Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HACCP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez cały okres jej obecności na danym rynku wynika bezpośrednio z unijnego aktu prawnego - Rozporządzenia Komisji (WE) nr 178/2002. Określenie trwałości przechowalniczej danego produktu, zgodnie z jego specyfikacją, polega na analizie jakościowej i ilościowej m.in. jego parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych. Głównymi patogenami żywności, których obecność w próbce jest niepożądana, są: Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter oraz Escherichia coli. Stosowanie polityki zapewnienia jakości systemu HACCP w przedsiębiorstwach produkujących żywność minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia produktów, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia badań trwałości żywności.
EN
Ensuring food safety throughout its presence on a given market results directly from a EU legal act - Commission Regulation (EC) No. 178/2002. Determining the storage stability of a given product, according to its specification, is based on the qualitative and quantitative analysis of its physicochemical and microbiological parameters, among others. The main food pathogens whose presence in a sample is undesirable are: Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter and Escherichia coli. The application of the HACCP system’s quality assurance policy in food producers minimizes the risk of product contamination and thus increases the probability of successful completion of food shelf-life testing.
EN
Evaluation of harvest and postharvest treatment quality of the grains is affected by usage of appropriate equipment and technology. The grain damage depends on its physical and mechanical features. The corn planting has significant representation in European conditions, mainly for food industry purposes. In the work, we were focused on observing of the drying temperature´s impact on the micro-damage of the seeds. The solution of the issue described in the work is closely related to the preparation and solution of the education project KEGA 039SPU-4/2017, and a scientific research project VEGA 1/0718/17 „Study about the effect of technological parameters of the surface coating in agricultural and forestry techniques for qualitative parameters, safety and environmental acceptability“.
PL
Ocena jakości zabiegów związanych ze zbiorem i po zakończeniu zbioru nasion zależy od użycia odpowiedniego sprzętu i technologii. Na uszkodzenie ziarna wpływ mają jego cechy fizyczne i mechaniczne. Uprawa kukurydzy jest popularna w warunkach europejskich, głównie dla przemysłu spożywczego. W tej pracy skupiliśmy się na obserwacji wpływu temperatury suszenia na mikro uszkodzenia ziaren. Rozwiązanie tego problemu opisanego w pracy jest ściśle związane z przygotowaniem i wykonaniem projektu edukacyjnego KEGA 039SPU-4/2017 oraz projektu naukowo-badawczego VEGA 1/0718/17 „Badania nad wpływem parametrów technologicznych powlekania powierzchniowego w technikach rolniczych i leśnych dla celów zgodności jakościowej parametrów, bezpieczeństwa i środowiska.
PL
W Unii Europejskiej spotyka się kilka standardów zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów spożywczych. Najczęściej stosowane standardy to: system HACCP, BRC, IFS i system oparty na normie ISO 22000. W artykule porównano dwa standardy bezpieczeństwa żywności – omówiono system HACCP (Hazard Analysis i Critical Control Point) oraz standard BRC (British Retail Consortium). Wskazano różnice i cechy wspólne. Ponadto omówiono najczęściej występujące problemy, jakie pojawiają się podczas wdrożenia tych systemów.
EN
In the European Union there are several standards of safety and quality management of food products. The most frequently used standards include: HACCP, BRC, IFS and the system based on standard ISO 22000. In the text, two food safety standards were compared. The author discusses the HACCP system (Hazard Analysis and Critical Control Point) and BRC (British Retail Consortium). The differences and common characteristics have been indicated. Additionally, the most common problems that arise during the implementation of these systems have been discussed.
PL
Wieloletnie doświadczenie autora artykułu w analizie wdrażania systemów bezpieczeństwa HACCP wskazuje na stale występujące problemy w rozumieniu normy PN-EN ISO 22000:2006 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego”, określającej sposób wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością HACCP Główne problemy dotyczą procesu audytowania systemu HACCP, a zwłaszcza sposobu zarządzania programem audytów, przeprowadzania audytu, doboru pracownika wykonującego audyt. W artykule przedstawiono podstawowe zasady audytowania na podstawie praktycznych doświadczeń z zakładów młynarskich, piekarniczych i gastronomicznych.
EN
Many years of author’s experience in analysing implementation of HACCP systems suggest the existence of constant problems in understanding PN-EN ISO 22000:2006 – “Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain”. The main problems concern the process of auditing HACCP system, in particular managing auditing system, conducting audits and selecting appropriate auditors. The article presents basic regulations concerning auditing on the basis of practical experience in mills, bakeries and food production facilities.
