Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tarcze hamulcowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A review of composite materials used in brake disc pad manufacturing process
EN
This article presents the conditions and factors influencing the performance and requirements of brake disc materials. The wear resistance of brake discs must be as high as possible since the reliability of brakes is a fundamental factor affecting the safety of the object in motion. The influence of temperature on the materials was also analyzed, and materials were selected for brake disc components. This article is a research and review study. The article describes studies performed on a flat single disc brake. The authors presented the abrasive wear rate for the tested composites (AlSi12/carbon and AlSi12/aluminosilicates) before and after heat treatment (solution heat treatment at 520°C/4 h and aging at 220°C/4 h). Abrasive wear resistance tests were carried out using a TRN S/N 18-324 device from CSM Instruments, combined with the TriboX v.2.96 system according to the description from the US in the ASTM G 99-90 standard.
PL
Przedstawiono warunki i czynniki wpływające na działanie oraz wymagania dotyczące materiałów tarcz hamulcowych. Odporność na zużycie tarcz hamulcowych musi być jak najwyższa, ponieważ niezawodność hamulców jest podstawowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo poruszającego się obiektu. Przeanalizowano także wpływ temperatury na MMC i zaprezentowano materiały na elementy tarczy hamulcowej. Artykuł ten ma charakter przeglądowy. Opisano w nim jedynie badania autorów przedstawiające wskaźnik zużycia ściernego dla metalowych materiałów kompozytowych (AlSi12/węgiel i AlSi12/glinokrzemian) przed i po obróbce cieplnej (obróbka cieplna wygrzewanie w temperaturze 520°C/4 godziny i starzenie w temperaturze 220°C/4 godziny). Testy odporności na zużycie ścierne wykonano z użyciem urządzenia TRN S/N 18-324, CSM Instruments, w połączeniu z systemem TriboX v.2.96 zgodnie z normą ASTM G 99-90.
EN
This article deals with the one of the most important elements of modern braking systems, which is a brake disc. A brake disc is the one of more stressed parts of the braking system, and its quality and design largely determine the braking performance of the vehicle. The article describes the technology of manufacturing disc brake pads that is important from the point of view of the wear processes occurring between two friction surfaces: the brake disc and the brake pad lining. The research of the cast iron ventilated brake disc surface measured the values of the selected roughness parameters at this site. In the context of measurements, it was also determined to be able to maintain a certain value of selected geometric parameters at a given location for the group of brake discs tested of a specific type and manufactured by a particular manufacturer. The work was carried out in the aspect of the research to create a surface layer to protect the brake discs from the effects of corrosive wear.
PL
Artykuł dotyczy jednego z ważniejszych elementów współczesnych układów hamulcowych, którym jest tarcza hamulcowa. Tarcze hamulcowe są jednym z bardziej obciążonych elementów układu hamulcowego, a ich jakość i konstrukcja decydują w dużym stopniu o skuteczności hamulców w pojeździe. W części artykułu opisano technologię wytwarzania powierzchni roboczych tarcz hamulcowych ważną z punktu widzenia procesów zużyciowych zachodzących na styku powierzchni ciernej tarczy hamulcowej z powierzchnią cierną okładziny klocka hamulcowego. Wykonane pomiary powierzchni roboczej żeliwnych wentylowanych tarcz hamulcowych pozwoliły ustalić wartości wybranych parametrów chropowatości w tym miejscu. W kontekście pomiarów ustalono także zdolność do utrzymania określonej wartości wybranych parametrów struktury geometrycznej w danym miejscu dla grupy badanych tarcz hamulcowych określonego rodzaju i wyprodukowanych przez określonego producenta. Prace prowadzono w kontekście badań zmierzających do wytworzenia warstwy powierzchniowej zabezpieczającej tarcze hamulcowe przed skutkami zużywania korozyjnego.
