Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka nieruchomościami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The purpose of the article is to analyze of local spatial development plans as well as zoning and spatial development conditions and to determine the impact of these works on the development of the Smart City on the example of the city of Rzeszow. The comparative analysis will consist in showing the availability of local spatial development plans in the city of Rzeszow. The experimental database will be publicly available and up-to-date map portals. The research materials were obtained from the Geodetic and Cartographic Documentation Center in Rzeszow (Poland) in the years 2011–2019 were subject to analysis during a study visit of scientists from the Lviv National Agricultural University in Dublany (Ukraine). The City of Rzeszow was chosen for detailed research, because Rzeszow ranks 55 in the European Smart Cities ranking. It is worth noting the list included 6 Polish cities, including the City of Rzeszow. In Rzeszow Smart City the research was carried out on 23 districts of cadastral registration. In the Smart City of Rzeszow, decision on development conditions constitute a much larger number (7318) than the local spatial development plans (107). On the basis of the presented data, it was found that the most design work was carried out in 2016–2019. The article is of research nature, hence a lot of attention was devoted to the analysis of particular plans performed in the Rzeszow Smart City and on the graphic presentation of results.
EN
The rational administration and management of properties requires obtaining and gathering information about the properties and their surroundings as well as implementing an IT system that makes it possible to update information regularly and prepare analyses of such information. Work on creating a uniform 3D cadastre that would facilitate the rational management of those spaces that until now have been considered undevelopable is carried out around the world. There is ongoing work on the manner of making the transition between 2D and 3D cadastres. The continuing investment and economic development in Poland requires the development of a spatial registration concept for objects located above or below a plot of land. The recording of spatial object data is to be in line with initiatives and standards between the national standards for the harmonization of spatial data sets.
PL
Racjonalne administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami wymaga pozyskiwania i gromadzenia informacji o nieruchomościach i ich sąsiedztwie oraz wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego systematyczną aktualizację informacji i sporządzanie ich analiz. Na świecie prowadzone są prace nad stworzeniem jednolitego katastru trójwymiarowego, który ułatwiłby racjonalne gospodarowanie przestrzeniami dotychczas uważanymi za niemożliwe do zagospodarowania. Prowadzone są prace nad sposobem przejścia pomiędzy katastrem 2D a katastrem 3D. W tym może się okazać pomocna norma międzynarodowa ISO 19152 Geographic information – Land Administration Domain Model (LADM). Wprowadzenie jednolitego modelu pojęciowego opartego na LADM pozwala na połączenie informacji związanych z administrowaniem nieruchomościami o niejednolitym sposobie zapisu oraz reprezentację obiektów o znanym położeniu w przestrzeni. Polski system katastralny jest wielozadaniowym systemem obiektowym stanowiącym podstawowy system referencyjny dla baz danych przestrzennych. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne definiują nowy model katastru nieruchomości, systematyzując sposób zapisu i przechowywania danych w ewidencji gruntów i budynków. Jednak zakres tych danych jest niewystarczający i wymaga rozszerzenia o rejestrację obiektów przestrzennych jako odrębnych działek wraz z określeniem osób fizycznych lub prawnych, którym przysługiwałyby prawa do tych działek. W związku z tym zasadne jest wprowadzenie sposobu rejestracji obiektów przestrzennych usytuowanych nad lub pod powierzchnią terenu działki ewidencyjnej jako odrębnych działek przez wprowadzenie dodatkowej jednostki rejestrowej obiektowej rejestrującej obiektowe działki przestrzenne wraz z przysługującymi różnym podmiotom do nich prawami. Postępujący w Polsce rozwój inwestycyjny i ekonomiczny wymaga opracowania koncepcji rozszerzenia rejestracji zrealizowanych, ewentualnie planowanych obiektów przestrzennych jako odrębnych działek. Rejestracja powinna być zgodna z inicjatywami i standardami międzynarodowymi służącymi harmonizacji zbiorów danych przestrzennych oraz stanowić odpowiedź na zachodzące zmiany w przestrzeni inwestycyjnej.
8
Content available Safety in railway companies
EN
Widely understood safety belongs to important scientifi c issues and railway safety constitutes a transport development key factor in economy. Provisions of the law, regulations and community law detail the working of railway companies in many areas, also concerning safety. All aspects of safety aff ect proper functioning of railway companies, infrastructure development, and they also stimulate socio-economic development. Th e article presents various aspects of safety in railway companies depending on the environment, entities operating in railway environment, interaction between these entities and impact on creating safety postulate.
