Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model logistyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: Covid 19 impacted many healthcare logistics systems. An enormous number of people suffer from the effect of a pandemic, infection diseases can spread rapidly within and between countries. People from the Kingdom of Cambodia and the Lao People's Democratic Republic are most likely to cross-border into Thailand for diagnosis and special treatment. In this situation, international referral cannot predict the volume of patients and their destination. Therefore, the aim of the research is to use deep learning to construct a model that predicts the travel demand of patients at the border. Methods: Based on previous emergency medical services, the prediction demand used the gravity model or the regression model. The novelty element in this research paper uses the neural network technique. In this study, a two-stage survey is used to collect data. The first phase interviews experts from the strategic group level of The Public Health Office. The second phase examines the patient’s behavior regarding route selection using a survey. The methodology uses deep learning training using the Sigmoid function and Identity function. The statistics of precision include the average percent relative error (APRE), the root mean square error (RMSE), the standard deviation (SD), and the correlation coefficient (R). Results: Deep learning is suitable for complex problems as a network. The model allows the different data sets to forecast the demand for the cross-border patient for each hospital. Equations are applied to forecast demand, in which the different hospitals require a total of 58,000 patients per year to be diagnosed by the different hospitals. The predictor performs better than the RBF and regression model. Conclusions: The novelty element of this research uses the deep learning technique as an efficient nonlinear model; moreover, it is suitable for dynamic prediction. The main advantage is to apply this model to predict the number of patients, which is the key to determining the supply chain of treatment; additionally, the ability to formulate guidelines with healthcare logistics effectively in the future.
2
Content available remote Nonlinear mixed effect modeling in recognition of underlying population dynamics
EN
Nonlinear mixed effect modeling (NMEM) is a useful method allowing to fit parameters of the assumed model to the repeated data. In this paper we present results of a theoretical experiment designed to study the effectiveness of NMEM in recognition of the underlying population dynamics. In this experiment we used the logistic equation with fixed parameters to sample population data assuming the log-normal distribution of the parameters. Two sets of data have been created, each of them containing ten time-measurements of the size for one hundred virtual populations. Then, we used NMEM to fit parameters of three most recognizable in tumor dynamics models: logistic, Gompertz and Greenspan model. It occurs that NMEM properly recognized the model structure, that is the fit of Gompertz model is worse (in terms of mean square error) comparing to the others. However, the difference between the fits for the logistic and Greenspan models is not very significant. Moreover, visually all the fits look equally good.
PL
Statystyczna metoda „nonlinear mixed effect modeling” (NMEM) jest przydatną metodą, która pozwala dopasować parametry przyjętego modelu do rzeczywistych danych (np. eksperymentalnych czy klinicznych) pochodzących od różnych osobników tej samej populacji (jak np. dane dotyczące wzrostu konkretnego nowotworu w danej populacji), bądź też różnych populacji mających taką samą dynamikę. W artykule przedstawiamy wyniki pewnego teoretycznego eksperymentu, zaprojektowanego w celu zbadania skuteczności metody NMEM w rozpoznawaniu wyjściowej dynamiki populacji. W eksperymencie wykorzystano równanie logistyczne z ustalonymi parametrami i - zakładając rozkład log-normalny parametrów - wylosowano dane. Utworzono dwa zestawy danych, z których każdy zawiera dziesięć pomiarów liczebności (w zależności od czasu) dla stu wirtualnych populacji. Następnie wykorzystaliśmy NMEM w celu dopasowania do tych danych parametrów trzech najczęściej stosowanych w dynamice nowotworów modeli: logistycznego, Gompertza i Greenspana. Okazuje się, że metoda NMEM pozwoliła na prawidłowe rozpoznanie struktury modelu, co oznacza, że dopasowanie modelu Gompertza jest gorsze (pod względem średniego błędu kwadratowego) w porównaniu do pozostałych modeli. Jednak różnica między dopasowaniem modelu logistycznego i Greenspana nie jest znacząca. Ponadto wizualnie wszystkie dopasowania są porównywalne.
EN
This work considers a population divided into two groups according to the adoption of contraception. The campaign in favour of contraception is modelled as a bounded optimal control problem within the framework of the logistic and the Malthusian models of population dynamics. The control is the fraction of non-adopters successfully educated on contraception. The objective is to maximise the number of non-adopters successfully educated on contraception over time. The optimisation problem is solved using the Pontryagin's maximum principle and the parameters of the model are estimated using the method of least squares.
4
Content available remote Efektywny model jakości logistyki i poprawy ochrony środowiska w cementowni
PL
Przedmiotem badań była poprawa efektywności produkcji i bezpieczeństwa procesowego na poziomie zarządzania przez zastosowanie nowych zasad logistyki. Opracowany system obejmuje cementownię CF, wytwarzającą cement i kooperującą zarówno z hutami, jak i ze spalarniami odpadów komunalnych znajdującymi się w tym samym regionie. Cementownia stosuje efektywny model logistyczny oraz ochronę środowiska.