EN
The paper discusses the problems related to cast iron brake rotors in the context of their hardness, which is one of the fundamental mechanical properties of these components. This property fundamentally determines the resistance to the wear processes occurring at the contact of the working surface of the rotor with the brake pad. In order to ensure a proper braking process, the manufacturer must appropriately select the friction pair in terms of the hardness of the mating components and guarantee the constant hardness of each and every manufactured brake rotor. The research presented in the paper was conducted on a selected group of brake rotors. The average hardness of the investigated group of a given type and given manufacturer was ascertained by calculating the spread of the hardness results and checking whether the differences (and what type of differences) occur for newly manufactured and retailed rotors.
PL
W artykule poruszono problematykę związaną z żeliwnymi tarczami hamulcowymi w kontekście jednej z podstawowych właściwości mechanicznych tych elementów, tj. twardości. Właściwością ta w sposób zasadniczy determinuje odporność na procesy zużyciowe zachodzące na styku powierzchnia robocza tarczy hamulcowej a powierzchnia okładziny klocka hamulcowego. Biorąc pod uwagę właściwy przebieg procesu hamowania, ważny jest odpowiedni dobór pary ciernej w kontekście twardości, ale także utrzymanie stałej twardości każdej z wyprodukowanych przez producenta tarcz. Przedstawione w artykule badania prowadzono na wybranej grupie tarcz hamulcowych, ustalając średnią twardość badanej grupy tarcz hamulcowych określonego rodzaju i producenta, obliczając rozrzut wyników twardości oraz sprawdzając, czy i jakie różnice w twardości tarcz hamulcowych występują dla tarcz bezpośrednio po wyprodukowaniu i przekazaniu do sprzedaży.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było zbadanie powierzchni metalograficznej pary ciernej tarcza-klocek hamulcowy. Elementy układu hamulcowego samochodu dostawczego, które zostały poddane badaniu były eksploatowane w normalnych oraz trudnych warunkach miejskich. Przedstawiono przyczyny nieprawidłowej eksploatacji samochodu, które miały znaczący wpływ na zużycie awaryjne i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
EN
The article presents the results of research aimed at examining the metallographic surface of the friction pair of brake padbrake disc. The components of the delivery vehicle's braking system were tested in normal and difficult urban conditions. The causes of incorrect car use have been reported, which have had a significant impact on emergency wear and road safety.
5
Content available Tarcze hamulcowe pojazdów szynowych
PL
Hamulec tarczowy pojazdów szynowych jest obecnie podstawowym hamulcem ciernym odpowiedzialnym za zatrzymanie pojazdu na wymaganej drodze hamowania. W wielu współczesnych pojazdach z trakcyjnymi silnikami elektrycznymi, hamulec tarczowy współpracuje z hamulcem elektrodynamicznym co dodatkowo wpływa na zwiększenie skuteczności hamownia poprzez realizację blendingu w sterowaniu hamulcami. Celem artykułu jest przedstawienie obecnie stosowanych tarcz hamulcowych pojazdów szynowych.
