Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem opracowania jest przedstawienie istoty systemu TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) w kontekście jego zastosowania w organizacjach sformalizowanych. Terroryzm żywnościowy może być zastosowany w sposób bezpośredni na ostatnim etapie łańcucha żywnościowego – oddziaływanie poprzez skażoną żywność na człowieka lub w sposób pośredni na początkowych etapach łańcucha żywnościowego związanych z produkcją pierwotną. Organizacje sformalizowane mogą być podatne na bezpośredni atak terrorystyczny, gdyż występuje tam ostatnie ogniwo łańcucha żywnościowego. Wydziały żywnościowe tych organizacji zajmujące się przygotowywaniem posiłków, magazynujące surowce żywnościowe i gotową żywność mogą stanowić cel dla terroryzmu żywnościowego.
EN
The purpose of this paper is to present the essence of the TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) in the context of its application in formalized organizations. Food terrorism can be applied directly at the final stage of the food chain - the impact of contaminated food on human or indirectly at the initial stages of the food chain associated with primary production. The formalized organizations may be vulnerable to a direct terrorist attack, as there occur the final stage in the food chain. Food departments of this organizations which prepare meals and store raw materials and ready-to-eat food may be the target of food terrorist attacks.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja ryzyka, szans i zagrożeń organizacji w systemie zarządzania jakością oraz identyfikacja krytycznych zmiennych dla doskonalenia zarządzania ryzykiem w organizacji w kontekście wymagań standardu ISO 9001. Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skutecznego systemu zarządzania jakością. W badaniach wykorzystano analizę studiów przypadków. Badaniem zostało objęte przedsiębiorstwo odlewnicze, które posiada wdrożony system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001.
EN
The aim of the study is to identify the risk, opportunities and threats of the organization in the quality management system and to identify critical variables to improve risk management in the context of the ISO 9001 standard requirements. The risk-based approach is important to achieve an effective quality management system. The case study analysis was used in the research. The study covered the Enterprise Foundry, which has implemented a quality management system based on the requirements of ISO 9001.
PL
Sustainability to jedna z najbardziej popularnych obecnie koncepcji wdrażanych do zarządzania zarówno organizacjami sektora publicznego, jak i prywatnego i non-profit, realizującymi cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. W Polsce jednak błędnie tłumaczy się pojęcie „sustainability” jako „zrównoważony rozwój” (to w języku angielskim musiałoby brzmieć „balanced development”), co bardzo zawęża znaczenie problemu oraz znacznie ogranicza paletę metod i technik współczesnego zarządzania, które można wdrażać w celu budowania nowoczesnej organizacji zdolnej przetrwać i rozwijać się przy poszanowaniu warunków środowiska naturalnego oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa. Najważniejszym celem każdej organizacji jest przetrwanie i rozwój i założenia koncepcji sustainability odnoszą się właśnie do tego celu, a nie do „zrównoważonego rozwoju” (sustain = przetrwać ≠ równoważyć). W poniższym opracowaniu wyjaśnione zostało zarówno pojęcie sustainability, jak i możliwości wdrożenia koncepcji zarządzania zgodnych z sustainability w Siłach Lądowych USA zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.
EN
Sustainability is one of the most popular concepts currently being implemented to manage public sector, private and non-profit organisations working towards economic, security- or defence-related aims. In Poland, however, “sustainability” is wrongly understood as “balanced development”, due to bad translation, which greatly reduces the importance of the concept and the range of methods and techniques of modern management that can be deployed in order to build a modern organisation able to survive and thrive while respecting conditions of the environment and contributing to the development of society. The most important goal of any organization is to survive and develop, which is not the same as “balanced development”: sustain = survive and develop ≠ maintain balance. In this study both the genesis of sustainability and the strategic areas of implementation of the concept of management in the US Army are displayed.
PL
Dzięki systemom zarządzania jakością przedsiębiorstwa deklarują, że mają zwiększoną zdolność do ekspansji na nowe rynki zbytu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.