Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tourist infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Forest areas are not only limited to the sale of timber (the economic side), but have many other advantages, such as: influence on climate, humidity, soil protection, health, harvesting of undergrowth, development of tourism and recreation (Gołos & Janeczko, 2001). The aim of the study is to analyse and evaluate the development of tourism and recreation infrastructure in forest districts belonging to the RDSF in Białystok in terms of its accessibility, construction and modernisation. Tourists are reluctant to visit places where such infrastructure does not exist or is neglected (Bański, 2014). This also serves as the main motivation for undertaking this kind of a study. The research used the method of observation, a diagnostic survey with a research questionnaire and a face-to-face interview. Forestry literature and financial and economic reports for the years 2020-2021 were also used. When analysing tourist and recreational infrastructure, it is worth mentioning the source of funds for its construction and modernization since, without financial support, its development would be impossible.
PL
Obszary leśne nie ograniczają się tylko do sprzedaży drewna (strona gospodarcza), ale mają wiele innych zalet, takich jak: wpływ na klimat, wilgotność, ochronę gleb, zdrowotność, pozyskanie runa leśnego, rozwój turystyki i rekreacji (Gołos & Janeczko, 2001). Celem opracowania jest analiza i ocena rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w nadleśnictwach należących do RDLP w Białymstoku pod kątem jej dostępności, budowy i modernizacji. Tam, gdzie jej nie ma lub jest zaniedbana, turyści niechętnie odwiedzają takie miejsca (Bański, 2014). Jest to również główny motyw podejmowania tego rodzaju badań. W badaniach wykorzystano metodę obserwacji, sondaż diagnostyczny z kwestionariuszem badawczym oraz wywiad bezpośredni. Wykorzystano również literaturę specjalistyczną oraz sprawozdania finansowo-ekonomiczne za lata 2020-2021. Analizując infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną warto wspomnieć o źródłach jej finansowania, budowy i modernizacji, gdyż bez wsparcia finansowego jej rozwój jest niemożliwy.
PL
Narwiański Park Narodowy to jeden z 23 parków narodowych znajdujących się na obszarze Polski. Mają w nim miejsce wyłącznie szlaki wodne, natomiast szlaki piesze i wodne znajdują się na terenie jego otuliny. Przepływająca przez NPN rzeka Narew jest wyjątkowym ciekiem wodnym, gdyż płynie ona licznymi rozdzielającymi i łączącymi się korytami. Jej dolina, to miejsce ostoi ptaków wodno-błotnych objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Edukacja i turystyka w Narwiańskim Parku Narodowym zajmuje wysoką pozycję. Znajdują się tutaj bowiem liczne szlaki turystyczne, jak i ścieżki edukacyjne. Dolina rzeki Narew kształtowana jest bowiem nie tylko przez naturę, ale i przez działalność człowieka.
EN
The Narwianski National Park is one of the 23 national parks of Poland. There are only waterways in the National Park. Walking trails and waterways are located in lagging of this park. The Narew is unique watercourse, because it flows numerous separating and conecting riverbed through Narwianski National Park. The Narew River Valley is place of water birds stand covered by the European Ecological Network Natura 2000. Education and tourism in the Narwianski National Park occupies a high position. There are numerous hiking and educational trails. The Narew River Valley is shaped not only by nature, but also by human activity.
PL
Problem wyznaczania pól podstawowych w badaniach krajobrazowych jest istotnym zagadnieniem nieraz poruszanym w literaturze naukowej. Sztucznie wydzielane jednostki zapewniają łatwość wyznaczenia, porównywalność poszczególnych pól (pola geometryczne) i dostępność danych (jednostki administracyjne). W badaniach przestrzennych związanych z aspektem fizjonomicznym krajobrazu zdaniem autora korzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie jednostek naturalnych, do których zalicza się prezentowane w artykule basenowo wyznaczone pola podstawowe. Przedstawiona propozycja mezoregionu Beskid Śląski na mikroregiony i zlewniowe jednostki przestrzenne (pola podstawowe oceny) przeprowadzony został na potrzeby badań dotyczących oceny stanu i możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej. W wyniku delimitacji otrzymano 7 mikroregionów oraz 68 pól podstawowych. Na podstawie kształtu zlewni i pokrycia terenu wykonano także typologię jednostek przestrzennych stanowiącą jeden z elementów optymalizacji infrastruktury turystycznej.
