Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
In development of road transport, particular attention should be paid to services that integrate cooperating and automated vehicles, in which there is a visible potential for reducing energy consumption and exhaust emissions. There is also a need to create a unified architecture which will facilitate the data flow between new components in ITS. The article proposes new functional areas in the FRAME architecture focused on the interoperability of ITS services, including the progressive autonomy and electrification of transport means. The available literature on the subject was reviewed at the national and global level, and legislative changes regarding electromobility or legal framework relating to autonomous vehicles were taken into account.
2
Content available remote Analiza automatycznych systemów poboru opłat na drogach płatnych
PL
W artykule przedstawiono systemy poboru opłat, które są stosowane na drogach płatnych. Manualne systemy opłat cechują się obecnie niewystarczającymi przepustowościami (zwłaszcza podczas okresów wakacyjnych i weekendowych). Dlatego też dąży się do wdrażania automatycznych systemów poboru opłat. Cechują się one wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, dzięki czemu można je zaliczyć do systemów telematyki transportu. W artykule zaproponowane kryteria i subkryteria, które można zastosować w metodzie AHP w celu wyboru racjonalnego rozwiązania systemu poboru opłat.
EN
The article presents toll collection systems that are used on toll roads. Manual charging systems are currently characterized by insufficient throughput capacity (especially during holiday and weekend periods). Therefore, the aim is to implement automated toll collection systems. They are characterized by the use of advanced ICT solutions, thanks to which they can be classified as transport telematics systems. The article also proposes criteria and sub-criteria that can be applied in the AHP method in order to select a rational solution of the toll collection system.
3
Content available remote Comparative analysis of V2V and A2A technologies
EN
In recent years, around the world, there has been work underway on systems, which will increase not only the comfort of traveling but, above all, the safety and reliability of the road traffic. The systems in this field, designed to replace human beings in the future, thus eliminating their mistakes on the road, already have their prototypes. However, these prototypes are still being improved and require a lot of work so they could operate fully and reliably. The subject of the publication is a compilation of two new concepts in the field of Intelligent Transport Systems. These concepts are V2V (Vehicle - to - Vehicle) and A2A (Autonomous vehicle - to - Autonomous vehicle). Their comparison was carried out in terms of functionality, communication, vehicle equipment, legal aspects and the anticipated date of their entry into the market. Also examples of first tests and implementations of vehicles with driver assistance systems, and semi-autonomous vehicles were presented.
PL
W ostatnich latach na całym świecie trwają prace nad systemami, które zwiększą nie tylko komfort podróżowania, ale przede wszystkim zwiększą jego bezpieczeństwo oraz niezawodność ruchu drogowego. Systemy z tego zakresu, mające w przyszłości zastąpić człowieka, a tym samym wyeliminować jego błędy na drodze, mają już swoje prototypy. Niemniej jednak prototypy te są wciąż ulepszane oraz wymagają jeszcze sporego nakładu pracy, aby mogły działać w pełni samodzielnie oraz niezawodnie. Tematem publikacji jest zestawienie dwóch nowych koncepcji z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych. Koncepcje te to V2V (Vehicle - to - Vehicle) oraz A2A (Autonomous vehicle - to - Autonomous vehicle). Ich porównanie przeprowadzone zostało pod kątem funkcjonalności, sposobu komunikacji, wyposażenia pojazdów, aspektów prawnych, a także przewidywanej daty ich wejścia na rynek. Przedstawione zostały również przykłady pierwszych testów i wdrożeń pojazdów z systemami wspomagającymi kierowcę oraz pojazdów częściowo autonomicznych.
4
Content available Bezpieczeństwo transportu kolejowego
PL
Kolejowy transport zbiorowy jest obecnie w Polsce jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi. Wzrost liczby obsłużonych pasażerów, którzy korzystają najczęściej z pociągów, elektrycznych zespołów trakcyjnych czy też szynobusów, powoduje, że wzrastają także zagrożenia zaliczane do szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa w pojazdach ruchomych, jak też w obiektach stacjonarnych (np. stacje kolejowe, perony, przejścia podziemne pomiędzy peronami, itp.). Dlatego też tak istotne staje się stosowanie nowoczesnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa, które mają na celu wykrywanie i zapobieganie zdarzeniom niebezpiecznych.
