Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik tarczowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Improved energy efficiency, limitation of production costs or increased power density of electrical machines are among principal incentives in searching for new, innovative designs. Undoubtedly, one of innovation features is application of alternative materials, which results in accomplishment of required technical or economic advantages. Different design variants of electromagnetic circuit of induction disk-type motor have been presented in this paper; these variants use alternative materials for stator and rotor cores. Results of calculations and lab tests of a model motor have been given. Cores of the motor models have been made of amorphous strip, of M470-50 electrical sheet, of solid steel and of Vacoflux48 strip with high flux density saturation values.
PL
Zwiększenie efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów produkcji lub zwiększenie gęstości mocy maszyn elektrycznych jest główną motywacją do poszukiwania innowacyjnych w tym zakresie rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z aspektów innowacyjności jest bez wątpienia wykorzystywanie alternatywnych materiałów, pozwalających na osiągnięcie danej korzyści czy to technicznej czy ekonomicznej. W niniejszym artykule przedstawiono oraz przeanalizowano różne rozwiązania konstrukcyjne obwodu elektromagnetycznego indukcyjnego silnika tarczowego wykorzystującego alternatywne materiały rdzeni stojana i wirnika. Przedstawiono wyniki obliczeń oraz wyniki badań laboratoryjnych modelowego silnika, którego rdzenie wykonane zostały między innymi z taśmy amorficznej, z blachy M470-50, z litej stali oraz z taśmy Vacoflux48 o wysokich wartościach indukcji nasycenia.
2
Content available remote Równania elektropiezosprężystości tarczowego silnika piezoelektrycznego
PL
W pracy przedstawiono rozszerzone równania elektropiezosprężystości odniesione do silników piezoelektrycznych. Wyprowadzono równania pola sprężystego i elektrycznego oraz związki konstytutywne dla silnika piezoelektrycznego o konstrukcji tarczowej. Szczególne równania sformułowano dla przypadku najprostszej struktury materiału piezoelektrycznego stosowanego w tych silnikach.
EN
In the paper the electropiezoelasticity equations of piezoelectric motors are presented. Elastic and electric coupled fields equations and constitutive relations for disc piezoelectric motor are formulated. Peculiar form of equations in case of simplest piezoelectric material structure applied in these motors are defined.
3
Content available remote Asymetria obwodowa szczeliny powietrznej w tarczowym silniku indukcyjnym
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych modelowego silnika tarczowego indukcyjnego pracującego w różnych warunkach symetrii obwodowej szczeliny powietrznej. Dokonano analizy wpływu asymetrii szczeliny powietrznej na przebiegi sił osiowych naciągu magnetycznego, drgań silnika oraz parametrów eksploatacyjnych. Przebiegi czasowe poddano analizie harmonicznej, dzięki czemu określono charakterystyczne częstotliwości sił osiowych oraz drgań pojawiające się w różnych warunkach symetrii szczeliny. Zaprezentowane wyniki powinny posłużyć zarówno na etapie konstrukcji tego rodzaju maszyn, jak również do diagnostyki symetryczności szczeliny powietrznej.
EN
The article presents the lab-test results of model of axial-flux induction motor operating in different conditions of symmetry of air gap. The analysis of air gap asymmetry impact on the magnetic pull forces, vibrations and parameters were done. The time courses of axial force and vibrations were recorded. Harmonic analysis of these waveforms were conducted and then the characteristic frequency was determined. The presented results should be used both during design of this type of motor as well as diagnostic of symmetrical air gap.
4
PL
W artykule omówiono wybrane rodzaje materiałów magnetycznych miękkich stosowanych do budowy tarczowych obwodów elektromagnetycznych. Opisano podstawowe własności każdego z nich oraz dokonano analizy wpływu ich zastosowania na właściwości i parametry elektromagnetyczne silników tarczowych indukcyjnych. W publikacji dla każdego z omawianych materiałów podano równania i współczynniki, pozwalające z dobrą dokładnością aproksymować najważniejsze z punktu widzenia obliczeń elektromagnetycznych charakterystyki tj. charakterystykę magnesowania oraz charakterystykę stratności.