EN
The problem of determination of the basic fields during the landscape researches is often an important issue considered in the scientific literature. Artificial fields are easy to define and to compare (geometric fields), for administrative units also the advantage is the availability of data. In spatial research better solution is to use natural units, which include presented in the article basic fields based on catchment basins. Presented studies were conducted for the purposes of evaluation and development opportunities of tourism infrastructure. During the studies the physicogeographical mezoregion of Silesian Beskid has been divided into microregions and spatial fields (basic fields). 7 microregions and 68 basic fields have been obtained. Based on the shape of the basin and land cover the typology of the basic fields were made, which is one of the elements of the tourist infrastructure optimization.
4
Content available remote On the roof of Europe – the frolics of architects
EN
The natural landscape provokes artists to revive one. Architects overcome technical, physiographic, and custom limitations and they picturesquely blend their works in with the richness of nature. Many benefits may accrue for the region and tourists from this bravura, but at the expense of losing some of the innate values. In this article, the problem is presented intentionally in an exaggerated manner, recalling extreme locations.
PL
Krajobraz naturalny prowokuje artystów, aby go ożywić architekturą. Architekci pokonują ograniczenia techniczne, fizjograficzne, zwyczajowe mniej lub więcej malowniczo wkomponowując swoje dzieła w bogactwo form przyrody. Wiele korzyści wynika z tej brawury dla regionu, turystów, kosztem jednak utraty pewnych wartości pierwotnych. W artykule zaprezentowano ten problem w sposób celowo przejaskrawiony przywołując ekstremalne lokalizacje.
EN
The aim of the development was to characterize tourism in metropolitan areas. Lodz and Cracow and their suburban areas were selected as a case study. Comparative tests have been tourism and management of these areas in 2010. The results confirmed the modeling assumptions by Liszewski [2005], so that the analyzed sites can be considered the metropolitan regions of tourist-recreational property. It has been shown that the central city and its facilities, rich in effects and with infrastructure, is the subject of interest and destination for both domestic and foreign tourists. The dominant role of the centre of the region has been proven. Metropolitan city, that turned out to be a destination or transit tourist arrivals for cognitive, cultural, business, entertainment and others, providing the most varied tourist attractions and development, thereby focusing the largest part of the tourist traffic of the site. Metropolitan area plays a complementary role in tourism in relation to the central city. It mostly features hiking and leisure (leisure daily, weekend, vacation home), however, not only for residents of the city, but also of the region and for the newcomers from the outside. Many tourists who want to explore the capital metropolis, not just its around, decide to take advantage of tourist accommodation located in the suburban area, among others due to lower prices of services, good accessibility and convenience.Studies and analysis demonstrated the dominant role of the city and the metropolitan region on the scale of tourism. Adopted variables (not only gauges) highlighted the significant advantages of Małopolska region over Lodz region, Cracow metropolitan area (KOM) over Lodz Metropolitan Area (ŁOM), and especially of Cracow over Lodz, arguing their higher (international) rank.
PL
Krajobraz kulturowy Beskidu Śląskiego został w znacznym stopniu przekształcony przez infrastrukturę turystyczną. Dalsze planowanie rozwoju zagospodarowania turystycznego powinno opierać się na analizie jej obecnego stanu. W artykule przedstawiono metodę ilościową analizy elementów zagospodarowania turystycznego mezoregionu Beskidu Śląskiego. Dla wyznaczonych basenowo jednostek przestrzennych określono wskaźnik gęstości elementów zagospodarowania turystycznego oraz wskaźniki gęstości elementów punktowych, powierzchniowych i liniowych. Wskaźniki otrzymano poprzez określenie procentowego udziału powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania w stosunku do powierzchni danej jednostki. Najwyższą gęstością charakteryzują się jednostki obejmujące stoki Skrzycznego oraz Dębowca, a także jednostki obejmujące doliny głównych rzek. Najniższą gęstość otrzymano przede wszystkim w jednostkach położonych na południowym wschodzie mezoregionu.
EN
Cultural landscape of Silesian Beskids has been transformed significantly under the influence of the tourist infrastructure. Further tourism development planning should be based on an analysis of the existing infrastructure. The article gives a quantitative method of analysis of the existing tourism infrastructure in Silesian Beskids mesoregion. The indicators of density of tourism infrastructure and indicators of density of surface, points and linear elements has been specified for spatial units designated by the catchments. The indicators have been obtained by identifying the percentage of the area of each elements of infrastructure in relation to the surface of the spatial unit. The highest density has been obtained for the slopes of Skrzyczne and Dębowiec, and also for units covering valleys of the main rivers. The lowest density was obtained generally in units located in the South-East of Beskids.
