Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 536

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chropowatość powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
1
Content available remote Toczenie układów mikrosoczewek dynamicznym narzędziem obrotowym
PL
Mikrofrezowanie diamentowe wysokiej jakości matryc mikrosoczewek (microlens arrays - MLA) jest niewydajne z powodu pozostawiania nieuniknionych śladów frezowania oraz powolnej spiralnej ścieżki narzędzia interpolowanej odcinkami prostoliniowymi. Tu zaproponowano nowe rozwiązanie procesu toczenia dynamicznym narzędziem obrotowym (dynamic rotating-tool - DRT).
EN
Magnetorheological (MR) fluids are classified as smart materials. They are non-homogeneous substances of complex composition and are characterised by complex rheological properties. In addition, the characteristics of their behaviour can be actively affected by the magnetic field, both in terms of its value and spatial orientation. This paper presents the results of shear stress measurements of a commercial magnetorheological fluid using a plate-plate type geometry with a modified working surface. The purpose of the study was to determine the effect of changing the roughness of the measuring plate on the obtained shear stress results. Controlled shear rate tests and Magneto Sweep measurements were carried out for three MR fluid layer heights. The tests were carried out at magnetic field induction in the range of 0 to 680 mT. The study showed that the measurement system's geometric parameters significantly affect the MR fluid's behaviour under test. It was shown that increasing the surface roughness can increase or decrease the measured value of shear stress depending on the test parameters.
PL
Ciecze magnetoreologiczne (MR) zaliczane są do grona materiałów inteligentnych. Są to substancje niejednorodne o złożonym składzie i charakteryzują się złożonymi właściwościami reologicznymi. Ponadto charakterystyki ich zachowania mogą być aktywnie kształtowane przez pole magnetyczne, zarówno ze względu na jego wartość, jak i orientację przestrzenną. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów naprężenia stycznego komercyjnej cieczy MR z wykorzystaniem geometrii pomiarowej typu płytka–płytka o modyfikowanej powierzchni roboczej. Celem badań było określenie wpływu zmiany chropowatości płytki pomiarowej na uzyskiwane wyniki naprężeń ścinających. Przeprowadzono badania z kontrolowaną szybkością ścinania oraz pomiary typu Magneto Sweep dla trzech wysokości warstwy cieczy MR. Badania przeprowadzono przy indukcji pola magnetycznego w zakresie 0 do 680 mT. Badania wykazały, że parametry geometryczne układu pomiarowego istotnie wpływają na zachowanie się badanej cieczy MR. Wykazano, że w zależności od parametrów badania zwiększenie chropowatości powierzchni może powodować zwiększenie lub zmniejszenie rejestrowanej wartości naprężeń stycznych.
EN
The article presents an analysis of the turning parameters of two non-ferrous materials. The tested materials were: brass CuZn39Pb3 and aluminum alloy AW 6060. A Kyocera turning knife and a WNMG 080404 AH plate were used to make the samples. Three parameters were tested: rotational speed, feed and depth of cut at three levels of variability. The roughness parameters Ra and Rz were selected for the analysis. On the basis of the obtained results, it was shown that the feed used during machining has the greatest influence on roughness, while the change of depth or cutting speed does not cause significant differences in roughness.
PL
W artykule przedstawiono analizę parametrów toczenia dwóch materiałów nieżelaznych. Materiałami poddanymi badaniom były: mosiądz CuZn39 Pb3 i stop aluminium AW 6060. Do wykonania próbek użyto noża tokarskiego firmy Kyocera i płytki WNMG080404AH tej firmy. Badaniom poddano trzy parametry: prędkość obrotową, posuw i głębokość skrawania na trzech poziomach zmienności. Do analizy wybrano parametr chropowatości Ra i Rz. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że największy wpływ na chropowatość ma posuw stosowany podczas obróbki, natomiast zmiana głębokości czy tez prędkości skrawania nie powoduje znaczących różnić w chropowatości.
PL
Proces wiercenia materiałów ciągliwych, do których zalicza się Ti6Al4V, często wiąże się z niewystarczającym odprowadzeniem wiórów, co prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu obróbki.
