Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Solaris
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Nowe inwestycje w systemy tramwajowe w Polsce
PL
Wraz ze zrealizowanymi w ostatnich latach licznymi zakupami taborowymi przedsiębiorstwa komunikacyjne eksploatujące tramwaje w Polsce wykonały także remonty infrastruktury, czy zbudowały całkowicie nowe odcinki sieci. Zakres wykonanych prac jest związany nie tylko z możliwościami finansowymi, ale także znaczeniem komunikacji tramwajowej w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Większość przewoźników w latach 90. pozyskała używane tramwaje (przeważnie z Niemiec), zakupy nowych pojazdów odkładając na terminy późniejsze (nowy tramwaj jest ok. 10-krotnie droższy od nowego autobusu). Akces Polski do UE w maju 2004 r. spowodował, iż pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania do rozwoju i modernizacji infrastruktury. Dodatkowo obecna polityka UE wspiera transport szynowy w miastach (tramwaje, metro), który z racji wykorzystywania napędu elektrycznego jest bardziej przyjazny środowisku naturalnemu. Należy dodać, iż zdecydowana większość nowych tramwajów zakupionych przez polskich przewoźników została zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce, choć znaczna część podzespołów doń pochodzi z importu. Obecnie modernizacja sieci tramwajowych oraz zakupy nowego taboru w Polsce wprawdzie nie mają już tak wysokiej dynamiki jak 5-10 lat temu, jednak obserwowany jest trend stabilny - konsekwentna modernizacja sieci oraz sukcesywne zakupy taborowe. Można uznać, iż po kryzysowych latach 90., gdy remonty sieci czy pozyskiwanie nowych pojazdów były wstrzymane, po wykonaniu najbardziej pilnych napraw torowisk czy skasowaniu najstarszych pojazdów po 2004 r. (akcesja do UE, dostępność nowych funduszy pomocowych, itp.), przewoźnicy uzyskali akceptowalny poziom świadczonych usług. Zatem komunikacja tramwajowa w Polsce przeżywa obecnie swój rozkwit jako ekologiczny środek transportu, a w większości miast pojawiły się również nowe odcinki sieci tramwajowej. Poza tym obserwowana jest także stabilizacja na rynku producentów tramwajów w Polsce: dawny lider rynku - Pesa dzieli miejsce także z innymi podmiotami - firmami Stadler-Solaris i Modertrans.
EN
Along with the numerous trams purchases completed in recent years, trams operators in Poland have also performed infrastructure modernization or built entirely new lines a part of the tram network. The scope of performed works is related not only to financial possibilities but also to the importance of tram transport in the functioning of public transport. Most of the operators in the 90s gained second-hand trams (mostly from Germany), and purchasing new vehicles was postponed later (new tram is about 10 times more expensive than the new bus). Poland's accession to the EU in May 2004 resulted in the possibility of obtaining co-financing for the development and modernization of infrastructure, including purchasing of the trams one. Also, the current EU policy supports rail transport in cities (trams, subway), which, due to the use of electric drive, is more emironment-friendly. It should be added that the vast majority of new vehicles acquired by Polish operators were designed and manufactured in Poland, although most their components are imported. Currently, the modernization of tram networks and purchases of new rolling stock in Poland are not as dynamic as they were 5-10 years ago; however, a stable trend is observed - consistent modernization of the network and successive train purchases. It can be said that after the crisis years of the 1990s, where network repairs or acquisition of new vehicles were stopped, after the most urgent repairs of tracks and the oldest vehicles after 2004 (accession to the EU, availability of new aid funds, etc), operators have got an ac-ceptable level ofserwces provided. Therefore, tram transport in Poland is currently experiencing its boom as an ecological way of transport, and in most cities also new sections of the tram network have been built. Also, stabilization is observed on the market of tram manufacturers in Poland - the former market leader - Pesa, also shares with other companies -Stadler-Solaris and Modertrans.
