Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 792

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zastosowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
PL
W pracy omówiono zastosowanie perlitu w budownictwie. Podano jego główne cechy i właściwości. Omówiono rozwiązanie zalecane przez normę PN-EN 14620-3, stosowane od niedawna w Polsce, tj. sposób używania ekspandowanego perlitu do izolacji termicznej zbiorników na skroplony gaz. Omówiono także inne zastosowania perlitu z uwagi na jego cechy izolacyjne.
EN
This paper presents the application of perlite in the construction industry. Its main features and properties were given. The solution recommended by PN-EN 14620-3 standard, recently applied in Poland, i.e. the method of using expanded perlite for thermal insulation of LNG tanks, is discussed. Other applications of perlite were also discussed due to its insulating properties.
PL
W artykule opisano obszary zastosowań fibrobetonów z włóknami szklanymi oraz podkreślono możliwość tworzenia nie tylko elementów konstrukcyjnych przeznaczonych głównie do przenoszenia obciążeń, ale także struktur towarzyszących procesom budowlanym oraz form małej architektury, które uatrakcyjniają i urozmaicają przestrzenie publiczne. Dzięki ulepszonym właściwościom mechanicznym, zmniejszonym ciężarze i większej swobodzie projektowej elementów z włóknami szklanymi możliwe jest tworzenie wytrzymalszych, bezpieczniejszych, trwalszych oraz nowocześniejszych konstrukcji.
EN
The article describes the areas of application of glass fiber reinforced concrete and emphasizes the possibility of creating not only structural elements intended mainly for carrying loads but also structures accompanying construction processes and forms of small architecture that make public spaces more attractive and diversified. Thanks to improved mechanical properties, reduced weight, and greater design freedom of elements with glass fibers, it is possible to create stronger, safer, more durable, and modern structures.
5
Content available remote Roztwory polimerowe do zabezpieczania otworów pali i wykopów szczelinowych
PL
Przedstawiono informacje o roztworach polimerowych do zabezpieczania otworów pali i szczelin, właściwości polimerów naturalnych i sztucznych, sposób ich działania, różnice w porównaniu z zawiesiną bentonitową. Opisano zasady stosowania roztworów polimerowych, sposób przygotowania, stężenie polimerów, sposoby kontroli roztworów, ich regeneracji i utylizacji oraz popełniane błędy. Zaletą stosowania polimerów jest łatwiejsze ich przygotowanie niż zawiesiny bentonitowej, mniejsze urządzenia, mniejsze zbiorniki, szybsza gotowość do użycia, a także czystość placu robót, łatwe oczyszczanie sekcji przed betonowaniem oraz łatwiejsza utylizacja zużytego roztworu. Konieczne jest jednak skontrolowanie całkowitego usunięcia osadu piasku i oczyszczenia dna otworu lub szczeliny przed zabetonowaniem. W artykule podano przykłady zastosowania polimerów w kraju.
EN
Information on polymer fluids for supporting pile boreholes and diaphragm excavations, properties of natural and artificial polymers, way of its performance, differences against bentonite slurries are presented. Rules of using of polymer fluids, their production, concentration of polymers, checking of their properties, regeneration, disposal and mistakes made sometimes are described. The advantages of the polymer fluids are easier production than of the bentonite slurry, smaller equipment and storage tanks, quicker making ready to use, and also clean working site, ease cleaning of a section before concreting and easier disposal of used up liquid. However, it is necessary to check a full removing of the sand sediment and cleaning up of the bottom of a borehole or excavation before concreting. Examples of polymer fluids application in Poland are given.
6
Content available remote Membrany wstępnego krycia – zastosowanie i funkcje
PL
W artykule podano wszystkie możliwe funkcje wysokoparoprzepuszczalnych membran, układanych najczęściej jako MWK. Omówiono również specyfikę każdego z tych rozwiązań.
EN
The article presents all possible functions of highly vapourpermeable membranes, most often laid as UM (underlayment membranes). The specificity of each of these solutions was also discussed.
7
Content available remote Kleje żelowe – właściwości i zasady stosowania
PL
Powołując się na normę PN-EN 12004-1, autor przedstawia klasyfikację klejów do płytek ceramicznych i okładzin kamiennych. Wyjaśnia specyfikę klejów żelowych, a także zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad sztuki budowlanej podczas przyklejania płytek.
EN
Referring to the PN-EN 12004-1 standard, the author presents the classification of adhesives for ceramic tiles and stone cladding. He explains the specifics of gel adhesives, and he also draws attention to the need to follow the best construction practices when laying tiles.