EN
The influence of polylactide (PLA), polycarbonate (PC), polyacrylic photo resins and polyamide 11 (PA11) on the surface roughness of anatomical models structures of the mandible made with additive techniques was investigated. Measurements of the model surfaces geometric structure were carried out using a 3D contact profilometer. Selected roughness parameters and three-dimensional visualization of the tested models surface roughness are presented.
PL
Zbadano wpływ polilaktydu (PLA), poliwęglanu (PC), żywic foto poliakrylowych i poliamidu 11 (PA11) na chropowatość powierzchni modeli struktur anatomicznych żuchwy wykonanych technikami przyrostowymi. Pomiary struktury geometrycznej powierzchni modeli przeprowadzono przy użyciu profilometru stykowego. Przedstawiono wybrane parametry chropowatości oraz trójwymiarowe wizualizacje chropowatości powierzchni badanych modeli.
PL
W artykule przedstawiono dalsze rezultaty badań eksperymentalnych dotyczących wpływu wybranych czynników procesu szlifowania na stan powierzchni elementów obrotowych. Opis pierwszej części zawarty jest w numerze 3/2022. W tej części analizowano wpływ granulacji ziaren ścierniwa na chropowatość obrabianych powierzchni, a także związek między parametrami obciągania ściernicy a stanem powierzchni po obróbce. Stwierdzono zróżnicowaną istotność tych czynności.
EN
In the paper, further carried out experimental studies on the effects of selected grinding process factors on surface properties were presented. The description of the first part is given in No 3/2022. This section investigations the effects of granulation of abrasive grains on the surface roughness of the treated surfaces were contained. The relationship between the parameters of the grinding wheel dressing and the condition of the surface after machining were presented too. Different relevance of these factors was found.
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu geometrii płytek tokarskich na chropowatość powierzchni. Obróbce toczeniem poddano dwa rodzaje stali: 1.0503 (C45) oraz 1.6582 (34CrNiMo6) w formie wałka o średnicy Ø 50. Badano otrzymaną chropowatość powierzchni toczonych trzema rodzajami płytek DCET 11T3005R (z geometrią ostrza Wiper), WNMG080404, VBMT160404. Wyniki badań jednoznacznie wykazały, że powierzchnie obrobione płytkami typu Wiper charakteryzują się mniejszymi wartościami parametrów chropowatości niż obrobione płytkami o geometrii standardowej.
EN
In this paper investigates how the geometry of turning plates affects the surface roughness were described. Two steel types were machined: 1. 0503 (C45) and 1. 6582 (34CrNiMo6) in the form of a shaft with a diameter of Ø50. The resulting surface roughness was investigated with three plate types DCET 11T3005R (with Wiper geometry), WNMG080 404, VBMT160 404. The test results clearly showed that surfaces treated with Wiper geometry plates have lower roughness parameters than plates with standard geometry.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące określenia zależności matematycznej pomiędzy prędkością skrawania, a parametrem chropowatości Ra. Wykazano, że istnieje silna ujemna korelacja między w/w badanymi zmiennymi.
EN
In this paper investigations concerning the determination of the mathematical relationship between the cutting speed and the roughness parameter Ra were presented. A strong negative correlation between the studied variables was demonstrated.
EN
Purpose Cutting parameters are often chosen for machining by machine operators in the industry. The experience and efficiency of the machine operator in producing a quality product are frequently used to decide parameter selection—low productivity results from improper parameter selection, inefficient machining, and technological issues. Today's key issues in the machining industry are focusing on increasing machining performance on surface roughness while minimising coolant usage. The study's objective is to enhance the performance of the nozzle lubrication system during the turning operation of an aluminium alloy 319 workpieces (Al319) to generate good surface roughness by applying turning parameters such as cutting speed, feed rate, and the depth of cut. Design/methodology/approach Response Surface Method (RSM) was used to create the experimental method for this investigation, carried out using a CNC lathe machine with two axial movements and a wet cooling nozzle with a size of 1.0 mm. Synthetic soluble lubricants, Al2O3-coated cemented carbide inserts, and Aluminium alloy 319 were utilised as cutting tools and workpiece materials. Findings To study the influence of cutting parameters on surface roughness, the Analysis of Variance (ANOVA) approach was utilised while the response surface method was performed to achieve an optimum machining performance (RSM). When comparing dry and wet cooling systems, the size of 1.0 mm nozzle shows appropriate surface roughness. According to the ANOVA analysis, the key factor impacting the surface roughness as machining performance in lubrication technique experiments was the utilisation of 1.0 mm nozzle size. Research limitations/implications The findings of combination machining parameters at a cutting speed of 270 m/min and a cutting depth of 0.60 mm at a feed rate of 0.08 mm/min offered the best results, achieving a surface roughness, Ra of 0.94 µm. Practical implications The use of coolant size nozzle 1.0 mm technology combined with the use of correct machining parameters can improve machining cuts. Originality/value The novel size of 1.0 mm nozzle in this current research is also valuable for reducing and increasing productivity in the machining business, as well as reducing dependency on machining operators' experience and abilities.
