Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1600

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomasa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
EN
The efficient management of biomass fly ash is a key factor for the circular economy. Fly ash is produced in large quantities during biomass combustion and may be utilized for various applications, for both environmental and financial benefits. The main limitation of biomass fly ash utilization is its unrecognized potential caused by a lack of consistent law regulations. In this paper, possible paths of biomass fly ash management are discussed. The compositions of 4 fly ashes derived from biomass combustion in Polish units are presented, together with 2 examples of phosphorous-rich ashes. The five most promising ways of management are elaborated: concrete and cement production, phosphorous recovery and fertilizers, composites, ceramics, and sorbents. The latest state-of-the-art research regarding each path is briefly reviewed and current law regulations are introduced. Limitations for the safe management of biomass ash are also discussed.
PL
Zagospodarowanie popiołów lotnych z biomasy jest ważnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Popiół lotny powstaje W znacznych ilościach podczas spalania biomasy, a jego odpowiednie zagospodarowanie może przynieść zarówno korzyści dla środowiska, jak i oszczędności finansowe. Głównym ograniczeniem wykorzystania popiołów lotnych z biomasy jest brak odpowiednich uregulowań prawnych, co powoduje również słabe rozpoznanie możliwości użycia popiołów. W artykule przedstawiono składy 4 popiołów lotnych pochodzących ze spalania biomasy W polskich obiektach energetyki zawodowej oraz 2 przykłady popiołów szczególnie bogatych w fosfor. Omówiono pięć najbardziej obiecujących sposobów wykorzystania: produkcja betonów i cementu, odzysk fosforu i zastosowanie jako nawozy, składnik kompozytów, materiały ceramiczne oraz sorbenty. Przedstawiono aktualne regulacje prawne oraz dokonano krótkiego przeglądu najnowszych badań dotyczących poszczególnych ścieżek. Omówiono także ograniczenia w zakresie bezpiecznego zagospodarowania popiołów z biomasy.
EN
The paper presents an emergy analysis of the poultry farm regarding shifting energy sources from fossil fuels to biomass generated onsite in broilers and hen eggs rearing systems. It has been found that the manure produced on the farm has sufficient energy potential to replace the currently used energy carriers, both for heating and electricity supply. Replacing the currently used conventional energy resources with chicken manure will increase the emission charges. However, implementation of low-emission combustion techniques can help with reducing the emissions. Emergy analysis showed that for the conventional energy mix used in the farm, the Renewability Index (REN) is 0.5797, the Environmental Loading Ratio (ELR) is 171.49 and the Emergy Yield Ratio (EYR) has a value of about 1. If energy carriers are replaced by chicken manure, the REN may increase by 6.19% and the ELR may decrease by 6.11%. These relatively small changes should be considered in the context of the large scale of chicken production in Poland.
4
Content available remote Uzdatnianie biogazu z wykorzystaniem technik membranowych
EN
The article presents the upgrading of biogas to biomethane using membranes. Currently, most of the biogas produced in Europe is burned in cogeneration units to produce electricity and heat. Upgrading raw biogas into biomethane seems to be future-proof and promising, especially considering the possibility of injecting enriched biogas into the transmission network or using it in the transport sector. A future solution is the enrichment of biogas into biomethane as an energy carrier. Waste-free purification of gas streams, recycling of raw materials and reducing energy consumption are possible, among others, thanks to the use of technologies using membrane modules. Factors that determine the profitability of a biogas enrichment installation are the selectivity of the membrane towards the separated gases, permeability, lifetime, temperature and humidity range, maintenance and replacement costs. An important problem is the lack of legal regulations in Poland regarding biomethane as a transport fuel. Currently, work is underway on legal regulations that will allow for the widespread use of treated biomethane in transport and the possibility of injecting it into gas networks.