PL
Zarówno przy określonych instytucjach związanych z prawnymi uwarunkowaniami planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i przy gospodarce nieruchomościami bardzo ważną, wręcz kluczową rolę odgrywają inwestycje celu publicznego.
PL
Praca dotyczy zastosowania nowej metody analizy map katastralnych w gospodarce przestrzennej. Wspomniana metoda, zwana morfologią mozaiki działek, polega na analizie morfologicznej wzoru utworzonego przez granice działek katastralnych, przeprowadzonej w dużej skali przestrzennej. Przedmiotem analizy były cyfrowe mapy katastralne. Dzięki tej metodzie wykazano, że na powierzchni ziemi istnieją tylko trzy klasy morfologiczne terenu, nazwane: (i) rdzeniem miasta, (ii) przedmieściami oraz (iii) terenem niezurbanizowanym. Stworzono również kryterium strukturalne delimitacji obszarów przejściowych pomiędzy rdzeniem miasta a terenami niezurbanizowanymi. Morfologię mozaiki działek zbadano w Krakowie. Wyznaczono obszar o najwyższym stopniu urbanizacji, czyli przeprowadzono delimitację rdzenia miasta. Obszar rdzenia miasta porównano z kartogramem jednostkowych cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych. Najwyższe ceny nieruchomości odnotowano w obszarze rdzenia miasta. Strefa miasta jest jednym z atrybutów nieruchomości w procesie wyceny. Obiektywne wyznaczenie granic strefy centralnej miasta, czyli rdzenia miasta, uproszcza proces wyceny oraz dostarcza informacji, które mogą przyczynić się do lepszego gospodarowania przestrzenią.
EN
The paper concerns the application of a new method of the analysis of cadastral maps in land management. The method named morphology of land parcel mosaic involves a large-scale morphological analysis of the pattern created by boundaries of cadastral parcels. Electronic cadastral maps were the subject of the analysis. By using this method it has been shown that there are only three morphological types of parcel patterns on the surface of the earth , which are named: (I) the core of a city, (II) suburban areas, and (III) rural areas. A new structural criterion of delimitation of transition areas between the core and rural areas was also created. The morphology of the land parcel mosaic was examined in Krakow. The area of the highest level of urbanization was determined; it means that the delimitation of the city core was carried out. The area of the city core was compared with the cartogram of apartment unit prices. The highest prices were recorded in the area of the city core. An objective delimitation of the central zone of a city, which is the city core, simplifies the process of a real estate appraisal and provides information that can contribute to better land management.
PL
W pracy przedstawiono analizę rozmiarów zmian w bazie danych ewidencyjnych wsi Zabratówka położonej na terenie aglomeracji rzeszowskiej. Badania przeprowadzono na podstawę operatu ewidencji gruntów i budynków. Podziały scalonych działek rolnych świadczą o zaprzestaniu produkcji rolniczej, a rozmiary zmian zachodzące w użytkach gruntowych powodują destabilizację bazy danych ewidencji gruntów.
EN
In the thesis, analysis of the updated size information in land and buildings database records, on the basis of Zabratówka village, located in Rzeszów agglomeration, will be performed. The analysis will be based on land and buildings registration records. Divisions of the integrated agricultural parcels will confirm the permanent withdrawal of farming activity, whereas the size changes concerning arable land will be proven to affect and destabilise land-use registers.
PL
Tematyka artykułu skupia się wokół nowoutworzonego prawa w spółdzielniach mieszkaniowych - prawa odrębnej własności lokali oraz czynności, jakie każda spółdzielnia powinna dokonać w drodze przygotowań do przekształcenia dotychczasowych praw spółdzielczych w prawo odrębnej własności lokalu. Działania, jakich spółdzielnia musi się podjąć, by doprowadzić do przeniesienia własności lokalu to regulacja stanu prawnego gruntu zajmowanego przez budynki spółdzielcze poprzez jednoznaczne ustanowienie na rzecz spółdzielni prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, wydzielenie z dotychczasowego mienia spółdzielni działek pozostających jej własnością oraz działek jednobudynkowych, które staną się współwłasnością osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu w danym budynku (do czego konieczne jest wykonanie niezbędnych rozgraniczeń, podziałów i połączeń nieruchomości). Mimo dziesięcioletniego obowiązywania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która zawiera regulacje dotyczące m.in. wyżej poruszonych kwestii, nadal w wielu spółdzielniach nie jest możliwe wprowadzanie prawa odrębnej własności lokali. Przepisy napotykają duże trudności w realizacji, a osoby ubiegające się o przekształcenie praw spółdzielczych w prawo odrębnej własności lokalu muszą cierpliwie czekać.