EN
Rail public transport in Poland is now one of the most dynamically developing branches. The increase in number of passengers who, benefit the most from the trains, traction units or railcars, causes the increase of threats included also to the wider understood public safety. This applies to both safety in moving vehicle, as well as in stationary objects (such as railway stations, platforms, underground passageways between platforms, etc.). That is why it is so important using of modern electronic of security systems, which are designed to detect and prevent hazardous incidents.
EN
The advanced electronic devices used in the safety systems function in a particular environment depending on the facility in which they are installed. Typically, quite diverse operating conditions occur. Thus, the proper functioning of electronic systems depends not only on the reliability of individual components constituting the system, but also on the level of electromagnetic interference that can be generated by external sources. The article presents selected issues related to the impact of electromagnetic interference on electronic safety systems. In this regard, the measurements were taken into account for a facility over which there were two power lines with a 110 kV rated voltage, while a power line with a 220 kV voltage was located in the near (10 m) vicinity. The reliability and operating analysis that takes into account the electromagnetic interference was carried out. It allows to assess various types of solutions that can be implemented in order to minimise the impact of electromagnetic interference on the operation of the electronic safety systems.
PL
Zaawansowane urządzenia elektroniczne stosowane w systemy bezpieczeństwa funkcjonują w określonym środowisku uzależnionym od obiektu w jakim są zainstalowane. Zazwyczaj występują dość zróżnicowane warunki eksploatacyjne. Zatem poprawne funkcjonowanie układów elektronicznych jest uzależnione nie tylko od niezawodności poszczególnych części składowych tworzących system, ale także od poziomu zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą być generowane przez zewnętrzne źródła. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych na elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Uwzględniono przy tym pomiary dla obiektu, nad którym przebiegały dwie linie energetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, zaś w bliskim (10 m) sąsiedztwie budynku znajdowała się linia o napięciu 220 kV. Została przeprowadzona analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna uwzględniająca zakłócenia elektromagnetyczne. Umożliwia to ocenę różnego rodzaju rozwiązań, które mogą być wdrożone w celu zminimalizowania wpływu zakłóceń elekromagnetycznych na funkcjonowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
PL
Problematyka analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej układów zasilania stosowanych w inteligentnych systemach transportowych (ITS) jest niezwykle istotna z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Stosowanie w systemach ITS zaawansowanych urządzeń elektronicznych wymaga zasilania ich z odpowiednio zaprojektowanych układów zasilania. Aby zapewnić ciągłość działania urządzeń elektronicznych stosuje się najczęściej zasilanie podstawowe i rezerwowe. Powinny one cechować się określonymi wartościami wskaźników niezawodnościowych i eksploatacyjnych. Dlatego też został opracowany model niezawodnościowo-eksploatacyjny układu zasilania z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE), jaki jest m.in. stosowany w inteligentnych systemach transportowych. Pozwoliło to na uzyskanie zależności umożliwiających wyznaczenie wartości prawdopodobieństw przebywania układu zasilania zastosowanego w inteligentnym systemie transportowym w określonych stanach niezawodnościowo-eksploatacyjnych.
EN
The problem of reliability and exploitation analysis of power systems used in intelligent transport systems (ITS) is extremely important from the point of view of ensuring the traffic safety. The use of advanced electronic devices in ITS systems requires their power supply from properly designed power systems. To ensure the continuity of operation of electronic devices, the basic and backup power supply are most often used. They should have specific values of reliability and performance indicators. Therefore, a reliability and exploitation model of the power system has been developed, taking into account renewable energy sources (RES), such as used in intelligent transport systems. This allowed to obtain dependencies engabling to determine the probability of staying of the power system used in the intelligent transport system in the specified reliability and exploitation states.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych na systemy telematyki transportu, eksploatowane w różnych warunkach otaczającego środowiska elektromagnetycznego. Zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome), występujące na rozległym obszarze transportowym, mogą być przyczyną zakłócenia funkcjonowania tych systemów. Z tego względu bardzo istotne jest przeprowadzenie analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej urządzeń elektronicznych stosowanych w systemach telematyki transportu z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych. Takie podejście zaprezentowano w niniejszym artykule.
EN
The article presents the basic issues related to the infl uence of electromagnetic interference on transport telematics systems. They are operated under diff erent conditions of the surrounding electromagnetic environment. Electromagnetic disturbances occurring over a large transport area, whether intended or unintended (stationary or mobile), can cause disruptions in their functioning. Therefore, it is very important to carry out a reliability and operational analysis of electronic devices used in transportation telematics systems, including electromagnetic interference. This approach is presented in this article.
