Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdrowie psychiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Czy w przypadku wystąpienia depresji w pracy pracownik może ubiegać się z tego tytułu o odszkodowanie? W drugiej części artykułu przybliżamy również, jak przeciwdziałać depresji w miejscu pracy oraz jak promować zdrowie psychiczne pracowników.
EN
Workplace stress is a common cause of many diseases. It may be intensified by staying in one room for many hours and being exposed to unfavorable environmental stimuli. The role of designers may be important in shaping the work environment favorable to the mental comfort of building users. The aim of the article is to review the solutions used in the architecture of public and commercial (office) buildings, as well as in interior designs and landscape projects, helpful to reduce the level of stress that may arise in the workplace. The adopted research methodology includes the analysis of selected examples of design solutions, literature studies and the anthropological research carried out by the author using the structured interview method. The result of the review is the collection of a rich set of design methods, which allow to shape the work environment favorable to the mental health of users of public and commercial buildings. The conducted research allows to conclude that designers have a wide range of measures which enables to shape a work environment that is beneficial for mental health. The range of these possibilities in the hands of architects is constantly growing, and they should be constantly aware of it. In addition, listening to the needs of users of existing buildings may lead designers to new solutions.
PL
Stres w miejscu pracy jest częstą przyczyną wielu chorób. Może go potęgować wielogodzinne wystawienie na niekorzystne bodźce płynące z otoczenia poprzez przebywanie w jednym pomieszczeniu. Rola projektantów może być istotna w kształtowaniu środowiska pracy korzystnego dla komfortu psychicznego użytkowników budynków. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu rozwiązań stosowanych w architekturze budynków użyteczności publicznej i komercyjnych (biurowych), jak również w obrębie projektów wnętrz tego typu obiektów i projektów zagospodarowania terenu, sprzyjających obniżaniu poziomu stresu mogącego się pojawić w miejscu pracy. Przyjęta metodologia badań obejmuje analizę wybranych przykładów rozwiązań projektowych, studia literaturowe oraz własne badania antropologiczne autorki przeprowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego. Rezultatem dokonanego przeglądu jest zebranie bogatego zestawu środków, jakimi dysponuje architektura i branże pokrewne, pozwalających kształtować środowisko pracy sprzyjające zdrowiu psychicznemu użytkowników budynków biurowych, a także użyteczności publicznej. Wnioski z przeprowadzonych badań prowadzą do stwierdzenia, iż projektanci dysponują szerokim repertuarem środków pozwalających kształtować korzystne dla zdrowia psychicznego środowisko pracy. Wachlarz tych możliwości w rękach architektów jest wciąż powiększany, a ci powinni być go stale świadomi. Ponadto wsłuchanie się w potrzeby użytkowników istniejących obiektów może naprowadzić projektantów na nowe, niestosowane jeszcze rozwiązania.
EN
The article provides a theoretical analysis of psychological research, on the basis of the results of which clarifies the scientific status of the concepts “mental health”, “psychological health”, “emotional health”, “psycho-emotional health” of a person at the age of early adulthood. The component-structural expression of psycho-emotional health (axiological, cognitive-affective, conative-instrumental, social-determining) is noted. The approaches of psychologists related to the development of measuring tools for psycho-emotional health of a person are characterized, on the basis of which a test-questionnaire “Diagnosis of psycho-emotional health of a person” is proposed, the peculiarities of its creation and test results are detailed. The conclusion is made about the expediency of deepening scientific understanding of the measurability of psychological resources as a basis for psycho-emotional health of students.
PL
Artykuł zawiera analizę teoretyczną badań psychologicznych, na podstawie których wyniki wyjaśniają status naukowy pojęć „zdrowie psychiczne”, „zdrowie psychiczne”, „zdrowie emocjonalne”, „zdrowie psycho-emocjonalne” jednostki w wieku wczesnej dorosłości. Nacisk kładzie się na składowe-strukturalne przejawy zdrowia psychoemocjonalnego (aksjologiczne, poznawczo-afektywne, konatywno-instrumentalne, determinujące społecznie). Opisano podejścia psychologów związane z opracowaniem narzędzi pomiaru zdrowia psycho-emocjonalnego jednostki, na podstawie których przedstawiono kwestionariusz testowy „Diagnoza zdrowia psycho-emocjonalnego jednostki”, szczegółowo omówiono specyfikę jego tworzenia oraz wyniki badań. Wniosek dotyczy celowości pogłębiania naukowych poglądów na temat mierzalności zasobów psychologicznych jako podstawy zdrowia psycho-emocjonalnego uczniów.
