Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody statystyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Projektując roboty i badania geologiczne złoża kopaliny zakłada się uzyskanie pożądanej dokładności (kategorii) rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i innych, określanych hasłowo warunkami geologiczno-górniczymi. Chociaż dokładność rozpoznania złoża w takim zakresie da się przedstawić głównie w formie opisowej i graficznej, prowadzi to jednak do odpowiednio dokładnego obliczenia zasobów kopaliny i średnich parametrów złoża, a niekiedy także liczbowo przedstawianej charakterystyki zmienności parametrów złoża i cech kopaliny. Obliczając zasoby i średnie parametry złoża podczas sporządzania dokumentacji geologicznej złoża kopaliny na lądzie opieramy się na populacji danych uzyskanych bezpośrednio z profili geologicznych otworów i odsłonięć oraz z badań próbek pobranych z tych profili. Dane te pozwalają w prosty sposób na obliczenie błędów oszacowania średnich parametrów złoża i zasobów, co jest wymagane przez stosowne przepisy. Obliczone wielkości błędów wskazują na rozpoznanie złoża w określonej kategorii. Jest to szczególnie ważne w kategorii rozpoznania C1, która pozwala na opracowanie projektu zagospodarowania złoża, niezbędnego dla ubiegania się o koncesję na wydobycie kopaliny. Metodyka badań złóż kruszywa naturalnego położonych na dnie Morza Bałtyckiego jest nieco inna. Podstawowymi są badania geofizyczne, sejsmoakustyczne oraz sonarowe. Wiercenia wykonuje się w mniejszej liczbie, niż na lądzie i do maksymalnych głębokości wynikających z możliwości technicznych oraz ograniczeń środowiskowych. Położenie naturalnego spągu złoża nie ma praktycznie wpływu na głębokość wierceń. Strop złoża stanowi zawsze powierzchnia dna morskiego dająca się odwzorować na mapie z dokładnością niemal rzeczywistą. Powierzchnię naturalnego spągu serii złożowej obrazują głównie dane z gęstej siatki profili sejsmoakustycznych. Rdzenie profili wykonanych wierceń służą przede wszystkim do opisu litologii kopaliny oraz do poboru próbek do badań laboratoryjnych. Większość złóż kruszywa udokumentowanych na dnie Bałtyku, w jego części będącej we władaniu Rzeczpospolitej Polskiej, jest rozpoznana w kategorii C2, mniej dokładnej, niż kategoria C1. Analizy dokładności oszacowania średnich parametrów złoża i zasobów nie były wykonane, ponieważ nie było to formalnie wymagane. Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia sposobu dokonania takiej analizy metodami matematycznymi, uwzględniającymi specyfikę metodyki badań morskich.
EN
When planning geological research and exploration of a mineral deposit, it is assumed to obtain the desired accuracy (category) of recognition of the geological structure, hydrogeological, geological-engineering and other conditions, which are referred to as ‘geological-mining conditions’. Although the accuracy of deposit recognition in such range can be presented mainly in descriptive and graphical form, it leads to appropriately precise calculation of mineral resources and average parameters of the deposit, sometimes also numerically presented characteristics of variability of deposit parameters and mineral characteristics. When calculating resources and average parameters of a deposit during preparation of geological documentation for terrestrial deposits, we rely on the population of data obtained directly from geological profiles, exposures and analyses of samples taken from these profiles. These data allow for simple calculation of uncertainty estimation of deposit average parameters and resources, which is required by relevant legislation. The calculated error indicates recognition of a deposit in a given category. This is especially important in the case of the C 1 recognition category, which allows for drawing up a ‘deposit development plan’, a document required when applying for a exploitation license. Methodology of investigating natural aggregate deposits located offshore, at the seabed (including Baltic Sea) is slightly different. Geophysical, seismic-acoustic and sonar surveys are basic. Drilling is carried out in lesser amounts than on land and to maximum depths resulting from technical possibilities and environmental constraints. The location of the deposit natural base has practically no influence on the drilling depth. The seabed is always the top surface of the deposit, which can be mapped with almost real accuracy. The surface of the deposit natural base is represented mainly by data derived from a dense net of seismic-acoustic profiles. The sediment cores are used mainly for lithology description of the mineral and for laboratory tests. Most of the mineral deposits documented on the seabed of the Polish part of the Baltic Sea are classified as C 2, less precise than C1 category. Accuracy analyses of deposit average parameters and resources estimation, were not carried out because it was not formally required. This article is an attempt to find a way of making such analysis using mathematical methods, taking into account specificity of offshore exploration methodology.
