Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiona praca ma charakter przeglądowy. Obejmuje charakterystykę okresowych kontroli obiektów budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu i częstotliwości przeprowadzania zgodnie z obecnie obowiązującymi aktami prawnymi. W pracy krótko opisano rodzaje posiadania kwalifikacji osób przeprowadzających kontrole okresowe. Scharakteryzowano wymogi stawiane właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych w zakresie bezpiecznego ich użytkowania. Następnie przedstawiono szereg błędów powszechnie popełnianych przez osoby wykonujące przeglądy wraz ze wskazaniem możliwych negatywnych skutków.
EN
The presented work is of an overview character. It includes the characteristics of periodic inspections of construction works, together with their type, scope and frequency in accordance with the legal acts currently in force. The paper briefly describes the types of qualifications of persons who carry out periodic inspections. In addition, the requirements for owners and managers of buildings in terms of their safe use were characterized. Then, a number of common mistakes made by persons carrying out reviews are presented, along with an indication of possible negative effects. The summary includes the conclusions drawn from the review.
2
Content available Estimating probability of faults occurring in trucks
EN
This paper discusses the matter of fault detection by the diagnosticians of a Regional Vehicle Inspection Station (RVIS) in trucks. The analysis data were obtained directly from RVIS. The produced results were presented as bar graphs indicating the trend change from 2014 to 2018. Thus obtained trends were described by formulae and used to calculate the probability of a fault from the analysed group appearing. The obtained data dependency can be used to calculate the probability of a fault appearing in a truck during a year of operation.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wykrywania uszkodzeń przez diagnostów na Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów w pojazdach ciężarowych. Dane do analiz pozyskano bezpośrednio z OSKP. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci wykresów słupkowych z wskazaniem trendów zmian w okresie od 2014r. do 2018r. Uzyskane trendy opisano równaniami i obliczono prawdopodobieństwo zaistnienia usterki z analizowanej grupy układów. Dzięki uzyskanym zależnościom można szacować prawdopodobieństwo wystąpienia usterki pojazdu ciężarowego w rocznym okresie eksploatacji.
PL
Minie wkrótce 6 lat od opublikowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. W Polsce powinna obowiązywać od maja 2018 roku, ale... W połowie grudnia 2018 roku było już blisko wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania w Polsce stacji kontroli pojazdów, jednak tuż przed ich uchwaleniem wycofano projekt nowelizacji stosownych ustaw. Wiele wskazuje na to, że rząd wraca do niezrealizowanego pomysłu.
PL
Przeprowadzono pomiary skuteczności hamowania w warunkach różnych stacji kontroli pojazdów. Celem przedsięwzięcia było porównanie wyników z uzyskanych pomiarów. Na tej podstawie pozyskano dane umożliwiające opracowanie założeń do koncepcji metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów.
EN
Measurements were made of braking efficiency in the conditions of various vehicle inspection stations. The aim of the undertaking was to compare the results from the obtained measurements. On this basis, data were obtained enabling the development of assumptions for the concept of the methodology of technical testing of historic vehicles at vehicle inspection stations.
5
Content available Badania techniczne transformatorów sieciowych
PL
W artykule omówiono powszechnie stosowane badania techniczne transformatorów sieciowych wraz z wybranymi metodami. Ponadto przedstawiono wyniki badań przykładowego transformatora grupy I.
EN
This article discussed commonly used technical research of main transformers with selected methods. In addition, the research results of the example transformer of group I are presented.
EN
The article presents the solution for the problem of optimal distribution of electric locomotives in repair enterprises for carrying out repairs in the frame of technical service - 8 (ТS-8) and increased technical service - 8 (ITS-8). The aim of the study is to improve the efficacy of a rolling stock with a simultaneous decrease in the total expenses connected with the repair of locomotives and their transportation in repair enterprises. This is possible due to a reduction in the requirement for repairs by optimization of a resource before change of wheel bandages in electric locomotives VL80С that promotes an increase in their between-repairs run.