PL
W artykule przedstawiono możliwości i zalety zastosowania betonu wodoprzepuszczalnego jako komunikacyjnych nawierzchni przepuszczalnych, podbudów drogowych czy też wodoprzepuszczalnych konstrukcji oporowych. Wskazano wymagane ich właściwości w celu zapewnienia prawidłowej pracy jako warstw odwadniających lub ochronnych konstrukcji, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów nośności i trwałości. Stały się one podstawą do zaproponowanej procedury projektowania betonu, wyznaczającej obszar dopuszczalnego uziarnienia możliwego do zastosowania kruszywa oraz stopnia wypełnienia go zaczynem.
EN
The article presents the possibilities and advantages of using water-permeable concrete as communication permeable surfaces, road foundations or water-permeable retaining structures. Their required properties are indicated in order to ensure proper operation as drainage or protective layers of structures, while meeting the criteria of load-bearing capacity and durability. They became the basis for the proposed concrete design procedure, determining the area of acceptable granularity of the aggregate that can be used and the degree of filling it with grout.
EN
Traditional methods of restoring historical buildings typically consisted in replacing the damaged elements or additional steel and reinforced concrete elements were inserted into the old structure. They significantly interfered with the statics and aesthetics of buildings. Current composite materials used in restoration damage the old structure only slightly and can usually be removed in the future. Due to these advantages they comply with the conservation lawin force. This paper presents a few examples of practical applications of composites the authors have designed for structural reinforcement and protection of historical buildings. Repairs of columns, vaults, masonry walls, stone facades and wooden beams with the use of steel screw-shaped bars and high strength fibres in epoxy resin or cement matrix were presented. Problems of ensuring the proper bond of the composite to the old substrate and insufficient coverage of the fibers with the cement matrix were considered. Although the threats and structural damages which occur in most historical buildings tend to be similar, individual design solutions are required in each case. Historical investigation and detailed measurement of geometry and deflections have to be made before choosing the appropriate method of reinforcing the old structure. It can be predicted that prestressing composite materials used for historical structures will also be applied.
PL
Materiały kompozytowe, zwane też kompozytami, to materiały o niejednorodnej strukturze, złożone z dwóch lub więcej komponentów o różnych właściwościach. Kompozyty mają zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, w tym również w budownictwie. Od kilkudziesięciu lat istnieją materiały kompozytowe zawierające włókna o bardzo wysokiej, nieosiągalnej wcześniej wytrzymałości na rozciąganie i dużej odporności chemicznej. Tradycyjne naprawy i wzmocnienia budynków polegały na wymianie lub uzupełnieniu zniszczonych elementów lub na powiekszaniu przekrojów w celu zapewnienia większej nośności. Tego typu działania są niekorzystne w odniesieniu do obiektów historycznych i zabytkowych. Natomiast takie cechy nowych materiałów kompozytowych jak lekkość, dobra przyczepność do podłoża i doskonałe właściwości mechaniczne sprawiają, że mogą być one szczególnie przydatne do napraw konstrukcji obiektów historycznych. Poza tym materiały kompozytowe w niewielkim stopniu ingerują w cenną substancję zabytkową i zwykle możliwy jest ich demontaż. Czyni to ich stosowanie zgodnym z aktualną doktryną konserwatorską. Początkowo stosowano systemy FRP (Fibre Reinforced Polymer) z długimi włóknami o wysokiej wytrzymałości osadzonymi w matrycy z żywic syntetycznych. Od kilkunastu lat dostępne są również wyroby FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix) z matrycą z modyfikowanej zaprawy cementowej. Zastosowanie matrycy nieorganicznej oznacza pokonanie ograniczeń powodowanych przez żywice epoksydowe stosowane w systemach FRP. Jest to możliwość montażu systemów FRCM na wilgotnych podłożach, odporność na wysoką temperaturę, przepuszczalność pary wodnej oraz łatwość aplikacji.