EN
The article discusses selected types of soft magnetic materials used in the construction of disc electromagnetic circuits. The basic properties of each of them were described and was made an analysis of the impact of their use on the basic properties and electromagnetic parameters of the induction disc motors. In the publication for each of discussed materials were given an equations and coefficients, that allow with the good accuracy to approximate the most important from the electromagnetic calculations point of view characteristics i.e. the characteristic of the magnetization and the characteristic of losses.
PL
W artykule zawarto analizę pola magnetycznego, momentu elektromagnetycznego i SEM dla nowej konstrukcji synchronicznego silnika tarczowego z magnesami trwałymi o wydatnych biegunach stojana. Analizę przeprowadzono przy użyciu dwu oraz trójwymiarowych modeli numerycznych opartych na metodzie elementów skończonych. W pracy porównano wyniki obliczeń składowych momentu i SEM, uzyskane z modeli dwu i trójwymiarowych oraz wyznaczono podstawowe parametry całkowe dla nowej konstrukcji silnika tarczowego z magnesami trwałymi.
EN
The article includes an analysis of the magnetic field for the new axial flux permanent magnet (AFPM) motor. A comparative study was carried out using 2-D and 3-D FEM motor models. Based on the developed models, series of calculations were done to determine the electromagnetic torque, cogging torque and back-electromagnetic-force (back-EMF) characteristics. Finally, considering the calculation results, the basic parameters were defined for the new design of axial flux permanent magnet motor.
6
Content available remote Badania silnika tarczowego z magnesami trwałymi
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań silnika tarczowego z magnesami trwałymi. W ramach badań wykonano pomiary charakterystyk statycznych i rejestracje przebiegów dynamicznych maszyny. Wyniki pomiarów porównano z wynikami obliczeń analitycznych celem weryfikacji przyjętego modelu matematycznego silnika.
EN
This paper presents the results of research of disc motor with permanent magnets. Research included measurements of static characteristics and dynamic waveforms of the machine. The measurement results have been compared to the results of analytical calculations in order to verify a accepted mathematical model of the motor.
PL
Przedstawiono projekt i budowę bezszczotkowego silnika tarczowego z magnesami trwałymi do napędu pojazdu jednośladowego.
EN
The paper presents design and structure of brushless disc type motor with permanent magnets for driving of one-track vehicle.
8
Content available remote Synteza układu sterowania pojazdu samochodowego z napędem elektrycznym
PL
W artykule przedstawiono opracowany układ sterowania elektrycznego pojazdu samochodowego z 2 silnikami umieszczonymi w kołach przednich pojazdu. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych opracowanego układu. Przewiduje się jego docelową implementację na mikrokontrolerze sygnałowym Texas Instruments TMS320F2812.
EN
Article describes developed control system of the electric car. Two motors placed in the front wheels is used to drive the car. Results of simulations are presented. Implementation of this system on signal microcontroller Texas Instruments TMS320F2812 is also intended.
9
Content available remote Silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym
PL
W artykule przedstawiono modelowy silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym, którego konstrukcja cechuje się wysokim współczynnikiem gęstości mocy oraz gęstości momentu. Przedstawiono fizycznie wykonany model silnika, jak również omówiono obliczeniowy model obwodu elektromagnetycznego. Wyniki obliczeń analitycznych oraz wyniki trójwymiarowych obliczeń MES porównano z wynikami badań laboratoryjnych. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono wnios­ki i uwagi do wykonanego modelu silnika.
EN
The paper presents model disk motor with inner rotor. The design is characterised by high power and torque density coefficients. Physical model of the motor is demonstrated as well as electromagnetic circuit computation model. Results of analytical calculations and 3D FEM calculations have been compared with lab tests results. Observations have been made and conclusions drawn on the constructed model motor.
