Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł związany jest z analizą pracy układu napędowego o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Sprawdzono wpływ uszkodzeń wybranych elementów układu napędowego z silnikiem indukcyjnym oraz samego silnika na proces detekcji awarii elementów pomiarowych w układzie wektorowego sterowania polowo – zorientowanego. Analizowano wpływ awarii prętów klatki wirnika silnika indukcyjnego, uszkodzenia tranzystora falownika napięcia oraz sprawdzono wpływ zmienności wybranych parametrów maszyny na jakość pracy detektorów uszkodzeń czujników pomiarowych.
EN
The paper is concerned with the analysis of safety electrical drive systems. The analysis of the influence of selected components faults of the drive system with the induction motor on the process of detecting failure of the measuring elements in the vector control system was analyzed. The rotor bars faults of induction motor, IGBT transistor failure, and the influence of machine parameters changes were investigated.
PL
Artykuł związany jest z tematyką układów napędowych o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa odpornych na uszkodzenia przetworników prądu stojana. W niniejszej pracy zaproponowano dwa algorytmy diagnostyczne, oparte na zależnościach analitycznych pomiędzy dostępnymi sygnałami. Sprawdzono ich skuteczność w przypadku wystąpienia różnych typów awarii czujników. W badaniach eksperymentalnych wykorzystano układ napędowy z silnikiem indukcyjnym sterowany metodą polowo zorientowaną na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w kartę szybkiego prototypowania DS12012 i platformę MicroLabBox firmy dSpace.
EN
The paper is related to the electrical motor drive systems with increased level of safety tolerant to stator current transducer faults. In the paper two diagnostic algorithms based on analytical relations between different available signals are presented and described. An analysis of the performance of these detection systems for selected types of faults is performed and presented. Experimental results of fault tolerant induction motor drive controlled by field oriented control system DRFOC were obtained in laboratory set up based on rapid prototyping card DS1202 and MicroLabBox platform by dSpace.
EN
Chosen speed and current sensor fault detectors for a vector controlled induction motor drive system have been presented. Systems based on the artificial intelligence (neural network) and simple algorithmic systems were analyzed and tested in various drive conditions. The influence of chosen sensor faults on performance of the drive system has been presented. The compensation strategy was proposed and tested. A fault tolerant drive, based on hardware redundancy, has been developed and presented. Simulation and experimental results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) on the laboratory set-up with rapid prototyping card Micro Lab Box DS1202 by dSpace.
PL
W artykule przedstawiono modele i analizę wybranych detektorów uszkodzeń czujnika prędkości obrotowej silnika indukcyjnego dla napędu sterowanego metodą wektorową. Analizie poddane zostały zarówno systemy wykorzystujące teorię sztucznych sieci neuronowych, jak i proste techniki bazujące na relacjach pomiędzy wybranymi zmiennymi stanu napędu. Badania symulacyjne i eksperymentalne wykonano z wykorzystaniem struktury bezpośredniego sterowania polowo – zorientowanego (DFOC) na stanowisku laboratoryjnym z zestawem szybkiego prototypowania Micro Lab Box ds1202 firmy dSpace.
EN
In the paper the chosen speed sensor faults detectors for vector controlled induction motor drive system are presented and described. Systems based on the artificial intelligence (neural network) and simple algorithmic systems are analyzed and tested in different drive conditions. Simulation and experimental results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) on the laboratory set-up with rapid prototyping card Micro Lab Box DS1202 by dSpace.
PL
W artykule opisano zagadnienia detekcji i identyfikacji uszkodzeń czujników prądu stojana w układach wektorowego sterowania polowo zorientowanego (DFOC) silnikiem indukcyjnym. Przedstawiono wpływ uszkodzeń tych czujników na pracę napędu oraz zaproponowano prosty algorytm ich detekcji. Przeprowadzono analizę detektora dla różnych warunków pracy napędu. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/ SimPowerSystem.
EN
In the paper the current sensor faults detection algorithm for vector controlled induction motor drive system is presented and described. The issue of identifying stator current sensor fault is described. Diagnostic system based on simple algorithmic relations between measured currents is analyzed and tested in different drive conditions. An influence of the chosen sensor faults to the performance of drive system is presented. Simulation results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) and performed in MATLAB/SimPowerSystem software.
EN
In the paper, an analysis is made of the stator current sensor fault detector based on artificial neural network for vector controlled induction motor drive system. The systems with different learning algorithms and structures are analyzed and tested in different drive conditions. Simulation results are obtained in direct torque control algorithm (DTC-SVM) and performed in MATLAB/SimPowerSystem software.
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne i eksperymentalne pozwalające na ocenę pracy napędu sterowanego metodą DTCSVM przy występowaniu uszkodzeń czujnika prędkości kątowej. Zaproponowano algorytm detekcji uszkodzeń czujnika inkrementalnego i opracowano kompletną strukturę napędu odpornego na uszkodzenia tego elementu. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/Sim Power System a badania eksperymentalne przy wykorzystaniu układu szybkiego prototypowania DS1103. Zaproponowane rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystane w systemach FTC (Fault Tolerant Control).