EN
Industrial prodn. of cement was modeled from logistic point of view to improve the process operability, prodn. stability, supply flexibility and degree of capacity utilization as well as to decrease the storage costs and energy consumption under economic conditions of Slovak Republic.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zagospodarowania i transportu osadów ściekowych na przykładzie województwa opolskiego w świetle obowiązujących w Polce regulacji prawnych. Zaprezentowano możliwość wykorzystania narzędzi statystycznych i matematycznych (MST – Minimum Spening Tree) w opracowaniu modelu logistycznego wspierającego gospodarkę utylizacji odpadów pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków. Pokazano kierunek rozwoju gospodarki komunalnej polegający na ścisłym porozumieniu lokalnych władz i współpracy z sektorem przemysłowym.
EN
This article describes a concept of management and transport of sewage sludge on the example of Opole province. The paper presents the possibility of using statistical and mathematical tools (MST - Minimum Spening Tree) in the development of the logistic model to support the economy waste from municipal sewage treatment plants. It is showing the direction of the development of municipal economy relies on close consultation and cooperation of local authorities with industry.
PL
Artykuł jest wynikiem badań nad identyfikacją modeli procesów produkcyjnych w warunkach założeń nieklasycznych dla potrzeb zarządzania jakością wyrobów. Przedstawiono w nim propozycje zastosowania modeli wykorzystywanych w statystycznym sterowaniu procesami do oceny i kontroli procesów logistycznych. Omówiono klasyczny model i wskaźniki przyjmujące za punkt wyjścia założenie o rozkładzie normalnym cech procesu. Zaproponowano własną klasyfikację i wynikający z niej zbiór modeli dający możliwość bardziej precyzyjnego wyznaczania ich zdolności. Klasyfikacja ta wynika z zaleceń normy ISO 21747:2006 wprowadzającej modele dla procesów niestacjonarnych. Scharakteryzowano metody wyznaczania wydajności procesu w przypadku tej klasy procesów.
EN
This paper is the result of research for identification of production processes models in terms of nonclassical assumptions for the quality management of products. It sets out propositions for the use of the models used in statistical control of the processes for the evaluation and control of logistic processes. It’s discussed the classical model and indicators taking as a starting point the assumption of a characteristics normal distribution of the process. Own classification was proposed with set of models resulting from it giving the possibility for a more precise determination of their ability. This classification follows the recommendations of ISO 21747:2006 norm introducing models for non-stationary processes. Methods for determining the performance of the process in case of this class of the processes were characterized.
Logistyka
|
2014
|
nr 4
5069--5074, CD6
EN
Dropshipping is a logistics model of internet sales where the process of shipment is transferred to the supplier. The aim of the article is to analyze the dropshipping model with the characteristics of its actions and to determine its advantages and disadvantages. The theoretical part is based on Polish and foreign literature and enriched with secondary research results and the author’s own on the functioning of Polish electronic stores in the presented system.
PL
Dropshipping jest logistycznym modelem handlu internetowego, w którym proces wysyłki jest przeniesiony na dostawcę. Celem artykułu jest analiza modelu dropshippingu, charakterystyka jego działania oraz określenie zalet i wad tego modelu. Część teoretyczna jest oparta na literaturze polskiej i obcej oraz wzbogacona o wtórne wyniki badań oraz badania własne autorki dotyczące na funkcjonowania polskich sklepów elektronicznych w prezentowanym systemie.
