Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 994

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osady ściekowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
PL
Odzysk celulozy ze ścieków jest nową technologią, która jednakże z powodzeniem została zastosowana w skali technicznej. Technologia ta dobrze wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Większość technologii wykorzystuje do oddzielenia celulozy ze ścieków mikrosita lub sita gęste. Oddzielony od ścieków materiał poddawany jest dalszej obróbce w celu uzyskana celulozy w postaci pelletu lub proszku. Celuloza pozyskana w ten sposób może być wykorzystana np. jako dodatek do asfaltów, do wytwarzania glukozy, do wytwarzania węgla aktywnego. Niezbędne są dalsze badania nad możliwościami zastosowania tego materiału. Zastosowanie odzysku celulozy ze ścieków lub osadów ściekowych wpływa na inne procesy oczyszczania ścieków lub przeróbki odpadów w oczyszczalniach, m.in. powoduje zmniejszenie ilości wydzielanego biogazu, ale zarazem zmniejsza ilość wydzielanego osadu nadmiernego. Powinno to zostać uwzględnione przy projektowaniu systemów stabilizacji odpadów.
EN
The recovery of cellulose from wastewater is a new technology that has been successfully applied on a technical scale. This technology fits well with the assumptions of the circular economy. Most technologies use micro or fine screens to separate cellulose from wastewater. The material, separated from the wastewater is further processed to obtain cellulose in the form of pellets or powder. Cellulose obtained in this way can be used, for example, as an additive to asphalts, for the production of glucose, for the production of activated carbon. Further research into the possible applications of this material are necessary. The use of cellulose recovered from wastewater or sewage sludge affects other wastewater treatment processes or waste stabilization in sewage treatment plants, e.g. reduces the amount of released biogas, but also reduces the amount of excess sludge. This should be taken into account when designing waste stabilization systems.
EN
This study aimed to evaluate the vermicompost quality of sewage sludge (SS) mixed with sugar beet pulp (SBP) and cow dung (CD) wastes employing Eisenia fetida. The basic issue faced in the wastewater treatment plant is how to reduce the amount of sewage sludge? This paper discusses an in-situ vermicomposting approach for the reuse of sewage sludge. A total of 11 reactors containing various waste combinations were organized and changes in physicochemical parameters were evaluated during 90 days of the experiment. The results indicated that SS could be converted into a good quality product by vermicomposting if suitable mixing quantities are provided (50% SS, 25% SBP, 25% CD). Vermicomposting caused significant reductions in pH, TOC, the content of heavy metals, and C/N ratio, while electric conductivity and NPK content increased as compared to initial mixtures. The present study implied that the application of sewage sludge in the agricultural fields after vermicomposting could be a suitable and usable approach for sewage disposal.
PL
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zawartymi m.in. w Ustawie „Prawo wodne” oraz ustawach towarzyszących, mamy dokładnie opisane definicje ścieków oraz warunki, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. W związku z ukazaniem się nowego rocznika „Ochrona środowiska 2019” wydanego przez Główny Urząd Statystyczny, istnieje możliwość przedstawienia danych liczbowych o ilości produkowanych i odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych zarówno w całej Polsce, jak i z podziałem na województwa, miasta i wsie. Proces odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi był w Polsce bardzo zróżnicowany. Największą liczbę ścieków produkowały województwa mazowieckie i świętokrzyskie, a najmniej lubuskie i podlaskie. Wartości te były ściśle powiązane ze zużyciem wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Na terenie Polski mieliśmy 160671,4 km sieci kanalizacyjnej, do której odprowadzano 1330,3 hm3 ścieków. W 2018 roku mieliśmy w Polsce 3257 oczyszczalni ścieków komunalnych, a 94,6% ludności miast i 42,9% ludności wsi korzystała z oczyszczalni ścieków. Problemem towarzyszącym oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych są powstające podczas procesów oczyszczania osady ściekowe, które z uwagi na swoje właściwości wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Były one głównie przetwarzane termicznie i stosowane w rolnictwie, a także składowane, stosowane do rekultywacji terenów i uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu.