PL
W artykule opisano zalecaną przez UIC metodę pomiaru pokrycia radiowego dla systemu GSM-R, który jest bazą do poprawnej transmisji danych na potrzeby systemu ETCS. Przeanalizowano najważniejsze zasady pomiaru pokrycia pola radiowego według tej metody. Zdaniem autorów artykułu, przyjęta przez UIC metoda pomiaru ma wiele mankamentów i dlatego autorzy proponują inną metodę pomiaru pokrycia radiowego do transmisji danych w systemie GSM-R.
EN
The article presents the UIC recommended radio coverage measurement method in GSM-R system, which is the basis for correct data transmission for ETCS needs. The most important principles of this method for radio frequency coverage are analysed. According to the authors, the measurement method adopted by the UIC has many shortcomings and therefore they propose another method of measuring radio coverage for data transmission in the GSM-R system.
EN
The article presents the functional, physical, and communication aspects of the service implementation of intelligent transport systems. The characteristics of weather conditions monitoring service was shown as well as, technologies which enables service provisioning and distribution of data flow. Ways of delivering services, and a description of their functioning was also underlined. The implementation of intelligent transport systems is in fact one of the methods to improve the transport system in the country. It enables to increase road capacity, as well as the level of safety of traveling without interfering with the existing infrastructure. The paper was prepared on the basis of existing standards and regulations and available literature. The publication has been prepared within the framework of the project Development of Road Innovations funded by the National Centre for Research and Development and the General Directorate for National Roads and Motorways (Contract No.DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).
PL
W artykule przedstawiono funkcjonalne, fizyczne oraz komunikacyjne aspekty wdrażania usług inteligentnych systemów transportowych. Przedstawiono charakterystykę usługi monitorowania warunków pogodowych, technologie umożliwiające ich świadczenie oraz rozkład przepływu danych. Wyróżniono sposoby realizacji usługi oraz opis jej funkcjonowania. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych to bowiem jedna z metod poprawy systemu transportowego w kraju. Umożliwia między innymi zwiększenie przepustowości dróg, a także poziomu bezpieczeństwa podróżowania bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Referat przygotowano w oparciu o istniejące normy oraz regulacje prawne oraz dostępną literaturę przedmiotu. Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu Rozwój Innowacji Drogowych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (Umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).
10
EN
In this paper, the issues related to operation of railcar public address systems, which are used in rail transport, were presented. They constitute devices included in the transport telematics systems. Their aim is to ensure an appropriate level of information service for passengers by the voice information messaging. They are operated under different conditions of their present electromagnetic environment. The intended or unintended (static and mobile) electromagnetic interference, which occurs within the vast railway area, can be a cause of their functioning interference. Therefore, the proper functioning of railcar public address systems in the electromagnetic environment, which is included within the railway area, is so essential.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problematyką eksploatacji wagonowych systemów rozgłoszeniowych, które są stosowane w transporcie kolejowym. Są to urządzenia zaliczane do systemów telematyki transportu. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi informacyjnej pasażerów poprzez przekazywanie głosowe informacji. Są one eksploatowane w różnych warunkach otaczającego ich środowiska elektromagnetycznego. Występujące na rozległym obszarze kolejowym zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome) mogą być przyczyną zakłócenia ich funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie wagonowych systemów rozgłoszeniowych w środowisku elektromagnetycznym występującym na obszarze kolejowym.
11
Content available remote Problematyka bezpieczeństwa informacyjnego w systemach wymiany danych lotniczych
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z analizą otoczenia telekomunikacyjnego transportu lotniczego. Opisano istotę danych i informacji lotniczych oraz scharakteryzowano rozwiązania telekomunikacyjne realizujące ich transmisję. Przedstawiono podstawowe kwestie związane z migracją sieci wykorzystujących protokół X.25 do sieci wykorzystujących w warstwie sieciowej protokół IP. Dokonano analizy zagrożeń w systemach wymiany danych lotniczych. Przeanalizowano wybrane aspekty przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu transportu lotniczego. Szczególna uwagę zwrócono na zagrożenia i mechanizmy przeciwdziałające tym zagrożeniom, dla stałej lotniczej sieć telekomunikacyjna pracującej z wykorzystaniem stosu protokołów TCP/IP. Przedstawiono model bezpieczeństwa informacyjnego systemu wymiany danych lotniczych wykorzystując zalecenia budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym.