EN
In the present study, the arithmetical mean roughness (Ra) values obtained as a result of drilling glass fiber reinforced polymer (GFRP) composite material produced in fiber orientation angles (0º/90º) with different drill bits in a 5-axis CNC controlled vertical machining center, were analyzed. The experimental design was applied with the Taguchi method. The drilling experiments were performed using Minitab 19 software according to the Taguchi L18 orthogonal array. The test results were evaluated based on the signal-to-noise (S/N) ratio. Two different drill bits (HSS and carbide), three different spindle speeds (750, 1000, 1500 rpm) and three different feed rates (0.05, 0.10, 0.15 mm/rev) were selected as the control factors. The effect levels of the control factors on Ra were found by applying analysis of variance (ANOVA). A confidence level of 95.62% was obtained with ANOVA analysis. The lowest Ra value was 1.279 μm at the spindle speed of 1500 rpm and the feed rate of 0.05 mm/rev using a carbide drill bit. The drill bit type was obtained as the parameter with the highest effect with a rate of 61.33%.
EN
The Inconel 718 alloys, which are primarily temperature resistant, are widely used in aviation, aerospace and nuclear industries. The study on dry cutting processes for this alloy becomes difficult due to its high hardness and low thermal conductivity, wherein, most of the heat transfers due to friction are accumulated over the tool surface. Further, several challenges like increased cutting force, developing high temperature and rapid tool wear are observed during its machining process. To overcome these, the coated tool inserts are used for machining the superalloys. In the present work, the cemented carbide tool is coated with chemical vapor deposition multi-layering Al 2O 3/TiCN under the dry cutting environment. The machining processes are carried out with varying cutting speeds: 65, 81, 95, and 106 m/min, feed rate 0.1 mm/rev, and depth of cut 0.2 mm. The variation in the cutting speeds can attain high temperatures, which may activate built-up-edge development which leads to extensive tool wear. In this context, the detailed chip morphology and its detailed analysis are carried out initially to understand the machining performance. Simultaneously, the surface roughness of the machined surface is studied for a clear understanding of the machining process. The potential tool wear mechanism in terms of abrasion, adhesion, tool chip off, delaminating of coating, flank wear, and crater wear is extensively identified during the processes. From the results, it is observed that the machining process at 81 m/min corresponds to a better machining process in terms of lesser cutting force, lower cutting temperature, better surface finish, and reduced tool wear than the other machining processes.
EN
The shaping of structural elements of flexible discs formed from synthetic diamond powders on synthetic binders is one of the current problems facing researchers when creating new, highly effective machining tools for the processing of mineral materials. Over many years, natural stone and particularly hard types of rock have been used for and still remain a noble, durable and highly appreciated building material for facings. Meeting the normative requirements for shaping functional properties in automated technology systems for processing such materials requires the development of methods for modeling new construction and material solutions for machining tools, especially with the use of diamond abrasives, which are increasingly used in construction technologies. One requirement is to study the influence of the geometrical form of the abrasive segments of flexible machining discs in order to increase the efficiency of the process of finishing granite surface grinding.