PL
Solaris stał się wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Unii Europejskiej. W latach 2000–2014 dostarczył łącznie 893 trolejbusy do wielu krajów. W kolejnym okresie, który podlegał analizie (2015–2018), dostarczył łącznie 317 trolejbusów. Wśród głównych odbiorców znalazły się przedsiębiorstwa komunikacyjne z Czech (144 pojazdy), Łotwy (40), Austrii (38), Węgier (36) i Bułgarii (28). Solaris kontynuował współpracę z dotychczasowymi dostawcami napędów trakcyjnych – firmami Cegelec, Kiepe, Medcom i Škoda. Oferowano trolejbusy o długości od 12 do 18,75 m. Wprowadzono także zabudowę na nadwoziach tzw. IV generacji, a także dostępne były trolejbusy w konfiguracji Metrostyle.
EN
Solaris has become the leading producer of low-floor trolleybuses in the European Union. In the years 2000–2014, a total of 893 trolleybuses were delivered to many countries. In the next period, which was analyzed (2015–2018), a total of 317 trolleybuses were delivered. The main customers included public transport companies from the Czech Republic (144 vehicles), Latvia (40), Austria (38), Hungary (36) and Bulgaria (28). Solaris continued cooperation with existing suppliers of traction drives – Cegelec, Kiepe, Medcom and Škoda. Trolleybuses with a lengths of 12 to 18.75 m were offered. The trolleybuses were also introduced on the so-called generation IV bodies, as well as trolleybuses were available in the configuration of the Metrostyle.
PL
Rok 2016 w 26-letniej historii konkursu International Bus and Coach of the Year jest szczególny. Po pierwsze stawka walczących o prestiżowy tytuł autobusów miejskich została całkowicie zdominowana przez autobusy z napędem alternatywnym. Po drugie, po raz pierwszy główna nagroda przypadła autobusowi skonstruowanemu przez polskich inżynierów i produkowanemu w polskiej fabryce. Elektryczny Solaris zdobył tytuł Autobusu Roku, stając w szranki z tak renomowanymi producentami jak Mercedes-Benz, Van-Hool i Irizar. W niniejszym artykule zaprezentowano szczegółowy opis autobusu, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które miały decydujący wpływ na zwycięstwo w konkursie.
PL
W artykule poddano analizie wielkość produkcji i sprzedaży trolejbusów marki Škoda w latach 2004-2014 na tle wcześnlejszych doświadczeń. Przedstawiono zarys historii produkcji trolejbusów w zakładzie Škody w Ostrovle w którym wytwarzano pojazdy do połowy 2004 r. Następnie scharakteryzowano powody przeniesienia produkcji do głównej siedziby firmy w Pilźnie i podjęcia współpracy z producentami nadwozi autobusowych. W drugiej części opracowania przedstawiono wartości liczbowe produkcji i eksportu z podziałem na typy pojazdów, lata produkcji i odbiorców, zarówno w zakresie krajów, do których eksportowano, jak i miast.
EN
The article analyzes the volume of production and sales of Škoda trolleybuses in the years 2004-2014 against the background of previous s experience. In the first part of the article an outline of the history of the production of trolleybuses in the factory Škoda in Ostrov n/Ohri, which produced vehicles by mid-2004. Subsequently, the next part characterized reasons for moving the production to the company headquarters in Pilsen and to cooperate with manufacturers of bus bodies. In the second part of the study the article presents the figures of production and exports broken down into types of vehicle, years of production and customers, both in terms of the countries to which exported and cities.
5
Content available Dwadzieścia lat współpracy Solaris i Voith
PL
Solaris, świętujący w br. dwudziestolecie istnienia, od początku swojej działalności wykorzystywał automatyczne skrzynie biegów produkowane przez firmę Voith. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w układach napędowych autobusów Solaris. Ważnym ich elementem są kolejne generacje skrzyń biegów Voith DIWA.