EN
Polish regulations included, among others, in the Water Law and accompanying acts, provide precise definitions of sewage as well as conditions that must be met when sewage is discharged into waters or into the ground. Due to the release of a new yearbook ”Environment 2019” published by Statistics Poland, it is now possible to present figures on the amount of produced and discharged industrial and municipal sewage not only in Poland in general, but also in particular voivodships, cities and villages. In Poland, the process of discharging sewage into surface waters and into the ground was very diverse. The largest amount of wastewater was produced in Mazowieckie and Świętokrzyskie, and the smallest one: in Lubuskie and Podlaskie. These values were closely related to water consumption for the needs of the national economy and population. There was 160,671.4 km of sewage network in Poland, to which 1,330.3 hm3 of sewage was discharged. In 2018, Poland had 3257 municipal sewage purification plants and 94.6% of the urban population and 42.9% of the rural population benefited from the sewage purification plant. A problem that accompanies the purification process is sewage sludge which is generated as a by-product during sewage treatment of industrial or municipal wastewater and which requires appropriate management and disposal due to its properties. The sludge was mainly thermally processed and used in agriculture, as well as stored, used for land reclamation and cultivation of plants intended for the production of compost.
EN
Sewage sludge is a by-product of wastewater treatment processes. However, it has high fertilising and soil-forming properties, but it cannot always be used for this purpose. The two main criteria limiting their natural use are heavy metals and parasite eggs. Sewage sludge taken from the Daleszyce wastewater treatment plant has been analysed for heavy metals. For this purpose a space analysis was performed to divide the total metal content into four mobility fractions. The mobility issue determines the ability of an element, or one of its forms, to move in the environment. The studies were performed using a four-stage BCR procedure. The results were analyzed and compared to the limits applicable in Poland for sewage sludge intended for environmental use.
PL
Osady ściekowe są produktem ubocznym procesów oczyszczania ścieków. Wykazują jednak wysokie właściwości nawozowe oraz glebotwórcze, jednak nie zawsze mogą być one wykorzystane w tym celu. Dwa główne kryteria ograniczające ich przyrodnicze wykorzystanie to zawartość metali ciężkich oraz jaj pasożytów. Osady ściekowe pobrane z oczyszczalni ścieków w Daleszycach zostały poddane analizie zawartości metali ciężkich. W tym celu wykonano analizę specjacyjną, pozwalającą podzielić całkowitą zawartość metali na cztery frakcje mobilności. Mobilność określa zdolność pierwiastka, lub któregoś z jego form, do przemieszczania się w środowisku. Badania wykonano, stosując czteroetapową procedurę BCR. Wyniki poddano analizie i porównano do limitów obowiązujących w Polsce dla osadów przeznaczonych do wykorzystania przyrodniczego.
EN
The paper presents the results of laboratory tests aimed to analyse the opportunities for fuel production based on municipal sewage sludge, rubber waste from end-of-life vehicles (ELVs) and hazelnut and walnut shells in terms of their thermal transformation in the process of co-firing in the cement industry. The parameters of solid fuels used in the cement industry were determined for the fuels obtained in the study. The following parameters were determined in fuels: water content, ash content, sulphur content, and calorific value. The fuel composition and process of fuel preparation were designed so as not to use the energy-intensive process of pre-drying of municipal sewage sludge. However, it should be emphasized that the maximum percentage of municipal sewage sludge in fuel should not exceed 25% in order to maintain the parameters required by the cement industry. The analysis of the obtained parameters of OL and OW fuels demonstrated that the fuels obtained in the study meet the requirements for fuels used in the cement industry.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad możliwością wytwarzania paliw na bazie komunalnych osadów ściekowych, odpadów gumowych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE) i łupin orzechów laskowych oraz włoskich pod kątem ich termicznego przekształcania w procesie współspalania w przemyśle cementowym. Dla otrzymanych paliw wykonano oznaczenia parametrów charakteryzujących paliwa stałe stosowane w przemyśle cementowym. W paliwach oznaczono takie parametry jak: zawartość wilgoci, zawartość popiołu, zawartość siarki oraz wartość opałową. Skład i proces przygotowania paliw został tak opracowany, aby nie stosować energochłonnego procesu podsuszania komunalnych osadów ściekowych. Należy jednak podkreślić, że maksymalny udział komunalnych osadów ściekowych w paliwie nie powinien przekraczać 25%, aby zostały zachowane parametry wymagane przez przemysł cementowy. Analiza otrzymanych wyników parametrów paliw OL i OW pozwalają zatem stwierdzić, że otrzymane paliwa spełniają wymagania stawiane paliwom stosowanym w przemyśle cementowym.
