Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szybkie wytwarzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Szybkie prototypowanie (ang. rapid prototyping) było pierwszym etapem zastosowań 3DP. Następnym etapem było szybkie oprzyrządowanie (ang. rapid tooling). Obecnie jesteśmy na etapie szybkiego wytwarzania (ang. rapid manufacturing), czyli wprowadzania 3DP do produkcji średnio- i wielkoseryjnej. Nie jest to prosty proces. W najszerszym sensie obejmuje całościowe ujęcie procesu wytwarzania addytywnego od pomysłu, poprzez design, produkcję oraz dystrybucję i opis zachowania wydrukowanych w 3D części w trakcie ich użytkowania wraz ze stworzeniem pakietów oprogramowania uwzględniających wszystkie te etapy. Jednym z nich jest design czyli projektowanie... [wstęp]
PL
W pracy dokonano analizy wpływu parametrów procesu kulowania na chropowatość powierzchni dla dwóch modeli wydrukowanych metodą MEM. Modele wykonano w dwóch różnych kierunkach nakładania materiału. Próbki wykonano z tworzywa ABS. Dokonano również oceny powtarzalności doświadczeń według kryterium Cochrana oraz oceny istotności współczynników równania regresji wykorzystującej test t-Studenta. Uzyskane modele matematyczne przedstawiają zależności występujące między parametrami chropowatości a parametrami procesu kulowania.
EN
The study analyzes the influence of shot peening process parameters on the surface roughness for the two models printed using the MEM method. The models were made in two different variants. The samples were made of ABS plastic. Also, the repeatability of experiments according to the Cochran criterion as well as the significance of the coefficients of the regression equation using the Student’s t-test was also evaluated. The resulting mathematical models represent the relationships between the roughness parameters and shot peening process parameters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnej analizy wytrzymałościowej układu blokującego dodatkowego łącznika poprawiającego trwałość złącza meblowego oraz ograniczonej weryfikacji funkcjonalności prototypu technicznego tego układu wytworzonego w technologii druku 3D – SLS. Konstrukcja łącznika dodatkowego bazuje na modułach, których zależności geometryczne powodują zwiększanie jego średnicy w trakcie montażu szeroko stosowanego dwuwypustowego połączenia meblowego. W wyniku wprowadzonych zmian konstrukcyjnych uzyskano dodatkową siłę zapobiegającą utracie trwałości łączenia w zmiennych warunkach klimatycznych użytkowania mebla. Istotą prezentowanych wyników badań jest również wskazanie technologii spiekania proszków tworzyw sztucznych wiązką lasera jako możliwego końcowego sposobu wytwarzania gotowego produktu w postaci układu multibody w ustawieniu wstępnie zmontowanym.
EN
The paper presents a preliminary strength analysis of an additional mechanical connector that improves the durability of a furniture joint locking system. Limited functional verification of a prototype was made by using 3D printing technology SLS. The construction of the additional connector was based on modules which increase diameter during the assembly of a widely used furniture connection. An additional force is obtained to prevent the loss of joint durability under changing climatic conditions of furniture usage. The essence of the presented research is also the indication of the SLS technology as a possible way of manufacturing the final product in the form of a multibody system in a pre-assembled configuration.
EN
Selective Laser Melting technique is one of the additive manufacturing methods. The paper presents the summary of technological problems and restrictions resulting in the production of lightweight lattice structures by this technique. All the cases applies to the device SLM Realizer II 250 running the software Controler for Realizer SLM/STL.
PL
Selektywne topienie metali wiązką lasera należy do metod obróbki przyrostowej. W pracy przedstawiono analizę problemów technologicznych oraz ograniczenia w procesie wytwarzania metodą selektywnego topienia lekkich konstrukcji ażurowych. Badania doświadczalne prowadzono za pomocą urządzenia SLM Realizer II 250. Stosowano oprogramowanie sterujące Controler for Realizer SLM/STL.
EN
The article presents individual approach discussion and results of measurements of accuracy of parts built using Selective Laser Melting (SLM) of metal powder. One of the reasons of research was checking the influence of distance from centre of base plate, as well as caused by this phenomena spot deviation on model accuracy. Deformation and deviations of geometry of thin walls was observed and reported. The aim of measurements was to find real accuracy of SLM generated thin walls in order to enable the further research on usage of this technology for production of thin wall elements and micro lattice constructions. Observed phenomena are discussed and used to prepare technological limitations of SLM manufacturing of thin-wall lattice structures.