EN
In the paper the simulation and experimental results of the Direct Torque Control (DTC-SVM) of induction motor drive system under speed sensor faults are presented. Faults detection algorithm is developed. The simulation tests carried out in Matlab/Sim Power System software, DS1103 card is applied in the experimental tests. The proposed solution can be successfully applied in the fault tolerant drive systems.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania adaptacyjnego regulatora neuronowo rozmytego (ANFC – Adaptive Neuro-Fuzzy Controller) pracującego w charakterze kompensatora, w układzie bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym (DTC-SVM – Direct Torque Control)) silnika indukcyjnego o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Wykonano badania ilustrujące wpływ połączenia układu adaptacyjnego z klasycznym regulatorem liniowym typu PI w torze regulacji prędkości kątowej na jakość pracy napędu podczas zmiany topologii sterowania, wywołanej uszkodzeniem czujnika prędkości kątowej. Badania wykonano w środowisku Sim Power System.
EN
In the paper the fault tolerant drive system with adaptive neuro – fuzzy compensator (ANFC) is presented. The Direct Torque Control algorithm was applied and tested during the faulted conditions. Simulation results of the vector controlled induction motor drive with PI controller and ANFC during the topology changing is presented. To the flux and rotor speed reconstruction MRAS type estimator is used. Simulation results are performed in Sim Power System.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję układu napędowego z silnikiem indukcyjnym sterowanym metodą polowo - zorientowaną o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Do detekcji uszkodzenia wykorzystano sztuczną sieć neuronową. Detektor sprawdzono w różnych warunkach pracy, dla różnych rodzajów uszkodzeń czujnika. Opracowano kompletny system o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/SimPowerSystem.
EN
In the paper the concept of safety induction motor drive system is presented. The speed sensor fault detector, based on the neural network, is described and tested in vector controlled (DFOC) induction motor drive. The fault tolerant algorithm using this system was applied and tested during different conditions. Simulation (obtained in MATLAB/SimPowerSystem) results are presented.
EN
In the paper the concept of safety vector controlled drive system with induction motor is presented. The speed sensor fault detector, based on the neural network, is described and tested in vector controlled (DFOC) induction motor drive. The fault tolerant algorithm using proposed neural network algorithm was applied and tested during different drive conditions. Simulation (obtained in MATLAB/SimPowerSystem) results are presented.
PL
W niniejszej pracy opisano metody diagnostyczne wykorzystywane do detekcji uszkodzeń w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi. Przedstawiono techniki kompensacji wpływu awarii komponentów napędów elektrycznych, opisano ich wady oraz zalety. Zwrócono szczególną uwagę na systemy, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w badaniach dotyczących uszkodzeń czujników pomiarowych prądu i prędkości kątowej.
EN
In this paper the diagnostic methods used to detect failures in the drive systems with induction motors are described. Compensation techniques of electric motor drives components failures are presented. Advantages and disadvantages of commonly used methods are described. Additionally, diagnostic systems that can be successfully used in the studies of failures to the current and angular velocity sensors are described.
PL
W artykule opisano zagadnienie identyfikacji uszkodzeń czujników prądu stojana oraz prędkości kątowej w układach wektorowego sterowania polowo zorientowanego (DRFOC) silnikiem indukcyjnym. Przedstawiono wpływ uszkodzeń tych czujników na pracę napędu oraz zaproponowano algorytm ich detekcji. Opracowano strukturę napędu odpornego na uszkodzenia tych elementów opartego na redundancji sprzętowej. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/SimPowerSystem.
EN
In the paper the issue of identifying stator current and angular velocity sensor fault is described. The Direct Field Oriented Control (DRFOC) was applied and tested during faulted conditions. An influence of the chosen sensors faults to the performance of drive system is presented. The compensation algorithm was proposed and tested. A fault tolerant drive based on hardware redundancy was developed and presented. Simulation results are performed in MATLAB/SimPowerSystem.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą detektorów uszkodzenia czujnika prędkości kątowej: wykorzystującego między innymi estymowaną wartość prędkości kątowej oraz układu bazującego na sztucznych sieciach neuronowych. Sprawdzono działanie układów w różnych warunkach pracy w strukturze sterowania polowo zorientowanego DFOC. Zaprezentowano zasadę działania każdego z układów detekcji i uzyskane rezultaty, w tym także dla kompletnego układu odpornego na awarie enkodera inkrementalnego. Badania zrealizowano w środowisku MATLAB/SimPower Systems.
EN
In the paper an analysis of chosen speed sensor fault detectors is presented. The detectors are based on speed estimation and neural network. These systems are described and compared. The fault tolerant algorithm using these detectors was applied and tested during faulted conditions. Simulation results of vector controlled FTC drive with induction motor is presented. Simulation results are performed in MATLAB/SimPowerSystem.