EN
The disc brake of rail vehicles is currently the primary friction brake responsible for stopping a vehicle on the required braking distance. In many modern vehicles with traction electric motors, disc brake works with brake electrodynamic which further increases the efficiency of braking by implementing blending to control brakes. The aim of the article is to present the currently used brake discs of railway vehicles.Authors proposed action to be taken to reduce
EN
The article presents the results of the stand tribological investigation and microscopic observations of brake pad materials for automotive disc brakes. The reasons for the scatter of the friction coefficient value are analysed. The results of the brake pads’ friction surface topography observations and chemical constitution are presented. The investigations were carried out with scanning electron microscopy SEM and energy dispersive X-ray spectroscopy EDS. The point, line, and surface analysis of friction layer were done. The average contents of the chemical elements on the friction surface are presented. The heterogeneous nature of the structure on the friction layer was observed. The analysis has shown that brake pads with a compact structure of friction layer and large quantity components (10 components with more than 1% content each) had a smaller scatter of the coefficient of friction value in relation to the materials with a loose structure and less quantity components. The next part of the article presents the structure and geometric parameter products of the wear of the friction material. The problem concerning the quantity limitation of the wear particles entering the environment as dust was discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki stanowiskowych badań tribologicznych oraz obserwacji mikroskopowych materiału ciernego samochodowych okładzin hamulców tarczowych. Ocenie poddano rozrzuty w wartości współczynnika tarcia pary ciernej hamulca tarczowego, które ujawniają się zarówno w badaniach kolejnych próbek materiału tego samego producenta, jak i pomiędzy okładzinami ciernymi różnych producentów. Przedstawiono wyniki badań topografii powierzchni oraz składu chemicznego okładzin. Badania wykonano z zastosowaniem mikroskopu scanningowego SEM. Do analizy mikrorentgenowskiej stosowano analizator EDS IXRF System. Przedstawiono wyniki analizy spektrometrycznej składu chemicznego okładzin. Wykonano analizy punktowe, liniowe i powierzchniowe. Zaprezentowano średnie zawartości pierwiastków w analizowanym obszarze powierzchni tarcia. Wykazano bardzo dużą niejednorodność struktury oraz chemiczną w poszczególnych strefach badanych powierzchni. Stwierdzono, że okładziny o zwartej strukturze powierzchni i dużej różnorodności składu chemicznego (10 składników o zawartości ponad 1% każdy) charakteryzują się mniejszym rozrzutem wartości współczynnika tarcia za-równo w funkcji temperatury, jak i czasu hamowania w stosunku do materiałów o bardziej luźnej strukturze. Przedstawiono strukturę i parametry geometryczne produktów zużycia okładzin oraz problem ograniczania ilości tych produktów wydostających się do środowiska w postaci pyłów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zużycia ściernego tarcz hamulcowych motocykla Enduro klasy E2 marki KTM EXC 200. Badania przeprowadzono w warunkach suchych na podłożu piaszczystym i asfaltowym oraz w warunkach błotnistych.
EN
The article presents the results of research on the evaluation of wear of brake discs motorcycle Enduro class E2 brand KTM EXC 200. Tests were carried out in dry conditions on sand and bitumen and in wet conditions on the muddy surface.
PL
W artykule omówiono jeden z wybranych aspektów eksploatacyjnych tarczowego układu hamulcowego. W przypadku długotrwałych hamowań na spadku lub częstych przyhamowań z dużych prędkości dochodzi do granicznego obciążenia cieplnego elementów pary ciernej w szczególności tarcz hamulcowych. Zjawisko to w przypadku szybkiego schłodzenia może spowodować odkształcenie tarczy hamulcowej, co skutkuje jej biciem i spadkiem efektywności procesu hamowania. Celem artykułu jest próba opisania przypadków bicia tarcz hamulcowych określonej populacji pojazdów wybranymi rozkładami statystycznymi.
EN
The article presents selected aspects of the operation of the disk brake. In the case of prolonged braking on the downhill or frequent braking from high speed is lower thermal load of friction pair elements, in particular brake discs. The phenomenon that in the case of rapid cooling may cause deformation of the brake disc, which leads to her beating and the fall of the efficiency of the braking process. The aim of the article is the attempt to describe cases of runout of the brake discs of the selected population of vehicles, the distribution statistically.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu obecności cieczy na elementach trących tarczowych mechanizmów hamulcowych na opóźnienia hamowania pojazdów w warunkach drogowych. Ponieważ w mechanizmach tego typu istnieje możliwość łatwego dostępu wody lub inny cieczy takich jak przykładowo płyn hamulcowy do tarczy i nakładek ciernych ocenie poddano wpływ tych czynników na działanie mechanizmu hamulcowego. Prawidłowe i skuteczne działanie tego układu ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przeprowadzono próby drogowe opóźnienia hamowania pojazdu dla dwu różnych konstrukcji tarcz hamulcowych pracujących na sucho i przy zawilgoceniu. Wykonano również pomiary w warunkach laboratoryjnych na stanowisku testowym, a otrzymane wyniki wartości współczynnika tarcia porównano z wynikami prób drogowych. Omówiono metodologię badań i przedstawiono analizę uzyskanych wyników.