PL
Wytworzono nawóz na bazie higienizowanych wapnem komunalnych osadów ściekowych, które zostały wzbogacone w przyswajalną dla roślin formę Si, N, P i K. W doświadczeniach wazonowych nawóz wykazał dużą efektywność w uprawie kukurydzy. Odnotowano wzrost odczynu gleby i jej zasobności w P, K i Ca oraz znaczący wzrost plonów ziarna kukurydzy. Zaobserwowano również istotny wzrost zwartości krzemu w łodygach i liściach kukurydzy.
EN
An org. fertilizer was prepd. on the basis of CaO-hygienized municipal sewage sludge by addn. of fertilizer-grade urea, enriched superphosphate, KCl and plant-available silicate. The fertilizer showed a high efficiency in maize cultivation in pot expts. An increase in soil pH, P, K and Ca contents, as well as a significant increase in maize grain yield were obsd. A significant increase in Si content in the stems and leaves of corn was also evidenced.
7
Content available remote Zintegrowana gospodarka osadowa w wodno-ściekowym sektorze aglomeracji miejskiej
PL
Badania stanowią fragment realizowanego projektu badawczego obejmującego opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych prowadzących do minimalizacji i utylizacji odpadów wraz z odzyskiem takich produktów, jak biogaz, ciepło i kompozyty materiałów budowlanych. Realizacja projektu zmierza do zintegrowania gospodarki osadowej w wodno-ściekowym sektorze infrastruktury komunalnej.
EN
A mixt. of sewage sludge and water treatment sludge in the ratio 1:0.3 by mass was used as a substrate in mesophilic MeH fermentation carried out at 35°C. Three series of tests were carried out, differing in the sludge disintegration process: (i) thermal at 55°C and ultrasonic; (ii) thermal at 55°C and thermal at 70°C and (iii) thermal at 55°C and mech. 16,000 rpm. The effectiveness of the fermentation process was detd. using the indicators of biochem. MeH potential (BMP) and activity (AMB). The highest rates of BMP and AMB were obtained for sludges mixed and thermal disintegrated at 55°C.
8
Content available remote Kondycjonowanie osadów ściekowych osadami z uzdatniania wody
PL
Badano możliwości wykorzystania osadów z uzdatniania wody w procesie przeróbki osadów ściekowych. W skali laboratoryjnej prze¬ prowadzono badania nad wpływem osadów zawierających koagulant glinowy na proces odwadniania osadów ściekowych. Sprawdzono wpływ dawek osadów z uzdatniania wody wymieszanych sposobem objętościowym oraz względem zawartości suchej masy organicznej. Stwierdzono zwiększenie skuteczności odwadniania przy zastosowaniu objętościowego sposobu mieszania. Nieznaczny wpływ osadów z uzdatniania wody na właściwości filtracyjne osadów ściekowych zaobserwowano dla próbek zmieszanych w zależności od zawartości suchej masy organicznej. Im większy był udział osadów z uzdatniania wody w mieszaninie osadów ściekowych, tym parametry odwadnialności były korzystniejsze.
EN
Water treatment sludge was added to the sewage sludge to improve its processability under lab. conditions. An increase in dewatering efficiency by using a volumetric mixing method was obsd.
PL
Zwiększające się wymagania oczyszczania ścieków oraz rozwój systemów oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania i przeróbki osadów ściekowych powodują znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Alternatywnym sposobem na pozyskiwanie taniej energii jest wykorzystywanie biogazu wytworzonego w procesie fermentacji z osadów ściekowych. W pracy przedstawiono analizę gospodarki osadowej i biogazowo-energetycznej w oczyszczalni ścieków w Opolu w aspekcie uzyskiwania biogazu i jego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej. Układ biogazowo-energetyczny w rozpatrywanym okresie funkcjonował prawidłowo. W dwóch agregatach prądotwórczych wyprodukowano z biogazu łącznie 7,26 GWh energii elektrycznej, co pozwoliło na pokrycie blisko 35% zapotrzebowania na energię elektryczną.