EN
This article focuses on the newly created right in housing cooperatives - the ownership right and any actions that should be taken by housing cooperative to prepare for the conversion of existing cooperative rights to an ownership. Actions that must be taken by the housing cooperative to create an ownership right are: regulation of the legal status of the land occupied by the cooperative's buildings and separation of new parcels from the current possessions - into the ones that will belong to housing cooperative and the others which will be the co-ownership of people who will become the owners of newly created private premises (to do that essential delimitations of a real estate, land divisions and consolidations must be taken). Despite ten years of existence of the act of housing cooperatives which contains regulations of the issues raised above, still many housing cooperatives cannot introduce the ownership right in their buildings. Law encounters great difficulties in implementation and applicants for conversion cooperative rights into the property rights. Tenants who are applying for conversion of those rights have to wait patiently.
PL
Przed drugą wojną światową cywilnoprawna umowa zamiany odgrywała znaczącą rolę jako jeden ze sposobów kształtowania prawidłowej struktury gospodarstw rolnych. Obecnie przepisów kodeksu cywilnego o zamianie nie stosuje się do przypadków wymiany gruntów regulowanych przez ustawę o scalaniu i wymianie gruntów, gdyż w tej materii znajdują zastosowanie przepisy procedury administracyjnej. Z powodu zmiany ustroju i przemian społeczno-gospodarczych, wyrażających się m.in. w likwidacji państwowych gospodarstw rolnych i spadku znaczenia spółdzielczości rolniczej, przestała istnieć przyczyna, dla której administracyjna procedura wymiany gruntów została wprowadzona. W niniejszym artykule autorka zamierza zaproponować zastąpienie administracyjnoprawnej procedury wymiany gruntów cywilistyczną (prywatnoprawną) procedurą zamiany nieruchomości. Pozwoli to na dostosowanie obecnie obowiązującej ustawy z 1982 r. do współcześnie panujących warunków społecznych i rynkowych, w tym m.in. przyczyni się do ograniczania często kosztownych i długotrwałych procedur administracyjnych.
EN
The civil law agreement of exchange played an important role before the Second World War as one of the measures of maintaining the correct structure of agricultural holdings. Currently, the civil code regulations concerning the exchange are not applied to the cases of land exchange regulated by the act on land consolidation and exchange, due to the fact that in such cases the regulations of the administrative procedure are used instead. In result of the political system change as well as socio-economical evolution expressed in, among other things, the liquidation of state-owned agricultural holdings and the declination of the farming cooperatives importance, there ceased to exist the cause why the administrative procedure of land exchange was introduced. In this article I would like to propose a replacement of the administrative law procedure of land exchange with a civil law (private law) procedure of real estate exchange. This will enable to adapt the currently binding act from 1982 to the current social and market conditions. Among other things, this will contribute to the limitation of often costly and long-lasting administrative procedures.
PL
SIP obejmuje proces pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym. SIP w wersji najprostszej, jak i w wersji najbardziej rozbudowanej umożliwia sprawne zarządzanie przestrzenią, wspomaga procesy decyzyjne i podnosi efektywność działania. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zastosowań SIP, zauważamy, że jest on wykorzystywany przez wiele branż. Są to: planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, kataster nieruchomości, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, gospodarka nieruchomościami, administracja i wiele innych dziedzin. Artykuł w pierwszej części przedstawia przegląd źródeł informacji o nieruchomościach, ich umiejscowienie w SIP. W dalszej części zaprezentowane zostanie spektrum zastosowań SIP na potrzeby gospodarki nieruchomościami na przykładzie systemu funkcjonującego w Zabrzu, który jest jednym z projektów z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego, zrealizowanym w programie pn.: e-Zabrze Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze.
EN
SIS includes the process of acquiring, processing and sharing data regarding spatial objects. SIS in its simplest version, as well as its most advanced one, enables efficient management of space, supports decision-making processes and increases efficiency. Given the wide range of SIS applications, we notice that it is used by many industries. These are: spatial planning, environmental protection, cadaster of real estate, technical infrastructure, social infrastructure, real estate management, administration, and many other fields. First part of this paper presents a review of sources of information regarding properties. Then the scope of use of SIS for the property management will be presented on the example of the system functioning in Zabrze, which is one of the projects in the field of Information Society, completed within the program e-Zabrze Program of building the information society of the city of Zabrze.