EN
The paper presents the results of experiments carried out to investigate influence water and brake fluid presence on the friction surface of the brake disc on the car brake decelerations. Due to the easy access of water to the area of interaction between friction elements of disc braking systems, brake pads get damp and brake discs are temporarily wet. The on-road car brake deceleration tests for two different brake discs design and various vehicle operation conditions was conducted. The tests in laboratory conditions on a test stand provided with appropriate instruments and equipment were carried out too. Due to in brake mechanisms, the braking torque is directly influenced by the value of the friction coefficient between the elements rubbing against each other, obtained results have been compared. In the paper research methodology, exemplary test results and general analysis of obtained data have been presented.
EN
The main purpose of this study is to analyze the thermomechanical behavior of the dry contact between the brake disc and pads during the braking phase. The simulation strategy is based on softawe ANSYS11. The modeling of transient temperature in the disc brake is actually used to identify the factor of geometric design of the disc to install the ventilation system in vehicles. The thermal-structural analysis is then used with coupling to determine the deformation established and the Von Mises stress in the disc, the contact pressure distribution in pads. The results are satisfactory compared to those of the specialized literature.
PL
Głównym celem pracy jest analiza zjawisk termomechanicznych w obszarze suchego styku pomiędzy tarczą hamulca a klockiem ciernym występujących w fazie hamowania. Strategia symulacji jest oparta na oprogramowaniu ANSYS11. Wyniki modelowania stanów przejściowych temperatury w tarczy hamulca wykorzystano do identyfikacji geometrycznych współczynników projektowych, użytych do instalacji systemu wentylacji. Sprzężona analiza strukturalno-termiczna jest następnie użyta do wyznaczenia deformacji tarczy, naprężenia Von Misses’a, oraz rozkładu ciśnienia kontaktowego w klockach ciernych. Wyniki analizy wykazują zadowalającą zgodność z podobnymi podawanymi w literaturze.
PL
W artykule omówiono wpływ korozji na właściwości tribologiczne materiału kompozytowego F3S.20S (AC-AlSi9Mg0,5+20%mSiC) współpracującego z tradycyjnym materiałem stosowanym na okładziny cierne hamulców tarczowych (F701). W celu sprawdzenia zachowania kompozytu stosowanego do wytwarzania tarcz hamulcowych pojazdów samochodowych w warunkach korozji atmosferycznej wykonano badania tribologiczne na testerze laboratoryjnym, a następnie porównano je z wynikami badań przeprowadzonych w takich samych warunkach eksperymentalnych dla tarcz hamulcowych wykonanych z żeliwa szarego z grafitem płatkowym (GJL 350). Przyjęto czas ekspozycji próbek na środowisko korozyjne 0, 48 i 240 godzin. Wyniki badań pozwoliły określić wpływ korozji, obciążenia i prędkości współpracy na współczynnik tarcia oraz zużycie współpracujących części.
EN
In this article an influence of corrosion on tribologial properties of composite material F3S.20S (A359+20%mSiC) mated with material used in production of brake pads (F701) has been studied. In order to define the influence of the used composite on utility features of brakes, the research results were compared with the ones received in the same experimental conditions for the brake discs made of grey cast iron with flake graphite. The time of the exposition of the counter-samples to the corrosion environment has been accepted as 0, 48 and 240 hours. Tests have been performed on a pin-on-disc apparatus, according to the Hartley’s plan of experiment. Their results have been used to determine the influence of pressure, sliding velocity and time of exposition on corrosion on friction coefficient and mass loss of the rubbing materials Obtained dependences have been described with quadratic functions and presented on 3D graphs, Fig. 2 and 3. Composite was characterised with considerably lower susceptibility to changes of the value of friction factor (0.25-0.32) in comparison to grey cast iron (0.2-0.6). Its wear was also several times lower than of the traditional material.