EN
The article presents issues related to the analysis of the environment of telecommunications by air transport. The essence of aeronautical data and information has been described and telecommunications solutions for their transmission have been characterized. The basic issues related to network migration using X.25 protocol are presented to the networks using the IP protocol in the network layer. An analysis of threats in aeronautical data exchange systems. Some selected aspects of counter threats, which may be an important factor affecting the safety of the air transport system, have been analyzed. Particular attention has been paid to the treats and mechanisms that counteract these threats, for the aeronautical telecommunications network working on the TCP / IP protocols. The model of information security of the air data exchange system was introduced using the recommendations of building an IT security management system.
12
Content available remote Identyfikacja osób i obiektów na obszarach przeładunku
PL
Współczesny rynek usług wymusza ogromną konkurencyjność wśród egzystujących przedsiębiorstw w oparciu o podstawowe kryterium związane z profesjonalizacją realizowanych działań. Dlatego też koniecznym jest opracowanie propozycji zwiększenia efektywności systemu zarządzania procesami. Autorzy skupili uwagę na technicznym aspekcie związanym z szeroko rozumianą logistyką. Szczególnie trudnym wyzwaniem jest zapewnienie sprawnej identyfikacji i lokalizacji osób i ładunków na obszarach przeładunku. Wsparcie tych czynności zapewnia poprawnie zorganizowany system monitoringu (SM) wykorzystujący elementy technologii RFID. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia zwiększenie efektywności i niezawodności pracy systemu przy zachowaniu określonej satysfakcji użytkownika [7].
EN
The market of modern services forces huge competition among businesses as it exists on the basis of the basic criterion related to the professionalization of the measures implemented. This criterion is achieved by various methods. Therefore, it is necessary to develop a proposal for increasing the efficiency of the system, process management. The authors have focused attention on the technical aspect of the wider logistics i.e. transhipping, transport and storage. Particularly difficult is to ensure the proper handling. And any anomalies are undesirable. Property and people need to change the means of transport in a reliable and safe way. A properly functioning monitoring system (SM) equipped with RFID technology can support these challenges. The proposed solution makes it possible to increase the efficiency and reliability of the system while maintaining a specific user satisfaction.
PL
Systemy sygnalizacji włamania i napadu wchodzą w skład elektronicznych systemów alarmowych. Są instalowane w wielu obiektach infrastruktury krytycznej państwa. Jedną z grup obiektów wymagających szczególnej ochrony są obiekty transportowe, zarówno stacjonarne jak i ruchome. Wytyczne zawarte w normie PN-EN 50131-1:2009 określają wymagania funkcjonalne. Do obowiązków producenta urządzeń i projektanta należy takie zaprojektowanie systemu alarmowego, by realizował cele, dla których został zainstalowany. Jednocześnie eksploatowany system powinien charakteryzować się wskaźnikami niezawodnościowo-eksploatacyjnymi o odpowiednich wartościach. W artykule przedstawiono rozważania z tego zakresu, przy czym szczególną uwagę zwrócono na prawdopodobieństwa przebywania systemu w wyróżnionych stanach.
EN
Intruder Alarm Systems are part of electronic alarm systems. They are currently installed in many important state infrastructure facilities. One such group of objects requiring special protection are transport objects, both stationary and mobile. The guidelines included in the standard PN-EN 50131-1: 2009 “Alarm systems – Intruder alarm systems – System requirements” define the functional requirements. As far as the device manufacturer and designer are concerned, the alarm system should be designed to meet the objectives for which it was installed. At the same time the exploited system should have appropriate values of reliability and operational indicators. This article is a review of the distributed alarm systems, with particular attention paid to the probability of staying in particular states.
14
Content available Security of telecommunications systems in transport
EN
The article presents the selected elements affecting reliability and security of the telecommunications networks, which support transport services. In terms of telecommunications security, the selected methods and mechanisms, which allow providing the required level of reliability and availability of the telecommunications networks, in the fault-free operation and emergency modes, were discussed. In the article, attention was paid to the impact of a way of operation and maintenance on security of the telecommunications networks, and also on a correlation between the telecommunications system security and the security culture within the administrative and decision-making bodies. The telecommunications networks used in transport ensure the broadly understood safe provision of data transmission services. Telecommunications networks consist of hardware and software systems, and the data transmission security depends both on hardware and software. It is a set of methods and mechanisms, which provides a high level of the system’s reliability and availability by selecting the appropriate system structure.