EN
This paper presents an overview of a research on six practical cases that were solved in a precise casting company where parts are cast by the mean of the low-wax casting method (investment casting) in order to decrease poor quality production. The steel cast parts production technology by the lost-wax method requires the detailed work procedures observation. On the base of statistical processing data of given types of casting products, it was possible to assess the significance of each particular checking events by using the statistical hypothesis testing. The attention was focused on wax and ceramic departments. The data in technological flow were compared before and after the implementation of the change and statistical confirmative influences were assessed. The target consisted in setting such control manners in order to get the right conditions for decreasing poor quality parts. It was evidenced that the cast part defect cause correct identification and interpretation is important.
3
Content available remote Zarządzanie zasobami chemicznymi poprzez zastosowanie metod statystycznych
PL
Dokonano oceny systemu gospodarowania zasobami surowców chemicznych w firmie produkującej puszki aluminiowe w celu optymalizacji zarządzania tymi zasobami. Dane statystyczne dotyczące przechowywania i zużycia trzech (z czternastu) surowców chemicznych podczas 5-letniego okresu działalności firmy uznano za statystycznie przydatne bez jakichkolwiek zgrupowań nielosowych. Po usunięciu wartości skrajnych za pomocą parametrycznego testu Grubbsa, włączono do badań dodatkowe 4 substancje chemiczne i zaproponowano środki naprawcze. Na przykładzie jednej z tych substancji opisano szczegółowo całą procedurę i zalecono ją do praktycznego wykorzystania.
EN
The system of chem. raw materials inventory in an Al can-producing company was assessed to optimize its management. The statistical data on storing and consumption of 3 (from 14) chem. raw materials during a 5-years period of the company operation were considered statistically managed without any non-random groupings. After removal of the extreme values by the Grubbs parametric test, the addnl. 4 chemicals were included into the study. Corrective measures were proposed. The procedure was explained on example of one of the chemicals in detail and recommended for practical use.
EN
Presented considerations of this work includes selected issues in the area of statistical procedures use in vibration measures study and modal analysis methods to assess the machines state. The indicated statistical procedures are particularly important in vibration and modal research, where the multidimensionality of diagnostic signals requires a wide application of various statistical procedures at the stage of processing and decision-making. This paper presents the MATLAB program for determination of the Symptoms matrix, software tools for reading and exporting files to the unv format, the OPTIMUM computer algorithm, the Singular Values Decomposition (SVD) computer algorithm and the state matrix analysis program using the MAC theory.
EN
This study aims at evaluating the reliability for non-destructive eddy currents control. Two geometrical forms of the defect are generated whose dimensions and the electrical conductivity of the studied material are random variables of Gaussian type. The model SSFEM constructs allows the treatment and the post-treatment of the problem posed in a single step. the results of the impedance variation are compared with those of the Monte Carlo simulation and the experimental measurements. The state of reliability is quantified for the two forms of the defect.
PL
Analizowana jest wiarygodność detekcji metodą prądów wirowych. Badana jest obecność dwóch różnych defektów których kształt jest przypadkowy. Wykorzystywano model SSFEM. Metodę porównano z rezultatami przy wykorzystaniu metody |Monte Carlo oraz z eksperymentem.
