Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nieprawidłowe żywienie i mała aktywność fizyczna są w dużej mierze przyczyną wystąpienia chorób dietozależnych. Spożywanie produktów funkcjonalnych może w znacznym stopniu ograniczyć wystąpienie wielu schorzeń, stąd dynamiczny rozwój tego sektora żywności. W artykule scharakteryzowano żywność funkcjonalną, jej oddziaływanie na organizm oraz na poprawę psychofizycznego komfortu życia konsumentów. Omówiono podział tego typu żywności ze względu na jej przeznaczenie i skład. Przedstawiono powody wzbogacania żywności i trendy w produkcji żywności funkcjonalnej, w tym z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii. Jedną z możliwości wytworzenia żywności dostosowanej do określonych wymagań konsumentów jest „Bio-inspired food processing” lub też drukowanie żywności funkcjonalnej w 3D.
EN
Incorrect nutrition and low physical activity are to a large extent the cause of diet-related diseases. Consumption of functional products can significantly reduce the occurrence of many diseases, hence the dynamic development of this food sector. The article characterizes functional food, its impact on the body and the improvement of the psychophysical comfort of consumers’ life. The division of this type of food is discussed due to its purpose and composition. The reasons for enriching food and trends in the production of functional foods, including the use of the latest techniques and technologies are presented. One of the possibilities of creating food tailored to specific consumer requirements is „Bio-inspired food processing” or printing functional food in 3D.
PL
W pracy przedstawiono priotytety w zakresie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej. Omówiono stanowisko i politykę UE wobec bezpieczeństwa żywnościowego oraz system śledzenia żywych zwierząt oraz żywności i paszy pochodzenia zwierzęcego. Przedstawiono regulacje prawne dotyczące oświadczeń i warunki ich stosowania, przejawy pogarszania się jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce, świadomość żywieniową konsumentów oraz zadania stojące przed rozwiązaniem problemu zmniejszenia marnotrawstwa żywności.
EN
The paper presents the priorities of food safety in the European Union. The EU’s position and policy on food security and the tracking system for live animals as well as food and feed of animal origin are discussed. Legal regulations concerning statements and conditions of their application, manifestations of deterioration of food quality and safety in Poland, consumer nutrition awareness and tasks facing the solution of the problem of food waste reduction are presented.
PL
Przedstawiono charakterystykę procesu wędzenia, rodzaje i właściwości uzyskiwanych produktów. Omówiono barwotwórcze działanie dymu oraz czynniki kształtujące barwę wędzonych produktów. Barwa wędzonych wyrobów zależy w dużej mierze od rodzaju produktów, zastosowanej osłonki, a także od wilgotności powierzchni batonów, nasycenia i składu dymu oraz gatunkowego zróżnicowania drewna użytego do wytwarzania dymu wędzarniczego Zaprezentowano wybrane doniesienia nt. oceny barwy wędzonych wyrobów w badaniach naukowych.
EN
The characteristics of the smoking process, types and properties of the products obtained have been presented. Colour-forming effects of smoke and factors affecting and shaping the color of smoked products have been discussed. The color of smoked meat depends largely on the kind of products, the employed casings, as well as moisture of bar surface, smoke density and composition and species diversity of wood used to produce smoke. The selected reports on the evaluation of the color of smoked meat in research have been presented.
PL
W artykule scharakteryzowano substancje smakowo-zapachowe, podkreślające i wzmacniające smakowitość przetworów mięsnych. Przedstawiono rolę glutaminianu sodu, nukleotydów oraz hydrolizatów białkowych. Opisano rodzaje preparatów dymu wędzarniczego, możliwości praktycznego zastosowania, ich zalety i wady oraz bezpieczeństwo jego stosowania.
EN
The article characterizes the taste of aromatic substances, highlighting and enhancing palatability of meat products. Presents the role of MSG, the nucleotide and protein hydrolysates. Types of smoke preparations are described, their possibility of use and practical applications, as well as advantages and disadvantages, and safety of their use.
PL
W artykule scharakteryzowano i opisano rolę przypraw oraz substancji aromatyzujących najczęściej stosowanych w przetwórstwie mięsa - przedstawiono przykłady zastosowania przypraw do określonego asortymentu mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu oraz wyrobów z nich uzyskiwanych. Omówiono antyutleniające właściwości wybranych przypraw wykorzystywanych w przetwórstwie mięsa, szczególnie takich jak rozmaryn. Scharakteryzowano ekstrakty przypraw, sposoby ich pozyskiwania oraz możliwości zastosowania.
EN
This article characterizes and describes the role of spices and flavourings which are frequently used in meat processing. There are presented examples of the using of spices to a specific range of meat from slaughter animals, poultry and products obtained out of they. In the article are discussed the antioxidant properties of selected spices used in meat processing, particularly such as rosemary. There are characterized extracts of spices, their acquisition and application options.