PL
Niniejsza praca naukowa dotyczy wyników badań związanych z analizą zamienności paliw stałych dla kotłów grzewczych małej mocy. Opracowanie skupia się na wskaźnikach ekologicznych oraz ekonomicznych wybranych paliw stałych konwencjonalnych i odnawialnych. Wyniki badań dają wgląd w proces spalania konkretnych paliw biomasowych w oparciu o analizę techniczną, a także badania emisji substancji szkodliwych. Otrzymane rezultaty badań cieplnych oraz emisyjnych posłużyły do określenia średnich stężeń masowych emitowanych substancji szkodliwych oraz do oszacowania średnich parametrów cieplnych kotła, takich jak moc, sprawność i temperatura spalin. Zestawienie zebranych parametrów umożliwiło stworzenie szerszego obrazu procesu spalania biomasy, określenie konsekwencji środowiskowych używania badanych wsadów oraz oszacowanie wpływu zmiany obecnie eksploatowanych paliw kopalnych na biomasę. Przedstawiona analiza ekonomiczna pozwoliła także zauważyć potencjał ekonomiczny w przypadku słomy z pszenicy jako paliwa biomasowego.
EN
The present research work concerns the subject of the analysis of the interchangeability of solid fuels in low-power boilers. The study focuses on ecological and economic indicators of selected conventional and renewable solid fuels. The results provide insight into the combustion process of specific biomass fuels created on the basis of technical analysis and fuel interchangeability analysis as well as the research on the emission of harmful substances. The obtained results of thermal and emission tests were used to determine the average mass concentrations of emitted harmful substances and to estimate the average thermal parameters of the boiler, such as power, efficiency and flue gas temperature. The summary of the collected parameters enabled the creation of a broader picture of the biomass combustion process, allowed for the estimations of the environmental consequences of the use of the tested feedstocks and revealed the predicted impacts of changing the currently used fossil fuels on biomass. The presented economic analysis also revealed the profitable potential of wheat straw as a biomass fuel.
PL
Łupiny orzechów laskowych, produkt uboczny przemysłu spożywczego, mają znaczny potencjał jako prekursor do produkcji węgla aktywnego ze względu na ich dużą dostępność i dużą zawartość węgla. Przedstawiono badania możliwości przekształcenia łupin orzechów laskowych w węgiel aktywny, wykorzystany do oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń organicznych. Porównano procesy aktywacji fizycznej i chemicznej otrzymanego węgla. Otrzymano wysoce porowaty materiał o powierzchni właściwej 1211 m²/g. Ponadto przedstawiono izotermy adsorpcji i oznaczono pojemność adsorpcyjną biowęgla względem rodaminy B.
EN
Hazelnut shells were pyrolyzed at 500°C for 1 h. The obtained biochar was activated phys. with CO₂ at 800°C or chem. with KOH at 850°C. A porous material with a sp. surface area of 1211 m²/g was obtained. The adsorption properties of activated C were tested in relation to the adsorption of rhodamine B. The adsorption capacity was 64.4 mg/g. The Langmuir, Freundlich, Sips and Toth adsorption equil. models were used to describe the rhodamine adsorption isotherm. The best fit to the exptl. data was observed for the Sips isotherm.
PL
Azot jest ważnym makroskładnikiem biomasy, ponieważ odgrywa istotną rolę w procesach metabolicznych, produkcji białek, syntezie aminokwasów, enzymów, hormonów oraz jest składnikiem chlorofilu. Ocena jego niedoborów w uprawach kukurydzy jest przedmiotem badań naukowych. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych wskaźników teledetekcyjnych kukurydzy uprawianej w wariantach nawożenia 0-150 kg·N/ha. Zaproponowana metoda oceny niedoboru azotu z wykorzystaniem sensora Crop Circle pozwala na autonomiczne sterowanie precyzyjnym nawożeniem doglebowym w projektowanym rozwiązaniu robota polowego.
EN
Nitrogen is an important macronutrient of biomass because it plays an important role in metabolic processes, protein production, amino acid synthesis, enzymes, hormones and is a component of chlorophyll. The assessment of its deficiencies in maize crops is the subject of scientific research. The article presents the results of measurements in controlled laboratory conditions of remote sensing indices of maize cultivated in fertilization variants of 0-150 kg·N/ha. The proposed method of assessing nitrogen deficiency using the Crop Circle sensor allows for autonomous control of precise soil fertilization in the designed solution of a field robot.