PL
Kształtowanie elementów konstrukcyjnych elastycznych tarcz formowanych z syntetycznych proszków diamentowych na spoiwach syntetycznych stanowi jeden z aktualnych problemów w zakresie badań nad tworzeniem nowych wysoko efektywnych narzędzi obróbczych do obróbki materiałów mineralnych. Kamień naturalny, szczególnie twarde rodzaje skał, od lat były i nadal pozostają szlachetnym trwałym i wysoko docenianym materiałem budowlanym, stosowanym jako materiał okładzinowy. Spełnienie normatywnych wymagań w zakresie kształtowania właściwości użytkowych w zautomatyzowanych systemach technologii obróbki takich materiałów wymaga opracowania sposobów modelowania nowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych narzędzi obróbczych szczególnie z wykorzystaniem ścierniwa diamentowe go, które w technologiach budowlanych znajdują coraz większe zastosowanie. Jednym z nich jest zbadanie wpływu formy geometrycznej segmentów ściernych elastycznych tarcz obróbczych w celu zwiększenia efektywności procesu szlifowania wykończeniowego powierzchni płyt granitowych.
EN
The article presents the results of a geometrical surface texture study of cycloid drive discs after bench tests. For this purpose, the working surfaces, such as peak and valley areas of the epicycloid and the holes inner surfaces of both discs, were investigated using contact profilometry. From each surface, a transverse profiles were extracted, before and after 50 cycles of bench test. The discs and the profiles were examined for signs of wear and roughness changes. For each profile, the Ra and Rz roughness parameters were determined. On the base of the obtained profiles and the values of roughness parameters, it can be stated that the assumed test parameters provide stable working conditions, with an uninterrupted lubrication film, which results in practically negligible and unmeasurable wear. Taking into account the operating specification of a helicopter winch as an example of potential application of the presented cycloidal drive, the developed solution fulfils the requirements concerning wear resistance
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych trwałości kół przekładni cykloidalnej. W tym celu z powierzchni współpracy kół wyodrębniono obszary szczytu i doliny powierzchni epicykloidalnej, a także wewnętrzne powierzchnie otworów, które poddano badaniom przy użyciu profilometrii stykowej. Dla każdej z powierzchni wyznaczono profile chropowatości przed i po 50 cyklach testu stanowiskowego. Koła, jak również profile zostały poddane analizie pod kątem obecności śladów zużycia i zmian chropowatości. Dla każdego z uzyskanych profili wyznaczono parametry chropowatości Ra i Rz. W oparciu o uzyskane profile i wartości parametrów chropowatości można stwierdzić, że przyjęte parametry testowe zapewniają stabilne warunki pracy z nieprzerwanym filmem smarowym, czego efektem jest niemalże pomijalne, niemierzalne zużycie. Jednym z przykładowych zastosowań opracowanej przekładni cykloidalnej jest wyciągarka śmigłowcowa, a biorąc pod uwagę specyfikę jej pracy, uzyskane rozwiązanie konstrukcyjne spełnia wymagania dotyczące zapewnienia wystarczającej odporności na zużycie.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu kierunkowości struktury geometrycznej, uzyskanej w procesie szlifowania, na nośność jednozakładkowych połączeń klejowych wykonanych ze stali S235JR oraz ze stopu aluminium 2024-T3. Badania przeprowadzono dla pięciu różnych wariantów połączeń różniących się kierunkiem szlifowania i ułożeniem szlifowanych powierzchni klejonych względem siebie. Wyniki badań wskazują, że w przypadku połączeń ze stali, najkorzystniejszym rozwiązaniem pod względem nośności złącza jest szlifowanie powierzchni klejonych pod kątem 45 ̊ względem kierunku działania siły obciążającej złącze i sklejenie ich w taki sposób, aby utworzona tekstura się krzyżowała (nośność połączeń Pt = 4667,36 N). Natomiast w przypadku połączeń ze stopu aluminium, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest szlifowanie powierzchni klejonych prostopadle względem kierunku działania siły obciążającej złącze (nośność połączeń Pt = 3210,46 N). Wyniki testu znaczących różnic (test-t) wskazują, że w przyjętym zakresie zmienności parametrów wejściowych, kierunkowość struktury geometrycznej ma istotny wpływ na nośność połączeń klejowych.