PL
W artykule przedstawiono podział i charakterystykę przypraw stosowanych do żywności zarówno w przetwórstwie, jak i w gastronomii pod względem ich właściwości antyoksydacyjnych, antybakteryjnych i barwiących. Omówiono stan mikrobiologiczny przypraw oraz metody dekontaminacji surowców przyprawowych. Przedstawiono czynniki kształtujące aromat przypraw oraz trwałość wrażeń sensorycznych.
EN
The article presents the distribution and characteristics of the spices used for both food processing and catering, and in terms of their antioxidative, antibacterial, and coloring properties. The state of microbiological methods for decontamination of spices and seasoning of raw materials was discussed. The factors shaping the aroma of spices and durability of sensory impressions were presented.
7
Content available remote Otrzymywanie i zastosowanie polifosforanów potasu
PL
W artykule scharakteryzowano metody wytwarzania fosforanów spożywczych oraz przedstawiono kierunki ich zastosowania. Omówiono rolę fosforanów jako dodatków w przetwórstwie żywności, zwłaszcza w przetwórstwie mięsa. Opisano czynniki wpływające na działanie fosforanów, poziom dawek do wyrobów oraz możliwości ich użycia w produktach dietetycznych. Scharakteryzowano nowo opracowane mieszanki fosforanowe, przedstawiono wpływ ich dodatku na jakość drobno rozdrobnionych przetworów.
EN
In the paper methods of edible phosphates manufacturing and trends in their application are presented. The role of edible phosphates as additives in food industry is described with particular attention to meat processing. Factors affecting activity of phosphates, their concentration in products and possibility of their application in dietetic products are described. New elaborated phosphate mixtures are characterized and the influence of the mixture addition on quality of finely comminuted products is presented.
9
Content available Potassium multiphosphates for food processing
EN
The paper discusses the results of research on the preparation of food grade potassium di- and triphosphates and the application thereof as multiphosphate ingredients of functional additives for meat processing. The research on the process of potassium multiphosphate manufacture was performed with the use of equipment corresponding to that used on an industrial scale, facilitating thereby the transfer of the process conditions to a commercial level. The aim of the work was to obtain potassium di- and triphosphate products readily soluble in water and NaCl solutions, determination of optimum parameters of the manufacturing processes, and an application of the products obtained along with sodium multiphosphates in functional phosphate additives for selected meat products. The research presented here is part of an on-going project.
PL
W artykule omówiono metody wytwarzania i kierunki zastosowania fosforanów spożywczych, zwłaszcza wielofosforanów. Szczególnie dużo uwagi poświecono fosforanom jako dodatkom w przetwórstwie mięsnym. Przedstawiono również wyniki badań własnych nad opracowaniem mieszanki wielofosforanowej do mięs i wyniki oceny tej mieszanki w zastosowaniu do szynki wędzonej.
EN
A review of methods for producing and using food phosphates, especially polyphosphates, are presented. The use of phosphates as functional food additives in meat and poultry products processing are described more in detail. Properties and effectiveness of a novel phosphates mixture was tested.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wpływające na zachowania konsumenta na rynku żywność Podano przykładowe grupy konsumentów. Scharakteryzowano celowość badań preferencji konsumenckich, metodykę badań czynniki determinujące zachowania konsumenckie. Przedstawiono wybrane czynniki wpływające na konsumenta mięsa i przetworów mięsnych.
EN
Paper presents selected issues, having influence a consumer's behaviour on food market. An example of consument groups is given. The aim of research of consumer's preferences, methods of the research and factors determining consumer behaviour are characterised. Selected factors, which influence a consumer of meat and meat products, are presented.
12
Content available remote Zastosowanie analizy obrazu do oceny jakości mięsa i produktów mięsnych
PL
Przy pomocy komputerowego programu analizy obrazu (VIA) oraz aparatu Minolta CR-300 przeprowadzono ocenę wyróżników barwy mięsa zwierząt różnych gatunków (wieprzowe, wołowe, cielęce, drobiowe), mięsa wieprzowego normalnego (RFN) i wadliwego (PSE) oraz wyrobów wyprodukowanych z tych surowców. Charakteryzowano również zmiany barwy zachodzące podczas procesu produkcji szynek surowo dojrzewających produkowanych na małą skalę. Ocenę parametrów barwy szynek w czasie procesu produkcyjnego przeprowadzono po 3, 6 i 10 tygodniach, po uprzedniej archiwizacji badanych wariantów doświadczalnych. Przy stosowaniu VIA charakteryzowano wyróżniki barwy Y, R, G i B, zaś przy zastosowaniu aparatu do pomiaru barwy Minolta CR-300 wyniki wyrażano jako CIE (1976) L*. a*, b*. Obie zastosowane metody pozwalają na scharakteryzowanie wyróżników barwy surowców i produktów. Stwierdzono istotny wpływ surowca na parametry barwy mięsa i modelowego wyrobu jak też zmian zachodzących podczas procesów technologicznych.