EN
Increasing requirements of wastewater treatments and the development of wastewater treatment and sewage sludge systems cause a significant increase in the demand for electricity and heat. An alternative way to obtain cheap energy is to use biogas produced in the anaerobic digestion process from sewage sludge. The paper presents an analysis of sewage sludge and biogas-energy management at the wastewater treatment plant in Opole in the aspect of obtaining biogas and its use for electricity production. The biogas-energy system was functioning properly in 2017–2019. A total of 7.26 GWh of electricity was produced from biogas in two power generators, which allowed to cover nearly 35% of the demand for electricity.
PL
W artykule przestawiono związki pomiędzy nadmiernymi substancjami biogennymi zawartymi w ściekach i osadach ściekowych, w tym w odciekach z przeróbki osadów, a procesem eutrofizacji wód powierzchniowych, wraz z jego skutkami środowiskowymi. Nadmiar substancji biogennych wywiera wpływ na znaczne przyspieszenie eutrofizacji. Ścieki i osady ściekowe, wraz ze spływami obszarowymi, uznane zostały za istotne źródła zanieczyszczeń biogennych, stąd niezbędne stało się ich efektywne usuwanie i odzysk, szczególnie fosforu.
EN
The article presents the relationship between the excess of nutrients in wastewater and sludge, including in liquors from sludge treatment, and the process of eutrophication of surface waters and its consequences for the environment. The excess of nutrients greatly accelerates the process of eutrophication. Wastewater and sludge, together with non-point sources, are considered as significant sources of nutrients, hence the necessity of their efficient removal and recovery, phosphorus in particular.
PL
Racjonalna gospodarka osadami ściekowymi to temat podejmowany na wielu spotkaniach branży wodnościekowej, w szczególności z uwagi na generowaną coraz to większą ilość osadów, których zagospodarowanie jest sporym wyzwaniem technicznym i ekonomicznym dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, ustabilizowany komunalny osad ściekowy stanowi odpad. Jednak należy podkreślić, iż ten rodzaj odpadu to ogromny potencjał składników pokarmowych oraz substancji organicznej, które z powodzeniem można wykorzystać w działaniach rolno-środowiskowych. Jednym z rozwiązań w postępowaniu z ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi jest ich przetwarzanie w nawozy organiczne lub organiczno-mineralne, co umożliwia przekwalifikowanie odpadu w pełnowartościowy produkt.
EN
Rational sewage sludge management is a topic that has been discussed at many meetings of the water and sewage industry, especially because of the increasing amount of sludge produced, the management of which is a considerable technical and economic challenge for treatment plant operators. According to Polish law, stabilized municipal sewage sludge is waste. However, it should be stressed that this type of waste is a huge potential of nutrients and organic matter, which can be successfully used in agri-environmental activities. One of the solutions in dealing with stabilized municipal sewage sludge is its processing into organic or organic-mineral fertilizers, which makes it possible to reclassify the waste into a fully-fledged product.
PL
Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków mają istotne właściwości glebotwórcze i nawozowe. Nie zawsze jednak mogą być one wykorzystywane do tego celu. Jedną z głównych przyczyn, dla których nie można wykorzystać osadów na cele przyrodnicze, jest zawartość w nich metali ciężkich. Osady ściekowe z oczyszczalni K zostały poddane analizie potencjalnego antropogenicznego zagrożenia metalami ciężkimi, zwłaszcza w aspekcie ich mobilności i akumulacji w glebie. Obliczenia wykonano dla stężeń metali ciężkich w osadach ściekowych w glebie ornej, z punktu pomiarowego w miejscach ich potencjalnego wykorzystania. Obliczono wskaźnik geoakumulacji (Igeo), potencjalny wskaźnik ryzyka ekologicznego (PERI) oraz kod oceny ryzyka (RAC). Następnie porównano wartości wskaźników z mobilnością metali ciężkich. Wykazano, że wysoki poziom potencjalnego ryzyka i wskaźniki geoakumulacji niekoniecznie dyskwalifikują wykorzystanie osadów ściekowych, pod warunkiem, że metale ciężkie znajdują się we frakcjach niemobilnych.
EN
Sewage sludge from sewage treatment plants has important soil-forming and fertilizing properties. However, they cannot always be used for this purpose. One of the main reasons why sludge cannot be used for natural purposes is its heavy metal content. Sewage sludge from the K treatment plant has been analysed for potential anthropogenic risk of heavy metals, especially in terms of its mobility and accumulation in the soil. The calculations were made for the concentrations of heavy metals in sewage sludge in arable soil from the measuring point at the points of their potential use. The geoaccumulation index (Igeo), potential environmental risk index (PERI) and risk assessment code (RAC) were calculated. Next, the index values were compared with the mobility of heavy metals. It was shown that high levels of potential risk and geoaccumulation rates do not necessarily disqualify the use of sewage sludge, provided that heavy metals are in immobile fractions.