PL
Solaris Bus & Coach S.A. – lider na rynku autobusów komunikacji miejskiej w Polsce i wiodący producent trolejbusów w Europie – w swojej ofercie ma także nowoczesne tramwaje. Najnowszym pojazdem jest Solaris Tramino Olsztyn – pojazd specjalnie zaprojektowany i wykonany do przewozów w komunikacji miejskiej Olsztyna. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania techniczne i eksploatacyjne zastosowane w tym innowacyjnym pojeździe.
7
Content available SOLARIS – działania na rzecz elektromobilności
PL
W 2013 r. firma Solaris pobiła swój dotychczasowy rekord w zakresie sprzedanych pojazdów i jednocześnie dwunasty raz z rzędu znalazła się na pozycji lidera polskiego rynku autobusów miejskich. Był to także najlepszy okres dla polskiego producenta na rynkach zagranicznych. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 r. fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już ponad 12 tys. pojazdów. Jeżdżą one po drogach 600 miast w 29 krajach. Osiągnięcia firmy Solaris w 2014 r. zostały przedstawione na specjalnym spotkaniu z dziennikarzami. Istotną jego część poświęcono prezentacji działań na rzecz elektromobilności.
PL
Komunikacja trolejbusowa nie jest popularną formą transportu miejskiego w Polsce, ale polski producent taboru dla komunikacji - Solaris Bus & Coach - jest wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Europie. W artykule przedstawiono ideę budowy trolejbusów, rozwój konstrukcji oraz postęp w produkcji i sprzedaży trolejbusów w latach 2001-2014. W analizowanym okresie polska firma wprowadziła na rynek nowy produkt – trolejbus niskopodłogowy, który następnie rozwijała we współpracy z krajowymi i zagranicznymi montowniami i dostawcami napędów. Najlepszy okres wiąże się z rozpoczęciem w 2007 roku współpracy z doświadczonym producentem trolejbusów i napędów elektrycznych – firmą Škoda Electric z Czech. Ta firma, tradycyjnie silna na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej umożliwiła rozwój eksportu i znaczne podniesienie produkcji. W latach 2001-2014 wyprodukowano łącznie 898 trolejbusów, w tym najwięcej we współpracy z firmą Škoda – ok. 400. Trolejbusy marki Solaris sprzedawano w 15 państwach europejskich, w tym najwięcej w Bułgarii, Czechach i Polsce.
EN
The trolleybus transport is not a popular form of public transport in Poland, but the Polish manufacturer of vehicles for public transport - Solaris Bus & Coach - is a leading manufacturer of low-floor trolleybuses in Europe. This paper presents the idea of producing of trolleybuses, project development and progress in the production and sale of trolleybuses in the years 2001-2014. In the analyzed period, Polish company has launched a new product - low-floor trolleybus, which developped in cooperation with domestic and foreign assemblers and suppliers drives. The best time is associated with the start of the 2007 collaboration with an experienced manufacturer of trolley buses and electric drives - Škoda Electric Company from The Czech Republic. This company, traditionally strong on the markets of Central and Eastern Europe has enabled the development of exports and a significant increase in production. In the years 2001-2014 produced a total of 898 trolleybuses, including many in cooperation with Škoda - approx. 400. The trolleybuses of Solaris were sold in 15 European countries, including most of Bulgaria, the Czech Republic and Poland.
PL
W 2013 r. firma Solaris pobiła swój dotychczasowy rekord w zakresie sprzedanych pojazdów i jednocześnie dwunasty raz z rzędu znalazła się na pozycji lidera polskiego rynku autobusów miejskich. Był to także najlepszy okres dla polskiego producenta na rynkach zagranicznych. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 r. fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już ponad 12 tys. pojazdów. Jeżdżą one po drogach 600 miast w 29 krajach.