EN
The purpose of the article is to point out the importance of milk cooperatives in milk products supply chain and to evaluate legal acts that regulate the way these entities operate on the agricultural and food market. The analysis concentrates on legal regulations concerning milk purchasing entities and milk processing. Relationships between milk cooperatives and cooperative members are also important. The study is based mainly on Polish and EU legal acts as well as on reference books on dairy cooperativeness and on statistical data. The analyses made in the paper have shown that milk cooperatives are an important purchasing and processing entities in a milk supply chain. They constitute a stable instrument of the development of agricultural and food industry. Poland's accession to the European Union has deeply influenced both milk producers and milk cooperatives, which are main entities on the milk market. It resulted mainly from the fact that Poland started to be covered by the European quota system. Production limits, separate regulations for selling quotas, for putting out on lease (currently in use), for inheriting and a number of other administrative obligations connected with the Agricultural Market Agency cause even the first stage of the supply chain, that is primary production and the sales of milk, to be regulated by numerous legal regulations. Even more obligations relate to milk processing, which is connected with HACCP and other, this time not mandatory, quality systems. More and more restricted requirements intend, primarily, to guarantee food safety.
PL
Celem artykułu było wskazanie znaczenia spółdzielni mleczarskich w łańcuchu dostaw produktów mleczarskich oraz próba oceny przepisów dotyczących funkcjonowania tych podmiotów na rynku rolno-żywnościowym. Rozważania koncentrowały się na regulacjach prawnych dotyczących podmiotów skupujących mleka oraz przetwórstwa mleka. Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej na działalność spółdzielni mleczarskich wpływa bardzo szeroki katalog aktów prawnych związanych z rynkiem mleka, prawem rolnym, żywnościowym i finansowym. Istotne są też relacje pomiędzy spółdzielnią mleczarską a spółdzielcami. Przeprowadzone rozważania potwierdziły, że spółdzielnie mleczarskie są istotnym podmiotem skupującym i przetwórczym w łańcuchu dostaw mleka. Są one trwałym instrumentem rozwoju branży rolno-spożywczej. Wstąpienie Polski w struktury unijne spowodowało istotne konsekwencje zarówno dla producentów mleka, jak i spółdzielni mleczarskich, głównych podmiotów na rynku mleka. Chodzi przede wszystkim o objęcie unijnym systemem kwotowania. Limity produkcyjne, odrębne regulacje dotyczące zbywania kwot, oddawania w dzierżawę (obecnie używanie), dziedziczenia oraz szereg obowiązków administracyjnych związanych z Agencją Rynku Rolnego powoduje, że już pierwszy etap łańcucha dostaw, czyli produkcja pierwotnej i sprzedaż mleka objęte są szerokim katalogiem przepisów prawnych. Jeszcze więcej obowiązków odnosi się do przetwórstwa mleka, chodzi m.in. o HACCP oraz inne systemy jakości. Takie coraz większe wymagania mają na celu przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa żywności.
PL
Wybór CCP (Critical Control Point - krytycznych punktów kontroli) i CP (Control Point - punktów kontroli) jest jednym z zasadniczych zadań systemu HACCP. Dokonanie wyboru nie jest specjalnie złożone, ale konsekwencje nieprawidłowego wyboru mogą być bardzo istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu. W artykule wskazano etapy optymalnego wdrożenia systemu HACCP, a następnie opisano dwie alternatywne metody wyboru krytycznych punktów kontroli. Omówiono metodę podstawową, najczęściej stosowaną, tzw. metodę drzewka decyzyjnego, oraz metodę FMEA. Porównano ich właściwości oraz wskazano wady i zalety.
EN
The selection of Critical Control Points (CCP) and Control Points (CP) is one of crucial and elementary tasks of HACCP system. These tasks are not particularly complex, however, incorrect selection of points may bring significant consequences for health safety of the product. The article shows the stages of optimal HACCP implementation and presents two alternative methods of CCP selection. The author discusses the most frequently used method of decision tree and FMEA method, presents their characteristics and shows both advantages and disadvantages of the methods.