EN
By means of computer software to image analysis (VIA) and the Minolta CR 300 camera, the colour parameters were evaluated for the meat of different animal species (pork, beef, veal, poultry meat), pork meat normal (RFN) and defective one (PSE) as well as for the products from these raw materials. The colour changes occuring during production process of the hams ripened raw, produced on a small scale, were also characterized. The parameters of ham colour during production process were evaluated after 3, 6 and 10 weeks after previous recording of tested experimental variants. At the use of VIA the colour parameters Y, R, G, B were characterized, while at use of Minolta CR 300 camera to colour measuring, the results were expressed as CIE (1976) L*, a*, b*. Both applied methods enabled to characterize the raw material and product colour parameters. Significant influence of the model product as well as on the changes occuring during technological process, was observed.
PL
Badano wpływ dodatku białka sojowego o zróżnicowanym uwodnieniu oraz skrobi modyfikowanej do farszu na kształtowanie tekstury homogennego produktu mięsnego. Określano wydajność produktu, ubytki termiczne, wytrzymałość plastrów na zrywanie oraz oceniano teksturę produktu metodą analizy profilowej: instrumentalnej (TPA) i sensorycznej (QDA). Wzrost dodatku wody, wynikający ze wzrastającego uwodnienia preparatu białka sojowego (1:4, 1:6, 1:8), powodował wyraźny wzrost wydajności produktu. Jednocześnie wraz ze wzrostem zawartości wody w układzie następowało obniżenie zawartości białka w produkcie, co powodowało osłabienie struktury i wyróżników tekstury. Dodatek preparatu skrobi do farszu równocześnie z koncentratem białka sojowego wspomagał wzrost wydajności i ograniczanie ubytków termicznych.
EN
The aim of the study was to investigate the influence of the water addition level and soya protein concentrate and modified starch addition levels on formation of homogenous meat product texture. The product yield, thermal loss and slice strength was determined as well as the product texture was evaluated, using the profile analysis: instrumental (TPA) and sensory (QDA) methods. The increase of water addition resulting from the rising rehydration level of soya protein preparation (1:4, 1:6, 1:8), caused a significant increase of product yield. Following the increase of water contents in the system, the decrease of protein contents in the product was noted, causing impairment of structure and texture discriminants, irrespective of the estimation method applied. The addition of the starch preparation to the stuffing simultaneously with soya protein concentrate resulted in the increase of product yield and the limitation of thermal losses.
PL
Przedstawiono charakterystykę żelatyny, opisując sposoby wytwarzania, cechy jakościowe żelatyn stosowanych w przetwórstwie oraz możliwości ich zastosowania w przemyśle spożywczym. Z ogólnej . ilości wytwarzanej żelatyny, około 35% wykorzystywane jest na cele niespożywcze, głównie w farmacji i fotografii, ok. 65% znajduje szerokie zastosowanie w produkcji żywności przetworzonej. W produktach spożywczych żelatyna pełni różne funkcje technologiczne, które umożliwiają osiąganie wymaganych cech jakościowych produktów.
EN
Methods to manufacture gelatine, its properties and the range of applications in food processing are presented. About 35% of the total gelatine production is used for non-food applications, particulary in pharmacy and photography. The rest has a wide application in processing of various food products. It affects technology or adds needed quality attributes.
PL
Badano funkcje białek izolatu i koncentratu sojowego. w obecności lub przy braku soli, w tworzeniu struktury kutrowanych farszów i produktów mięsnych. Określano stabilność oraz wybrane cechy reologiczne. Badane preparaty białek izolatu i koncentratu sojowego współtworzyły z białkami mięśniowymi plastyczną i wytrzymałą strukturę oraz twardą, sprężystą i żujną teksturę produktów. Białka sojowe kształtowały stabilność i strukturę tak farszu jak i produktu, podobnie jak białka mięśniowe.
EN
The functions of soya isolate and soya concentrate proteins in forming of chopped stuffings and meat products were investigated in respect to salt addition. In particular stability and selected rheological parameters of stuffings and meat products were characterised. Soya isolate or soya concentrate proteins and muscular proteins together shaped the plastic and resistant structure and also formed hard, flexible and chewing texture of the products. Soya proteins created stability and structure of stuffing and meat products just like muscular proteins.
PL
Badano funkcje kazeinianu sodu i plazmy krwi, w obecności lub przy braku soli, w tworzeniu struktury kutrowanych farszów i produktów mięsnych. Określano stabilność oraz wybrane cechy reologiczne. Białka kazeinianu i plazmy krwi powodowały pogorszenie teksturo- i strukturotwórczych właściwości białek mięśniowych, w efekcie czego powstawały produkty o struk-turze płynnej i elastycznej oraz teksturze wodnistej, gąbczastej i luźnej.
EN
The functions of sodium caseinate and blood plasma proteins, with and without salt addition, in forming of chopped meat emulsions and meat products were studied. Sodium caseinate and blood plasma proteins addition got warse of textural and structural properties of muscular proteins. The products with liquid and flexible structure and watery, spongy and loose texture were obtained as the result.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.