15
EN
The essence of the operation of all ITS systems is to make decisions based on the information obtained and available. Under these assumptions, these systems are expected to utilize telecommunication, IT, automation and measurement technologies, which, in conjunction with advanced control methods, improve communication. Each ITS subsystem has specific requirements for communications channels that have to be tailored to the needs of the subsystem, its topology, and users, taking into account the costs of both the construction and operation of the system. The article presents issues related to information security analysis in ITS systems. Some selected aspects of risk prevention, which may be an important factor affecting the safety of the transport system, will be analysed. The analysis and evaluation of secure data transmission methods will also be conducted. This analysis and evaluation will select secure transmission methods using VPN virtual tunnelling technologies. In the article, the selected problems related to the security and confidentiality of information transmission between ITS elements and the provision of protecting access to the IT systems’ resources and their stored data, the aspects of problem affecting the communication system architecture is signalled. The methods for secure transmission in ITSs are secure transmission methods commonly used in systems, which require the confidentiality and security of information transmission between the data source and its recipient.
EN
One of the electrical security systems used to protect critical infrastructure facilities is the intrusion detection system. Its purpose is to increase the safety level for the persons and property within the protected facility. The paper presents consideration regarding the reliability analysis of a type B power supply used in an intrusion detection system. This takes into account the guidelines regarding the analysed power supply system included in the standard “PN-EN 50131-1:2009: Alarm systems - Intrusion detection systems - Part 1: System requirements”. Next, a reliability analysis was performed, which enables the determination of the readiness indicator value. The conduction of further analyses of IDS power supply systems, though of distributed structures, is planned in subsequent studies regarding this issue.
PL
Jednym z elektronicznych systemów zabezpieczeń stosowanych do ochrony obiektów infrastruktury krytycznej jest system sygnalizacji włamania i napadu. Celem jego stosowania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osobom i mieniu znajdującemu się w chronionym obiekcie. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące analizy niezawodnościowej zasilacza typu B zastosowanego w systemie sygnalizacji włamania i napadu. Uwzględniono wytyczne dotyczące analizowanego układu zasilania zawarte w normie „PN-EN 50131-1:2009: Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe”. Następnie dokonano analizy niezawodnościowej, która umożliwiła wyznaczenie wartości wskaźnika gotowości. W dalszych badaniach tego zagadnienia planuje się przeprowadzenie kolejnych analiz układów zasilania SSWiN, ale o strukturach rozproszonych.
17
Content available remote Impact of FRAME architecture on road traffic safety management
EN
The article presents issues associated with ITS and their influence on the safety and efficiency of road traffic. Each system to be implemented at a specified location is thoroughly analysed and defined. The architecture defining process utilised the FRAME architecture based on an example of a service concerning the transfer of information on environmental conditions.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z inteligentnymi systemami transportowymi (ITS) i ich wpływem na bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego. Każdy system, który ma być wdrożony w określonej lokalizacji, jest dokładnie analizowany i definiowany. Proces definiowania architektury wykorzystuje architekturę FRAME na przykładzie usługi dotyczącej przekazywania informacji o warunkach środowiskowych.
18
Content available remote Badanie niezawodności pracy szerokopasmowych sieci dostępowych
PL
Instalacja, uruchomienie i utrzymanie szerokopasmowych optycznych sieci dostępowych wymaga zastosowania technik pomiarowych umożliwiających kontrolę jakości instalowanych jej elementów składowych, jakości transmisji danych oraz precyzyjną lokalizację zaistniałych w łączu światłowodowym uszkodzeń. Zakres czynności związanych z monitorowaniem, a który dotyczy problematyki utrzymania sieci dostępowej, jest tradycyjnie dzielony na dwie grupy. Do pierwszej grupy zaliczamy szereg działań zapobiegawczych, prewencyjnych (preventive maintenance) mające miejsce przed wystąpieniem uszkodzenia sieci światłowodowej. Do drugiej grupy zaliczamy szereg działań mających miejsce już po wystąpieniu uszkodzenia sieci (post-fault maintenance).