8
Content available remote Reverse supply chain of residual wood biomass
EN
Background: Awareness of environmental or, more broadly, sustainable development is becoming an increasingly important issue, and questions of recycling and reuse have been getting more and more attention lately. Biomass is an important renewable resource and can take many forms, ranging from agricultural residues to food waste, forestry residues, and wood processing residues. A particular example is woody biomass such as forestry residues, wood-processing residues, or construction and municipal wastes that can be recycled and reused, providing a more environmentally friendly alternative to bioenergy production. This requires reverse supply chains in which the processes of collection, sorting, and transportation are efficient. The aim of this paper is to characterise the reverse supply chain of residual wood biomass and to indicate the main challenges related to it. Methods: For the needs of the paper, the research was conducted using the methods of analysis of secondary and primary sources. The materials included data obtained from scientific papers, reports, studies, and internet sources. We conducted focus groups interviews (FGIs) in three cities in Poland. Results: The article characterizes the details of the supply chain processes in woody biomass. Moreover, challenges, threats, and opportunities for reverse biomass supply chains are indicated. Conclusions: Wood biomass can be derived from various residues and has a very wide range of industrial applications. Several factors must be considered when organising and conducting logistics processes for wood residues, such as origin, structure, and composition of woody biomass. The reverse supply chain of residual biomass consists of many different entities between which many different processes take place. The well-organized logistical and technological processes are vital parts of the supply chain because they result in size reduction, moisture adjustment, cleaning, fractionation, densification etc., which reduces transport and storage costs. There are many challenges related to biomass supply chains, e.g. the seasonality of biomass, the different requirements for handling and transport equipment, as well as storage space configuration.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości pozyskania biowęgla z biomasy odpadowej w województwie wielkopolskim. Na podstawie zidentyfikowanych zasobów substratów, będących potencjalnym źródłem produkcji biowęgla (zasoby leśne, rolne, pozostałości z produkcji roślinnej i hodowli zwierzęcej oraz bioodpady dla województwa wielkopolskiego) sporządzono teoretyczny bilans ilościowo-jakościowy, przedstawiający potencjał wykorzystania biowęgla dla tego województwa. Zaprezentowany w artykule bilans na terenie Wielkopolski przedstawił biomasę możliwą do zagospodarowania na cele biowęgla, w około 4 376 270 [ton/rok], w tym największą produktywność osiągnęła biomasa pochodzenia zwierzęcego w ilości około 3 989 401 [ton/rok]. Na podstawie danych literaturowych wyznaczono powolną pirolizę, jako najefektywniejszą technologie obróbki surowców na biowęgiel.
EN
The aim of this article is to analyze the possibilities of biochar from waste biomass in the Wielkopolskie Voivodeship. Based on the identified resources of substrates that are a potential source of biochar production (forest resources, agricultural resources, residues from plant production and animal husbandry, and bio-waste for the Wielkopolskie Voivodeship), a theoretical quantitative and qualitative balance was prepared showing the potential of biochar use for this voivodeship. The analysis presented in the paper showed the biomass possible to be used for biochar purposes in the amount of about 4 288 989 [t/year], of which the highest productivity was achieved by biomass of animal origin in the amount of about 3,989,401 [t/year]. In addition, based on literature data, slow pyrolysis was determined as the most effective technology for processing raw materials for biochar.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu granulacji mączki dolomitowej z dodatkiem surowców pochodzenia organicznego, w tym biomasy odpadowej. Zbadano wpływ takiego rodzaju dodatku na wytrzymałość powstającego w procesie granulatu. Oceniono jakość wytworzonych produktów oraz przebieg procesu aglomeracji na podstawie wyników analizy sitowej oraz badania wytrzymałości mechanicznej granul na zgniatanie.