EN
Purpose: The purpose of this article is discussing the methods of determining the surface roughness of the Ti-6Al-4V ELI titanium alloy obtained after longitudinal turning. The method of determining the mathematical model used for determining the Rz roughness parameter and then the results obtained were compared with values measured and calculated on the basis of equations available in the literature. Design/methodology/approach: The mathematical model in the form of multiple regression function of exponential polynomial was determined using the algorithm of the acceptance and rejection method. The data for calculations was obtained by measuring the surface roughness after turning with different machining parameter values. Findings: A mathematical model was elaborated in the form of a multiple regression function, enabling calculation of the Rz parameter describing the Ti-6Al-4V ELI titanium alloy surface roughness after longitudinal turning. The verification of the dependence obtained confirmed its accuracy. Research limitations/implications: Further research should encompass other values of machining plate geometry, as well as other types of cooling and lubricating fluids and method of applying them. Practical implications: The mathematical model can be helpful when choosing the conditions in which the turning process will be carried out. It also constitutes a basis for further optimisation of that process. Originality/value: The results of this research are a novelty on a worldwide scale. No research of this type has been conducted with regard to analyses and optimisation of longitudinal turning of the Ti-6Al-4V ELI titanium alloy.
7
Content available remote Zastosowanie ilościowych metod statystycznych do śledzenia jakości surowców
PL
Do śledzenia procesów dotyczących oddzielania magnezytu od zanieczyszczeń w przemysłowym hydrocyklonie wykorzystano karty kontroli zaproponowane przez L. L. Ho i F. Aparisi (2016). Za pomocą statystycznych metod zarządzania jakością oceniono 25 próbek mineralnych (testy Pearsona oraz Kołmogorowa i Smirnowa, wykresy regulacji, wskaźnik jakości) w celu pomiaru wydajności zakładu produkcyjnego. Jakość działania hydrocyklonu okazała się niezadowalająca, dlatego zalecono stosowne środki zaradcze.
EN
Control cards proposed by L. L. Ho and F. Aparisi (2016) were used for monitoring the processing magnesite raw material in an industrial hydrocyclone. Twenty-five mineral samples were evaluated by statistical quality management methods (Pearson and Kolmogorov-Smirnov tests, regulation diagrams, index of quality) to measure the efficiency of the production facility. The quality of the hydrocyclone operation was found unsatisfactory and respective corrective measures were recommended.
EN
The presented research presents a method of using the smallest angles regression algorithm to solve the inverse problem in electrical impedance tomography in relation to a damp wall. Highly correlated predictors in linear models make it difficult to precisely determine the influence of these predictors on the output variable. The standard application of the least-squares method to estimate unknown parameters may lead to a poor forecast. Adding a penalty parameter depending on quantities of parameters to the least square criterion allows us to determine the biased estimators but also to reduce the variance of estimators.
PL
Przedstawione badania dotyczą sposobu wykorzystania algorytmu regresji najmniejszego kąta (LARS) do rozwiązania problemu odwrotnego w elektrycznej tomografii impedancyjnej w odniesieniu do wilgotnej ściany. Wysoce skorelowane predyktory w modelach liniowych utrudniają precyzyjne określenie wpływu tych predyktorów na zmienną wyjściową. Standardowe zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do oszacowania nieznanych parametrów może prowadzić do złej prognozy. Dodanie elementu kary w zależności od ilości parametrów do kryterium najmniejszego kwadratu pozwala nam określić estymatory obciążenia, a także zmniejszyć wariancję estymatorów.
EN
Presented considerations of this work includes selected issues in the area of statistical procedures use in vibration measures study and modal analysis methods to assess the building structures and machines state. The indicated statistical procedures are particularly important in vibration and modal research, where the multidimensionality of diagnostic signals requires a wide application of various statistical procedures at the stage of processing and decision-making. This paper presents the MATLAB program for determination of the Symptoms matrix, software tools for reading and exporting files in the .unv format, the OPTIMUM computer algorithm, the Singular Values Decomposition (SVD) computer algorithm and the state matrix analysis program using the MAC theory.