PL
W artykule zostały przedstawione podstawy bilansowania ilości osadów ściekowych, odniesionych do suchej masy i objętości, które powstają w miejskich oczyszczalniach ścieków obsługujących do 15000 mieszkańców. Wzięto pod uwagę, że ze względu na wielkość obiektów nie jest konieczne usuwanie związków azotu i fosforu. Powstają następujące osady: wstępny, zatrzymywany w osadnikach wstępnych, osad po biologicznym oczyszczaniu na złożach biologicznych, nadmierny osad czynny, osad po biologicznym usuwaniu fosforu oraz osad po chemicznym strącaniu fosforu. W artykule przedstawiono jednostkową ilość osadu odniesioną do jednego obsługiwanego mieszkańca oraz ogólną ilość osadów powstających w oczyszczalniach obsługujących od 1000 do 15000 mieszkańców.
XX
The article presents principles of balancing sewage sludge quantity related to dry matter and capacity that are arising in municipal wastewater treatment plants that serve up to 15000 inhabitants. It was taken into account that due to the size of the objects, the removal of nitrogen and phosphorus compounds is not necessary. The arising sludges are following: primary sludge retained in a primary settlement tank, sludge after biological treatment on trickling filters, waste activated sludge, sludge after biological dephosphatation and sludge after simultaneous precipitation with coagulant. The content of this article includes the unit quantity of the sludge related to quantity of habitants and general quantity of sludge, arising in a sewage treatment plant that serves from 1000 to 15000 inhabitants.
PL
Od kilku lat obserwowany jest dość intensywny rozwój wysokotemperaturowej technologii stabilizacji osadu w warunkach tlenowych znanej jako ATSO (autotermiczna tlenowa stabilizacja osadu). Obecnie w Polsce istnieje już kilkanaście takich instalacji, a kolejne są w fazie projektowania. Celem pracy była przede wszystkim ocena efektywności pracy instalacji ATSO służącej do stabilizacji osadów ściekowych. W ramach pracy testy przeprowadzono w obiekcie rzeczywistym o wielkości oczyszczalni ok. 50 000 RLM bazującą na tzw. uproszczonym osadzie czynnym (bez sedymentacji wstępnej). Badania własne pokazały wysoki stopień redukcji materii organicznej w osadzie wynoszący 30%. Wynik ten został osiągnięty dla warunków procesu w temperaturze powyżej 55°C i o czasie retencji osadu ok. 9 d. Stwierdzono zatem, że w procesie ATSO uzyskuje się o wiele lepsze efekty stabilizacji osadu niż w klasycznej tlenowej komorze stabilizacji i konkurencyjne dla mezofilnej fermentacji metanowej. Niestety odcieki pochodzące z odwadniania osadu po ATSO charakteryzowały się wysokimi stężeniami zanieczyszczeń przy jednocześnie wysokim uzyskanym stopniu odwodnienia osadu.
EN
For several years now, an intensive development of high temperature stabilization technology of sewage sludge in aerobic conditions known as ATAD (autothermal thermophilic aerobic digestion) has been observed. Currently, there are already several such installations in Poland, and more are in the design phase. The main purpose of the thesis was to assess the efficiency of the ATAD installation, used to stabilize sewage sludge. As part of the research, the tests were carried out in a real facility of the size of a wastewater treatment plant of approx. 50.000 PE, based on the so-called simplified activated sludge (without primary sedimentation). Own research showed a high degree of organic matter reduction in the sludge - at 30%. This result was achieved for the process conditions at a temperature above 55°C and with a sludge retention time of about 9 days. Therefore, it was found that the ATAD process achieves much better sludge stabilization effects than in the classic aerobic stabilization and competitive for mesophilic anaerobic digestion. Unfortunately, supernatant from the sludge dewatering after ATAD process were characterized by high concentrations of contaminants with a simultaneous high level of sludge dewatering.