EN
The article deals with modern trends in the development of cities and consequent social changes, including the changes in the leisure sector. It identifies the spatial categories of tourism systems, including those of the metropolitan area of Bialystok. The article discusses, on the basis of the carried out empirical research, the level of the needs of the residents of Bialystok metropoly as far as leisure is concerned, especially the level of spatial tourist systems situated around Bialystok and the way they are exploited. Various aspects of communication, tourist infrastructure and recreational market have been presented and evaluated. Several weaknesses have been pointed out, along with the resultant dangers.
EN
The activities in name of tourist development in Wodzislaw poviat are the reason to evaluate the tourist land development. The evaluation was prepared on the basis of selected indexes characterizing the level of tourist infrastructure development. It considered: the number of lodgings per km2, the number of restaurants per km2, the amount of additional attractions per km2 and the density of tourist tracks. This database was analyzed by the use of GIS tools. Using GIS software allowed working with large databases and provided the possibility to create a graphic representation of the results. The level of tourist land development is diversified and depends on it function. The cities with the best developed tourist infrastructure are Wodzislaw Slaski, Radlin, Pszow, Rydultowy and town in Odra Valley: Olza, Bukow and Nieboczowy. Pszow, Gorzyce and Godow commons have the biggest density of tourist tracks.
PL
Działania na rzecz rozwoju turystyki w powiecie wodzisławskim są powodem do oceny zagospodarowania turystycznego obszaru. Ocenę wykonano w oparciu o wybrane wskaźniki, charakteryzujące stopień rozwoju infrastruktury turystycznej. Uwzględniono: liczbę miejsc noclegowych/km2, liczbę lokali gastronomicznych/km2, liczbę atrakcji dodatkowych/km2 oraz gęstość szlaków turystycznych. Bazę danych o zapleczu noclegowym, gastronomicznym, atrakcjach towarzyszących i szlakach turystycznych poddano analizom przy użyciu narzędzi GIS. Wykorzystanie oprogramowania GIS umożliwiło pracę z dużymi bazami danych i pozwoliło na graficzną prezentację wyników. Stopień zagospodarowania turystycznego obszaru jest zróżnicowany i zależy od pełnionej przez niego funkcji. Najlepiej rozwiniętą bazę turystyczną posiadają miasta Wodzisław Śląski, Radlin, Pszów i Rydułtowy oraz miejscowości w Dolinie Odry: Olza, Buków i Nieboczowy. Największa gęstość szlaków turystycznych występuje w Pszowie oraz w gminach Gorzyce i Godów.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy metodyczne dotyczące badania i prezentacji zmian na mapach. Przedmiotem i obszarem badań była infrastruktura turystyczna w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zaprezentowano charakterystykę obiektów, wyjaśniono znaczenie doboru materiałów źródłowych i wydzielenia okresów czasowych, omówiono cechy prezentacji kartograficznej ruchu i zmian stanu oraz przedstawiono wybrane problemy redagowania map stanów, map wielofazowych oraz map typów. Rozważania teoretyczno-metodyczne zilustrowano kilkoma przykładami.
EN
Cartographic methods of presentation are often used in tourist research not only by geographers but also by many specialists from other fields. They use maps to present results of their research. The article is an example of using cartographic methods of presentation for research and visualization of tourist issues on maps. It contains a summary of main methodological problems connected to research and presentation of changes in tourist infrastructure on maps. Tourist infrastructure is one of the most important elements of tourist space. Its distribution and changes can be researched and presented on maps. Presentation of changes of objects, phenomena, and processes on maps is a relatively difficult issue, because of its dynamic character, requiring a 4-dimensional display on a 2-dimensional map. At the editing stage one should start with determining the character of presented phenomena in order to select the most appropriate method of cartographic presentation. The next step is the selection of source materials and determining the timeframe. Each of the three types of maps of change presented in the article has different characteristics. Static maps are easy to prepare, but difficult in interpretation of changes. Multiphase maps require complex editorial solutions, while type maps require deep analysis of the character of changes in order to select the type to be presented on the map. The research shows that cartographic methods are very useful for analysis and presentation of changes of tourist infrastructure. Despite a lot of research and application of modern technology, presentation of dynamics of change on maps is still an open question.
EN
Communities, in particular parishes, are looking for their chances of development in tourism. Beside the natural values, it’s necessary to have night’s rests and gastronomical base as well as wide understood tourism infrastructure to realize touristic and recreation activities. Bicycle tourism is one of the forms which is still current, but the conditions of it’s realization are continually changing. Bicycle routes are becoming necessary element of the municipal and rural landscape. This article shows bicycle routes as an element of tourist infrastructure and points out their strengths and weaknesses in context of sustainable development and spatial management (based on examples of Łąck - Gąbin and Gąbin - Lucień bicycle routes).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.