EN
The results of the granulation process of dolomite flour with the addition of organic raw materials, including waste biomass, are presented. The influence of this type of additive on the strength of the granulate produced in the process was investigated. The quality of the manufactured products and the course of the agglomeration process were evaluated on the basis of the results of the sieve analysis and the mechanical strength test of the granules.
EN
The impact of the share of waste lignocellulosic biomass from apple orchards on the susceptibility to drilling of produced particle boards. Every year, care cuts are carried out in the orchards, which result in a significant amount of waste. This waste is a valuable source of lignocellulosic material for particleboards production. As part of this study, the influence of the share of waste apple wood on the susceptibility to drilling of particleboards was investigated. Three-layer particle boards with share of lignocellulosic waste biomass from apple orchards (0%, 25%, 50% and 75%) and density level at 650 kg/m3 and 550 kg/m3 were made. The particleboards were examined for the axial force and torque that occurs during drilling. The highest value of the axial force during drilling was notice for particleboard without apple wood and a density of 650 kg/m3 . While the lowest axial force during drilling was recorded for particleboard with 50% share of apple wood and density of 550 kg/m3 . The obtained results allow to conclude that density of the produced particleboards and the share of apple wood waste have a statistically significant effect on the axial force during drilling. While the share of apple wood do not statistically affect the torque during drilling. In the case of the pressing unit pressure used in the particleboards production process, no statistically significant influence on the axial force and torque during drilling was found.
PL
Wpływ udziału odpadowej biomasy lignocelulozowej z sadów jabłoniowych na podatność na wiercenie płyt wiórowych. Każdego roku w sadach przeprowadzane są cięcia pielęgnacyjne, w wyniku, których powstaje znaczna ilość odpadów. Odpady te są cennym źródłem materiału lignocelulozowego do produkcji płyt wiórowych. W ramach pracy zbadano wpływ udziału drewna odpadowego jabłoni na podatność na wiercenie płyt wiórowych. Zbadano płyty wiórowe trójwarstwowe z udziałem lignocelulozowej biomasy odpadowej z sadów jabłoniowych (0%, 25%, 50% i 75%) oraz gęstością 650 kg/m3 i 550 kg/m3. Płyty wiórowe zostały przebadane pod kątem siły osiowej i momentu obrotowego występującego podczas wiercenia. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że gęstość wytworzonych płyt wiórowych oraz udział odpadów z drewna jabłoni mają statystycznie istotny wpływ na siłę osiową podczas wiercenia. Przy czym najwyższą wartością siły osiowej podczas wiercenia charakteryzowały się płyty bez udziału drewna jabłoni oraz gęstości 650 kg/m3. Natomiast najniższą siłą osiową podczas wiercenia płyty z 50% udziałem drewna jabłoni i gęstości 550 kg/m3. Natomiast udział drewna jabłoni nie wpływa statystycznie na moment obrotowy podczas wiercenia. W przypadku jednostkowego ciśnienia prasowania stosowanego w procesie produkcji płyt wiórowych nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu na siłę osiową i moment obrotowy podczas wiercenia.
EN
The management of biodegradable waste from various sectors of economy is an essential element in terms of environmental protection. The paper discusses issues related to the possibility of bio-waste treatment using anaerobic digestion technologies and composting processes, highlighting the conditions for the processes and their advantages and disadvantages. The challenges of overproduction of bio-waste faced by highly developed countries around the world are also presented. Research showed that the anaerobic digestion of this waste combines both biofuel production and a circular economy. The popularity of this method is linked, among others to a low cost of raw materials and wide range of possible uses for biogas (i.e. electricity, heat, or biomethane). In addition, an alternative bio-waste management option, compost production, was discussed. The study aimed to compare anaerobic and aerobic bio-waste management processes.