PL
Przedstawione rozważania tej pracy obejmują wybrane zagadnienia z obszaru wykorzystania procedur statystycznych w badaniu miar drganiowych oraz metod analizy modalnej do oceny stanu zużycia konstrukcji budowlanych i maszyn. Wskazane procedury statystyczne są szczególnie istotne w badaniach drganiowych i modalnych, gdzie wielowymiarowość sygnałów diagnostycznych wymaga szerokiego stosowania różnych procedur statystycznych na etapie przetwarzania oraz podejmowania decyzji. W tej pracy przedstawiono program MATLAB do wyznaczania macierzy Symptomów, narzędzia programowe do odczytu i eksportu plików w formacie .unv, algorytm komputerowy OPTIMUM, algorytmu komputerowej analizy rozkładu (SVD) i programu do analizy macierzy stanu z wykorzystaniem teorii MAC.
EN
Purpose: The purpose of this article is to discuss the method of determining the mathematical model used for calculating the amount of emulsion reaching directly the grinding zone during the hob sharpening process. Design/methodology/approach: The mathematical model, in the form of a multiple regression function, was determined based on the acceptance and rejection method. The data for the calculations was obtained by conducting numerical simulations of fluid flow in the Ansys CFX software. Findings: A mathematical model enables calculating the amount of efficient expenditure of emulsion reaching directly the zone of contact between the grinding wheel and workpiece (hob cutter rake face) at various nozzle angle settings and different nominal expenditures of emulsion. The verification of the mathematical relationship confirmed its accuracy. Research limitations/implications: Further research should focus on the other types of grinding process and other types of cooling and lubricating fluids. Practical implications: The mathematical model enables a selection and application in the workshop and industrial practice of various variants of emulsion supply during the grinding of hob cutter rake face. Analysis of the multiple regression equation created on the basis of the acceptance and rejection method also allows predicting changes in the analyzed numerical model. Originality/value: The literature review has shown that no research of this type has been conducted with regard to analyses and optimisation of the grinding process during hob cutter sharpening. The results of this research are a novelty on a worldwide scale.
EN
The paper presents the results of the application of a statistical analysis to evaluate the effect of the chemical composition of the die casting Al-Si alloys on its basic mechanical properties. The examinations were performed on the hypoeutectic Al-Si alloy type EN AC-46000 and, created on its basis, a multi-component Al-Si alloy containing high-melting additions Cr, Mo, W and V. The additions were introduced into the base Al-Si alloy in different combinations and amounts (from 0,05% to 0,50%). The tensile strength Rm; the proof stress Rp0,2; the unit elongation A and the hardness HB of the examined Al-Si alloys were determined. The data analysis and the selection of Al-Si alloy samples without the Cr, Mo, W and V additions were presented; a database containing the independent variables (Al-Si alloy's chemical composition) and dependent variables (Rm; Rp0,2; A and HB) for all the considered variants of Al-Si alloy composition was constructed. Additionally, an analysis was made of the effect of the Al-Si alloy's component elements on the obtained mechanical properties, with a special consideration of the high-melting additions Cr, Mo, V and W. For the optimization of the content of these additions in the Al-Si alloy, the dependent variables were standardized and treated jointly. The statistical tools were mainly the multivariate backward stepwise regression and linear correlation analysis and the analysis of variance ANOVA. The statistical analysis showed that the most advantageous effect on the jointly treated mechanical properties is obtained with the amount of the Cr, Mo, V and W additions of 0,05 to 0,10%.
EN
Production engineering is the term given to the issues of planning, designing, implementing and managing production systems, logistics systems and securing their functioning (IIE, 1989). According to this definition, production engineering is focusing on the decisions aiming at maintaining the decision processes within the organization. Therefore, decision makers use different tools to ensure the accuracy and efficiency of this process. One group of methods than can be useful in production engineering are statistical methods organizing data collecting, presentation an processing. The article presents samples of statistical methods used in production engineering.