PL
Niezależnie od sposobu wytwarzania każdy przedsiębiorca branży spożywczej ma obowiązek dostarczania konsumentowi żywności wysokiej jakości, a przede wszystkim bezpiecznej. To właśnie jakość i bezpieczeństwo są najważniejszymi instrumentami na konkurencyjnym rynku żywnościowym. Aby produkowana żywność spełniała coraz to bardziej rosnące wymagania konsumentów, przedsiębiorcy branży spożywczej decydują się na wdrażanie i stosowanie nowoczesnych systemów zarządzania jakością. Wdrożony system zapewnienia bezpieczeństwa żywności stanowi dowód zaangażowania w podnoszenie jakości produktów.
PL
W artykule przedstawiono sposób definiowania jakości przez przedstawicieli przemysłu spożywczego oraz jego powiązanie z poziomem dojrzałości systemów zarządzania w tych organizacjach. W badaniu wykorzystano pomiar stopnia dojrzałości organizacji wykonany na podstawie formularza samooceny systemu zarządzania organizacji zawartej w normie ISO 9004:2009. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najpopularniejsze podejście do definiowania jakości w tych organizacjach związane jest z maksymalizacją poszczególnych cech wyrobu, lub też ze spełnieniem wymagań swoich klientów. Badanie poziomu dojrzałości organizacji z wykorzystaniem metody samooceny zawartej w wytycznych normy ISO 9004:2009 wskazało na niewielkie różnice pomiędzy badanymi organizacjami. Uznanie przez przedsiębiorstwa pełnego zaspokojenia potrzeb klienta jako filozofii działania było związane z niższą oceną poziomu dojrzałości, niż wskazanie na konieczność maksymalizacji poszczególnych cech produktu. Porównanie wyników finansowych badanych organizacji (zysk netto, ROA, ROE) z uwzględnieniem podziału na postrzeganie jakości w tych organizacjach nie wykazał statystycznie istotnych różnic.
EN
There has been described results of research conducted in smali and medium companies in polish food sector in this article. The aim of the research was to examine connection between quality defining and maturity level of management systems in polish companies. The maturity level of management system was assessed with use of the self-assessment model described in ISO 9004:2009 standard. The research found, that there arę two very popular ways of defining quality in researched companies. The first definition is connected with maximization of individual characteristics of the product and the second one with the fulfillment of the requirements of its customers. Companies maturity levels indicate that there is smali difference between researched companies. Companies which point out fulfillment of the requirements of its customers as a quality definitions had Iower average maturity level than companies which point out maximization of individual characteristics of the product as a quality definition. Analysis of financial performance (ROA, ROE, ROŚ, net profit) did not indicate statistically significant differences between groups of companies, which point out various quality definitions.
EN
This article shows the way how the food safety systems are functioning in Polish networks of grocery stores. The study was conducted in the fourth quarter of 2012 in the south-eastern Poland. There were chosen three organizations that meet certain conditions: medium size Polish grocery network without participation of foreign capital and up to 30 retail locations within the group. Studies based on a case study model. The research found that regular and unannounced inspections carried out to each store's, impact on increasing safety of food offered and the verification of GHP requirements on the headquarters level has a significant impact on the safety of food offered as well as on the knowledge and behavior of employees. In addition it was found that the verification and analysis of food safety management system is an effective tool for improving food safety. It was also shown that in most cases there is no formal crisis management system for the food protection in the surveyed companies and employees are only informed of what to do in case of an emergency.
PL
W artykule przedstawiono sposoby funkcjonowania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich sieciach sklepów spożywczych. Badania przeprowadzone zostały w IV kwartale 2012 roku na terenie południowo-wschodniej Polski. Do badań wytypowano trzy organizacje, które spełniły określone warunki: polska sieć sklepów spożywczych średniej wielkości, bez udziału kapitału zagranicznego i maksymalnie 30 placówkach handlowych w ramach grupy. Badania miały charakter studium przypadków. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono m.in, że regularnie przeprowadzane i niezapowiedziane kontrole poszczególnych sklepów istotnie wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa oferowanej żywności oraz weryfikacja wymagań GHP na poziomie centrali sieci istotnie wpływa na poziom bezpieczeństwa oferowanej żywności, jak również na wiedzę i zachowania pracowników. Z uzyskanych informacji stwierdzono, że weryfikacja i analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest skutecznym narzędziem poprawy bezpieczeństwa żywności. Wykazano również, że w większości przypadków w badanych przedsiębiorstwach nie istnieje formalny system zarządzania kryzysowego dotyczący ochrony żywności, a jedynie pracownicy są informowani jak postępować w sytuacji kryzysowej
PL
Polska jako państwo członkowskie WHO jest zobowiązane do wdrażania wymogów regulacji ustanowionych przez WHO w 2005 roku w postaci dokumentu o nazwie IHR 2005 (International Health Regulation 2005.Wdrożenie procedur Analizy Ryzyka oraz Kontroli Punktów Krytycznych (Hazard Analysis and Crytical Control Points, HACCP) na statkach i okrętach flot krajowych jest pierwszym krokiem prowadzącym do wdrożenia procedur wynikających IHR 2005.