10
Content available remote Od piasku do szkła. Historia - technologia - zastosowanie
PL
Złożoność, wieloetapowość oraz niejednorodność przedsięwzięć inżynieryjnych wiąże się z trudnościami w doborze narzędzi informatycznych, umożliwiających ich racjonalne wspomaganie. Brak zgodności informacyjnej i funkcjonalnej poszczególnych aplikacji, wykorzystywanych do wspomagania kolejnych etapów złożonego przedsięwzięcia sprawia, że spójna realizacja takiego procesu jest albo znacznie utrudniona, albo wręcz niemożliwa. Istotna zatem wydaje się próba dokonania oceny możliwości wykorzystania do tego celu zintegrowanych aplikacji o charakterze hybrydowym. Wykorzystywane są one z powodzeniem do wspomagania złożonych, niejednorodnych przedsięwzięć o charakterze biznesowym, a ich specyfika i znaczny zakres potencjalnych zastosowań umożliwia ich wykorzystanie również w zakresie problemów inżynieryjnych, oferując przy tym spójność informacyjną i funkcjonalną całego przedsięwzięcia.
EN
Engineering tasks, such as the ones presented in the article related to civil engineering, examined in the informational and decision-making context, are frequently complex, multi-stage and heterogeneous in nature. This leads to difficulties when selecting IT tools that enable their support. No informational or functional conformity of particular applications used to support the subsequent stages of a complex task makes the coherent realisation of such a process considerably harder or even impossible. Support of numerous homogenous engineering tasks is provided with the use of technologies that have been adopted from other management areas, mainly dedicated to business operations. This is what one should also do with complex and heterogeneous engineering problems. It seems rational that integrated applications that allow one to both solve algorithmic problems and heuristic ones should be employed. Integrated hybrid systems ensure continuity of support for complex, multi-stage engineering problems, at the same time offering informational and functional coherence of the whole task.
PL
Od kilku lat na terenie Polski pojawiają się Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), które w wyniku spalania odpadów produkują żużle. Materiał ten, po odpowiednich badaniach laboratoryjnych, może zostać wykorzystany do produkcji materiałów budowlanych przeznaczonych dla drogownictwa. W artykule wskazano podstawowe badania laboratoryjne oraz nakreślono kierunki wykorzystania kruszywa w warstwach konstrukcji nawierzchni.
XX
For several years, Municipal Waste Incineration Plants have been prepared in Poland, which are producing slags as a result of waste incineration. This material, after appropriate laboratory tests, can be used in the production of building materials for road construction. The article indicates the basic laboratory tests and outlines the directions of aggregate use in the layers of the pavement structure.
PL
We wrześniu 2020 r. w Polsce rozpoczęła się realizacja projektu naukowego pt. Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku (SIMBIO). Projekt realizowany jest w ramach programu Transatlantic Platform i w naszym kraju jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
PL
Opisano belki zespolone drewniano-betonowe, stalowo-drewniane, drewniano-aluminiowe, drewniano-szklane oraz drewniano-drewniane. Omówiono możliwości zastosowania ich w budownictwie.
EN
The authors of this paper present a review of timber-concrete, steel-timber, aluminium-timber, timber-glass and timber-timber composite beams. The possibility of their use in civil engineering was discussed.
PL
Omówiono tematykę badań naukowych w zakresie geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych, monitoringu geodezyjnego, analiz dokładności i niezawodności sieci geodezyjnych, zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych. Efektem tych prac jest rozwój technologiczny i wdrażanie do praktyki nowych bądź udoskonalonych rozwiązań pomiarowych i metod opracowania wyników pomiarów.
EN
The subject of scientific research presented in this article shows that research in the field of geodetic engineering measurements, geodetic monitoring, analysis of the accuracy and reliability of geodetic networks, using modern measurement techniques are carried out with great intensity, result in technological development and implementation of new or improved of the measurements solutions and methods of elaborating the measurement results.
PL
Jest to grupa materiałów budowlanych charakteryzujących się dużą odpornością chemiczną i mechaniczną. Dzięki zawartości drobnych włókien i dużej wytrzymałości na rozciąganie kompozyty te mogą być stosowane w nowych konstrukcjach budowlanych i naprawach konstrukcji istniejących. Omówiono właściwości kompozytów oraz przykłady ich zastosowań na świecie.
EN
Fiber Reinforced Cementitious Composites is a group of building materials characterized by high chemical and mechanical resistance. Thanks to the high content of fine fibers and their unique tensile response, they allow novel structural solutions. This article systematizes the knowledge about these materials and presents the range of applications worldwide before the first structural implementation in Poland.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania zużytych opon (w całości i w postaci rozdrobnionej) w geotechnice i budownictwie komunikacyjnym. Zwrócono uwagę na aktualne statystyki oraz przepisy regulujące takie działanie w Polsce i Europie.
EN
The article reviews the possibilities of the use of end-of-life tyres (whole and shredded) in geotechnics and road construction. Special attention was paid to the current statistics regulations referring to this topic.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.