PL
Zasadniczym celem ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej "Usta-wa lub "UGN") jest uregulowanie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Niemniej przepisy UGN mogą znajdować również zastosowanie w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych, w tym wodociągowo-kanalizacyjnych. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma Rozdział 4 Ustawy, określający zasady wywłaszczania nieruchomości. Wśród norm zawartych w tym rozdziale warto poświęcić uwagę problematyce stosowa-nia art. 124 UGN, który reguluje zasady ograniczania korzystania z nieruchomości cudzej.
PL
W Polsce możemy zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój stref podmiejskich, szczególnie w otoczeniu największych miast. Miastem, które intensywnie oddziałuje na tereny podmiejskie jest stolica Polski - Warszawa. Przeprowadzono badanie problematyki gospodarki nieruchomościami w sąsiedztwie m.st. Warszawy. Jako obiekt badawczy wybrano jedną z podwarszawskich gmin - gminę Stare Babice. Zbadano realizacje działań planistycznych na jej obszarze, a w kolejnym etapie przeanalizowano zmiany powierzchni użytków gruntowych na obszarze gminy w latach 2003-2010, jak również w poszczególnych jej obrębach. Następnie zidentyfikowano formy gospodarowania nieruchomościami, które wynikają z sąsiedztwa gminy z miastem Warszawa. Przeprowadzone prace badawcze na obszarze gminy Stare Babice wykazały silny wpływ sąsiedztwa m.st. Warszawy na gminę. Wyraża się to w nasileniu występowania form gospodarowania nieruchomościami, wśród których dominują scalenia i podziały nieruchomości oraz podziały nieruchomości. Wpływ m.st. Warszawy na gospodarkę nieruchomościami potwierdziła również przeprowadzona analiza intensyfikacji zjawisk suburbanizacyjnych, tj. badania zmian użytków gruntowych. Wyniki poszczególnych analiz przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
In Poland we can see very dynamic development of the suburban areas, especially in the surroundings of the biggest cities. Town, which heavily affects the suburban areas is the capital of Poland - Warsaw. There were done the researches concerned real property management in the neighborhood of Warsaw. The experimental object was Commune Stare Babice. There were done researches concerned spatial planning actions on the territory of Stare Babice and on the next step there were done analysis of the areas of different types of land use on the whole territory of commune in the period 2003-2010, and also separately in each cadastral block. In next step, there were identified the forms of real property management, directly resulted from neighborhood of the city Warsaw. The researches done on the territory of commune Stare Babice proved that Warsaw exert a strong influence on this commune. There were observed a intensification of the occurrence of the specific real property management forms i.e. reallotment processes and processes of the subdivision of parcels. The influence of Warsaw on real property management was proved also by results of the analysis of the intensity of urban development processes. Results of individual analysis there were presented in this article.
PL
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości skutkuje przywróceniem na nieruchomości stanu prawnego istniejącego przed wywłaszczeniem. Rozstrzygnięcie roszczeń byłych właścicieli następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kwestie te uregulowane zostały w ustawie z 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z postępowaniem dotyczącym zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Wskazano na problemy występujące w praktyce przy rozstrzyganiu tego typu spraw, a także przytoczono orzecznictwo sądowe. Podstawową przesłanką zwrotu jest zbędność nieruchomości na cel wywłaszczenia oraz przesłanek zwrotu na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym dokumentacji geodezyjno-prawnej wykonywanej przez geodetów posiadających stosowne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
EN
The return of expropriated prospery results in the property regaining the legal status existing before the expropration. The claims by former owners are adjudicated by way of an administrative decision. These issues have been settled in the Real Estate Management Act of 21st August 1998. The article presents basic issues related to the procedure of the return of the expropriated property. Problems, which arise in practice while deciding about such matters, have been emphasized, as well as judicial case law has been quoted here. The basic prerequisite for return is a superfluity of the property for the purpose of expropriation. In the course of procedings, the public administration authority shall evaluate the implementation of the expropriation and the prerequisites for return based on the collected evidence, including legal and surveying documents drawn up by surveyors with appropriate professional qualification in the field of geodesy and cartography.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.