Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potrzeby energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na przykładzie klastra ORE widać, że potrzeby energetyczne w monizmie elektrycznym OZE mogą być zaspokajane bez udziału paliw kopalnych. Konieczna jest tylko (albo aż) zmiana mentalności użytkowników.
PL
W artykule omówiony został aspekt zapotrzebowania, zaspokojenia, oraz zużycia surowca energetycznego jakim jest gaz ziemny w postaci skroplonej w Polsce. W pierwszej części pracy scharakteryzowano rynek gazu odnosząc się do gospodarki krajowej. Kolejno opisano nośniki energetyczne wykorzystywane w Polsce oraz przedstawiono czynniki decydujące o użytkowaniu tego surowca. Dalej określono potrzeby energetyczne kraju względem rynku gazu.
EN
The article discusses the aspect of the demand, satisfaction and consumption of energy raw material which is natural gas in liquefied form in Poland. In the first part of the work the gas market was recycled referring to the national economy. Subsequently, energy carriers used in Poland are described and factors determining the use of this raw material are presented. The energy needs of the country with respect to the gas market were further defined.
PL
Współczesne miasta wypełniają różne funkcje. Przeważnie, miasta skupiają w swoim obszarze wiele przenikających się zadań funkcjonalnych, wynikających z ich użytkowania. Istnieją także miasta o dedykowanych funkcjach (administracyjne, przemysłowe, transportowe, handlowe, edukacyjne, turystyczne, wypoczynkowe, uzdrowiskowe, kultu religijnego i inne) kształtowanych na przestrzeni lat w sposób przemyślany. Obecny rozwój cywilizacyjny powoduje rozrost infrastruktury miejskiej, a także zwiększanie ludności miast, zarówno przebywających w nich tymczasowo lub na stałe. Miasta różnią się wielkością, usytuowaniem geograficznym i możliwością wpływania na rozwój społeczny lub gospodarczy. Wszystkie skupiska miejskie potrzebują dostarczania do nich różnych postaci energii dla normalnego funkcjonowania. Pojedyncze i zespolone funkcje miastotwórcze charakteryzują się znacznymi potrzebami energetycznymi. W większości, miasta wykorzystują na swoje potrzeby energetyczne konwencjonalne źródła energii. Zmniejszające się zasoby tych nośników energetycznych, troska o czystość środowiska, a także względy ekonomiczne powodują zainteresowanie niekonwencjonalnymi źródłami energii, które możliwe są do wypełniania energetycznych, miejskich potrzeb. Te potrzeby energetyczne mogą być realizowane w niekonwencjonalnych technologiach w oparciu o różne energie; promieniowania słonecznego, wiatru, wody, wnętrza ziemi i innych. Zastosowanie różnorodnych niekonwencjonalnych rozwiązań będzie pomocne w zaspokojeniu potrzeb energetycznych miast przyszłości. Równocześnie należy rozważyć zalety, wady, korzyści i zagrożenia, aby miasta przyszłości były przyjazne dla ludzi w wypełnianiu energetycznych zadań wynikających z realizowania bieżących i przyszłych funkcji miejskich.
EN
Modern cities perform different functions. The dominant function in different cities varies, however more often, they fulfill variety of tasks, which is a result of its’ utility. One the other hand, they can serve as a single purpose ( such as administrative, industry, transport, trade, education, recreation and touristic, or associated to religious cult) and were located on a predetermined plan. Current stage of civilization development cause enlargement of urban areas followed by increase in both permanent and temporary population. Size, geographical location and possibility in influence on social or economic development vary among individual cities. However, all of them need different forms of energy supply in order to perform functions essentials for its inhabitants. Both single and complex urbanocentric functions are associated with noticeable energy needs. Most of the necessary power we capture using conventional energy source. But decreasing amount of conventional energy carriers, caring for natural environment and economic reason led to increased attention to unconventional energy sources, which could supply cities in energy. Cities’ energy needs could be perform using variety of unconventional sources, based on solar, wind, water and geothermal energy. Utility of renewable energy sources would help to meet the growing demand for energy in the future cities. Simultaneously, it is necessary to take into consideration both pros and cons associated with renewable energy sources in order to construct future cities, which will be inhabitants-friendly.