PL
Elementy systemu człowiek-pojazd-droga mogą stwarzać okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zagrozeń w ruchu drogowym. Analizy wskazują na decydujące znaczenie czynnika ludzkiego w zbiorze cech opisujących przyczyny wypadków drogowych. Droga i jej otoczenie, wymieniana jako drugi istotny element wpływający na zagrożenia, to coraz częściej podnoszony przedmiot badań bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Praca wpisuje się w nurt tych badań. Podjęto analizę cech środowiska drogi (projektowych, otoczenia, środowiska) w celu wskazania ich znaczenia w definiowaniu okoliczności wypadku drogowego. Badania zrealizowano na podstawie danych z rejestrów policyjnych, a dyskutowaną jednostką był wypadek drogowy. Wykorzystując źródła dodatkowe, udostępnione przez zarządcę dróg, utworzono zbiór danych charakteryzujący drogę w miejscach wystąpień wypadków drogowych i scalono go ze zbiorem danych o wypadkach. Zagrożenie brd zdefiniowano za pomocą trzech cech charakteryzujących zdarzenie drogowe. Były to: przyczyna wynikająca z błędnego zachowania kierującego pojazdem, rodzaj zdarzenia oraz status zdarzenia (największy stopień poszkodowania wśród ofiar). W analizowanym zbiorze danych szczegółowych (niezagregowanych) występowały cechy ilościowe i jakościowe. Przedmiotem badań były wypadki bez udziału pieszych, z udziałem pojazdów silnikowych, z wybranego regionu kraju, zarejestrowane na zamiejskich drogach krajowych jednojezdniowych dwukierunkowych. Kompleksowy naukowy i poznawczy cel pracy obejmował aspekt merytoryczny i metodologiczny. Zwrócono uwagę na znaczenie jakości danych oraz możliwości poprawy tej jakości w drodze weryfikacji i czyszczenia. Uwypuklono wpływ struktury danych na wiarygodność wyników. Ważnym elementem badań był zaproponowany sposób modyfikacji zasobów i oceny analizowanych cech z uwagi na potrzeby badawcze. Zasadnicze zadania merytoryczne koncentrowały się na następujących zagadnieniach: • wyodrębnienie wzorców wypadków drogowych oraz wskazanie na te spośród analizowanych cech, które miały istotne znaczenie w definiowaniu tych wzorców, • zbudowanie modeli prognostycznych w celu określenia, w jaki sposób istniejące warunki drogowe wpływały na zagrożenie na drodze. Zadania modelowania objęły: - klasyfikację zachowania sprawcy zdarzenia i rodzaju zdarzenia dla wypadku drogowego za pomocą logistycznych modeli nominalnych, - klasyfikację statusu zdarzenia dla wypadku drogowego za pomocą logistycznych modeli porządkowych, • wprowadzenie metod metauczenia się, w szczególności połączenie warstwowych metod samoinicjowania z losowaniem niwelującym, w celu wzmocnienia klasyfikatorów dla identyfikacji związków i prognozowania, • wykorzystanie bootstrapowych rodzin klasyfikatorów logistycznych do wyznaczenia aposteriorycznych rozkładów zachowania sprawcy, rodzaju i statusu zdarzenia dla wypadków drogowych reprezentujących profile wzorców wypadków drogowych. Analizy zostały przeprowadzone niezależnie dla wypadków drogowych z udziałem jednego pojazdu i dla wypadków drogowych z udziałem co najmniej dwóch pojazdów. W zakresie metodologicznym przedstawiono różne sposoby analizowania tych samych zasobów danych: za pomocą grupowania pojęciowego w postaci metody K-średnich i map Kohonena oraz za pomocą klasyfikatorów statystycznych w postaci wielokrotnej regresji logistycznej. Zarówno w zakresie identyfikacji wzorców wypadków drogowych, jak i klasyfikowania cech zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano szereg eksperymentów, ktore umożliwiły porównanie różnych narzędzi badawczych oraz wskazanie ich słabości i zalet. Przedstawiono możliwości zastosowań i wzbogacenia metod drążenia danych w analizach zagrozeń w ruchu drogowym. Wykonane badania pozwoliły na sformułowanie uwag i wniosków dotyczących każdego etapu pracy: przetwarzania i eksploracji danych, metod grupowania pojęciowego i regresji logistycznej oraz wyników analiz. Zwrócono uwagę na znaczenie regionu, dla którego prowadzi się badania oraz na potrzebę rozłącznych analiz danych o wypadkach drogowych z udziałem jednego pojazdu i o wypadkach drogowych z udziałem co najmniej dwóch pojazdów. Dla każdego z tych zbiorów danych związki między cechami drogi i jej otoczenia oraz cechami zagrożenia były różne, a zidentyfikowane wpływy środowiska drogi na zachowanie sprawcy, rodzaj i status zdarzenia mialy różne nasilenie lub różne kierunki.