PL
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” dziś dobiega już ku końcowi. Zadania budowlane, obejmujące przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę łącznie 12,72 km nowej kanalizacji sanitarnej oraz modernizację 6,89 kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej, zostały już zakończone. Wiele się działo w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Łask przez ostatnie lata, dzięki czemu założenia zakładane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wymogi dyrektywy 91/271/EWG w zakresie podwyższonego usuwania związków biogennych w aglomeracji Łaskiej praktycznie zostały wypełnione. Intensywna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona przez Gminę Łask w aglomeracji miejskiej, poza przyrostem obsługiwanej sieci oraz zwiększeniem napływających ścieków do oczyszczalni, spowodował nieznaczny przyrost ilości osadów ściekowych których z roku na rok przybywało w zastraszającym tempie.
PL
Osady ściekowe powstające w oczyszczalniach ścieków wykazują właściwości glebotwórcze i nawozowe. Wykorzystywanie ich w rolnictwie jako nawóz organiczny jest realizowane pod warunkiem, że zawartość mikrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, m.in. metali ciężkich, nie wywoła negatywnych skutków w środowisku glebowym. Znajomość całkowitej zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych nie obrazuje jednak potencjalnego zagrożenia jakie mogą stwarzać [1]. Toksyczność metali ciężkich w dużej mierze zależy od tego w jakiej formie fizyko-chemicznej występują. Obowiązujące przepisy określające maksymalne zawartości metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych stosowanych do celów rolniczo-przyrodniczych dotyczą całkowitej zawartości ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi oraz chromu [9].
PL
Komisja Europejska przyjęła plan działania dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego 2 grudnia 2015 roku. Oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych stanowią jedną z głównych dziedzin, która wymaga dalszych ulepszeń w tym kierunku. Artykuł przedstawia różne elementy związane z gospodarką obiegu zamkniętego, które są wprowadzane w oczyszczalni ścieków i dotyczą przeróbki osadów w Tarnobrzegu.
EN
The European Commission adopted an action plan for the circular economy on 2nd December 2015. Wastewater and sludge management are one of the main areas where further improvements are needed in this direction. The article presents various elements related to a circular economy being introduced at wastewater treatment plant, connected to sludge processing, in Tarnobrzeg.
EN
Sewage sludge from sewage treatment plants has important soil-forming and fertilizing properties. However, they cannot always be used for this purpose. One of the main reasons why sludge cannot be used for natural purposes is its heavy metal content. Sewage sludge from the treatment plant in Starachowice has been subjected to an analysis of the potential risk of heavy metals, especially in terms of their mobility and geoaccumulation. The calculations were made for the concentrations of heavy metals in sewage sludge taken from the treatment plant in Starachowice and in arable soil from the measurement point at the place of its potential use. Geoaccumulation index (Igeo) and potential ecological risk index (PERI) were calculated. The analysis of the results shows that although the geo-accumulation index and the level of potential ecological risk are high and dangerous in terms of agricultural or natural use of sediments, the percentage of metals has been recorded mainly in the immobile fraction from which they will not get into the soil.
PL
Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków mają istotne właściwości glebotwórcze i nawozowe. Nie zawsze jednak mogą być one wykorzystywane do tego celu. Jedną z głównych przyczyn, dla których nie można wykorzystać osadów na cele przyrodnicze, jest zawartość w nich metali ciężkich. Osady ściekowe z oczyszczalni w Starachowicach zostały poddane analizie potencjalnego zagrożenia metalami ciężkimi, zwłaszcza pod względem ich mobilności i geoakumulacji. Obliczenia wykonano dla stężeń metali ciężkich w osadach ściekowych pobranych z oczyszczalni w Starachowicach oraz w glebie ornej z punktu pomiarowego w miejscu ich potencjalnego wykorzystania. Obliczono wskaźnik geoakumulacji (Igeo) oraz potencjalny wskaźnik ryzyka ekologicznego (PERI). Na podstawie analizy wyników można stwierdzi, iż pomimo że wskaźnik geokumulacji oraz poziom potencjalnego ryzyka ekologicznego są wysokie i niebezpieczne pod kątem rolniczego bądź przyrodniczego wykorzystania osadów, to udział procentowy metali odnotowano głównie we frakcji niemobilnej, z której nie będą one przedostawać się do gleby.