PL
Maszyny wyciągowe górniczych wyciągów szybowych to urządzenia ciężkie o wysokich parametrach ruchowych tj. m.in. prędkości jazdy i wielkości transportowanego ładunku, przeznaczone do transportu urobku, maszyn, materiałów i ludzi pomiędzy powierzchnią kopalni, a jej podziemnymi wyrobiskami. Będące w ruchu urządzenie wyciągowe w niektórych specyficznych warunkach musi zostać zatrzymane hamulcem mechanicznym. W nowoczesnych maszynach wyciągowych są to hamulce tarczowe, które są zdolne zatrzymać będącą w ruchu maszynę o energii od 30 do nawet 150 MJ, wydzielając przy tym ciepło. Nadmierna temperatura może powodować deformacje elementów hamulca lub utratę własności ciernych w układzie tarcza-klocek hamulcowy. Może to być przyczyną awarii urządzenia, które stanowi jedyną drogę transportową pomiędzy podziemnymi wyrobiskami kopalni, a powierzchnią. W artykule opisano badane urządzenia oraz przedstawiono uzyskane wyniki pomiarów przeprowadzonych na obiektach rzeczywistych i w laboratorium. Identyfikacja ilościowa parametrów pracy występujących podczas hamowania pozwoli na zaprojektowanie nowych rozwiązań tarcz hamulców dla maszyn wyciągowych o większych parametrach ruchu, przy równoczesnym zachowaniu ich niezawodnego działania.
EN
The hoisting machines of mine shaft hoists are the heavy-duty machines of high operational parameters, i.e. among others speed and size of transported load, which are designed for transportation of run-of-mine, machines, materials and people between the mine surface and mine underground workings. In some special conditions the hoisting machine, which is in operation, must be stopped by a mechanical brake. In the state-of-the-art hoisting machines these are the disk brakes, which are able to stop the operating machine of energy from 30 even up to 150 MJ, with heat generation. Excessive temperature can cause deformation of brake components or loss of frictional properties in a disk - brake shoe system. It can be the reason of a failure of the machine, which is the only transportation way between mine underground workings and the surface. The tested machines are described in the paper and the results of measurements taken on real objects and in the laboratory are given. Quantitative identification of operational parameters that occur during braking will enable to design new solutions of brake disks for the hoisting machines of higher operational parameters, at the same time maintaining reliable operation of these machines.
PL
W ostatnich latach w zakresie metalowych materiałów kompozytowych prowadzone są intensywne prace badawcze związane z kształtowaniem składu chemicznego i ocenę właściwości korozyjnych potencjalnych materiałów wykorzystywanych do produkcji części samochodowych. W pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnych kompozytu F3N.20S i stopu AK9. Testy korozyjne prowadzono techniką zanurzeniową w 3,5% wag. roztworze NaCl. Na podstawie badań stwierdzono wyższą podatność korozyjną kompozytu F3S.20S niż samej osnowy. Wprowadzenie do osnowy aluminiowej znacznych ilości dodatków stopowych oraz materiału wzmacniającego powoduje pojawienie się w strukturze wydzieleń faz międzymetalicznych, co prowadzi z kolei do wytwarzania się na filmie pasywnym dobrze przewodzących prąd "plam katodowych". Zarówno w przypadku kompozytu F3S.20S jak też stopu AK9 wżery korozyjne są usytuowane w eutektyce (Al)+?(Si). Dodatkowo w kompozycie F3S.20S wżery występują pomiędzy cząsteczkami SiC a osnową.
EN
In the recent years, within the range of modern materials for application automotive parts intensive study is being conducted on modification chemical composition and corrosion behavior. The aim of this work is to present a study of corrosion test of F3S20 composite and AK9 alloy. The corrosion behavior of aluminium alloys was investigated by immersion techniques in 3,5 wt. % aqueous solution. The above studies led to the conclusion that the corrosion resistant of F3S.20S was higher than matrix. In the case of composites introduction of considerable amounts of alloy additions and reinforcing materials (SiC) to the aluminium matrix releases intermetallic phases in the structure, which lead to the formation of galvanic couples favourable to corrosion. The corrosion pits for both the F3S.20S composite and matrix alloy AK9 are formed in the solid solution (Al)+?(Si). In the case of F3S.20.