PL
Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki jest niezbędnym elementem w aspekcie ochrony środowiska. W artykule omówione zostały zagadnienia związane z możliwością przetwarzania bioodpadów wykorzystując technologie fermentacji metanowej i procesu kompostowania, z podkreśleniem warunków prowadzenia procesów oraz ich wad i zalet. Przedstawione zostały także wyzwania związane z nadmierną produkcją bioodpadów, przed którymi stoją państwa wysokorozwinięte na całym świecie. Prowadzone badania pokazują, że fermentacja beztlenowa omawianych odpadów łączy zarówno produkcję biopaliw oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Popularność omawianej metody jest związana m.in. z niskim kosztem surowców oraz szeroką możliwością wykorzystania produktu jakim jest biogaz (tj. elektryczność, ciepło lub biometan). Ponadto omówiona została tematyka związana z alternatywną możliwością zagospodarowania bioodpadów jaką jest produkcja kompostu. Celem pracy było porównanie procesów beztlenowego i tlenowego zagospodarowania bioodpadów.
EN
Engine emissions can be reduced by performing suitable modifications to the oil filter. Biomass medium served as the replacement for the standard paper fibres, which are used in common oil filters. The experimental analysis of 4 emission elements showed a moderate increase in the case of 2 emission characteristics, whereby a 10% increase in monoxide was present, and also, an increase of 2.5% of nitrogen oxides was observed. Further, there was a significant reduction of 2 other emission elements, namely the unburned hydrocarbons decreased by 61%, and the amount of particulate matter was reduced by 18%. Measured engine power increased by 1.2% using the modified oil filter, which proves the success of this filter. There was a decrease in oil pressure as well, the value dropped by 0.5 bar during the whole period of the measuring process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wykazanie możliwości wykorzystania pomiotu drobiowego, jako surowca energetycznego. Dzięki temu skutecznie zostanie ograniczone zużycie paliw kopalnych na potrzeby własne, ulegną obniżeniu koszty produkcji drobiu oraz zostanie ograniczony problem ekologiczny wynikający z możliwości zagospodarowania pomiotu. Badania przeprowadzono na prototypie instalacji zgazowania, której zasadę działania dokładnie opisano. Opisano również wykorzystane metody pomiarowe oraz użytą do badań aparaturę pomiarową. Wykonano badania właściwości fizyko-chemicznych pomiotu drobiowego, składu gazu, jego wartości opałowej oraz przeprowadzono pomiary emisji spalin. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że ciepło spalania suchej masy pomiotu wynosi 17,04 MJ/kg i jest to wartość porównywalna z ciepłem spalania drewna oraz słomy. Niestety pomiot cechuje się wysoką zawartością popiołu, wynoszącą 9,11% oraz dużym udziałem części lotnych, wynoszącym 78,4 %. Stwierdzono bardzo niską zawartość siarki. Pomiot zawiera duży udział części lotnych, co wykazano w czasie badania za pomocą analizatora TGA. Po odgazowaniu masa próbki zmniejszyła się o 71%.
EN
The article presents the results of research aimed at demonstrating the possibility of using poultry manure as an energy raw material. Thanks to this, the consumption of fossil fuels for own needs will be effectively limited, the costs of poultry production will be reduced and the environmental problem resulting from the possibility of managing the manure will be limited. The tests were carried out on a prototype of a gasification installation, the principle of which was described in detail. The measurement methods used and the measuring apparatus used for the tests were also described. Physical and chemical properties of poultry manure, gas composition and calorific value were tested, and exhaust emissions were measured. The analysis of the conducted research shows that the combustion heat of the dry matter of manure is 17.04 MJ / kg, which is a value comparable to the combustion heat of wood and straw. Unfortunately, the manure is characterized by a high ash content, amounting to 9.11%, and a large share of volatile parts, amounting to 78.4%. A very low sulfur content was found. The manure contains a high proportion of volatile matter, as shown by testing with a TGA analyzer. After degassing, the sample weight decreased by 71%.
PL
W artykule przedstawiono tezy związane z oceną zasadności podjęcia badań nad procesem pozyskiwania paliw przy wykorzystaniu instalacji zgazowania biomasy oraz elektrolizerów wysokotemperaturowych. Opisano założenia dotyczące podjętej tematyki, przedstawiono schemat technologiczny zaproponowanego rozwiązania systemowego jak i przedstawiono plany realizacji badań.