PL
Komunikacja trolejbusowa nie jest popularną formą transportu miejskiego w Polsce, ale polski producent taboru dla komunikacji - Solaris Bus & Coach - jest wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Europie. Nawiązując do artykułu opublikowanego w „Autobusach” w 2011 r., który traktował o powstaniu pierwszych trolejbusów marki Solaris, ich rozwoju i sprzedaży w latach 2001-2010, przedstawiono dalszy postęp w produkcji i sprzedaży trolejbusów w latach 2011-2014.
EN
The trolleybus transport is not a popular form of public transport in Poland, but the Polish manufacturer of public transport vehicles - Solaris Bus & Coach - is a leading manufacturer of low-floor trolleybuses in Europe. Referring to the article published in „Autobusy’ in 2011, which showed the circumstances of the construction of the first trolleybus Solaris, their development and sales in the period 2001-2010, this article shows further progress in the production and sale of trolleybuses in the years 2011-2014.
PL
Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, organizowane przez Targi Kielce S.A., to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie Centralnej. Ich współorganizatorem jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Dwunasta edycja TRANSEXPO odbędzie się w stolicy województwa świętokrzyskiego w dniach 8-10 października. Honorowy patronat nad wystawą objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski oraz Prezydent Miasta Kielce. Wśród patronów medialnych znalazła się po raz kolejny redakcja czasopisma "Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe".
12
Content available Rekordowy rok Solarisa
PL
W 2013 roku firma Solaris pobiła swój dotychczasowy rekord sprzedanych pojazdów i jednocześnie jedenasty raz z rzędu znalazła się na pozycji lidera polskiego rynku autobusów miejskich. Był to także najlepszy okres dla polskiego producenta na rynkach zagranicznych. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 r. fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już ponad 10 tys. pojazdów. Jeżdżą one po drogach 28 krajów. Osiągnięcia firmy Solaris w 2013 r. zostały przedstawione 5 lutego br. na specjalnym spotkaniu z dziennikarzami.
13
Content available 2012 rok widziany z Bolechowa
PL
Artykuł prezentuje Solaris Bus&Coach SA. producenta autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Przedstawiono jego pozycję na rynkach zagranicznych, premiery produktowe oraz plany na 2013 rok.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z konwersją używanych autobusów na trolejbusy przez PKT Sp. z o.o. w Gdyni w latach 2004-2010. W momencie rozpoczęcia działalności PKT Sp. z o.o. dysponowała przestarzałym fabrycznie taborem marki Jelcz. Wszystkie pojazdy były wysokopodłogowe, co negatywnie wpływało na wizerunek trolejbusów w porównaniu z autobusami, wśród których, począwszy od roku 1996, szybko zaczęła rosnąć liczba pojazdów niskopodłogowych. Wyraźnym ograniczeniem dla szybkiej wymiany taboru na niskopodłogowy przez PKT Sp. z o.o. była cena trolejbusu przewyższająca o ok. 75% cenę identycznego autobusu. W tej sytuacji zdecydowano się na konwersję używanych autobusów niskopodłogowych marki Mercedes 0 405N na trolejbusy przez własne zaplecze techniczne PKT Sp. z o.o.. Głównym celem konwersji było zwiększenie udziału trolejbusów niskopodłogowych o nowoczesnej i jednocześnie trwałej konstrukcji. W wyniku wprowadzonych zmian uzyskano wiele korzyści, m.in. większe przyspieszenie rozruchu i płynniejszą jazdy oraz oszczędności energii elektrycznej.
EN
The article presents selected problems related to the conversion of used buses in trolley by PKT Sp. z o.o. in Gdynia in the years 2004-2010. At the time of start PKT Sp. z o.o. had a fleet of outdated high-floor vehicles. It negatively affected the image of trolleys in comparison to buses. Since 1996, soon began to grow the number of low-floor buses. A clear limitation to the rapid exchange of low-floor fleet by PKT Sp. z o.o. was the price of trolley, higher than price of an similar bus. In this situation it was decided to convert used low-floor buses Mercedes 0 405N in trolleys by own technical department of trolleybus operator – PKT Gdynia sp. z o.o.. The main objective was to increase the share of lowfloor trolleys of modern and yet durable design. There were also other benefits when converted trolleys were delivered such as better acceleration, smoother ride starting and saving electricity.