10
Content available remote Silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym - obliczenia obwodu elektromagnetycznego
PL
W artykule przedstawiono projekt oraz obliczenia obwodu elektromagnetycznego silnika tarczowego z magnesami trwałymi składającego się z dwóch zewnętrznych stojanów oraz wewnętrznego wirnika. Jest to jedna z konstrukcji silników tarczowych, która cechuje się efektywnym wykorzystaniem objętości maszyny, a tym samym wysokim współczynnikiem gęstości mocy. Omówiono tok analitycznych obliczeń obwodowych silnika oraz przedstawiono wyniki trójwymiarowych polowych obliczeń magnetostatycznych oraz obliczeń dla pracy silnikowej. Ponadto zbadano wpływ geometrii obwodu elektromagnetycznego na wybrane parametry silnika, między innymi wpływ kształtu magnesów trwałych na moment zaczepowy maszyny.
EN
This article presents a project and calculations of electromagnetic circuit in axial flux permanent magnet motor with two outer stators and inner rotor. It is an axial flux motor which is characterized by efficient use of the machine volume, and thus a high ratio of the power density. The analytical circuit calculations have been overwritten and the results of three-dimensional magnetostatic field calculations as well as the result for motor work have been presented. Furthermore, the influence of the electromagnetic circuit geometry on the selected motor parameters has been studied, e.g. influence of the shape of permanent magnets on the cogging torque have been investigated.
11
Content available remote Silnik tarczowy typu TORUS S-NS - obliczenia obwodu elektromagnetycznego
EN
This article presents a model and calculations of electromagnetic circuit axial flux permanent magnet motor TORUS S-NS. The part S in name of motor mean that stator is slotted and part NS mean facing each other are different polarity magnets. This construction of axial flux motor characterized a high efficient and high ratio of power density and torque density. Presented and compared results of analytical calculation and result of three-dimensional MES calculation.
EN
Electrical machines are increasingly being employed in electric drives, among other things in car industry (ecological cars) and aerospace sector. In these drives, in order to increase the dynamics of the electric drive moment of interia should not be a large value. The mass of motor is one of the factors influencing the moment of interia. This paper deals with the axial flux permanent magnet (AFPM) motor. The structure of the motor is the following: disc type, inner coreless stator with windings in segmented electromagnetic array (SEMA) technology. In such electric motors the decrease of their mass can be obtained by the decrease of back iron thickness. The reduction of back iron thickness in disc motor can be attained by application of permanentmagnets with multi-directional magnetization (permanent magnets arranged in Halbach array). The paper presents the results of simulation researches of the influence of application of permanent magnets (PMs) with multi-directional magnetization on magnetic flux density distribution in back iron of magnetoelectric disc motors.
EN
In this paper the measurement results of the laboratory power transmission system with brushless DC motor and PLC 314C-2DP controller are presented. Research works are done comparing two types of controllers: PID and FuzzyLogic. The comparative study of received results is carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych układu napędowego złożonego z silnika BLDC i sterownika programowalnego PLC 314C-2DP firmy SIEMENS. Badania prowadzone były dla dwóch typów regulatorów: PID oraz Fuzzy. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników.
14
Content available Silniki tarczowe z magnesami trwałymi
EN
Presently, most relevant applications use radial flux machines. Design and production of these machines have been made both efficient and economical in the past few decades and now this type of electrical machine is used in almost every industry. However for some applications where the limiting factor is the length of the machine, better option might be to use axial flux permanent magnet machines. This type of machine is very highly efficient and provides very good power/mass and moment/mass ratio. Discussed in this paper are selected types of axial flux permanent magnet machines. Presented characteristics of disc-type motors include: TORUS NS, TORUS S, disc - type motor with salient poles, machines with an inner rotor and coreless machines.
15
Content available remote Projekt bezrdzeniowego silnika tarczowego z magnesami trwałymi
PL
W artykule przedstawiono projekt silnika elektrycznego typu AC brushless, o magnesowaniu osiowym, z bezrdzeniowym twornikiem. Założono moc znamionową 13kW przy fazowym napięciu znamionowym 240V. Przyjęta metodyka obliczeń została zweryfikowana na realnej maszynie.
EN
This paper presents the design of Axial Flux Permanent Magnet Motor AC brushless type. It was assumed nominal power 13kW and nominal phase effective voltage 240V. The calculations was verify on real laboratory machine.