PL
W artykule przedstawiono analizę układu napędowego z silnikiem indukcyjnym pracującym w strukturze sterowania polowo zorientowanego DFOC podczas uszkodzeń wybranych czujników pomiarowych. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ uszkodzeń na przebiegi wybranych zmiennych stanu napędu indukcyjnego oraz na możliwość ich wykorzystania do diagnostyki napędu elektrycznego. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/SimPowerSystem. Zaproponowane rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystane w systemach o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.
EN
In the paper the influence of the chosen sensors faults (rotor speed and stator current sensors) to the properties of induction motor drive system working in the Direct Field Oriented Control structure (DFOC) were tested. Study results of simulations carried out in Matlab/SimPowerSystem software in various states of motor drive are presented. Study results contains an analysis of the state variables such as: mechanical and estimated speed, electromagnetic torque, stator's phase currents and rotor flux. Additionally the usage of these signals to develop faults detection algorithms were tested.
PL
W pracy przedstawiono analizę pracy układu napędowego z silnikiem indukcyjnym pracującym w strukturze sterowania polowo zorientowanego DFOC podczas uszkodzeń wybranych czujników pomiarowych na pracę układu napędowego. Zaproponowano algorytmy detekcji uszkodzeń czujnika prędkości kątowej oraz czujników prądu stojana. Opracowano kompletną strukturę napędu odpornego na uszkodzenia tych elementów. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/SimPowerSystem. Zaproponowane rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystane w systemach o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.
EN
In the paper the influence of the chosen sensors faults (rotor speed and stator current sensors) to the properties of vector controlled motor drive are tested. Faults detection algorithms are developed. The simulation tests carried out in Matlab/SimPowerSystem software. The proposed solution can be successfully applied in the fault tolerant drive systems.
EN
In the paper the influence of the chosen sensors faults (rotor speed and stator current sensors) to the properties of vector controlled induction motor drive system are tested. Faults detection algorithms based on the simple signals from internal control structure are developed. The simulation tests carried out in Matlab/SimPowerSystem software. The proposed solution can be successfully applied in the fault tolerant drive systems.
EN
In the paper the influence of the chosen sensors faults (rotor speed and stator current sensors) to the properties of induction motor drive system working in the Direct Field Oriented Control structure (DFOC) were tested. Simulations results carried out in Matlab/SimPowerSystem software. Study results contains an analysis of the state variables such as: mechanical and estimated speed, electromagnetic torque, stator's phase currents and rotor flux. Additionally the usage of these signals to develop faults detection algorithms were tested.
PL
W artykule przedstawiono wpływ uszkodzenia łącznika tranzystorowego IGBT na pracę układu napędowego z silnikiem indukcyjnym w strukturze bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym DTC-SVM oraz polowo-zorientowanej DFOC. Przedstawiono wyniki badań wpływu awarii (open-switch fault) na zachowanie się takich zmiennych stanu jak: prędkość mechaniczną, moment elektromagnetyczny, prądy fazowe stojana oraz strumień wirnika i/lub stojana.
EN
This paper presents a influence of IGBT transistor fault to the performance direct field oriented control DFOC and direct torque control DTC-SVM of induction motor drive. Study results of the open-switch fault that were presented, contains an analysis of the state variables such as: mechanical speed, electromagnetic torque, stator’s phase currents, rotor or stator flux.
PL
W artykule opisano zagadnienie identyfikacji uszkodzenia tranzystora IGBT przemiennika częstotliwości w układach wektorowego sterowania DTC-SVM i DFOC silnika indukcyjnego. Wykonano szczegółowe badania symulacyjne w różnych warunkach pracy, opracowano detektor wykrywający uszkodzenia na podstawie przebiegów prądu stojana maszyny. Zaproponowane rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystane w systemach o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.
EN
This paper presents an identification methods of IGBT transistor faults for inverter-fed induction motor drive with direct field oriented control (DFOC) and direct torque control (DTC-SVM). Study results of simulations in various states of motor drive were presented. Paper contains fault detector based on stator’s phase currents. Proposed solution can be successfully used in systems with a higher degree of safety.
PL
W pracy opisano analizę układu napędowego z silnikiem indukcyjnym podczas występowania uszkodzeń wybranych czujników pomiarowych. Sprawdzono działanie układu podczas awarii czujników prądu stojana. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie się tych zmiennych stanu, które mogą być wykorzystane w procesie diagnostyki napędu. Zaproponowano kompletny system odporny na analizowane uszkodzenia. Wykonano badania symulacyjne w środowisku MATLAB-SimPowerSystem.
EN
In the paper the influence of the stator current sensors faults to the properties of induction motor drive system were tested. Study results contains an analysis of the state variables useful in diagnostic of induction motor drive. Faults tolerant algorithm was developed and presented. The simulation tests carried out in Matlab/SimPowerSystem software.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.