EN
For centuries, it is known that people always prefer to accommodate in the region where there is good transportation network. Proper organization of transportation is one of the key elements which influence the dynamics of the World economics system development. Thanks to infrastructure modernization which allows to transfer the goods between engaged parties, it is possible to increase production and commonly to intense exploitation of areas located near this infrastructure among others in industry purposes. With regard to increasing demand for effective and efficient transportation system, there is a real need to improve communication and transportation infrastructure. A chance for this target shall be modern high technologies, which allows running with very high speed and thus also to reduce journey time. For this purpose there were established and is still developing relatively new product – high speed rail which is supposed to revolutionize modern transportation system functioning in the World. The article calls attention on a chance for improving competitiveness of rail freight transportation in Poland thanks to developing high speed rail network. There is underlined also rationality of modernization of the rail line which connect the biggest cities in South part of Poland. The descriptive part of the article refers to the high speed rail system and its development conditions. The research part is a technical feasibility study about section Cracow – Katowice – Wroclaw and possibilities for adopting it to achieve high speed rail line parameters.
PL
Artykuł przedstawia organizację systemu badań technicznych w Holandii, której ważnym elementem jest nadzór oparty na dużej liczbie badań ponownych. System jest tak zaprojektowany, że tworzy spójną całość i wymusza wysoką jakość badań technicznych a jego elementy mogłyby być wykorzystane i poprawić jakość działania systemu w Polsce.
EN
The article presents organization of the system of Periodic Technical Inspection in Netherlands. Supervision is an important element of the system. It is based on a large number of the re inspections. The system is coherent and enforces high quality of inspections and its elements could provide an inspiration to improve Polish system.
PL
W artykule omówiono zagadnienia jednego z podstawowych elementów systemu na rzecz mobilności osób niepełnosprawnych, mianowicie procesów adaptacji pojazdów do przewozu i kierowania przez osoby z różnymi rodzajami dysfunkcji ruchowych. Przedstawiono również zagadnienie korzystania przez osoby niepełnosprawne z pojazdów zaadaptowanych. Przeanalizowano, na ile wprowadzono zmiany, w szczególności konstrukcyjne, wpływają na parametry ergonomii i bezpieczeństwa. Omówiono, związaną z wprowadzonymi zmianami w pojazdach, problematykę zakresu oraz sposobu wykonania badania technicznego w stacji kontroli pojazdów. Oceniono praktykę badania pojazdów przystosowanych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, stwierdzając, że w Polsce brakuje spójnego systemu regulacji prawnych w tym zakresie. Zauważono, że nieuporządkowana legislacja związania z prowadzeniem badań technicznych i diagnostyką pojazdów przystosowanych, powoduje nadmierny subiektywizm przedstawianych wyników badań i wydawanych opinii. Wskazano na pilną potrzebę stworzenia stosownych przepisów wykonawczych.
EN
The article discusses the issues of one of the basic elements of the system for the mobility of persons with disabilities, namely the process of adapting vehicles for carriage and to be driven by people with different types of physical dysfunctions. It also presents the issue of the use of adapted vehicles by persons with disabilities. It has been analyzed to what extent the changes introduced; in particular, structural ones, affect the ergonomics and safety parameters. The issue of extent and method of performing a technical inspection at the vehicle inspection station, associated with changes in vehicles, has been discussed. The practice of testing vehicles adapted for use by persons with disabilities, has been evaluated, stating that Poland lacks a coherent regulatory system in this area. It has been noted that incoherent legislation associated with conducting technical tests and diagnostics of the adapted vehicles, causes excessive subjectivity of the presented results of tests and opinions issued. The article pointed out the urgent need for creating appropriate implementing regulations.