EN
The article presents the theses related to the assessment of the validity of undertaking research on the process of fuels production with the use of biomass gasification installations and high-temperature electrolysers. Assumptions regarding the undertaken subject are described, a technological diagram of the proposed system solution is presented, as well as plans for the implementation of the research is shown.
PL
Drzewa tlenowe, popularnie zwane oxytree, to rośliny o wyjątkowo szybkim tempie wzrostu. Plantacje tych drzew są zakładane w celu uzyskania wysokiej jakości drewna użytkowego. Produkcja drewna oxytree generuje odpady w postaci gałęzi i trocin, które stanowią ok. 30% masy całego drzewa. Przedstawiono porównanie potencjału paliwowego surowych gałęzi drzew oxytree i biokarbonizatu otrzymanego z nich w procesie niskotemperaturowej pirolizy. Oznaczono podstawowe właściwości biopaliw, w tym skład pierwiastkowy trzech rodzajów biomasy pozyskiwanej z gałęzi różniących się wiekiem i stopniem zdrewnienia oraz wyprodukowanego z nich karbonizatu. Wyniki przeprowadzonych analiz wraz z parametrami mierzonymi w procesie karbonizacji pozwoliły na oszacowanie potencjalnych korzyści z poddania biomasy procesowi odgazowania, a także porównanie właściwości otrzymanego biowęgla z innymi rodzajami biomasy i biopaliwa.
EN
The content of C, H, S, Cl, N, ash, moisture and volatile parts, as well as the heat of combustion and calorific value of raw branches of oxytree trees differing in age and degree of lignification, and the obtained biochar were examd. A comparison of the fuel potential of raw branches of oxytree trees and biochar was presented. The benefits of subjecting the biomass to the degassing process were assessed and the properties of the obtained biochar were compared with other types of biomass and biofuel.
17
Content available remote Porównanie metod pomiaru wytrzymałości mechanicznej peletów z biomasy
PL
Przedstawiono korelację pomiędzy wynikami badań wytrzymałości mechanicznej peletów wytworzonych z biomasy otrzymanymi w badaniach odporności na zrzut (drop test) a wynikami wg metody znormalizowanej. Porównano metodę określania wytrzymałości mechanicznej peletów wg normy z 3 rodzajami testów odporności na zrzut, polegającymi na zrzucaniu peletów z wysokości 1000, 1500 oraz 1850 mm. Badania przeprowadzono, wykorzystując pelety wytworzone z 5 rodzajów biomasy i zawierające 5 rodzajów dodatków poprawiających ich wytrzymałość mechaniczną. Porównania dokonano, wykorzystując metodę korelacji liniowej. Otrzymane wartości współczynnika korelacji R2 wynoszące 0,0002–0,8443 wskazały, że tylko w niektórych przypadkach zachodził związek pomiędzy wynikami testów odporności na zrzut a wynikami otrzymanymi w badaniach prowadzonych wg normy1).
EN
Five types of biomass (rapeseed cake, linseed cake, wheat bran, rapeseed meal and pine sawdust) were pelleted with the addn. of binders (sugar, water glass, quicklime, potato starch or calcium lignosulfonate). The mech. strength of the pellets was detd. using a method compliant with the ISO std. and drop tests consisting in dropping shot from heights of 1000, 1500 and 1850 m. For the obtained pellets, a weak (1850 mm test) and av. correlation (1500 mm test) were found between the durability results obtained in the drop tests and the ISO std.
18
Content available remote Modelowanie numeryczne procesu fermentacji ukierunkowanej na produkcję biowodoru
PL
Przeprowadzono symulację numeryczną bioreaktora do produkcji wodoru z ciemnej fermentacji, w której substratem były produkty zawierające glukozę. Zastosowano uśrednione równanie Naviera i Stokesa z dwufazowym przepływem uwzględniającym międzyfazowy transport masy składników z modelem kinetycznym. Symulacja złożonego procesu biologicznego za pomocą modelowania numerycznego opartego na obliczeniowej dynamice płynów pozwoliła określić i znaleźć istotne zmienne wraz z ich wzajemnym oddziaływaniem na poziomie lokalnym, dostarczając narzędzi do optymalizacji produkcji i zwiększania skali bioreaktora.