4
Content available remote Classification of pilots' mental states using a multimodal deep learning network
EN
An automation system for detecting the pilot's diversified mental states is an extremely important and essential technology, as it could prevent catastrophic accidents caused by the deteriorated cognitive state of pilots. Various types of biosignals have been employed to develop the system, since they accompany neurophysiological changes corresponding to the mental state transitions. In this study, we aimed to investigate the feasibility of a robust detection system of the pilot's mental states (i.e., distraction, workload, fatigue, and normal) based on multimodal biosignals (i.e., electroencephalogram, electrocardiogram, respiration, and electrodermal activity) and a multimodal deep learning (MDL) network. To do this, first, we constructed an experimental environment using a flight simulator in order to induce the different mental states and to collect the biosignals. Second, we designed the MDL architecture – which consists of a convolutional neural network and long short-term memory models – to efficiently combine the information of the different biosignals. Our experimental results successfully show that utilizing multimodal biosignals with the proposed MDL could significantly enhance the detection accuracy of the pilot's mental states.
PL
Istnieją poważne dowody naukowe, z których wynika ewidentny związek między niekorzystnymi psychospołecznymi warunkami pracy i negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, zarówno w sferze zdrowia psychicznego, jak i społecznego, co powoduje, że ryzyka psychospołeczne stają się jednym z głównych problemów zdrowia publicznego, mającym wpływ na funkcjonowanie ogółu społeczeństwa.
PL
Życie we współczesnym środowisku miejskim nabiera coraz większego tempa, a dni wydają się zbyt krótkie na wykonanie w pośpiechu wszystkiego, co zaplanowaliśmy. Mieszkańcy miast narażeni są na wpływ różnych negatywnych czynników, takich jak zła jakość powietrza, hałas, stres, korki uliczne, niewydolność infrastruktury miejskiej, miejscowe przeludnienie, wzrost anonimowości, patologie społeczne. Negatywne czynniki sprawiają, że środowisko mieszkaniowe w miastach staje się trudnym miejscem do życia, a prawdopodobieństwo wystąpienia problemów psychicznych u osób w nich żyjących jest większe niż u ludności z obszarów wiejskich. Celem pracy jest omówienie niektórych negatywnych czynników życia mieszkańców miast na przykładzie Wrocławia oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy negatywne czynniki życia w mieście mogą wpływać na zdrowie psychiczne mieszkańców.
EN
Life in contemporary urban environment is gaining more and more momentum, and days seem too short to execute in a hurry everything that we have planned. City dwellers are exposed to the effects of various negative factors, such as: poor air quality, noise, stress, traffic jams and the problems with communication in the city, urban infrastructure failure, local overpopulation, anonymity, social pathologies. Negative factors in residential environment make cities a more problematic place to live, and the residents show a higher probability of exposure to mental problems than the population in rural areas. The aim of the work is to discuss the negative factors of life city dwellers on the example of Wrocław and finding answers to the question of wheather the negative influences of city life can affect the mental health of the inhabitants.
EN
Architecture, together with urban design, represents a system of interconnected factors that shape its form, determine materials, the design of functional arrangement and spatial relations both in micro and macro scale. Users are affected by stressors generated by built environment as well as by urban design. Both exert a significant impact on health and well being. Inadequate spatial relations and low quality of built environment may trigger numerous stressors and reflect in users’ health, both in their somatic conditions as well as mental health problems.
