział rodniki tlenowe. To czy terapia z zastosowaniem antyoksydantów przynosi pozytywne czy negatywne efekty zależy od wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas włączania antyoksydantów do leczenia.
PL
Otrzymano cztery nowe ILs zawierające anion pochodzący od witaminy C i wykazujące wysoką aktywność antyoksydacyjną. Dla wszystkich związków określono podstawowe właściwości fizykochemiczne, takie jak gęstość, współczynnik refrakcji, rozpuszczalność, stabilność termiczna oraz zachodzące przemiany fazowe. Właściwości antyoksydacyjne ILs z anionem askorbinianowym zbadano za pomocą metody DPPH oraz ABTS.
EN
Four ILs containing the anion derived from vitamin C and exhibiting high antioxidant activity were prepared. Standard physicochemical properties such as density, refractive index, solubility, thermal stability and phase transitions were determined for all compounds. Antioxidant properties of ILs with the ascorbate anion were measured using DPPH and ABTS methods.
PL
Wolne rodniki są to atomy, cząsteczki lub jony posiadające przynajmniej jeden niesparowany elektron. Zazwyczaj są one bardzo reaktywne. Wolne rodniki i antyoksydanty odgrywają istotną rolę w prawie każdej jednostce chorobowej, dlatego tak istotne jest ich oznaczanie. W literaturze opisanych jest wiele sposobów oznaczania wolnych rodników jak i antyoksydantów. Często jednak sumaryczna wielkość całkowity potencjał antyoksydacyjny (CPA) dostarcza więcej informacji o badanym układzie niż stężenia poszczególnych antyoksydantów i/lub rodników. Celem pracy było oznaczenie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (CPA) wodnych naparów wybranych roślin leczniczych. Materiał badawczy stanowiły próbki miłorzębu japońskiego, catuaby, sarsaparilli, diabelskiego pazura oraz macy. W celu zbadania CPA zastosowano metody spektrofotometryczne (z zastosowaniem rodników DPPH i peroksylowych oraz oznaczanie całkowitego stężenia polifenoli metodą FC), a także wysokosprawną chromatografię cieczową z detekcją elektrochemiczną (HPLC/ED). Wyniki CPA przedstawiono w przeliczeniu na ekwiwalent kwasu galusowego oraz wzajemnie ze sobą skorelowano.
EN
Free radicals are atoms, compounds or ions with the odd numbers of electrons. They are usually more reactive than other chemical species and harmful to biological cells and the whole living organisms, like human beings. They are implicated in the pathogenesis of many diseases including, e.g., cancer, Alzheimer’s disease, rheumatoid arthritis, and Parkinson’s disease. Free radicals are inactivated by the free radicals scavengers and/or antioxidants. Sometimes, both terms are used convertible. Usually, the antioxidants are also identified with the sample antiradical activity because free radicals or, more generally, reactive oxidant species (ROS) are main oxidants occurred in the biological samples. Total antioxidant potential (TAP) is proportional to the products of concentrations of all antioxidants in the sample and their antioxidant powers (rate constants). Due to components interaction in the sample, tap frequently better describes the antioxidant properties of the complex biological samples, such as herbal extracts. The aim of the study was to determine the total antioxidant potential of water infusions of selected medicinal plants. In order to investigate the TAP we used spectrophotometric and chromatographic methods. The results were correlated with the TAPs values related to the DPPH and peroxyl radicals as well as to the total polyphenols content in the sample.
19
Content available Właściwości antyoksydacyjne herbaty Matcha
PL
W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie antyoksydantami i ich wpływem na organizm człowieka. Antyoksydanty są to związki występujące w małych stężeniach, które posiadają właściwości chroniące przed szkodliwym wpływem rodników. Rodniki są to atomy, cząsteczki lub jony posiadające przynajmniej jeden niesparowany elektron. Za miarę mocy antyoksydacyjnej związków uznaje się potencjał redoks lub stałą szybkości reakcji z rodnikami. Można je stosować tylko do czystych związków, do badania próbek rzeczywistych określa się sumaryczne właściwości antyoksydacyjne, definiowane jako Całkowity Potencjał Antyoksydacyjny (CPA). Celem pracy było wyznaczenie CPA dla herbaty Matcha i porównanie wyników z wybranymi produktami spożywczymi o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. CPA zostało zbadane spektrofotometrycznie, wykorzystując reakcję z rodnikiem DPPH, rodnikami peroksylowymi generowanymi z rozpadu AAPH, ABTS+, odczynnikiem Folina - Ciocalteu’a, oraz HPLC/RP z detekcją elektrochemiczną. Herbata Matcha posiada bardzo dużą ilość związków o charakterze antyoksydacyjnym. Wyniki otrzymane różnymi metodami różnią się od siebie. Jest to spowodowane różnicą w mocy użytych rodników.
EN
Free radicals play an important role in the functioning of living organisms. Most of them are very reactive. They are the reason, transition step, product or side-effect of many disease and aging. Free radicals are atoms, compounds or ions with the odd numbers of electrons, characterized by paramagnetic properties. Excess of the free radicals and/or oxidants are removed by the free radical scavengers and/or antioxidants. It turns out that the antioxidant properties of real samples are often better described by the, so called, total antioxidant potential (TAP). The aim of this work was the improvement of new methods for the determination of TAP and demonstrates their practical use in food research. Elaborated assays were used to test the antioxidative properties of food products such as tea Matcha. The results were compared with the standard photometric measurement based on ABTS+, DPPH, peroxyl radicals and the total concentration of polyphenols in the sample.
EN
The objective of this study was to investigate the effect of excessive concentration of selected heavy metals - nickel, copper and zinc on aromatic plants Thymus vulgaris. The present work examines the concentration of phenolic compounds, total antioxidant capacity and flavonoids content in leaves obtained from plants Thymus vulgaris grown on the soil contaminated with different concentration of these heavy metals. It was assumed, that selected metals, playing the role of micronutrients, cause toxic effect in their excessive concentrations, inhibit the growth and development of plants. Adverse impact on the plant is most likely due to the oxidative stress at a cellular level. It was demonstrated, that the lowest applied concentrations of heavy metals lead to the increased antioxidant content, which then decreases with increasing metal concentrations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.