EN
One of the critical issues for broadband access is how to test the access network infrastructure and quality of optical signal. The installation and powering up of an optical fiber access networks requires measurement techniques for verifying the link has been configured properly and that its constituent components are functioning correctly. Maintenance functions for a broadband optical access network are classified in two main categories: preventive maintenance and postfault maintenance. The first one consists of: surveillance (to detect degradation in optical fiber components, or any other anomalous condition not preventing the signal transmission,), testing (to measure and locate any detected degradation or anomalous condition) and control (fiber identification and fiber transfer to allow the testing of the link.). In turn second one consisits of: surveillance (to detect alarms or trouble reports and activate a procedure for restoration), testing (to locate the fault and/or verify the carrier performances after the restoration) and remedy (fiber identification, fiber repair or fiber transfer to restore the link).
EN
The implementation of Intelligent Transport Systems (ITS) nowadays is associated with a strong need to solve problems related to the high accident rate, as well as low efficiency of transportation process management. The topic of this paper is the characterisation of selected intelligent transport services and the determination of their influence on road traffic safety and efficiency. Two services implemented within the framework of the National Traffic Management System in Poland were distinguished, namely: transmitting information to drivers and incident detection. A general analysis of the relationship between the functioning of ITS services and safety on national roads, as well as traffic efficiency therein was conducted.
PL
W dzisiejszych czasach wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) wiąże się z silną potrzebą rozwiązywania problemów związanych z wysoką wypadkowością, a także niską skutecznością zarządzania procesami transportowymi. Tematem publikacji jest charakterystyka wybranych usług inteligentnego transportu oraz określenie ich wpływu na bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego. Wyszczególnione zostały dwie usługi, wdrażane w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem w Polsce, a mianowicie usługi: przekazywania informacji drogowej dla kierowców oraz wykrywania incydentów. Przeprowadzono analizę ogólną powiązania działania danych usług ITS z bezpieczeństwem na drogach krajowych, a także z efektywnością ruchu na ich obszarze.
EN
The influence of potentially erroneous, incomplete or inaccessible aeronautical data and information on the occurrence of an accident or serious incident in air traffic and transport is enormous. Those data and information quality has a direct impact on flight operations’ safety. Moreover, much of the information provided, is the basis for planning and safe conduct of the flight and is used to achieve safety, regularity and efficiency of Air Traffic Management, so they must always be up to date and ready to use. In this paper the aeronautical data chain, described in one of the Eurocontrol specifications, was analysed. Then a proceeding diagram, compliant with holding true requirements, was elaborated, pointing out its weaknesses in terms of diagnosis of potential non-compliance that may occur during data request, origination, evaluation, preparation, distribution as well as its end use. In order to facilitate the detection of potential errors, diagnostics of potential incompatibilities’ effects and causes the risk analysis using FMEA method was conducted, giving as an output a rating of non-compliance importance based on the risk priority number (RPN).
PL
Wpływ przyczynowy potencjalnie błędnych, niekompletnych lub niedostępnych danych i informacji lotniczych na wystąpienie wypadku lub poważnego incydentu w ruchu lotniczym jest ogromny. Jakość tych danych i informacji ma bezpośrednie znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Ponadto większość dostarczanych informacji stanowi bazę do planowania i bezpiecznego wykonania lotu, jak również jest wykorzystywana do zapewnienia bezpieczeństwa, regularności oraz efektywności zarządzania ruchem lotniczym (ATM), stąd też informacje te muszą zawsze być poprawne, aktualne i gotowe do użycia. W niniejszej publikacji przeanalizowano łańcuch danych lotniczych, przedstawiony w jednej ze specyfikacji Eurocontrol. Następnie opracowano schemat postępowania, zgodny z obowiązującymi wymaganiami, wskazując jego niedoskonałości w aspekcie diagnostyki potencjalnych niezgodności, które mogą wystąpić podczas zamówienia, tworzenia, ewaluacji, przygotowania, publikacji czy też końcowego wykorzystania danych i informacji lotniczych. Aby ułatwić wykrycie ewentualnych błędów oraz diagnostykę skutków i przyczyn potencjalnych niegodności, przeprowadzono analizę ryzyka z wykorzystaniem metody FMEA, uzyskując jako efekt zestawienie wag niezgodności w oparciu o liczbę priorytetu ryzyka (RPN).
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.