EN
The aim of the work was to investigate the influence of the directivity of the geometric structure obtained in the grinding process on the load capacity of single-lap adhesive joints made of steel S235JR and aluminum alloy 2024-T3. The research was carried out for five different variants of joints differing in the direction of grinding and the arrangement of the ground surfaces to each other. The test results show that in the case of steel joints, the most advantageous solution in terms of joint load capacity is grinding the adhesive surfaces at an angle of 45 ̊ to the direction of the force loading the joint and connecting them in such a way that the created texture crosses (joint load capacity Pt = 4667.36 N). However, in the case of joints made of aluminum alloy, the best solution is to grind the adhesive surfaces perpendicular to the direction of the force loading the joint (joint load capacity Pt = 3210.46 N). The results of the significant difference test (test-t) show that in the assumed range of variability of the input parameters, the directionality of the geometric structure has a significant impact on the load capacity of the adhesive joints.
15
Content available remote Effect of the surface treatment on the strength of the single-lap adhesive joints
PL
W artykule przeanalizowano wytrzymałość na ścinanie jednozakładkowych połączeń klejowych wykonanych z ocynkowanej powłoki blachy stalowej. Obróbkę mechaniczną próbek przeprowadzono przy użyciu papierów ściernych P120, P180, P220, P400 i P600. W eksperymencie zastosowano dwa warianty obróbki powierzchni: z odtłuszczaczem i bez odtłuszczacza. Do wykonania połączeń użyto dwuskładnikowego kleju epoksydowego Epidian 53/IDA/100:40. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150, norma PN-EN 1465. W artykule zamieszczono również wyniki pomiaru siły maksymalnej oraz wartości parametrów chropowatości powierzchni (Ra, Rz, Rq) próbek przygotowanych bez odtłuszczacza. Pomiary parametrów chropowatości powierzchni (Ra, Rz, Rq) wykonano przy użyciu profilometru HOMMEL TESTER T1000, zgodnie z normą PN-EN ISO 4287. Maksymalną wartość wytrzymałości na ścinanie (2,70 MPa) uzyskano dla próbek przygotowanych papierem ściernym P220 z użyciem odtłuszczacza, a najmniejszą (1,02 MPa) dla próbek przygotowanych papierem ściernym P180 z użyciem odtłuszczacza.
EN
The paper analyzed the shear strength of the single-lap adhesive joints made of zinc galvanized coat of steel sheet. Mechanical treatment of the samples was carried out using P120, P180, P220, P400 and P600 abrasive papers. In the experiment were used two variants of surface treatment: with a degreaser and without a degreaser.A two-component epoxy adhesive Epidian 53/IDA/100:40 was used to make the joints.The strength tests were carried out on a Zwick/Roell Z150 testing machine, PN-EN 1465 standard. The article contains also the results of the maximum force and the values of the surface roughness parameters (Ra, Rz, Rq) of the samples prepared without a degreaser. The measurements of surface roughness parameters (Ra, Rz, Rq) were made using a HOMMEL TESTER T1000 profilometer, according to PN-EN ISO 4287. The maximum value of the shear strength (2.70 MPa) was obtained for the samples prepared with P220 abrasive paper using a degreaser and the lowest (1.02 MPa) for the samples prepared with P180 abrasive paper using a degreaser.
16
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych topografii powierzchni uzyskanych po obróbce przedmiotu frezem kulistym oraz soczewkowym. Analizę przeprowadzono dla różnych wartości szerokości skrawania ae oraz prędkości posuwu fz. Wyniki badań obejmują porównanie map topografii powierzchni oraz parametrów chropowatości. liniowych i powierzchniowych. W wyniku badań wykazano. że zastosowanie freza soczewkowego pozwala na uzyskanie zbliżonych wartości parametrów topografii powierzchni jak po obróbce fezem kulistym. osiągając przy tym ponad dwa razy większą wydajność obróbki. W rezultacie wykazano potencjał zastosowania frezów soczewkowych w operacjach wykończeniowych jako użytecznej alternatywy dla narzędzi kulistych.
EN
The article presents the results of comparative investigations concerning surface topography obtained as a result of machining the workpiece with ball end and lens-shape end mills. The analysis was conducted for various values of width of cutting ae and feed speed fz. The research results include the comparison of surface topography maps and parameters of linear and surface roughness. It was shown. as a result of the research. that the use of lens-shape end mill allows to obtain similar values of surface topography parameters to the obtained values in machining with ball end mill. while achieving more than twice the efficiency of machining. As a result. there was demonstrated the potential for the use of lens-shape end mills in finishing operations as a useful alternative to ball end mills.