15
Content available Transexpo : lista obecności. Cz. 2
PL
W artykule przedstawiono producentów autobusów, którzy na tegorocznych targach Transexpo nie tylko zaprezentowali swoje premierowe pojazdy, ale starali się również pokazać przekrój całej swej oferty rynkowej. W grupie nieobecnych producentów autobusowych były Volvo i Kapena. Jednak ich miejsce zajął MAN.
16
PL
Rok 2009 był rokiem spadku produkcji w całej branży motoryzacyjnej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Skutki kryzysu były odczuwalne także w segmencie autobusowym, chociaż w mniejszej mierze niż w przypadku samochodów osobowych i ciężarówek. W odróżnieniu od niemal wszystkich producentów autobusowych, statystyki sprzedaży spółki z Bolechowa miały tendencję rosnącą. W 2009 r. firma Solaris Bus & Coach SA wyprodukowała i sprzedała najwyższą w historii spółki liczbę pojazdów. Łączna sprzedaż pojazdów marki Solaris w 2009 r. wyniosła 1114. W porównaniu z rokiem 2008 sprzedaż Solarisów zwiększyła się o 77, co oznacza wzrost 07,5%.
PL
Solaris to firma, która w sposób ciągły udoskonala swoje produkty, wprowadzając w nich coraz to nowsze rozwiązania techniczne. W 2008 roku na targach IAA w Hanowerze, Solaris pokazał koncepcyjny autobus Urbino New Edition, w którym zastosowano nowe rozwiązania stylistyczne i techniczne w zakresie wykończenia wnętrza oraz nowy design stanowiska kierowcy, opracowany całkowicie przez inżynierów z Bolechowa. New Edition to zapowiedź wprowadzenia w najbliższym czasie Urbino IV generacji. W artykule opisano cechy wyróżniające nowy model.
18
Content available 5-tysięczny autobus z Bolechowa
PL
6 maja 2009 roku bramy fabryki w Bolechowie opuścił autobus z numerem 5000. Jubileuszowy pojazd trafił do spółki Transkom obsługującej linie podmiejskie łączące miejscowości gminy Czerwonak z Poznaniem. Na wyprodukowanie pierwszego tysiąca autobusów Neoplan Polska, a następnie Solaris Bus & Coach potrzebował 6 lat. W ciągu kolejnych siedmiu, wielkość produkcji zwiększyła się czterokrotnie. Artykuł przybliża historię firmy, jej osiągnięcia w produkcji autobusów, opisuje jubileuszowy Solaris Urbino 12.
19
Content available Solaris na europejskim rynku autobusowym
PL
Solaris, lider na rynku autobusów w Polsce w 2007 r., osiągnął także bardzo dobre wyniki w eksporcie. Łącznie firma Solaris sprzedała w 2007 roku 702 autobusy. Poza granice kraju sprzedanych zostało 400 autobusów i trolejbusów, w tym 366 modelu Urbino. Obecnie autobusy i trolejbusy Solaris jeżdżą po drogach 18 krajów europejskich. W 2008 roku firma zamierza rozpocząć sprzedaż tramwajów tej marki. Pierwsze tramwaje wyjadą na torowiska miast europejskich na początku 2009 r.
20
Content available remote Bezpieczeństwo w Solarisach napędzanych gazem ziemnym
PL
W artykule przedstawiony został problem samozapłonu autobusu marki Solaris w Bratysławie. W dalszej części artykułu przedstawiciele firmy Solaris Bus zapewniają o tym, że zarówno na etapie projektowania, jak i produkcji bezpieczeństwo pasażerów i kierowców jest priorytetem firmy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.