PL
W niniejszym artykule na podstawie przeprowadzonych stanowiskowych badań tribologicznych dokonano oceny wpływu parametrów obróbki mechanicznej tarczy hamulcowej na uzyskiwane wyniki wartości współczynnika tarcia i zużycia przy współpracy z nakładką cierną. Do realizacji badań o charakterze podstawowym wykorzystano oryginalne materiały skojarzenia stosowane w tarczowych mechanizmach hamulcowych. Otrzymane wyniki wskazują, że wyjściowy stan chropowatości warstwy wierzchniej tarczy hamulcowej w istotnym stopniu wpływa przede wszystkim na współpracę pary trącej w początkowym okresie współpracy.
EN
As it has been shown above in determined road conditions realization way of braking process, coefficient of friction of friction pair of brake mechanism has fundamental meaning on generated braking moment on wheels. In paper on the basis of carried out stand tribology investigations evaluation of influence parameters of mechanical treatment of break disk on friction factor and wear at mating with friction block. For basic investigations original friction materials have been taken which are used in brake disk mechanisms.
PL
Celem pracy jest przedstawienie obecnie stosowanych kolejowych wentylowanych. hamulcowych oraz analityczne wyznaczenie mocy pobieranych przez tarcze przy różn~ kształtach łopatek wentylujących. W pracy przedstawione zostały charaktery,ii wentylatorów tarcz przy różnych kształtach łopatek wentylujących oraz oszczędności ID . na wirnikach łopatkowych tarcz odniesione do tradycyjnej tarczy kolejowej typy 6lOxllO.
EN
The purpose of this article is to present currently used disc breaks with ventilation fins to analytically determine forces absorbed by discs with various shapes of ventilation fins. In this article, characteństics of disc ventilators with vańous shapes of ventilation fins are presented, as well as savings of force on rotors in fin discs in comparison to common rail discs type 61OxllO.
16
Content available remote Przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe przyczyny i objawy uszkodzeń występujące w trakcie eksploatacji skojarzenia tarczy hamulcowej z okładziną cierną. Omówiono występowanie niekorzystnych zjawisk pulsacji towarzyszącej procesowi hamowania. Na podstawie przeprowadzonych badań i dokumentacji fotograficznej dokonano analizy uszkodzeń oraz zmian zachodzących na powierzchni roboczej tarczy hamulcowej.
EN
This article presents basic reasons and results occurring in exploitation of connection of break disc friction lining as well as the negative phenomena of pulsation ac-companying the process of brake. The analysis of the damages and changes occurring on the working surface the breaks was made on the basis of investigations and the photographic documentation.
PL
Omówiono projekt badawczy, którego istotę stanowi możliwość wykorzystania do produkcji tarcz i bębnów hamulcowych nowego rozwiązania technologiczno-materiałowego ("know-how"), bazującego na układzie: stop aluminium - węglik krzemu (kompozyty Al/SiC) oraz stop aluminium - wybrane frakcje popiołu lotnego (kompozyty ALFAŽ). Proponowane rozwiązanie pozwala na zmniejszenie masy (w tym nieresorowanej), zmniejszenie zużycia paliwa, zapewnia zmniejszenie poziomu hałasu, lepszy poziom i stabilność charakterystyk tribologicznych, wyższą odporność na korozję i szoki cieplne oraz wydłużenie czasu eksploatacji. Wprowadzenie do relatywnie miękkiej osnowy stopu aluminium twardych cząsteczek węglika krzemu w ilości około 20 obj. % i/lub wybranych frakcji popiołu lotnego w ilości około 10 obj. % pozwala na osiągnięcie właściwości eksploatacyjnych przewyższających najlepsze rodzaje żeliwa. W artykule w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe dane dotyczące kompozytów Al/SiC i kompozytów ALFAŽ oraz wymieniono prowadzone dotychczas prace badawcze z tego obszaru. Sprecyzowano spostrzeżenia z przeprowadzonych prób z punktu widzenia charakterystyk eksploatacyjnych obydwóch opcji materiałowych. W oparciu o zagraniczne doświadczenia aplikacyjne kompozytów odlewanych w produkcji tarcz hamulcowych rozpoznano możliwości wdrożenia polskiego projektu w zakresie nowatorskiego sposobu myślenia w odniesieniu do materiału i konstrukcji elementów węzła hamulcowego. Wstępna analiza kosztów wdrożenia, pozwala sądzić, że poniesione nakłady zwróciłyby się po 3 latach przy produkcji 10 tys. sztuk tarcz hamulcowych na miesiąc i zatrudnieniu około 30 pracowników. Głównym odbiorcą nowoczesnych aluminiowych tarcz i bębnów kompozytowych byłby przede wszystkim przemysł samochodowy, a w przyszłości również kolejnictwo.