PL
W pracy podjęto próbę określenia stopnia dokładności modelu wykonanego metodą selektywnego topienia laserem (SLM) proszku stali nierdzewnej. Ustalono wpływ odległości wiązki od środka płaszczyzny roboczej i wywołanego tym zjawiska zniekształcania wiązki na dokładność wytworzenia modelu. Stwierdzono jednocześnie odkształcenie elementów cienkościennych. Określono rzeczywistą dokładność odtworzenia elementów cienkościennych metodą SLM. Prowadzono analizę uzyskanych wyników w celu zastosowania tej technologii do wytwarzania elementów cienkościennych i konstrukcji mikrokratownicowych. Przedstawiono charakterystykę występujących zjawisk dla ustalenia ograniczeń technologicznych w wytwarzaniu konstrukcji mikrokratownicowych i cienkościennych.
PL
Artykuł przedstawia innowacyjny algorytm symulacji procesów szybkiego przyrostowego wytwarzania prototypów z wykorzystaniem środowiska wirtualnej rzeczywistości na przykładzie technologii FDM (Fused Deposition Modeling). W ramach badań opisanych w artykule utworzono komputerowy algorytm symulacji wytwarzania modelu w technologii FDM – od modelu 3D stworzonego w systemie CAD, poprzez kod na maszynę CNC po środowisko wirtualne, w którym kod jest odczytywany i interpretowany. Efektem końcowym jest wirtualny model, którego struktura odpowiada strukturze fizycznego modelu wytworzonego w technologii FDM. Model ten może zostać wykorzystany do wizualizacji błędów objętości, sprawdzenia poprawności wygenerowanego kodu NC i prowadzenia testów w środowisku wirtualnym – m.in. do obliczeń wytrzymałościowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
EN
The paper presents an innovative algorithm for simulation of additive manufacturing processes using virtual reality environment, on example of Fused Deposition Modeling technology. Research shown in the paper included creating a computer algorithm for simulating manufacturing of model using FDM technology – starting with 3D CAD model, through code for numerically controlled machine, ending with virtual environment, where code is loaded and interpreted. End result is the virtual model, with internal structure resembling structure of real, physical model manufactured in FDM technology. This model can be used for visualization of volume errors, checking correctness of the NC code and for further tests in virtual environment – among other things for material strength calculations using finite elements method.
7
Content available remote Design and rapid manufacture of selected cellular type structures
EN
The work presented in this paper aims to explore the enhancements that the Selective Laser Melting technology can bring to the design, manufacture, and performance of cellular type structures. Cellular type structures possess valuable characteristics such as low density, high strength, good energy absorption, good thermal and acoustic properties. These advantageous characteristics make them industry desirable but the difficulties of producing them limit their applications. The capabilities of some metal cellular structures as fundamental elements for creating new internal material configurations for injection moulding tools hat been evaluated. The preliminary investigation highlights ihe requirements and the feasibility of such structures for the purpose of injection moulding tooling. Lattice cellular structures appear to be mechanically competitive alternatives to prismatic honeycombs structures. It has been illustrated that lattice core of injection moulding can be capable of supporting significant structural and process loads while also could facilitating cross flow heat exchange.
8
Content available remote Rapid manufacture of high performance materials by LENS®
EN
Laser Engineered Net Shaping (LENS®) is an additive manufacturing technique for rapidly fabricating, enhancing and repairing metal components directly from CAD data. The process creates fully functional parts, using a wide array of metal powder feedstock including titanium, nickel, cobalt, steel alloys and novel materials such as MMCs and Functionally Gradient Materials. The process is used in medical implant, aerospace, defence and motor sport markets. This paper will review the State of the Art for the technology and present application case studies. Particular focus of the paper will be on material quality and the time, cost and quality benefits obtained in industrial applications.
PL
Laserowe modelowanie siatkowe (LENS®) stanowi dodatkową technikę wytwarzania wykorzystywaną w celu szybkiej produkcji, poprawy jakości i naprawy części metalowych bezpośrednio z danych CAD. Proces ten umożliwia tworzenie w pełni funkcjonalnych części z wykorzystaniem różnego typu podawanych proszków metalowych, w tym tytanu, niklu, kobaltu, stopów stali oraz nowych materiałów, takich jak kompozyty metalowe oraz funkcjonalne materiały gradientowe. Proces ten znajduje zastosowanie w odniesieniu do implantów medycznych, lotnictwa, przemysłu obronnego oraz sportów motoryzacyjnych. Artykuł prezentuje obecny stan wiedzy na temat technologii oraz przykłady jej zastosowania. Szczególna uwaga skoncentrowana jest na właściwościach materiałów, czasie, kosztach oraz jakości uzyskanych w zastosowaniach przemysłowych.
PL
Doskonalenie metod Rapid Prototyping (RP) i technologii Rapid Tooling (RT). Rozwój Rapid Manufacturing (RM). Advanced Digital Manufacturing (ADM). Nowe konstyrukcje obrabiarek na przykładzie frezarek portalowych, stosowanych m.in. do obróbki form i matryc.
EN
Improvement of Rapid Prototyping methods and Rapid Tooling techniques. Development of Rapid Manufacturing (RM). Advanced Digital Manufacturing (ADM). Portal milling machines as and example of new structures of machine tools.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.