EN
The elements of a human-vehicle-road system can create circumstances that contribute to formation of road traffic threats. Analyses indicate the crucial meaning ofthe human factor among factors causing road accidents. The road and its vicinity, regarded as the second element of the system influencing the threat, is the subject repeatedly investigated in road traffic safety research. The work follows this research trend. The analysis of road features (design features, road surroundings and environmental considerations) has been undertaken in order to identify their importance in defining the specific circumstances of the road accident phenomenon. The research is conducted on the basis of actual data from police records and a road accident is the unit under discussion. Using additional data sources, obtained from a road administration office, a database has been created containing information on technical road parameters as well as on a road traffic environment at the road accident location. Then road data and accident data were joined, using computer programs elaborated by the author. The road threat was defined through three accident attributes. They were as follows: the causative accident factor resulting from a driver's faulty behaviour, the accident type and the accident severity. Both quantitative and qualitative features defined the analysed detailed (disaggregated) dataset. The research was carried out on non-pedestrian motor vehicle accident data recorded on two-way two-lane rural national roads from a selected region of Poland. The complex scientific and cognitive character of the work has covered both merit and methodological aspects. The importance of data quality and the possibilities of quality improvements by verification and cleaning were discussed. The influence ofthe data structure on the reliability of the results was also pointed out. Both the proposed way of the dataset modification and the assessment of the analysed variables from the research point of view were key elements of the research. The substantial merit tasks were as follows: • the identification of road accident patterns and the indication of the factors that play the most important role in defining the patterns, • the development of predictive models in order to assess to what extent existing road conditions influence the threat. The modelling tasks covered: - the classification of a driver's behaviour and accident type using nominal logistic models, - the classification of accident severity using ordinal logistic models, • the introduction of meta-learning methods, in particular combining stratified bootstrapping with levelling sampling, in order to strengthen the classifiers, • the application of bootstrap logistic classifier ensembles to the calculation of posterior distributions for the driver's behaviour, the accident type, and the accident severity for sample observations that were depicted by the road accident patterns. All the analyses mentioned above were conducted separately for single vehicle and multi vehicle accidents. In terms of methodology, different approaches to the same data were presented: conceptual clustering by the K-means method and the Kohonen maps and statistical classifiers by multiple logistic regression. In accident patterns identification as well as in threat modelling, a series of experiments was performed, which allowed the comparison of different research tools and the indication of their advantages and disadvantages. The possibilities of applications and the enrichment of methods of data mining in the analysis of road traffic threats were presented. The conducted research made it possible to formulate some remarks and conclusions concerning each work stage, i.e. data processing and exploration, methods of both conceptual grouping and logistic regressions as well as analysis results. Attention was paid to the significance of a region character for which the research is conducted and to the need of separate analysis for single vehicle and multi vehicles accident data. For each of the datasets, the relationships between the road and its surrounding features and the road accident threat features were different. Also identified influences on the driver's behavior, type and severity of accident had different intensity or different directions.
PL
Występowanie czynników ryzyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych w zakresie realizacji procesów logistycznych ma głównie negatywny aspekt gospodarczy, przejawiający się zwiększaniem kosztów realizacji procesu, powodując utratę określonego poziomu wartości dodanej. Przedsiębiorstwo, aby mogło funkcjonować na rynku i być konkurencyjne powinno osiągać zyski, mimo istnienia stałej tendencji przeciwnej w postaci występowania wielu różnych czynników ryzyka. Procesy logistyczne pojawiają się wtedy, gdy pojawia się potrzeba skoordynowania ze sobą głównych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Kluczową rolę można przypisać tu logistycznym procesom transportu. Szacowanie rzeczywistych kosztów występowania czynników ryzyka w tym procesie jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
The presence of risk factors in manufacturing companies in the area of logistic processes realization has mainly negative economical aspect, showing the increasing cost of the process, causing the loss of a certain positive value level. Company should make a profit despite the existence of constant contrary tendency in the form of many various risk factors occurrence, to function on the market and be competitive. Logistic processes appear when there is a need to coordinate main processes, which are realized in manufacturing company with each other. The key role here can be assigned to transport logistic processes. Estimating the actual costs of risk factors occurrence in this process is the subject of this article.
PL
Łańcuch dostaw skroplonego gazu ziemnego to kolejne etapy powiązanych ze sobą operacji tworzących sieć opartą na infrastrukturze technicznej, operacjach technologicznych. Za podstawę opisu modelu łańcucha dystrybucyjnego przyjęto wielkość instalacji i obszar dystrybucji. Model łańcucha logistycznego dystrybucji LNG uwzględnia również podział operacji ze względu na zasięg działania.
EN
A chain of liquefied natural gas supplies can be described as a network of interconnected elements of technical infrastructure and technological procedures. The adopted basis for description of a distribution chain model is the size of the gas systems and the area of distribution.
11
PL
Jednym z najistotniejszych zadań logistycznych jest optymalizacja, czyli szukanie najkorzystniejszych rozwiązań przy zadanym kryterium (koszty, zysk). Sterowanie zapasami stanowi jedno z najważniejszych i najczęściej spotykanych w literaturze logistycznej zagadnień. Wynika to ze szczególnej roli zapasów i ich miejsca w systemie logistycznym. Znajdują się one na styku różnych sfer systemu logistycznego, które stoją ze sobą w tzw. konflikcie celów. Rozwiązanie tego konfliktu jest jednym z podstawowych zadań logistycznych, ponieważ logistyka dąży m.in. do znajdowania rozwiązań, które są najlepsze (optymalne) z punktu widzenia całości systemu. Jednym z największych problemów (przeszkód) w stosowaniu matematycznych metod optymalizacji zapasów jest nieliniowy charakter powiązań między poziomem zapasów a efektywnością systemu logistycznego. W celu opisania tych powiązań zaproponowano w tym artykule model matematyczny, który może być narzędziem optymalizacji zapasów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.