EN
The study focus on the occurrence and levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) as contaminants of emerging concern in Poland. In the article, their properties, primary uses and emission sources to the environment were discussed. The review of the available studies on the PBDEs content in the samples of different matrices (groundwaters, surface waters, sediments, air and dust, food, animal and human tissues) was conducted and the results exceeding the available limit values were indicated. It enabled to evaluate the problem of the PBDEs contamination in Poland.
PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące występowania i stężeń polibromowanych eterów difenylowych jako nowo pojawiających się zanieczyszczeń w Polsce. W artykule przedyskutowano ich właściwości, wykorzystanie oraz źródła emisji do środowiska. Przeprowadzono przegląd dostępnych badań dotyczących zawartości PBDEs w próbkach różnych matryc środowiskowych (wodach podziemnych, powierzchniowych, osadach, powietrzu i kurzu, żywności, tkanach zwierzących i ludzkich) oraz wskazano wyniki przekraczające ustalone wartości graniczne. Pozwoliło to na ocenę problemu zanieczyszczenia środowiska Polski przez PBDEs.
EN
The aim of the study was to determine PAH content and the share of their individual groups in municipal sewage sludge at individual stages of their production and processing in a municipal wastewater treatment plant. Sludge samples were collected in three study cycles: autumn (November), winter (February) and spring (April) in 2017 and 2018. In each cycle the samples of initial sludge, excessive sludge after press, digestate sludge and digested dehydrated sludge were analyzed. Three samples were taken from each sludge for further analysis. The content of 16 PAH (naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)-pyrene, dibenzo(a,h)anthracene, benzo(g,h,i)perylene and indeno(1,2,3-c, d)pyrene) was determined in the samples in the Faculty Chemical Laboratory at Białystok University of Technology. For this purpose, a gas chromatography method coupled to mass spectrometry using a GC/MS Agilent 7890B chromatograph was used. The results were given as single PAH compounds, which were then grouped by the number of aromatic rings. It was found that the total content of 16 PAHs depended on the type of sewage sludge and the highest one occurred in the initial sludge, and much lower in other sediments. The fermentation process, and more drainage of the fermentation sludge, reduced the content of 16 PAHs. The transformation processes had an influence on the hydrocarbon content in particular groups. The share of PAH groups depending on the number of rings in total 16 depended on the date of collection of studied sludges. In the studied sludges, a group of three and four-ring hydrocarbons dominated, and the least was two- and six-ring hydrocarbons. PAH content in all analyzed sludges did not exceed the norm for the total of 11 PAHs proposed by the European Commission for sludge used for agriculture.
PL
Celem pracy było określenie zawartości WWA i udziału poszczególnych grup w komunalnych osadach ściekowych na poszczególnych etapach ich produkcji i przetwarzania w oczyszczalni ścieków komunalnych. Próbki osadów pobrano w trzech cyklach badań: jesienią (listopad), zimą (luty) i wiosną (kwiecień) w 2017 i 2018 roku. W każdym z cykli badano próbki osadu wstępnego, osadu nadmiernego po prasie, osadu przefermentowanego i osadu przefermentowanego poddanego dehydratacji. Z każdego osadu pobrano trzy próbki do dalszej analizy. Zawartość 16 WWA (naftalen, acenaften, acenaften, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-c, d)piren) zostały zbadane w próbkach w Wydziałowym Laboratorium Chemicznym Politechniki Białostockiej. W tym celu zastosowano metodę chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas przy użyciu chromatografu GC/MS Agilent 7890B. Wyniki podano jako pojedyncze związki WWA, które następnie pogrupowano według liczby pierścieni aromatycznych. Stwierdzono, że łączna zawartość 16 WWA zależy od rodzaju osadu ściekowego, przy czym najwyższa z nich występuje w osadach wstępnych, a znacznie niższa w innych osadach. Proces fermentacji i dalsze odwadnianie osadu fermentacyjnego zmniejszyły zawartość 16 WWA. Procesy transformacji wpłynęły na zawartość węglowodorów w poszczególnych grupach. Udział grup WWA w zależności od liczby pierścieni w sumie 16 zależał od terminu poboru badanych osadów. W badanych osadach dominowała grupa węglowodorów trój- i czteropierścieniowych, a najmniej dwu- i sześciopierścieniowych. Zawartość WWA we wszystkich analizowanych osadach nie przekraczała normy dla 11 WWA zaproponowanej przez Komisję Europejską dla osadów wykorzystywanych w rolnictwie.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.