PL
Niniejsza praca przedstawia analizę systemu badań technicznych pojazdów w Polsce z punktu widzenia jednostek je przeprowadzających - stacji kontroli pojazdów (SKP). Wskazuje na brak spójnej polityki państwa, mającej zagwarantować rzetelność wykonywania badań technicznych pojazdów. Analiza została przeprowadzona na podstawie oceny zmian regulacji prawnych odnoszących się do działalności przedsiębiorców prowadzących SKP, na przestrzeni ostatnich 15-20 lat. Przedstawiono również propozycje zmian, dotyczących polityki w zakresie struktury podziału i funkcjonowania SKP. Zmiany te wpłyną pozytywnie na stabilizację działalności SKP, a pośrednio na poprawę jakości przeprowadzanych badań technicznych.
EN
The paper presents analysis of system of technical inspection of vehicles in Poland from the point of view of the units performing them, i.e., vehicle inspection stations (VIS). It indicates the absence of a coherent state policy, designed to guarantee the integrity of conducting technical inspections of vehicles. The analysis has been conducted based on the evaluation of changes in legislation relating to the activities of entrepreneurs running VIS, over the last 15-20 years. It also presents proposals for changes in the policy on the structure of divisions and functioning of the VIS. These changes will have a positive impact on the stability of the CIS activities and, indirectly, to improve the quality of the technical inspections carried out.
11
Content available remote Wady i naprawy posadzek przemysłowych. Cz.1
EN
DST technique is a popular and inexpensive solution to improve concrete surface properties. It is widely used for car parks and industrial buildings due to the effectiveness and law cost of application. Case study of damage of an outdoor car park DST pavement is described. Reasons for cracks and delaminations in that pavement are discussed. Results of field tests are presented. Conclusions from the analysis of main reasons of the pavement failure are summed up and the method for repair was discussed.
12
Content available Diagnostyka pojazdów samochodowych
PL
W artykule została przedstawiona problematyka kolejności postępowania podczas badania technicznego pojazdu samochodowego oraz czynności, które są wykonywane w czasie tegoż badania. Ponadto wykaz niezbędnego sprzętu diagnostycznego oraz podział stacji kontroli pojazdów.
EN
This article presents the issue of the order to be followed during the technical examination of the vehicle and the actions that are performed during the same examination and a list of the necessary diagnostic tools and vehicle inspection stations division.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano metodę wideo-ultradźwiękową do kontroli jakości zbiornika ciśnieniowego, "Chemar" Kielce S.A. JCG16930L, pracującego jako odgazowywacz 2QS w Elektrociepłowni Białystok S.A. /EC/, narażonego na korozję wżerową. Z doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że w 19-letniej praktyce eksploatacyjnej odgazowywacza w EC występowały, niewykrywalne dotychczas stosowanymi metodami pomiarowymi, przypadki korozji elektrochemicznej na jego poszyciu. W artykule przedstawiono aktualnie stosowane metody badań jakości odgazowywacza wg. zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego oraz wykazano zalety zaproponowanej metody, w szczególności: większe prawdopodobieństwo wykrycia korozji mikrowżerowej bez wyłączania zbiornika z ruchu. Dokonano analizy SWOT proponowanej metody.
EN
In this paper the application of video-quality ultrasonic inspection method of the pressurvise of vessel, "Chemar" Kielce S.A. JCG16930L, functioning as a degasser the 2QS in CHP Białystok S.A., exposed to pitting corrosion has been presented. The operation experience shows that, in 19 years of usage of degasser there have been cases of degasser electrochemical corrosion of the hull, which the current method of measurement has not been able to detect. We present the currently used methods of quality testing desecrator based on the recommendations of the Office of Technical Inspection, and propose method, showing its advantages, in particularly: bigger probability of finding of micro corrosion places without stopped exploitation of the degasser. SWOT of the proposed method analysis has been conducted.
PL
W artykule scharakteryzowano wojskowe pojazdy mechaniczne o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Autor zaprezentował uregulowania formalno-prawne dotyczące systemu organizacji stacji kontroli pojazdów i przeprowadzanych w nich badań technicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.