EN
For brake rotor discs and drums project it was proposed to use new material-technological option (know how) based on the follow systems: aluminum alloys - silicon carbide (Al/SiC composites) and aluminum alloys - selected fraction of fly ash particles (ALFAŽ composites). Proposed new technical idea permits mass reduction (including unbalance parts), gas consumption efficiency, noise level reduction, better stability of tribological characteristics, higher corrosion and thermal shock resistivity and longer operation period. Incorporation of hard silicon carbide particles (in amount of 20 vol. %) and/or of selected fraction of fly ash (10 vol. %) to relatively soft aluminum alloy matrix gives exploitation properties higher than the same characteristics for high quality grey irons. In this paper the basic data on Al/SiC and ALFAŽ composites as well as the carried out and current projects have been presented and mentioned. Some conclusions on operation properties taken from experiments for both material options have been drawn. Basing on practical experiences of foreign companies regarding cast metal matrix composites used for production of composite brake rotor discs it was formulated the possibility of transfer to industry of new products in terms of material and design innovative thinking for brake component elements. The initial costs analysis shows compensation of financial input after 3 years for assumed monthly production of 10.000 brake discs and hiring of 30 employers. The main consumer of modern aluminum composite brake rotor discs and drums is automobile industry and railway engineering in prospect.
PL
W pracy przedstawiono wyniki z analizy numerycznej stateczności tarcz hamulca wielotarczowego i rozkład naprężeń docisku w elementach ciernych dla rzeczywistego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozkład temperatury obciążającej element cierny dobrano na podstawie wcześniejszych prac. Ponadto przedstawiono próbę modernizacji sprzęgła wielotarczowego pod kątem zmiany rozkładów naprężeń docisku w elementach ciernych.
EN
The results of numerical analysis of stability of disks in a multi-disk break are presented. It is also presented a distribution of pressing stresses in the frictional elements for the actual constructional solution. Temperature distribution loading the frictional element has been accepted from the earlier works. The attempt of modernization of a multi-disk cIutch has been undertaken with respect of the change of the distribution in pressing stresses in the frictional elements.
PL
W artykule podjęto próbę porównania podstawowych charalterystyk trybologicznych tarcz hamulcowych wierconej i gładkiej. W tym celu przeprowadzono na skomputeryzowanym stanowisku bezwładnościowym badania mechanizmu hamulcowego, raz z gładką tarczą hamulcową, a drugi raz z taką samą tarczą wierconą. Wiercenia wykonane zostały wg własnego projektu. Wyznaczono między innymi zależności momentu tarcia i umownego (obliczeniowego) współczynnika tarcia od temperatury tarczy, nacisków i prędkości początkowej. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie wykresów.
EN
In the article its authors heve made an attempt to draw a comparison of the brake disk drillings` basic tribology characteristics with the normal disk. To this end scientific researches with the use of computerised control-measuring system of the braking system with the normal disk and for the second time with the same drilling disk have been made. Drilling have been made accordingly to the own project and the initial speed have been pointed. Achieved results have been presented in the graph form.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.