EN
Prodn. of H by dark fermentation of a glucose-contg. substrate in a bioreactor was numerically simulated basing on computational fluid dynamics. The averaged Navier-Stokes equation with a 2-phase flow was used as a kinetic model taking into account the interphase mass transport of components. The simulation allowed to identify and find significant variables with their interactions at their local levels, providing a tool for construction, optimize and scale up the bioreactor.
EN
The aim of this research was to characterize the species structure and biomass of planktonic algae in the ponds of the Habsburg Park in Żywiec. This research was conducted in the 2018 vegetation season. The water samples for research were taken from two research points. The first research point was located in the north-west part of the park, in a sunny place, while the second research point was located in the south-eastern part of the park, in a shaded place. The phytoplankton biomass (given in wet mass) was calculated by comparing the phytoplankton organisms to geometric figures, and then measuring their volume. A special converter was used to convert volume to mass. Algae keys were used to identify planktonic algae species. The results of the conducted analyzes showed the variability of the phytoplankton biomass in the research season. The highest values of total planktonic algae biomass were recorded in the summer period, in turn, the lowest values were recorded in the spring and autumn periods at both research points. The following groups of planktonic algae were found on both research points: Bacillariophyceae, Chrysophyceae, Chlorophyceae, Cryptophyceae and Euglenophyceae. The conducted research showed that diatoms (59.6% share) and green algae (22.5% share) had the highest average percentage share in the total phytoplankton biomass on the first research point, whereas on the second research point the diatoms (66% share) and euglenins (15.3% share) had the highest average percentage share in the total phytoplankton biomass. The greatest species diversity was found among diatoms and green algae, in the remaining algae groups only two or three species of algae dominated. During the research, algae that prefer low fertile water were observed (e.g. Encyonema minutum (Hilse) D.G. Mann, Pinnularia sp.) and that prefer more fertile environments (e.g. Coelastrum astroideum De-Not., Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen. Some of them belonged to ubiquitous algae, typical for various environments, e.g. Cryptomonas erosa and Ulnaria ulna (Nitzsch) Ehrenberg.
PL
Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przynosi duże korzyści. Zainteresowanie biomasą jest coraz większe, ponieważ energetyka konwencjonalna znacząco obciąża środowisko naturalne, a zasoby paliw ko-palnych szybko maleją. Nadwyżki ziarna zbóż lub ziarna niespełniającego wymagań jakościowych można wykorzystać do produkcji energii. Z tego powodu, za cel pracy przyjęto przeprowadzenie badań i ocenę wykorzystania ziarna owsa oplewionego i nieoplewionego na cele energetyczne. Analizowano wartość opałową ziarna i zawartość w nim popiołu. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że formy nieoplewione owsa w porównaniu z formami oplewionymi charakteryzują się korzystniejszymi cechami opałowymi. Posiadają więcej tłuszczu i mniej popiołu w ziarnie. Z pośród analizowanych odmian do celów energetycznych nadają się odmiany Polar i Bingo (formy nieoplewione owsa) oraz Krezus (forma oplewiona).
EN
The use of renewable energy sources brings great benefits. Interest in biomass is growing -, because conventional energy significantly burdens the natural environment, and resources of fossil fuels are rapidly decreasing. Surplus cereal grains or grains that do not meet quality requirements can be used for energy production. For this reason, the aim of the work was to conduct research and evaluate the use of hulled and naked oat grains for energy purposes. The calorific value of grain and its ash content were analyzed. On the basis of the conducted research, it was shown that bare forms of oat, compared to hulled forms, are characterized by more favorable calorific properties. They have more fat and fewer ashes in the grain. Among the analyzed cultivars, Polar and Bingo (naked forms of oats) and Krezus (hulled forms) are suitable for energy purposes.
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.