PL
Przedstawiono zasadę działania, budowę oraz właściwości bezrdzeniowego silnika tarczowego z magnesami trwałymi umieszczonymi na tarczy wirnika.
EN
The paper presents operational principle, structure and properties of coreless disc type motor with permanent magnets placed on rotor's disc.
PL
W artykule przedstawiono sposób zwiększenia momentu elektromagnetycznego poprzez zastosowanie rdzeni z proszków magnetycznie miękkich SMC w silnikach tarczowych do zastosowania w małym pojeździe elektrycznym jako napęd bezpośredni. Przeprowadzono obliczenia projektowe i symulacyjne silnika tarczowego, na podstawie których określono parametry eksploatacyjne. Przedstawiono także rozwiązanie konstrukcyjne napędu umieszczonego bezpośrednio w kole pojazdu.
EN
The paper presents method of increasing electromagnetic torque in disc-type machines by using cores made from Soft Magnetic Composites (SMC) to be applied in small electric vehicles as direct drive. Designing and simulating calculations of disc-type machine have been performed on this base the exploitation parameters have been estimated. Construction of direct drive in wheel of vehicle application was also demonstrated.
18
Content available Silniki tarczowe
EN
Two types of disc motors are investigated in the paper: - with salient poles, where armature core is made of ferromagnetic steel, as shown in Fig. 1, - with coreless armature and two-layer winding as shown in Fig.4. Dependence of rotating torque on number of pole pairs p and ratio of inner diameter d to outer diameter D (β=d/D) has been determined for salient-pole motors (Fig.3). Basing on these characteristics, the motor's rated power has been calculated depending on motor's dimensions. The results are set out in Table 1. In case of coreless armature motor the basic dependencies between motor dimensions and electromechanical parameters have been given. Using these relations, armature dimensions have been calculated for 3 kW, 180 V, 2000 rpm motor. The described methodology of calculating armature magnetic circuit dimension and winding data constitutes first design phase of disc motor. During second design phase the motor should be optimised and its magnetic circuit calculated e.g. by some field method.
19
Content available remote GA based torque optimisation of permanent magnet disc motor
EN
In this paper the author presents an optimal genetic algorithm (GA) based design of a prototype permanent magnet disc motor using the electromagnetic torque of the motor as an objective function. The optimal design of the prototype is based on previously performed quasi-3D FEM magnetic field calculation and analysis. Comparative values of the optimised motor parameters in relation to the prototype motor are presented, as well as the results of the quasi-3D FEM magnetic field calculation for the optimised model and the prototype.
PL
W artykule autorzy przedstawiają projekt prototypu silnika tarczowego z magnesami trwałymi. Do projektowania użyto optymalnego algorytmu genetycznego (GA) z momentem elektromagnetycznym jako funkcją celu. Optymalne projektowanie prototypu bazuje na uprzednio wykonanej quasi-trójwymiarowej symulacji pola magnetycznego. Porównanie parametrów zoptymalizowanego silnika oraz prototypu są przedstawione razem z wynikami analizy pola magnetycznego w obu przypadkach.
20
Content available remote Disc-type permanent magnet electrical machines
EN
Various approaches to combined magnetic system designs with permanent magnet segments and ferromagnetic field concentrators have been proposed and analyzed. It has been shown, that the application of combined magnetic systems allows increasing both the magnetic, and electrical loads of electrical machines. This is the basis for development of unconventional electrical machines with increased power density, reduced mass and dimensions and improved dynamic performance.
PL
Zaproponowano i dokonano analizy nowych sposobów realizacji złożonych obwodów magnetycznych z magnesami trwałymi i ferromagnetycznymi koncentratorami strumienia magnetycznego. Udowodniono, że wprowadzenie złożonych obwodów magnetycznych pozwala zwiększyć zarówno elektryczne i magnetyczne obciążenie maszyn elektrycznych. Takie rozwiązania są podstawą do projektowania niekonwencjonalnych maszyn elektrycznych o podwyższonej mocy jednostkowej z polepszonymi wskaźnikami dynamicznymi, masowymi i gabarytowymi.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.