PL
Architektura wraz z przestrzenią zurbanizowaną tworzą system połączonych czynników konstytuujących formę, determinujących materiały, funkcję i relacje przestrzenne zarówno w skali mikro i makro. Użytkownicy poddawani są działaniu stresorów generowanych przez środowisko zbudowane jak i przestrzeń zurbanizowaną. Generują one znaczący wpływ na zdrowie użytkowników. Nieprawidłowe relacje przestrzenne i niska jakość środowiska zbudowanego mogą uruchomić liczne stresory których działanie odzwierciedlone jest w problemach zdrowotnych użytkowników, zarówno biorąc pod uwagę zdrowie somatyczne jak i zaburzenia psychiczne.
EN
This study was conducted to develop muscle and mental activities on repetitive precision tasks. A laboratory experiment was used to address the objectives. Surface electromyography was used to measure muscle activities from eight upper limb muscles, while electroencephalography recorded mental activities from six channels. Fourteen university students participated in the study. The results show that muscle and mental activities increase for all tasks, indicating the occurrence of muscle and mental fatigue. A linear relationship between muscle activity, mental activity and time was found while subjects were performing the task. Thus, models were developed using those variables. The models were found valid after validation using other students’ and workers’ data. Findings from this study can contribute as a reference for future studies investigating muscle and mental activity and can be applied in industry as guidelines to manage muscle and mental fatigue, especially to manage job schedules and rotation.
PL
Choroby psychiczne to problemy zdrowotne, które mają wpływ na to, jak myślimy o sobie, swoich relacjach z innymi i jak wyglądają nasze interakcje ze światem. Ten typ zaburzeń wpływa na myśli, uczucia, zdolności i zachowania. Do najbardziej powszechnych zaburzeń zdrowia psychicznego (common mental health disorders – CMD) zalicza się: zaburzenia nastroju (w tym depresję), zaburzenia lękowe i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
EN
The aim of this study was to show how authentic leadership is related to social support and exposure to workplace bullying and how these variables are related to mental health. For our sample of 820 office workers employed in different Polish organizations and sectors, social support from supervisors moderated the relationship between authentic leadership and workplace bullying. Social support from co-workers moderated the relationship between workplace bullying and mental health and authentic leadership moderated the relationship between workplace bullying and mental health.
PL
Praca stanowi dla człowieka źródło dochodu i satysfakcji. Obecnie, w dobie konkurencji, nieetycznych zachowań i rosnących kosztów zatrudnienia stała się także źródłem odczuwanego stresu. Celem artykułu jest próba przybliżenia definicji, objawów, konsekwencji oraz sposobów radzenia sobie ze stresem zgodnie ze starą zasadą: „lepiej zapobiegać niż leczyć".
EN
For human, work is a source of income and satisfaction. Today, in the era of competition, unethical behavior and the rising cost of labor has also become a source of stress. The purpose of this article is to attempt to approximate the definition, symptoms, consequences and ways to cope with stress according to the old rule than prevention is better than cure.
PL
Po II Wojnie Światowej, pod wpływem amerykańskiego okupanta, zaszedł w Japonii szereg istotnych zmian historyczno-kulturowych. W związku z tym zmieniły się także oczekiwania, które nowym pokoleniom stawia społeczeństwo. Przekształceniom uległ również tradycyjny model rodziny. W efekcie pojawiły się nieznane dotąd problemy, w tym także i takie, które zdążyły już urosnąć do rangi problemów społecznych. Jednym z takich problemów okazało się Shakaiteki Hikikomori, czyli ,,wycofanie społeczne”, które sprowadza się do tego, że ,,wycofane jednostki” niechętnie oddalają się ze swoich domów, unikają kontaktów z innymi ludźmi i zwykle nie podejmują żadnej aktywności szkolnej lub zawodowej, przy czym u podstaw ich zachowania nie leżą zaburzenia, czy choroby psychiczne. Dopiero unikanie kontaktów społecznych i brak szeroko rozumianej aktywności przez dłuższy czas skutkuje u nich pojawieniem się szeregu negatywnych konsekwencji, którymi mogą być np. rozmaite zaburzenia i choroby psychiczne, regresja rozwojowa, a nawet samobójstwo.