PL
Ustalenia Unii Europejskiej oraz proekologiczne działania organizacji związanych z ochroną środowiska mimo, że służą dobru nas wszystkich i ochronie cennych zasobów przyrodniczych świata, okazują się niezwykle trudne do wypełnienia i często stają w sprzeczności z realizacją celów gospodarczych.
PL
Dostęp do żywności, wody i powietrza jest naturalnym oczekiwaniem każdego mieszkańca Ziemi, ale współczesny rozwój technologiczny i poziom życia wymaga coraz więcej energii. Przyszłość zatem dyskutowana jest często w aspekcie dostępu do źródeł energii, nadmiernego zużycia paliw kopalnych, ich oddziaływania na środowisko, a w konsekwencji także w aspekcie kierunków rozwoju energetyki.
PL
Przedstawiono niektóre wyniki studiów prognostycznych, dotyczących zapotrzebowania na różne nośniki energii w Polsce. Z prezentowanych danych wynika, że przeceniane są efekty wykorzystania odnawialnych zasobów energii (OZE), szczególnie spalania biomasy i jej wpływu na emisję gazów cieplarnianych.
EN
Paper presented some results of prognostic studies dealing with the demands of different energy carriers in Poland. Presented data indicate that the effects of utilizing renewable energy resources (RER), the biomass incineration and its impact on the emission of glasshouse gases in particular, are overestimated.
PL
Analiza zasobności energetycznej poszczególnych źródeł energii pierwotnej wykazuje, iż żadna z wykorzystywanych dotychczas metod jej pozyskiwania nie pozwala na wyeliminowanie zagrożenia naszej cywilizacji globalnym kryzysem energetycznym. Obecny poziom rozwoju EJ, bazującej na energii rozszczepienia atomów, również nie pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość. W obecnej sytuacji w Polsce jest konieczne z jednej strony wprowadzenie EJ jako niezawodnego i relatywnie taniego źródła energii, zwłaszcza elektrycznej, z drugiej strony rozwijanie odnawialnych technologii wytwarzania i przetwarzania energii, w synergicznym połączeniu z rozwojem energooszczędnych technologii użytkowania wszystkich rodzajów energii.
EN
The analysis of energy capability of many individual primary energy resources shows that none of the hitherto applied methods of energy generation allows for elimination of a global energy crisis threat to our civilisation. The present level of nuclear energy development, based on energy from nuclear fission, does not allow to look safely into the future, either. Present situation in Poland makes it necessary from one side to implement nuclear energy as a reliable and relatively cheap energy source, especially the electric one, and from the other side, to develop renewable technologies of energy generation and conversion in a synergic combination with the development of energy-saving technologies applied for utilization of all kinds of energy.
PL
Źródeł pokrycia rosnacych potrzeb energetycznych należy szukać nie tylko w podaży energii, w nowych inwestycjach wytwórczych czy przesyłowych, lecz także w opłacalnych przedsięwzięciach polepszających efektywność energetyczna (EE) procesów przetwarzania oraz uzytkowania energii i paliw. Poprawa EE może więc być substytutem kapitałochłonnych inwestycji i istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Jej skala zależna jest od stosowanych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, jak również od świadomości i zachowań konsumentów (uzytkowników energii). Wskazała na to w 2000r., poświęcona bezpieczeństwu dostaw energii, Zielona Księga Komisji Europejskiej, definiujac strategie opartą na zarządzaniu popoytem (zamiast podażą) energii.
9
Content available Energia odnawialna, biopaliwa i ekologia
PL
Zaprezentowano analizę potrzeb i możliwości wykorzystywania odnawialnych zasobów energii (OZE) w Polsce w perspektywie do 2030 r. Przedstawiono prognozę rozwoju produkcji biopaliw ciekłych i innych OZE z biomasy rolniczej i leśnej. Stwierdzono, że wzrost wykorzystania energii odnawialnej będzie niższy od niezbędnego przyrostu potrzeb energetycznych kraju. Trudne do spełnienia będą projekty nowych dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie oszczędności energetycznych i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Pomimo przeceniania wpływu energii odnawialnej, a w tym biomasy i biopaliw ciekłych, na możliwości poprawy sytuacji ekologicznej i energetycznej kraju, wykorzystywanie OZE powinno w Polsce wzrastać z około 210 PJ w 2005 r. do około 742 PJ w 2020 r. i aż do 1180 PJ w 2030 r.