PL
Inżynieria produkcji jest dyscypliną, która swoją uwagę skupia na kwestiach planowania, projektowania, wdrażania i zarządzania systemami produkcyjnymi, logistycznymi, w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania (IIE, 1989). Zgodnie z tą definicją, inżynieria produkcji koncentruje się na decyzjach mających na celu utrzymanie procesów decyzyjnych w organizacji. Dlatego decydenci stosują różne narzędzia, aby zapewnić dokładność i efektywność tego procesu. Jedną z grupy metod która może być przydatna w inżynierii produkcji są metody statystyczne bazujące na zbieraniu danych, ich prezentacji, przetwarzaniu. W artykule przedstawiono propozycję metody statystycznej która może znaleźć zastosowanie w inżynierii produkcji.
EN
To achieve better precision of features generated using the micro-electrical discharge machining (micro-EDM), there is a necessity to minimize the wear of the tool electrode, because a change in the dimensions of the electrode is reflected directly or indirectly on the feature. This paper presents a novel modeling and analysis approach of the tool wear in micro-EDM using a systematic statistical method exemplifying the influences of capacitance, feed rate and voltage on the tool wear ratio. The association between tool wear ratio and the input factors is comprehended by using main effect plots, interaction effects and regression analysis. A maximum variation of four-fold in the tool wear ratio have been observed which indicated that the tool wear ratio varies significantly over the trials. As the capacitance increases from 1 to 10 nF, the increase in tool wear ratio is by 33%. An increase in voltage as well as capacitance would lead to an increase in the number of charged particles, the number of collisions among them, which further enhances the transfer of the proportion of heat energy to the tool surface. Furthermore, to model the tool wear phenomenon, a regression relationship between tool wear ratio and the process inputs has been developed.
EN
The paper presents the possibility of using statistical methods to automate the selection of explanatory variables to balance the daily load of the National Power System (NPS). With automation, the cost of input forecast purchase may be optimized by minimizing their number, and the results also allow for a reduction in the effort required to select input parameters (explanatory variables) for later forecasting of NPS daily loads.
PL
Artykuł prezentuje możliwość skorzystania z metod statystycznych automatyzujących dobór zmiennych objaśniających na przykładzie dobowego obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Automatyzacja pozwala na optymalizację kosztów zakupu prognoz wejściowych dzięki minimalizacji ich liczby, a uzyskane wyniki pozwalają dodatkowo na zmniejszenie nakładów pracy związanych z wyborem parametrów wejściowych (zmiennych objaśniających) na potrzeby późniejszego opracowywania prognoz dobowego obciążenia KSE.
EN
The evaluation process of measured data in terms of vibration diagnosis is problematic for timeline constructors. The complexity of such an evaluation is compounded by the fact that it is a process involving a large amount of disparate measurement data. One of the most effective analytical approaches when dealing with large amounts of data is to engage in a process using multidimensional statistical methods, which can provide a picture of the current status of the flexibility of the machinery. The more methods that are used, the more precise the statistical analysis of measurement data, making it possible to obtain a better picture of the current condition of the machinery.
EN
Conducting reliable and credible evaluation and statistical interpretation of empirical results related to the operation of production systems in foundries is for most managers complicated and labour-intensive. Additionally, in many cases, statistical evaluation is either ignored and considered a necessary evil, or is completely useless because of improper selection of methods and subsequent misinterpretation of the results. In this article, after discussing the key elements necessary for the proper selection of statistical methods, a wide spectrum of these methods has been presented, including regression analysis, uni- and multivariate correlation, one-way analysis of variance for factorial designs, and selected forecasting methods. Each statistical method has been illustrated with numerous examples related to the foundry practice.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących możliwości prognozowania generacji wybranej farmy wiatrowej (FW), realizowanych za pomocą zróżnicowanych metod predykcyjnych, wykorzystujących odmienny zakres danych pomiarowych i prognostycznych, dostępnych na farmie i w jej otoczeniu. Analizy koncentrowały się na ocenie błędów uzyskiwanych prognoz oraz doborze danych wejściowych do modeli prognostycznych i ocenie ich wpływu na poprawę jakości predykcji.