EN
Since the end of World War II, in Japan, it has been possible to observe not only a series of significant economic changes, but also historical and cultural ones. Undoubtedly, as a consequence, the Japanese society is rapidly developing; however, at the same time new problems, not known until now, are crystallizing. These problems, given some time, can develop into major social issues. At the end of the 20th century one such type of issue became known as social withdrawal. In short, social withdrawal comes down to the fact that a “withdrawn human individual” starts functioning outside the area of social interactions, and what is more, he/she some-times tend to completely sever contact with the outside world or, in the most drastic cases, commit suicide.
EN
Color is an inseparable element of our lives and is a part of everything we perceive. Colour has a strong impact on our decision making process. Therefore there is a direct connection between the colour and psychological functions. Kansei is a Japanese concept, which abstracts the subjective internal process in the brain, which is activated by external stimuli. Furthermore, Kansei is a function of the brain which integrates sensibility, sense, sensitivity, aesthetics, emotion, affection and intuition. Therefore measuring Kansei is a broader aspect of measuring psychological functioning of the brain. In this research, colour interaction and respective psychological functioning is measured using Kansei measurement method. Further the result of this research was compared with an circumflex model for personality and emotions to recognize the variability of colours in terms of emotional regions. The results indicate that colours have a variable nature and are associated with several different emotions in several different intensities. Colours which have longer wavelengths are more arousing and they generate more psychological functioning than the colours which have shorter wavelengths.
PL
W artykule zaprezentowano dane wskazujące na to, że długi czas pracy stanowi zagrożenie dla wydajności i zdrowia psychicznego pracowników, a także istotnie pogarsza jakość ich życia. Zmęczenie wywołane zbyt długim czasem pracy zwiększa ryzyko wypadków przez upośledzenie takich sprawności psychofizycznych, jak umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, przetwarzanie informacji, w tym podejmowanie szybkich decyzji. Osoby pracujące więcej niż 8 godzin dziennie w dłuższym okresie skarżą się na stres, depresję i lęk. Mają ponadto trudności w pogodzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi, zachowaniem dobrych relacji społecznych, często nadużywają alkoholu, substancji pobudzających, mają skłonności do przybierania na wadze, unikają aktywności fizycznej. Zwiększenie zakresu kontroli pracowników nad czasem swojej pracy byłoby być może szansą ograniczenia tych negatywnych skutków bez konieczności istotnego skracania czasu pracy.
EN
The paper presents data on how long working hours are a risk factor for workers' efficiency and psychological health as well as for their quality of life. Fatigue caused by excessive working hours increases accident risk through deteriorating such psychophysical capacities as concentration, attention and cognitive processing including quick decision making. Workers who work over 8 hours a day for a long period of time complain of stress, depression and anxiety. Moreover, the have difficulties in balancing their work and family life, and in maintaining good social relations. They often overuse alcohol and other stimulating substances, and are prone to gaining weight and avoiding physical activity. Increasing workers' control over their working time might limit the those negative consequences without the necessity to significantly reduce their working hours
15
Content available Zjawisko mobbingu wśród nauczycieli
PL
Badania w krajach Europy Zachodniej pokazują, że nauczyciele stanowią grupę zawodowąszczególnie narażoną na zjawisko mobbingu w pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań nad mobbingiem w grupie 1098 polskich nauczycieli, tj. scharakteryzowano samo zjawisko i oszacowano wskaźnik ofiar mobbingu. Analizie poddano również związek pomiędzy doświadczaną przemocą a zdrowiem psychicznym i zadowoleniem z pracy badanych nauczycieli.
EN
Research in the European countries shows that teachers are a professional group which is especially exposed to mobbing at work. The article provides the results of a study on mobbing among 1098 Polish teachers, i.e. the phenomenon itself was characterized and the rate of the victims was estimated.The relationship between experienced violence, psychological health and work satisfaction of the teachers was also alalyzed.
EN
Physical agents cause several physical and mental health disorders and reduce human capability for work, in most severe cases they cause disability. Usually the influence of these physical factors takes place in the work environment and depends on the factor’s intensity, exposure time, and individual characteristics. Influence is cumulative and may manifest itself after a long period of time, in several years. It is recommended to follow internationally recognized limit values of factors and introduce medical control of people before they start working as well as periodical medical control. From the most widespread risk factors, this article deals with noise with the data obtained from objective studies on Estonia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.