EN
The investigation was carried out on stone slabs sawn and flamed from three commercial types of igneous rocks: the “Sunny Desert” granite, “Twilight” basalt and “Imperial Red” granite. With the following method of laser profilometry, 510 surface profiles were recorded, each of them containing 1280 measuring points. The parameters of roughness and waviness were calculated for each stone surface with a horizontal measurement accuracy of 1 mmandaverticaloneof10mm. The data of laser profiling were correlated with petrographic observations in order to identify the rock components that are most exposed to damage while preparing the stone slabs. The results indicate that the thermally treated slabs have their surface roughness distinctly higher and their waviness higher even several times than the slabs obtained by sawing. Among the three flamed slabs, the highest roughness is revealed by the medium-crystalline “Sunny Desert” granite, while in case of the cut ones - by the unequally crystalline “‘Imperial Red” granite. The waviness of the surfaces obtained by slab cutting and flaming is comparable in both investigated granite types. The “Twilight” basalt, which shows the porphyritic-aphanitic texture and the directional arrangement of its mineral components, reveals the lowest values of all the parameters analysed.
EN
Tool wear and surface roughness as performance indexes are considered to be the most important in terms of hardened materials’ machinability. The best combination of cutting parameters which enhances the compromise between tool life, productivity and machined surface quality contribute to benefice on production cost, which makes manufacturing industry interested in it. The aim of this research is to investigate the life of ceramic cutting tool and machining productivity together with surface roughness during turning of hardened steel C45, with focus on the selection of the optimal cutting parameter combination. The experiments are carried out based on uni-factorial planning methodology of cutting speeds and feed rates. The results show that the mixed ceramic tool is suitable for turning hardened steel C45 (40 HRC) and the conclusion is that it performed well in terms of tool life, productivity and surface quality at a combination of cutting speed (200 m/min), feed (0.08 mm/rev) and depth of cut (0.3 mm). Additionally, a tool life model has been proposed which is presented very high coefficient of determination.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu najważniejszych parametrów procesu przecinania wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną stali Hardox na chropowatość powstałej powierzchni. W celu określenia najkorzystniejszych parametrów kontrolnych procesu skrawania stworzono matematyczno-statystyczny model procesu cięcia wykorzystując metodę powierzchni odpowiedzi (RSM). Wybrano równanie wielomianowe drugiego stopnia i na jego podstawie stworzono model obróbki, umożliwiający znalezienie optymalnych parametrów kontrolnych oraz predykcję wartości chropowatości powierzchni przeciętej.
EN
The results of investigations of the influence of the most important parameters of the cutting process of highpressure water jet cutting of Hardox steel on the roughness of the resulting surface are presented. A mathematical-statistical model of the cutting process based on the response surface method (RSM) was created to determine the most favorable control parameters of the cutting process. A second-degree polynomial equation was chosen and a machining model was created based on this equation to find the optimal control parameters and predict the value of the cut surface roughness.
20
Content available Chropowatość powierzchni makro- i mikroelementów
PL
Miniaturyzacja urządzeń i wdrażanie nowych technologii stwarzają konieczność stosowania małych przekrojów przewodów, stąd też rosną wymagania i zapotrzebowanie związane ze stosowaniem mini- i mikrokanałów. Modele przepływowe oraz dotyczące wymiany ciepła opracowane i sprawdzone dla makrokanałów nie uwzględniają zjawisk istotnych w mikrokanałach, a różnica zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się wymiaru charakteryzującego przepływ i metodą obróbki powierzchni. W artykule przedstawiono przykłady mikrourządzeń i wpływ chropowatości powierzchni makro- i mikroelementów na parametry pracy urząd.
EN
Miniaturization of devices and implementation of new technologies create the necessity of application of small cross-section conduits, hence requirements and demand associated with the use of microchannels is growing. Flow and heat transfer models developed and validated for macrochannels do not account for phenomena relevant in microchannels, and the difference increases with decreasing dimensions characterizing the flow and methods of surfaces machining. In this paper examples of microdevices and the effect of macro and microelement surface roughness on devices performances were presented.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.