EN
The article presents the results of analyzes refer to the capabilities of wind generation forecasting in selected case study, implemented by means of different methods of prediction, using a different range of measurement and forecasting data available Analyses focused on the evaluation of forecasts generated errors, input data of forecasting models selection and evaluation of the impact on the quality of prediction.
18
Content available remote Inżynieria jakości w technikach wytwarzania - cz. I
PL
Współczesne techniki wytwarzania stosowane w obróbce metali wymagają sprawnych i niezawodnych systemów nadzorowania procesów technologicznych. Głównym zadaniem takich systemów jest sterowanie procesami z wykorzystaniem metod statystycznych do oceny ich stabilności i zdolności. Niniejszy artykuł definiuje takie metody z uwzględnieniem kwalifikacji maszyn, środków kontrolno-pomiarowych i procesów technologicznych.
19
Content available remote Metoda pomiaru efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa
PL
Zastosowanie metod statystycznych w połączeniu z usystematyzowaną wiedzą na temat restrukturyzacji w istotny sposób wzmacnia efektywność przeprowadzanych procesów restrukturyzacji. Celem niniejszego opracowania jest porównanie kilku metod statystycznych oraz pokazanie możliwości ich zastosowania w mierzeniu efektów przeprowadzanych restrukturyzacji w przedsiębiorstwach. Przykłady podane odnoszą się do bardzo dokładnej analizy studium przypadku Volkswagena, gdzie wyniki kwartalne obejmujące zostały zbadane w okres 10 lat. Statystyczna metoda regresji wielorakiej została zastosowana w obliczeniach, a dodatkowo przeprowadzono obliczenia z wykorzystaniem IBM wersji 20) do dziesięciu modeli, w trzech przedziałach czasowych na kwartał (48 okresów). Uzyskane wyniki potwierdziły hipotezę badawczą. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem danych finansowych, które są ogólnie dostępne. Kluczowa w tym badaniu jest wykorzystana statystyczna metoda oceny.
EN
The application of statistical methods in connection with the systematized knowledge of the restructuring program in a significant way reinforces the efficiency of the implemented restructuring processes. The objective of this paper is to compare several statistical methods and to reveal the possibilities of their application in measuring the effects of the implemented restructuring programs in firms. The examples shown refer to a very thorough analysis of the case study of Volkswagen, where quarterly results covering the period of 10 years were examined. Statistical method of multiple regression was applied in the calculations and additionally there were performed calculations with the use of the IBM feature version 20) for ten models, for three time intervals on a quarterly basis (48 periods). The obtained results confirmed the results that were acquired when studying regression. The research were conducted by using generally available financial data. In this research key fact is used statistical evaulation method.
20
Content available remote Ocena jakości powłoki cynkowej metodami statystycznymi
PL
Dokonano oceny jakości powłoki galwanicznej za pomocą metod statystycznych. Opracowano nową metodykę oceny z punktu widzenia charakterystyk wyglądu i morfologii powłoki, którą pokryto próbki poddane obróbce powierzchni cynkowaniem słabo kwaśnym. Doświadczenia zrealizowano, korzystając z metodyki DoE (experimental design) o sześciu niezależnych zmiennych. Wyniki wykazały, że stężenie chlorku cynku w elektrolicie nie ma wpływu na końcową jakość powłoki cynkowej. Podwyższając stężenie chlorku sodu w elektrolicie, przy jednoczesnym zwiększaniu temperatury elektrolitu obserwowano pogorszenie jakości ogólnej powłoki.
EN
Low-alloy Mn steel sample was electroplated with Zn from ZnCl2, NaCl, H3BO3 and PhCOONa-contg. bath at 10–30°C and 3–5 V for 10–20 min. The Zn coating quality did not depend on the ZnCl2 concn. in the electrolyte. The quality decreased with increasing temp. and NaCl concn.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.