EN
Poland as a WHO member state is obliged to implement the requirements established by WHO regulations in 2005 in the form of a document entitled IHR 2005 (International Health Regulation 2005). The implementation of the procedures of the Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP on ships and vessels belonging to the domestic fleet is the first step towards the implementation of procedures resulting from IHR 2005.
15
EN
The goal of research is to perform a cluster analisys of the Bulgarian meat industry from the point of view of the logistics development. In order to study the state and development of the meat industry logistics in Bulgarian meat processing organizations, a wide range of statistical and analytical methods are used (comparison, group average, graphical method, cluster analysis and others). The date processing in done by a computer program for statistical date processing - SPSS (Statistical Package for Social Sciences). The object of the industry is the meat processing companies in Bulgariq. According to the MFA Agro statictics for November 2010, the meat processing industry includes 65 factories for cutting red meat, 30 white meat slaughterhouses, 283 meat processing factories and the minced meat factories - meat preparations and mechanically separated meat, making a total of 378 companies in the industry. The result of the study show that logistics plays a vital role for the meat processing organizations, because of the growing demand for quality, price and speed of delivery of products. Successful management of logistics allows time saving through faster movement of information, details and products from one process to another.
PL
Niewłaściwe podejście do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności opartych na zasadach HACCP może prowadzić do stagnacji zakładowych programów bezpieczeństwa żywności. Ciągłe doskonalenie powinno być podstawowym elementem każdego rzetelnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, które prowadzi do poprawy zdrowia publicznego. W artykule zaprezentowano podstawy procesu doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z cyklem PDCA. Przedstawiono także koncepcję doskonalenia przez cele dotyczące bezpieczeństwa żywności, ustalane zgodnie z zasadą SMART. W opracowaniu wskazano także na konieczność definiowania wskaźników opisujących poszczególne obszary systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, które umożliwiają monitorowanie rozwoju systemu i racjonalne formułowanie wytycznych do ciągłego doskonalenia.
EN
Improper approach to food safety management systems developed on HACCP rules may result in a stagnation of the company food safety programmes. Continuous improvement should be the main element of every reliable FSMS, which may improve a public health. In the article, some fundamentals of improvement by food safety objectives which must be defined according to SMART rule are presented. In the paper a necessity of establishing of some indexes describing of some FSMS areas is also pointed out. The indices constitute a key element in monitoring of the system development as well they are useful to establish of some rational indications to continuous improvement.
EN
The need for continuous improvement of a product and widely understood services has led to development of many modern management systems. They are aimed directly to the product or service like quality management systems or else directly or indirectly to processes necessary to production or service - environmental management systems, occupational health and safety management systems, information security management systems. There are more new systems introduced whose requirements arrange management of different areas of processes. Companies take efforts leading to introduce the systems separately or in chosen configurations. In this paper there are presented methods of system integration on the background of chosen management models.
EN
Health care takes priority in meeting the needs of every person. Therefore, there is a need to continuously improve the quality of healthcare. Currently, Poland is a fundamental improvement in the quality of medical activities in order. It is also important to increase patient satisfaction. To provide high quality services, with its corresponding cost is a major challenge for health trying to maintain a competitive market in health. Major requirements of the market causing a growing interest in implementing quality management systems are an opportunity to increase competitiveness, as well as credibility. The purpose of this article is to provide information on quality assurance in health care. Approximate the concept of quality in health care, as well as issues related to managing the health care sector. It was first defined the concept of quality, including quality medical care. While the second chapter includes a discussion of quality assurance systems in the health sector, among which special attention was paid to the accreditation and certification for compliance with the ISO 9000 series In addition, briefly discussed the HACCP system and its implementation in the medical facilities, and laboratory accreditation system based on the standard EN ISO/IEC 17025 and EN ISO/IEC 15189.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.