EN
Necessities and possibilities of using the renewable energy resources (RER) in Poland in perspective until 2030 were analysed. Predicted production of the liquid biofuels as well as the other RER's from agricultural and forestry biomass, was presented. It was stated that an expected increase in renewable energy use will be lower than the really needed increment of the country's energy demand. Provided recommendations of the new EU orders considering energy savings and reducing the emission of greenhouse gases seems to be difficult to attain. In spite of the overestimated influence of renewable energy, biomass and liquid biofuels inclusive, on the possibilities of improving ecological and energetic situation in the country, the use of RER's in Poland should increase from 210 PJ in 2005 up to approximately 742 PJ in 2020, and as high as 1180 PJ in 2030.
PL
Prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa rolnego jest możliwe tylko wtedy, gdy zostaną zapewnione źródła zaspokojenia jego potrzeb energetycznych. Ocena zasobów energii słonecznej dostępnej na danym obszarze wymaga określenia natężenia promieniowania słonecznego oraz usłonecznienia. W celu oceny zasobów energii słonecznej wykorzystany został automatyczny układ pomiaru nasłonecznienia. Wyniki pomiarów wykazały, że w okolicach Lublina zasoby energii słonecznej są porównywalne z obszarami innych państw europejskich (np. Niemcy), gdzie instalacje słoneczne są wykorzystywane do produkcji ciepła lub energii elektrycznej. Daje to podstawy do przeprowadzania zmian w strukturze zaspokajania potrzeb energetycznych rodzimych gospodarstw rolnych.
EN
Proper functioning of a farmstead is only possible when power sources satisfying its power needs can be ensured. Evaluation of solar energy resources available in the particular area involves determination of solar radiation intensity and insolation. In order to assess solar energy resources an automatic insolation measurement system was used. The measurement results demonstrated that near Lublin solar energy resources are comparable with those in the areas of other European countries (e.g. Germany), where solar installations are used for production of heat or electricity. This gives grounds for carrying out changes in the structure of satisfying power requirements of domestic farmsteads.
PL
Wykazano na przykładach, iż bloki gazowo-parowe, oparte na zgazowaniu węgla, są obecnie przestawiane na zgazowanie odpadów przemysłowych i komunalnych. Usuwanie zanieczyszczeń z gazu ze zgazowania jest prostsze i tańsze niż w przypadku oczyszczania spalin. Szybkie doskonalenie turbin gazowych przemawia za rozwojem energetyki gazowej. Współspalanie z paliwem podstawowym gazu ze zgazowania biomasy lub odpadów wydaje się obiecujące.
EN
There is proved on examples that gas-steam power units based on the coal gasification are at present prepared for gasification the industrial and municipal wastes. Contamination removal from gas obtained in the gasification process is more simple and more cheap than in the case flue gas cleaning. Fast progress of the gas turbine technology causes that development of the power industry based on gas turbines is advantageous. Joint combustion of the base fuel and gas achieved from gasification of bio-mass and wastes seems to be promising.
PL
Samorządy lokalne mają za zadanie monitorowanie występujących potrzeb energetycznych oraz sporządzanie założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło przy możliwie niskich kosztach. Zadaniem przedsiębiorstwa energetycznego jest z kolei zapewnienie korzystania przez podmioty przyłączone z energii o określonej jakości oraz dostępności do mediów dla jak najszerszego grona odbiorców. Zła współpraca między tymi podmiotami może doprowadzić do znacznego ograniczenia rozwoju lokalnego rynku energii.
EN
Monitoring of power needs and creation of assumptions for plans of electricity and heat supply at costs as low as possible is a task of local self-governments. On the other hand it is a task of power company to assure for all entities connected to pertinent grid the use the energy at defined quality and to assure an accessibility of media for the most wide circle of consumers. A bad cooperation between these entities can cause considerable limitation of local energy market.
PL
W referacie przedstawiono wybrane problemy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego kraju, w świetle obowiązującego prawu oraz aktualnych i prognozowanych krajowycli potrzeb energetycznych.
EN
In the paper selected problems concerning the energetics safety of the country are presented. Obligatory regulations as well as actual and prognostic domestic energetics needs are taken into consideration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.